FA .DUIM BURGER Kluitkalk. i DE EEMLANDEU REUZE KOOPJES DAMES MODEZAAK GARAGE MOLENAAR Telefoon nos. 1210 - 8215 - 8212 FSAT CITROëN BUICK LA SALLE EN CADILLAC. BUITENLAND. F- LM.va» HAHERSVELD Zaterdag 5 Januari 1929 27e Jaargang No. 158 Onze groote Balansopruiming ARNHEMSCHEWEG 26 begint Woensdag, 2 Januari n.„rc, H.nnr7 KXr NEGATIEF GELUK EUITENLANDSCH OVERZICHT STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE A. N. HINDRIKS Handel in Bouv^aterialen SNEEUWSTO- MEN ITALIË IN Het verkeer bemoeilijkt li LUXE AUTOVERHUUR AMlCll IA DE CRISIS IN ZUID SLAVIE ERNSTIGE RAMP Achttien arbeiders omgekomen ERNSTIGE BRAND TE KEULEN ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort f 2.10 per maand 1 0.75. per - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.17'/* Binnenland traaco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN I ERC 513 BIBE.CTEUR UITGEVER. J.VALKHOFF DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 mer inbegrip van ceD oewijsnummcr, n elke regel meet f0 25 Licfdadlgheids-advertcntlCn voo» de helft van den prijs. - Kleine Advcrtenfiën ..KEITIES' bil vooruitbetaling 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0 05 door tl, G. CANNEGIETER Met de jaarwisseling hebben wij elkaar weer geluk gewenscht. Wederzijds hebben wij do hoop uitgesproken, dat we gespaard mogen blijven voor ziekten en tegenslagen. En we hebben met dankbaarheid er elkaar aan herinnerd, dat in het afgeloopcn jaar geen rampen ons hebben getroffen. Merkwaardig is onze' bescheidenheid je gens het lot. Wij zijn reeds erkentelijk, als ons geen kwaad overkomt, üp het goede mennen wij niet eens aanspraak te mogen maken. Wij verlangen niet te blaken van gezondheid en kracht, maar nemen genoe gen met de afwezigheid van ongemak en pijn. Wij begeeren geen rijkdom, maar zijn tevreden, zoo de armoede onze woning ver mijdt. Wij wenschcn geen weelde, maar vreezen ontbering. En het geluk is voor ons de ontstentenis van smart. Is dit alles niet zeer negatief? Het leven moet wel heel wreed zijn. als het ons zgc weinig aanmatigend maakt. Het lijkt op een oostersch despoot, in wiens slavernij wij zuchten. Wij gluren door de ruilen van on ze gevangenis, of de beul nog niet nadert. Elk oogenblik kan hij komen; zijn folter- werktuigen staan klaar. En telkens als er weer een dag om is, staren de gevangenen elkaar aan, blij, dat de wreedaard hen met rust heeft gelaten. Zij slapen in met de be de, dat hij hen ook den volgenden dag mag vergetom Het leven lijkt op een schuldeischer, on- meedoogend als Shylock. Hij loopt rond met een dwangbevel in den zak en als hij door onze straat waart, duiken wij weg achter de vensterbanken, opdat hij ons niet zal ont waren. Gelukkig, hij is weer voorbij en we zijn voorloopig huiten gevaar. Maar hoelang zal dit duren? Wij zijn voorwaardelijk veroordeelden. Het leven is de officier van justitie; we be hoeven maar een \inger uit te steken of we zijn er bij en moeten de straf uitzitten, die ons aanvankelijk werd kwijtgescholden. WIJ sleepcn ons bestaan voort met een op geschort vonnis ten onze laste. Hebben wij dan veel te verwachten? Geen sterfgeval in de familie, geen gebroken arm, geen longontsteking, geen faillissement, geen ongenoegen in huis, geen ruzie met een vriend, geen ontslag uit onze betrek king. geen opspraak in de buurt. dat is wel het meeste, waarop wij mogen hopen. Het blijft alles: geen, het