B. NIEWEG DÉ EEMLANDEB 1 BUITENLAND. DE PORCELEYNE FLES. A. H. VAN NSEUWKERK Al is ons „Keitje" nog zoo klein Toch zal het steeds een uitkomst zijn. Herhé Zijde Woensdag 11 Juli 1928 27e Jaargang No. 9 BUITENLANDSCH OVERZICHT Vertegenwoordiger van de Delftsche Aardewerkfabriek Complete Woninginrichting. I Firma M. A. Ramselaarj f 0.69. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per 1 week (mei gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.1 V/j, Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 didecteur-u:tg eveq: j.valkhoff DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 1-c5 "ci mbtgrip elke regel mee» f0.25. Llefdadlghcids-advertentlCn voor <k helft van deD prijs. Kleine Advertentifcn «KEITJES" bi) vooruitbetaling I3 rcp-rli 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plantseo f 1.—. Bewijsnummer extra t 0X15 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* Do crisis in Zuid-Slavië. Een verklaring- van Raditsj,die op een ultimatum lijkt aan de Ser vische regcerings-meerderheid. Nooit u-as de verhouding tussciicn Serviërs en Kroaten in Zuid-Slavië zoo gespannen als thans. Wanneer men spreekt van de Kroaten moet men tevens denken aan de groep -Ser viërs, die vroeger leefden onder dc Habsburg- cche monarchie. Zij zijn met de Kroaten ver- eenigd in hun verzet tegen dc oud-Servicrs uit het vroegere koninkrijk Servië, Dc derde bevolkingsgroep in Zuid-Slavië, dc Slowenen, staat tegenover de Kroatische kwes tie verdeeld. Het clericale deel is pro-Serviër, het liberale deel voelt zich homogeen met de Kroaten. De kwestie is niet alleen dat de Kroaten bet gevoel hebben onderdrukt te worden, maar bo vendien dat de Serviers van de overwinning in den oorlog het profijt willen plukken dat hun toekomt en niet door de nieuwe landgo- nooten in het Westen die onder betere voor waarden hebben geleefd, overloopen willen worden. Deze dubbele kwestie maakt de zaak zoo bij uitstek gecompliceerd. Den 20en Juni kwam het conflict op hel felst tot losbarsting toen een afgevaardigde van de Servische regeerings-meerderheid in het parlement twee Kroatische v0.ksveitegenwoor~ digers neerschoot, ond-t wie f ok den v.-e. pe ren minister Paul Raditsj en* drie anderen, on der wie den politicken leider der Kroaten Ste fan Raditsj verwondde. Deze misdaad, in volle bewus'zijn gepleegd, heeft het conflict tusschen de beide groepen duidelijker dan ooit b'ooigelegd en de partijen onderling dichter vereenigd Bestonden ei vroeger nog schakeeringen en ovc gangsvor- men, thans zijn deze finaal uitgeschakeld. Het hoofdbezwaar van de K-onten is dat zij niet gelijkgerechtigd aan het Destuur van den Staat kunnen deelnemen. A' e groote zaken zijn in Belgrado gecentraliseerd, en de Ser viërs bezetten de beste pln.itse.i in het lands bestuur, in het leger en in de economische we reld. Terwijl de Kroatische gebieden de hoog ste belastingen betalen, krijgen de Serviërs de goedkoopste kredieten. Ook in de Kroaliscne gebieden worden de belangrijkste bestuu s functies waargenomen $oor Serviers, die een partijmachine laten regeeren met behulp var een politie-terreur inplaats van een gezond ambtenarencorps. De grieven der Kroaten lo ten zich samenvatten in het ééne woord cor ruptie. Na den aanslag in het parlement is de e- geering, die berustte op een Servische meer derheid, afgetreden, niet zooals zij zelf zegt omdat zij zich verantwoordelijk voelt voor het misdrijf, maar om in de kritische omstan digheden mogelijkheid te laten voor nieuwe ontwikkeling. De rcgecringsmeerderheid van het aantal zetels) voelt er echter niet voor om het parlement te ontbinden, wijl de inner- lijke noch de uiterlijke toestand van het land dit volgens haar gedoogt. Zij wil hoogstens bewilligen in een grondwetsherziening, mits grondig voorbereid, en mits de zelfstandigheid der verschillende gewesten (waarop de Kroa ten aansturen) dc eenheid van dert staat niet in gevaar kan brengen. Buitenstaanders gcloovcn dat alleen de groo te tact van Koning Alexander die bij alle par tijen veel vereering geniet, een nog ernstiger conflict heeft kunnen voorkomen, en zij leven in de hoop, dat ook zijn tusschcnkomst tot eenige verzoening aanleiding zal kunnen ge ven De Serviërs hoopten, dat Raditsj, de lei der, die met groot staatsmansdoorzicht is be deeld, een vredelievenden atmosfeer zou schep pen. Hij is 't geweest bij zijn partij vereerd sis een afgod die ondanks zijn précairen gezondheidstoestand fatale herhalingen na de bloedige demonstraties in Agram een dag na den aanslag heeft weten te verhinderen. Thans heeft echter Raditsj een verklaring ge publiceerd, waaruit nog allerminst een geest van verzoening' spreekt, die ook inderdaad na de schokkende gebeurtenissen moeilijk te ver wachten viel. Wij laten zijn verklaring hier volgen, die niet minder dan een ultimatum in houdt aan de Servische meerderheid „De moeilijkheden liggen hoofdzakelijk op moreel gebied," constateert Raditsj, „en wij •willen ons geen moeite meer geven voor een verloren zaak. Wij kunnen Servië niet meer redden en daarom moeten wij onze krachten ervoor inspannen, dat ons westelijk gebied althans zoodanig, onder de heerschappij van den koning wordt ingericht, dat dit zijn geluk en tevredenheid kan vinden in voor uitgang. Wat Servië betreft wij laten dien Sisyphusarbcid over aan anderen. Ook indien de radicale partij niet de misdaad had begaan, welke in 'het parlement heeft plaats gevonden, zou haar blijven in dc regeering den ondergang van den stoot tengevolge hebben. Indien dit parlement bijeen blijft en dezelfde coalitie ver der regeert dan is de catastrofe onvermijdelijk. „Het= gaat hier niet om een personen-kwstie, maar om het regime. Voor de Kroaten bestaan nog slechts twee factoren: de koning en het volk en deze twee factoren moeten de redding brengen." ONDER ITALIANEN. Schietende communisten. Luxemburg, 10 Juli. Italiaansche gym nasten zijn te Diffcrdange met revolverscho ten aangevallen door Italiaansche commurusi- ten. Twee gymnasten zijn gewond, een ernstig. De dader is over de Fransche grens gevlucht. HET RIJNLAND HET FRANSCHE KABINET OVERWEEGT ONTRUIMING VAN DE TWEEDE ZONE P a r ij sr 10 Juli. (H. N.) Dc Quolidien pu bliceert oen. artikel over liet vraagstuk der ontruiming van het bezette gebied, waarin het blad o.a. verklaart, dat er van een onvoorwaar delijke ontruiming van het bezette gebied geen sprake kan zijn en dat de Duitsche regeering zich aan een definitieve nederlaag zou bloot stellen, indien zij haar eischen in den ouden vorm zou herhalen. Frankrijk is echter bereid een bewijs van zijn goeden wil te geven cn daarom wordt volgens het blad door het kabi net overwogen, in hoever een onvoorwaarde lijke ontruiming van de tweede zóne mogelijk zal zijn. Hierdoor zou Frankrijk een bewijs van zijn vertrouwen in het republikeinsche Duitsch- land geven, terwijl het tevens gelegenheid zou hebben zijn belangen bij dc onderhandelingen over de ontruiming van de derde zóne te be hartigen. Het blad geeft te kennen, dat de Duit sche tegenprestaties hoofdzakelijk op financieel gebied gezocht moeten worden. FRANSCHE KAMER. Op reces. Parijs, 10 Juli. (H.N.) De Fransche Ka mer is gisterenavond met vacantie gegaan, na de belangrijkste ingediende wetsontwerpen te hebben afgedaan. Zij zal in October, nadat de verkiezingen voor de algemeene raden hebben plaats gehad, weer bijeenkomen. Naar de Vo- lonté opmerkt, zal dan het lot der nationale eenheid worden beslist, welke thans nog slechts een schijn eenheid is en voor alle partijen een ondraaglijke last is geworden. DRAMA IN EEN HOTELKAMER. Twee jongelui, die niet konden huwen. B e r 1 ij n, 10 Juli. (H.N.) Vanmorgen wer den de bewoners van een huis in de