BUITENLAND. mm DE EEHLANDEU DIDE.CTE.UQ ÜITG E.VEC J.VALKHOff Vrijdag 4 Januari 1929 27e Jaargang No. 157 BUITENIANDSCH OVERZICHT 'S KON 1 AGS ZIEKTE Langzame vooruitgang Samengaan van Nanking en Moekden N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen fp aar-deposito's rente 4 DE NOOD DER BRIT- SCHE MIJNWERKERS Een prachtige gift uit Amerika STORMVLOED IN JAPAN Tientallen dooden WINTER IN EUROPA Felle kou in het Noorden EX-KEIZER WILHELM AMERIKA'S V LOOTPROGRAM Bouw van 15 kruisers? Een nieuwe lezing van het geval ABONNEMENTSPRIJS pc/ 3 nsaandco vooï Amersfoort f2.10. per maand 0.75. per - week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/* Binnenlaod tranco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nommera 1 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN1F.RC 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f I 05 met inbegrip van een bewiiinonimero elke regel meer f0 25 Liefdadlgheida-adverteotiën voot de helft ven den prijs. - Kleine Advertentlün ..KEITIES' bi) vooruitbetaling 1—3 regel» 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plnatseD I.— Bewijsnummer extra 005 China een en ondeelbaar. Mandsjoerije schikt zlcb naar Nanking. De hou ding van Japan. Een belangrijke stap is -gedaan op den weg naar China's eenheid." De' nationalis tisch'e Chineesche regeering te Nanking ■heeft kennis genomen van de méded.eeling der Mandsjoerijsehe leiders, dat zij de drie grondbeginselen van Soen Vat Sen erken nen. Hierop is Tsjang Hsu Liang, de zoon 'van tien bij een bomaanslag omgekomen dictator van Mandsjoerije Tsjang Tso Lin, die momenteel aan het hoofd der Mand sjoerijsehe troepen staat, benoemdtot z.g •^oord-Oostelijk verdedigingscommissaris Met de door hem voor de gewichtigste re- 'geëripgsposten in Mandsjoerije voorgestel de persoonlijkheden heeft ook Nanking zich kunnen vereenigen. In een interview met een correspondent van Reuters's Bu reau verklaarde, de Chineesche minister van buitenlandsche zaken. Wang, dat het hijschen der'nationalistische vlag in Mand sjoerije voor het Verre Oosten do belang rijkste gebeurtenis van den laats ten tijd beteekehde Het besluit der Mandsjoerij sehe leiders, aldus- voegde Wang hier nog aan toe, beantwoordde aanv de wenschen van de geheele natie "en zou zonder de on- gewcnschte inmenging van buiten af reeds lang een feit zijn geworden. Hiermee bedoelde Wang natuurlijk de Jnteryentie van Japan, dat zich langen tijd ertegen heeft verzet, dat ook over Mand .sjoerije zich het gezag der Chineesche na tionalisten zou uitstrekken. Tegen een sa Biengaan \an het'Noorden met het Zuiden heeft Japan steeds bedenkingen gehad, om dat het vreesde, dat daardoor een einde zou komen aan zijn invloed niet alleen in de hoofdstad Moekden, maar in.geheel Mand sjoerije. Het schijnt thans, dat Tokio van zins js zich b\j de nieuwe feiten neer te leggen. Wellicht gaat Japan van koers veranderen, omdat zijn geïsoleerde positie het daartoe noopt. Gedurende den jongslen burgeroor log zijn alle groote mogendheden op hun qui vive geweest, hetgeen on.--bleek uit de talrijke tröeponzcndingen. (Maar, toen het boe langer bne duidelijker werd, dat. de nationalisten de zege zouden bevechten cn hun macht zouden weten te-bevestigen, verzetyen de meeste staten Amerika in do éérste ..plaats tijdig de 'bakens. Zij namen tegenover het nieuwe China een houding - vair welwillendheid aan, trokken zooveel mogelijk hun militairen uit Chi- neesch gebied terug en sloten met Nanking verdragen, die feitelijk neerkwamen op een officieels erkenning der nationalistische regeering. Voor China brachten de verdra gen tevens het voordeel mee, dat het dou- ane-autonomie wist te verkrijgen; m.a.w. China's soevereiniteit werd hersteld. Een uitzondering maakte Japan. I-Iet •zond