Eichen- dorfstrasse, waarin zich ook een hotel bevindt, uit hun slaap door een zwaren slag opgeschrikt. Toen men ging kijken, vond men een jongen man met verpletterde ledematen dood op den binnenhof liggen. Een nader onderzoek bracht aan het licht, dat hij met een meisje een ka mer in het hotel had betrokken. Het meisje werd met wonden in de slapen eveneens dood gevonden. Uit nagelaten aanteekeningen blijkt, dat tegen een huwelijk van het paar onover komelijke moeilijkheden bestonden en zij daar om uit het leven walden scheiden. Reeds vroe ger hadden zij dit willen doen en vergif inge nomen, dat niet werkte. NIEUWE DUITSCHE POSTZEGELS. Met de „koppen" van Ebert Hindenburg. Naar men meldt, is besloten met Septem ber een reeks postzegels met de „koppen" van de rijkspresidenten Ebert cn Hindenburg uit te geven. De ontwerpen zijn gemaakt door den kunstschilder Smith te Berlijn. Er zullen ze gels gemaakt worden van verschillende waar de. UIT DE VIJFDE VERDIEPING GEVALLEN. Toch nog gered. De president van de „Garfield National Bank" te New York, de heer Poor, die in een ziekenhuis wordt verpleegd, is op een merk waardige wijze aan den dood ontkomen. Het geroep van een verpleegster uit het raam van de vijfde verdieping trok dc aan dacht van eenige chauffeurs en poiitie-agenten. Het bleek dat een man uit een raam naar be neden hing. Met groote moeite hield een ver pleegster hem bij zijn enkel vast. Vlug spreid den de chauffeurs de kussens uit hun taxi's op den grond, een matras werd aangebracht en een laken uitgespreid, alles in eenige secon den. Toen viel de heer Poor. Het laken scheur de, maar de val was gebroken. Met eenige lichte verwondingen werd de heer Poor, die een zenuwlijder is, opgenomen. DE INDISCHE TEXTIELSTAKING. Geen gemeentesteun voor de sta kers te Bombay. Londen, 9 Juli. De gemeenteraad van Bombay nam na levendige discussie het ad vies aan van een speciale commissie om over te gaan tot weigering van een uitkeering van een uitkeering van 1000 roepies per dag ten behoeve van de stakende textielarbeiders. Dit besluit werd ontvangen met kreten „Het :s een schandevan zesduizend stakers, die vóór den ingang van het gen eentehuis mani festeerden en daarbij roode vlaggen ontplooi den. SPOORWEGONGELUK BIJ WEIMAR. Groot aantal gewonden. Erfurt, 10 Juli. Vanmorgen om elf uur is op de lijn WeimarBerkaBlankenhain een ernstig spoorwegongeluk gebeurd. Een personentrein, uit Weimar komend, bot ste tegen een locomotief uit tegenovergestelde richting. Door den hevigen schok werden 13 passagiers cn treinpersoneel gewond. Uit Wei- mar was spoedig hulp ter plaatse. Dc materi- cele schade is vrij groot. Wie dc schuld draagt is nog niet bekend. Weimar. Bij het spoorwegongeluk zijn volgens de laatste gegevens in het totaal 29 personen gewond geraakt. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. ALDEGONDESTRAAT 103-105-107. TEL. 543. Speciaal in betere Meubelen. Uitvoering naar elk ontwerp in eigen fa briek. EEN BELANGRIJK RESULTAAT CO LIJN NOEMT DEN UITSLAG VAN DE IN- EN U1TVOERCONFERENTIE EEN GROOT SUCCES ER ZULLEN MAAR 18 VERBODEN OVERBLIJVEN Heden heeft te Genève de slotzitting plaats der tweede in- en uitvocrconferentie. De voor zitter, oud-minister Colijn, is- zeer .tevreden o\er de resultaten, zó'.als blijkt uit een giste ren na afloop der middagzitting tegenover de pers afgelegde verklaring „De conferentie zal morgen eindigen, ztide de heer Colijn, naar men aan de N. Cl. t Genève meldt, „met het onderteekenen var» een conventie, die men kan beschouwen als het eerste belangrijke meerzijdige hondels- verdrag, dat door toedoen van den Volken bond gesloten is. Ik meen te kunnen zeggen, dat dit een grooter succes is dan ik heb dur ven verwachten. Als men de noodige ratificaties krijgt, kan men zeggen, dat de conferentie een eind heeft gemaakt aan het systeem van ver boden