veel meer soldaten dan de andere staten en bovendien namen deze troepen dikwijls een agressieve houding aan. Voor al in Mands oerije wilde het heerschzuch rige en baatzuchtige Japan eeri.belangrijke rol spelen. Zoolang de andere mogendheden een afwachtende houding aannamen, was Japans positie in China vrij 'sterk, maar van 'i oogenblik af, dat zij gezamenlijk toe nadering tot China zochten, bleef Japan al leen in 'de kou staan en zag het verschei dene voordeelen zijn neus voorbij gaan. De houding van Mandsj'oerijo beteekent bo vendièn, dat dit uitgestrekte gebied niet langer wil luisteren naar Japans bevelen, raaar met Nankings wenschen rekening zal houden' De Japansche oppositiepers is zeer ontstemd ènde regeering-Tanaka wordt dan ook vo'or de de voeten geworpen, dat zij een aAereclitsche politiek heeft gevoerd; noch is zij zóó krachtig opgetreden? dat zij hierdoor' zich groote voordeelen verwierf, noch is haar houding tegenover China zoo welwillend geweest, dat de uitvloeiselen hiervhiv profijtelijke' comraeVcieele relaties waren. Misschien dat Japan nu tenslotte eieren voor zijn geld kiester is reeds sprake van nieuwe onderhandelingen tusschcn Toltlo en Nanking, doch men kan er van op aan, dat deze alleen resultaten zullen opleveren, wanneer Japan een meer bescheiden hou ding aanneemt en aïziet van 't ophouden van uitdagend macHts'gezag in Chineesche gebiedsdeelen. Stellig zal Nanking eischcn, dot Jaoan zijn troepen uit de provincie Siantóénq terugtrekt en ook in ander oi- zicht China's soevereiniteit eerbiedigt. Wanneer" China dit'weet te bereiken, zal het groote vorderingen' hebben gemankt on den weg naar de onafhankelijkheid, die wellicht eerlang zoo volledig' zei worden, dat de mogendheden ook nog afzien van de overige inzonde,re_ rechten. GRISP IN DUITSCHLAND. B er lij n, 3 Jan. (H.N.) In het district Locdau is de griep opgetreden. Vooral in de gemeenten Cunewhlde en TaubeTiheim n'd. Spree heerscht do zlékte erg In-vele gezin nen zijn drie k vier leden ziek. Te Cune- walde -heeft de ziekte meestal een vrij ern stig karakter, zoodat .daar ook enkele geval len mpt doodelijken afloop zich hebben voorgedaan. Joynson Hicks optimistisch Londen, 2 Ja n. {V. D.) üe minister van binnenlandsche zaken, Joynson Ilicks, ver klaarde bij zijn vertrek naar de Riviera, dat hij overtuigd was van de gunstige wending, welke de toestand van den Engelschen ko ning heeft genomen. Deze overtuiging had hij gekregen tijdens een gesprek met eenige der 'doctoren- Londen, 3 Jan. (V.D.) Hot heden avond uitgegeven bulletin meldt, dat de Koniug een goeden dag heeft doorgebracht en er geen verandering in zijn toestand valt te vermelden. Door Japan erkend Peking, 3 Jan. (V. D.) De Japansche consul-generaal te Moekden heeft maar schalk Tsjang Hsu Liang officieel medege deeld, dat Japan de overeenkomst lusschen Nanking en Moekden erkent. In deze Japansche inededeeling wordt te vens vastgesteld, dat Nanking en Moekden de Japansche voorrechten in Noord-Mand- sjoerije erkennen en dat de Japansche re geering bereid is met de Chineesche regee ring een nieuw handelsverdrag te sluiten. HOOVER TOT PRESIDENT GEKOZEN. Washington, 3 Jan. (V. D.) Herbert Hoovér werd heden officieel tot president van de Vereenigde Staten gekozen. (Bij de vroegere verkiezing warden de kiesmannen gekozen, die thans officieel den president hebben aangewezen). GRIF.P-LPIDEMIE TE LODZ. Vierhonderd gevallen per dag. Warschau, 3 Jan. (V. D-) Te Lodz heerscht op Uót oogenblik een ernstige griep-epidemie. Dagelijks worden gemid deld vierhonderd nieuwe gevallen van griep geconstateerd. In de apotheken zou reeds gebrek aan de noodige geneesmiddelen zijn. SIR CHARLES MACARA. t De Engelsche katoenmagnaat Sir Charles Macara is overleden. Ilij heeft een belangtijke rol gespeeld op het gebied van de Engelsche katoennijver heid. Als voorzitter van het. bestuur der International Federation of master cotton spinners and inanutactures' associations, welk ambt hij \an 1901 tot 1915 bekleedde, heeft Macara, ook in het buitenland groote bekendheid verworven als specialiteit in erschillende vraagsiuken, die zicli zoowel in cis katoencultuur als op het gebied van de katoennijverheid in den loop der jaren, voordeden. De overledene was voorzitter en medebeheerder van de firma's Henry Bannerman en Sons Ltd. te Manchester en van Dukinfield and Hale 'Cheshire). voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTcNS. MIJNWERKERSSTAKING IN FRANKRIJK. De mijnwerkesstaktng in bet Gard-bek ken heeft zich uitgebreid. De rnetaalarbei ders hebben zich bij de staking aangeslo ten. Staat van beleg afgekondigd. P a r ij s3 J a n. (H.N.) In verband met de staking der mijnwerkers in het bekken van de Loire is over het betrokken gebied de staat van beleg afgekondigd De staking is oorzaak geweest, dat een sedert eenigen tijd in moeilijkheden verkeerende mijnbouw- maatschappij te SL Etienne gedwongen was te liquideeren. Ongeveer 4000 mijnwerkers zijn daardoor broodloos geworden. STAKING VAN IJSLANDSCHE VISSCHERS. Esn loonkwestie- Kopenhagen, 3 Jan. (V. D.) In de IJslaodsche trawlorvisscherij is een con flict uitgobroken. Dé trawlervisschers had den een loonsverhooging geëischt van 50 percent. Het voorstel van den bemiddelaar, dat een loonsverhooging van li percent in hield, werd door de werkgevers met 27 togen 2 stemmen aanvaard, maar door de visschers afgewezen. De zeelieden-organi satie te Reykjavik, heei. nü de staking af gekondigd tegen den tijd, dat de trawler visschers. die zich thans op zee bevinden, teruggekeerd zullen zijn, zoodat dé staking waarschijnlijk half Januari ingaat. De prins van Wales cleea geen ^•ergeefschen oproep. Het fonds van den Loridenschen lord- mayor tot leniging van don nood in de mijnstreken is verrijkt nut de gi.'t van e-n anonymus van 20.000 pd. st. uit de Ver Staten. Een vriend van d?n prins van Wales hoeft 's prinsen secretariaat van Amerika opgebeld óm ie vertellen dat hij en eonige zijner vrienden ten zeerste ge- troffen waren door den draadloos versprei den oproep van den prins op Kerstdag. Hij vroeg of .een Amc-rikaansche bijdrage als een misplaatste inmenging zou worden be schouwd. Toen hem integendeel was ver zekerd, dat hulp uit elke bron welkom zou zijn en dat de prins de vriendelijke ge dachte zijner -Amerikaansche vrienden zeer waardeerde, werd binnen enkele uren een wissel van 20.000 pd. st. door het Londftn- sche filiaal eener Amerikaansche bank uit betaald. COCAINE-SLUÏXEANDEL. Acht Rrro^tatlcG. De Petit Paxisien meldt uit Mulhouse, dat de recherche er na nasporingen van verscheidene maanden in geslaagd is een bende handelaars in cocaïne aan te hou den. Er werden acht personen gearres teerd, meerendeels buitenlanders. De co caine werd uit Duitschland ingevoerd en in aanzienlijke hoeveelheden in dansge legenheden der stad verkocht. Honderden huizen vernield Een koudegolf dringt door tot Noorddialië. Londen, 3 Jan. (H. N.) Volgens een bericht uit Tokio is gisteren de noodweste- lijke kust van Japan door een orkaan en een daarop volgenden stormvloed geteis terd. In verschillende steden aan de kust van het district Niigata zijn honderden hui zen vernield en weggeslagen. Voor zoover tot nu toe hekend, zijn 50 personen om het leven gekomen, terwijl er tal van gewonden zijn. Het telefonische en telegrafische ver keer is gestoord. Het stoomsch'p Toyotomi Maroe is vergaan. Van de bemanning zijn 31 leden verdronken of bevroren uil zee op- gevisclit. Slechts vier man zijn levend ge red. B e r 1 ij n, 3 Jan. (V.D.) De avondbladen melden uit