en beperkingen van in- en uitvoer, nu er een geringer aantal uitzonderingen over blijft dan men voorzien had Iedereen, die de werkzaamheden van de twee conferenties _met aandacht heeft gevolgd, is natuurlijk onder den indruk gekomen van het aantal ui'.zonderingen, dat oorspronkelijk werd gevraagd. Maar gij hebt kunnen zien hoeveel van die uitzonderin gen er van afgetrokken zijn. Verder is het aantal verboden, die verdwenen, zonder dat de conventie dit vermeldt, oneindig veel grooter. De verboden, die tenslotte nog gehandhaafc kunnen worden, zijn van weinig beteckcnis, als men dezen toestand vergelijkt rr.et dien van voor de conferentie. Om den toestand hel der voor oogen te stellen moet men de uitzon deringen, die toegestaan zijn, dat is te zeggen de verboden, die nog gehandhaafd mogen worden, vergelijken met het oneindig veel grooter aantal van de afgeschafte verboden Van eenige honderden verboden, die op dit oogenblik bestaan, zullen er maai 13 overblij ven, waarvan er 10 van geen beteckcnis zijn voor den wereldhandel. „Dit resultaat zal beschouwd worden als een zeer groote vooruitgang, door iedereen, dis op de hoogte is van de hindernissen, welke de verboden en beperkingen den internationalen handel in den weg leggen, door iedereen, die de methoden kent, welke gebruikt worden bij de onderhandelingen over handelsverdragen Wij hebben dus de overtuiging een grooter» stap vooruit gedaan te hebben op den weg van vrijheid voor den handel, welke door de internationale economische conferentie van Mei 1927 is voorgestaan. Wij hebben dat ge daan in één van die collectieve onderhandelin gen, waarvan de conferentie meende, dat het erg nuttig zou zijn om ze in dc plaats te stel len van tweezijdige onderhandelingen. Wij zijn dus, geloof ik, geslaagd bij de proefneming, welker voorbeeld men in de toekomst kan volgen om verschillende andere problemen op te lossen. Ik ben er zeker van dat andere toe passingen van dit systeem van collectieve on derhandelingen even gunstige resultaten zullen opleveren cn dat zij ons stap voor stap voe ren naar het door de conferentie van Mei 1927 verkondigde ideaaleen zoo volledig mogelijke vrijheid voor den handel". EEN ONTPLOFFING IN BOEDAPEST. Vijf personen gedood. Boedapest, IOJuli. (V. D.) In een voor stad van Boedapest is hedenmiddag, waar schijnlijk tengevolge van explosie van een zwa- velhouder een huis in de lucht gevlogen. Ver schillende ptusonen, die zich in het huis be vonden, werden onder de puinhoopen begra ven. Reeds werden vijf lijken geborgen. DUITSCHLANDS NATIONALE FEESTDAG HET REGEERINGSVOORSTEL NAAR DE JURIDISCHE COMMISSIE VERWEZEN DE VOLKSPARTIJ IS TEGEN Berlijn, 10 Juli. Om 3 uur 's middags werd de zitting van den Rijksdag geopend. Voor men tot de agenda overgaat, protes teert de communist Stoecker ertegen, dat de begrootingscommissie tot nog toe geweigerd heeft het communistische voorstel te behande len, dat tegen den bouw van het pantserschip gericht is. Daarna gaat men over tot behandeling van het wetsontwerp over den nationalcn feestdag. Art. I van het regeeringsvoorstel luidt„De nationale feestdag van het Duitsche volk is de Grondwetsdag (II Augustus). Het is een offi cieel erkende feestdag in den zin van art. 139 der Rijksgrondwet". Met dc beraadslaging wordt verbonden het communistische voorstel om den ïen Mei als officieelen feestdag te erkennen, evenals het Duitsch-nationale voorstel, om den 13en Ja nuari tot nationalen feestdag te maken Severing, de minister van binnenlandsche zaken, verdedigt het voorstelIn mijn eigen schap als bemiddelaar tusschen den Rijksdag en den Rijksraad, is het mij een behoefte des harten, u om goedkeuring van het door den Rijksraad aangenomen wetsontwerp te vragen Juist 6 jaar geleden hebben centrum, soc.yde- mocratcn en democraten een initiatief-voor stel van dezelfde strekking ingediend, l.n