Japan, dat door den orkaan, die Woensdag de Noordwest-kust van Japan teisterde, 87 meiischcn gedood werden. Nader wordt uit Tokio gemeld, dat het aantal personen, die bij den jongsten or kaan om het leven zijn gekomen, geste gen tot 02. In het bijzonder hebben Füsjiki en Tsuruga onder den storm geleden een schip met scholieren aan boord, die een uitstapje maakten, wordt vermist. De storm heeft jniusschen de Chineesche kust bereikt, alwaar 2 Chineesche jonken met CO koelies vergaan zijn. HEVIGE SNEEUWVAL IN ITALIË. Be wegen In de Alpen onbegaanbaar. R o m e, .3- J a n. (H.' N.j Door den he\ igen sneeuwval, in Noordelijk Italic zijn Lal van wegcn. izi.de Alpen bedekt on onbegaanbaar geworden. Ook in de provincies Florence, Modena, Parma en Urline is veel sneeuw gevallen. In Pavma on op de Apenynen I ligt de sneeuw op sommige plaatseu een halven meter hoog. De waterstand van de .rivieren-en. beeken in Toscane is zeer ge- [stegen, waardoor overstroomingen veroor- 'zeekt worden. Een breede koudegolf strijkt over West- Europa. Engeland meldde met Nieuwjaar al ijs en sneeuw. Vanmorgen vernamen we van hevige koude in Frankrijk. Wij zijn blijkbaar nog onder den invloed van de zee, al laat de winter zich ook hier reeds gevoelen. Uit den hoek. waar de wind van daan komt, bereiken ons echter berichten over felle kou. Te Saerne in Midden- Zweden bedroeg do temperatuur gister avond 21 graden onder het vriespunt. Vol gens uit Oslo ontvangen berichten is ook in Noorwegen een hevige koude ingetre den. Op don bergspoorweg zijn de rails op drie plaatsen tengevolge van do hevige koude gebroken, o.a. bij Goylo, waar de temperatuur tot 23 graden onder het vries punt daalde. Uit Denemarken wordt ook felle vorst gemeld. Tot diep In Zuid-Europa is de koude golf doorgedrongen. Milaan meldt: „De hevige koude in Noord- en Midden-Italië duurt voort. In Lombnrdije cn in Venetië is veel sneeuw gevallen, waardoor het ver keer belemmerd wordt Op den spoorweg Triest Adelberg zijn- de treinen in de sneeuw blijven steken. Een groot aantal arbeiders is bezig de treinen uit de sneeuw te werken. Op de Karst ligt do sneeuw drie meter hoog. Fiumo is doori den hevigen sneeuwval van de buitenwereld afgesloten. Het spoorwegverkeer is gestremd en de telefoon- en telegraafverbindingen zijn ge stoord. Men kan zich niet herinneren, dat er gedurende de laatste dertig jaren zoo veel sneeuw in den winter is gevallen. De Monte Maggiore is tot aan het moer niet sneeuw bedekt. Uit Grado worden hevige sneeuw: en regenbuien gemeld. Het scheepvaartverkeer langs de kust van Trient moest wegens den hevigen zeegang gestaakt werden." Naar Wolff meldt, sneeuwt het in heel Oostenrijk sinds eergisteren bijna onafge broken. Het treinverkeer ondervond ver traging. Uit België wordt regen en sneeuw ge meld. In de Ardénnen sneeuwt het met tus- schenpoozen sedert Zondag. Te Aarlen ligt 30 centimeter sneeuw, in net hoogste ge deelte 50 cn meer. Het verkeer per as is vrij lastig op sommige plaatsen; de treinen ondervinden echter niet vee! vertraging. Uit tal van streken van Frankrijk komen nadere berichten binnen over swaren sneeuwval. In de Pyrenèeën ligt een sneeuwlaag van 50 c.M. Het verkeer op de groote wegen wordt ten zeerste belemmerd. Tevens wordt uit tal van plaatsen schade gemeld aan electrische cn telegrafische verbindingen. Terwijl te Parijs helder vriesweer heerscht wordt de kust sedert drie dagen door zwaar weer geteisterd, dat reeds tal van schipbreuken heeft veroor zaakt. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand; 777.6 te Karl stad L H! Laagste barometerstand: 741.8 te HH Isafjord. Verwachting tot den avond van 5 Januari: Meest matige, meest N. O. wind, Uj licht tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, lichte tot matige j= vorst des nachts, cverdag tempera ls tuur' 'om hbt vriespunt tot lichte =i vorst. VERKEERSGEBOD: Maak van de openbare straat Toch nimmer „Sociëteit" Die koffiepraatjes hinderen Verkeer en veiligheid GROEGROE INTERNATIONALE RADIO-OVEREENKOMS1 Door negen staten bekrachtigd. Londen, 3 Jan. (II N). De internatio nale overeenkomst voor het radioverkeer is thans door negen staten definitief goedge keurd. De desbetreffende oorkonden zijn bij het departement van buitenlandsche zaken te Washington gedeponeerd. Het zijn de Vereenigde Staten. Canada. Engeland, Rritsch-Indië, Nederland, België, Oosten rijk, Noorwegen en Denemarken. Behandeling na het Kelloggpcct in de winterzitting van senaat der V. S. Washington, 3 Jan. (H.N.j De Se naat der Ver. Staten is vandaag voor de winterzitting bijeen gekomen. Senator Bo* rah, de vooizitter der commissie van bui- tenlandsctn zaken, deelde mede, dat hij met senator Hale, den voorzitter der marine commissie. overeengekomen is, óm het Kellogpact voor r het wetsontwerp betref- 11 'ie heeft hem destijds geraden naar Xcderland ie gaan? In tal van gedenkschriften, c.a. van den gewezen kroonprins, is te kennen gege ven, dat Wilhelm 11 tien jaren geleden niet uit eigen beweging, maar op aandrang van vele zijner legeraanvoerders, met name van maarschalk Hindenburg, besloten heeft naar Nederland de wijk te nomen. Mag men den gepensioneerden maj. Kurt Anker gelooven, dan was de toedracht dei zaak anders, zoo meldt het Vad. Volgens hem verzocht Hindenburg, kort na de ver schijning van de mémoires van oen kroon prins aan majoor Anker, die meermalen den kroonprins op Wieringen heeft be zocht, dezen eens bij hem aan te komen. Deze gaf aan dat verzoek gevolg toen hij een lezing te Hannover hield en Hinden burg vertelde hem dat in den krijgsraad van 9 Nov. 1918 wel is waar ook do vraag was gerezen, of het 't best was dat de keizer naar het neutraio buitenland zou gaan, doch dat er van een beslu t in dien zin geen sprake was geweest. Hindenburg zelf had om 5 uur 's middags den keizer verlaten in de veronderstelling dat men den volgenden dag verder over dit punt van gedachten zou wissèlen. Nadien heeft hij noch persoonlijk noch telefonisch den- keizer of iemand uit diens gevolg gespro ken. Hij was den volgenden morgen dan ook eonigermate verrast, toen hem om 8 uur v.ard meegedeeld, dai de keizer al om 5 ir:.- v.r.ri:- Nederland was vertrokken. HET CONFLICT IN DEN DUITSCHEN SCHEEPSBOUW. B er 1 ij n, 3 Jan. (V. De rijks-u*beids- tninisLer heeft heden de arbitrale uitspraak van 21 December voor den scheepsbouw bindend verklaard. BORAH. feilde den bouw der kruisers te laten be handelen en ratificeeren. De voorstanders van de vloot hebben toegezegd, dat zij aan de beraadslagingen geen moeilijkheden in den weg zullen leggen, hoewel zij zicb hun vrijheid ten opzichte van den eiscb tot vermindering van het aantal te bouwen kruisers van 15 tot 10 of zelfs tot ,5 voor behouden. Volgens een bericht van de As sociated Press heeft senator Hale zijn overtuiging te kennen gegeven, dat bij de wet betïeffende den aanbouw van de.krui sers zal kunnen doorzetten en wel voor het geheele aantal Van 15 kruisers me,t handhaving van de bepaling, dat de bouw binnen 3 jaar gereed zal zijn, hoewel pre sident Coolidge in zijn boodschap aan hét congres aanbevolen heeft deze bepaling U schrappen. DE KLOPPARTIJ TE BERLIJN. De arrestaties duren voort B e r 1 ij n, 3 I a n. (V.D.) Nadat reeds Woensdag twintig personen, betrokken bij de botsing bij den Schlesischen öahnbof, waren gearresteerd, zullen nog zes perso nen in arrest gesteld worden. De namep en verblijfplaatsen van deze personen zijn de politie bekend,, zoodat hun arrestatie nog heden te verwachten is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1