de af- geloopen zes jaar heeft de gedachte van den grondwetsdag wortel geschoten in het voik Niet enkel in Berlijn zijn officieele grond wets feesten ingericht onder de ruimste deelneming, doch ook in het rijk door een reeks par ticuliere vereenigingen. Door het onderhavige wetsontwerp zal dus eigenlijk slechts de be staande toestand wettelijk worden gesa-«c:ion- neerd. Tegen den Hen Aug. wordt aangevoerd, dat hij in de schoolvacantie en midden in de werk zaamheden van den oogst valt De grondwets- feesten kunnen zoo worden ingericht, da', ooi: de jeugd er aan kan deelnemen. Wa' dot, oogst aangaat, zullen de autoriteiten van de bondsstaten in de gemeenten uitzondcrirgen op art. I der wet kunnen toelaten. B e r 1 ij n, 10 Juli. In het verder verloop dei Rijksdagzitting, waarin het regeringsvoor stel, dat den grondwetsdag, den Ilen August tus, tot nationalen feestdag uitroept, bespro ken is, werd, na een uitvoerig debat, met T14 tegen 136 stemmen besloten het voorstel naar de juridische commissie te verwijzen. Vóó: stemden de in de regeering vertegenwoordigd partijen. B c rl ij n, 10 Juli. De Duitsche Volkspa: ti zal in den Rijksdag tegen den Tien Aug. als nationalen feestdag stemmen. DE RAMP VAN DE ANGAMOS. 207 personen verdronken. Londen, IOJuli. (H. N.) Uit Santiago de Chile wordt gemeld, dat ten tijde van dén ondergang van het schip zich 9 officieren en T24 manschappen^ benevens 82 passagiers, in totaal dus 215 personen aan boord bevonden. Het aantal overlevenden van de romp bedraagt, voor zoover tot nu toe bekend zes. Londen, IOJuli (H. N.) Uit Santiago de Chile wordt gemeld, dat nog 2 schipbreukelin gen van de Angomos levend gevonden zijn aan de kust dicht bij de plaats, waar het stoom schip is vergaan. Reeds veertien personen gered. P a r ij s, IOJuli. (V. D.) Naar uit Santiago (Chili) gemeld wordt, is het aantal personen, dat na den ondergang van de Angamos werd gered, tot veertien gestegen. Engelsche deelneming. Londen, 10 Juli. (V. DDe Engelsche admiraliteit heeft aan den Chileenschcn Mi nister van Marine naar aanleiding van het ver gaan van het transportschip Aingamos c-cn telegram van deelneming gezonden. DE CRISIS IN ZUID-SLAVIË. Zal de Zuid-Slavische gezant in Berlijn kabinetsformateur zijn B e r 1 ij n, 10 Juli. (H. N.) Volgens een bericht uit Belgrado zal de 7oegoslavische ge zant te Berlijn met de vorming van het kabinet te Belgrado worden belast. In de kringen der oppositie moet de gezant als de meest geschik te persoonlijkheid voor de vorming van een kabinet dei nationale eenheid woeden be schouwd en van Kroatische zijde moet het ver- 'cenen van de opdracht aan den gezant reeds enkele dagen geleden aanbevolen zijn. De ge zant vertoeft nog te Berlijn, doch moet reeds een telegram hebben ontvangen, waarin hij naar Belgrado wordt ontboden. WEINIG ANIMO. Gering aantal candidaten voor do militaire academies in Rusland. In hoogc militaire kringen der sovjet-unie maakt men zich den laatstcn tijd bezorgd ovei do geringe interesse voor dc officiers-oplei ding bij dc bevolking. Voor de 920 vacante plaatsen bij de militaire academie te Leningrad hebben zich dit jaar slechts 550 candidaten aangemeld; voor sommige andere academies is de aanmelding nog geringer. Dc revolution- naire militaire raad heeft besloten in verband hiermede een speciale opwekkende actie onder de communistische jeugd te houden. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 770.9 Frankfort. Laagste barometerstand: 713.7 Reijkjavik. Zwakke tot matige, tijdelijk wel licht toenemende Zuid-Westelijke tot Zuidelijke wind, meest licht tot half bewolkt, droog weer beliou- dciir. kans op onweer, iels warmer. Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 TEL. 341 TEL: 529 POINCARE DAAGT BERGERY TOT EEN DUEL UIT INCIDENT VOOR DE SLUITING DER KAMER DE ROEMEENSCHE POLITIEK De zitting van de Fransche Kamer is gesloten met een levendig incident. Woord en weder woord vielen zóó snel, dat zij in de meeste bla- den verkeerd zijn weergegeven, aldus de cor respondent van de N. Ct. Het radicale Kamer lid Bergery stelde voor een datum te bepalen voor zijn interpellatie over de voorwaarden, waarop de regeering de uitgilte van de Roe- meensche leening in Frankrijk kan bekraohtigen of bevorderen. Bergery heeft betrekkingen met de boerenpartij in Roemenië en deze vreest, dat die leening tegen haar zal worden gebruik». Daarom maakte zij bekend, dat zij de buiten- landsche schulden van de tegenwoordige regee ring niet zou erkennen, als zij zelve aan het bewind komt. Poincaré vroeg onbepaald uitstel van die interpellatie. Bcrgcry antwoordde, dat Roemenië al zes maanden tevergeefs een lec- ning in Europa cn Amerika tracht te plaatsen. Frankrijk alleen zou zich daarvoor beschikbaar si ellen. Volgons hem ligt hef" niet op den weg van de Fransche spaarders om de regeerings- pariij in Roemenië op de been te houden. Zij heet liberaal, maar is dit volstrekt niet. Poin caré voerde daartegen aan, dat het dreigement om schulden niet te erkennen, kinderachtig is. Daaromtrent is men het al eens geworden. Aan gaande een Rocmeenscho leening is nog niets besloten. Wanneer een deel daarvan op de Fransche markt zou worden uitgegeven, zou do Fransche regeering gelijk in andere gevallen waarborg vragen. Iets anders is de steun, die op het oogenblik der stabilisatie van de lei aan alle emissiebanken gevraagd wordt. Frankrijk zou in dit opzicht slechts in samenwerking met andere landen optreden. Poincaré kon zich in dil geval des te minder binden, daar Briand er niet was. Daarop nam de woordenwisseling tusschen Bergery en' Poincaré een ongewoon fello wen ding Poincaré heelt hem gekend als plaatsver vangend secretaris van de commissie van her stel in den korten tijd, dat hij zelf president was. Toen was Bergery al gewoon, naar de woorden van Poincaré, om de feiten verkeerd voor ta stellen. Bergery liet het voorkomen alsof Poin caré vertegenwoordigers van de Roemeensch© oppositie ontvangen had. Integendeel heeft hij vertegenwoordigers ontvangen van de boeren partijen welke de regeering steunen. Ten op zichte van de leening wilde Poincaré zich niet binden. Daarop vroeg Bergery Poincaré zijn woorden in ie trekken, volgens welke hij gewoon was de feiten verkeerd voor te stellen. Poincaré zeide toen de getuigen van Bergery af te wachten. Tot goed begrip van dit alles moet men weten, dat Bergery chef van het kabinet van Herriot was, toen deze behalve minister van Buitenlandsche Zaken tevens president van den ministerraad was. Hij heeft een dochter van wijlen den bekenden Russischen coijimunist Krassin getrouwd en deed in de laatste verkie zingscampagne van zich spreken wegens do heftigheid van zijn artikelen ITALIAANSCHE STRAFEXPEDITIE IN C7RENAHCA. Een gTOot aantal inboorlingen gedood. Rome, 11 Juli. (V. D.) Eerst nu is bekend geworden, dat begin Juli in Cyrenaika een straf expeditie is ondernomen tegen inboorlingen, dio een verplegingscolonne hadden overvallen. Daarbij werden 71 inboorlingen gedood. De Italianen verloren I kapitein en 5 soldaten; 1 officier en 23 soldaten werden gewond. Twee dagen later ondernamen de Italianen een nieu we straf-expeditie. Hierbij werden 16 inboorlin gen gedood en 21 gevangen genomen. c DE EXECUTIE. Vooi zes beklaagden wordt de doodstraf veranderd in 10 jaar, Kowno( 10 Juli. (V. D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft het Centrale Executieve Comité der Sovjet-Unie besloten het doodvon nis voor dc Russen Matow, Bratanowski en vier anderen uit het Sjachty-proces te wijzigen in tien jaar gevangenisstraf. Dc overige vijf doodvonnissen werden he denmiddag voor de wachten van den Gepeoe voltrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1