blijft alles nega tief. Och, zelfs dit negatieve is voor menigeen reeds een schat uit een sprookje. Een lucht kasteel, dat rnen nooit zal betrekken. Hoe- velen zouden zich in den zevenden hemel wanen, als men hun het euvel of de teleur stelling, waaronder zij lijden, eens voor een oogenblik afnam. Als zij eens niet die eeu wige hoofdpijn hadden, niet dat gebrekkige been, niet die ongeneeslijke zwartgalligheid, niet dat heimwee, niet die wroeging, niet dia onhandigheid. Als zij eens niet meer in de schuld zaten, niet meer zich achteruit gezet voelden, niet meer tobden met een moeilijk kind. 1-Ioe dankbaar zouden zij zijn, als het nieuwe jaar hun afhielp van hun verdriet, van hun misère, van hun on draaglijke last. Wij verlangen op de thermometer van ons geluk geen plus; wij zijn al blij, wanneer het minus verdwijnt en hot kwik op nul is ko men te staan. Wii begeeren geen tegoed op ons geluksboekje; als het tekort maar wordt aangezuiverd, zijn wij den koning te rijk. Het geluk zou voor ons af te beelden zijn met het cijfer nul, met een blanco register, niet een kleurloozon dag, zonder zon welis waar maar goddank zonder regen, met een glas water, zuiver maar zonder srrtoak. Dit is h i hoogste, waarvoor wij liet af- geloopc, jaar dankbaar geweest zijn; dit is het beste, wat wij in 't pas begonnen jaar kunnen verlangen. In nieuwjanrswcnschen, bruiloftsgedich ten, ver jaarsbrie ven gebruiken wij den term: gespaard. Gespaard blijven is voor ons bescheiden hart reeds het opperst ver langen, de innigste vreugde, omdat gespaard blijven voor ons het hoogst bereikbare is. Want de?e bescheidenheid is geen natuur lijke eigenschap, maar een opgedrongen deugd. Wij leerden haar in de harde leer school des levens. In ons hart koesteren wij een geluksver langen, dat wel degelijk positief is. In ons hart zijn wij gertiszins bescheiden. De ver wachtingen, welke de jeugd van het leven koestert, bewijzen afdoende, hoe grenzeloos onze verlangens zijn. Wilde droomen, harts tochtelijke begeerten vullen de verbeelding van den opgroeienden mensch. Ilij stelt zich de toekomst voor als een rijk van stra lende schoonheid, als een hoorn van over vloed. Het land van belofte stroomt o\er van melk en honing en een simpele druiventros kan er nauwelijks door twee mannen wor den gedragen. Wat do jeugd op Nieuwjaar wenscht, op de biuiloït droomt, voor zijn verjaardag op hrt \erlanglnstie schrijft, overschrijdt de perken van het bereikbare. Het onmogelij ke kan nimmer mogelijk worden. Althans bic** niet. Elders wel? Hardnek kig is de illusie; in ons hart blijven wij kinderen tot onzen do*l en we verplaatsen het doel onzer wenschcn tot ver achter den horizon van dit aardsche bestaan. Zonder de gedachte aan een positief geluk kunnen wij niet leven. Met ons ongerept lichaam, met onzen ga ven geest, rnet ons onaangetast vermogen en onze onbodown positie willen wij op verovering uit, v%illcn wij een vreugde, een rijkdom behalen, welke onze verbeelding overtreft. Wij zijn niet tevreden met onze ongebroken wapenen, maar willen er ook mede echten. Maar het leven lacht om onzen waan. Harde ervaring doet onze aanmatiging in krimpen en van jaar tot jaar winen we in bescheidenheid. Laa!. ons tevreden zijn, als ook dit jaar ons weder.... spaart! (Nadruk verboden). Het anti-oorlogspact in Oost- Europa. Een Russisch voorstel aan Polen. Bij het begin van dit jaar heeft de sov jetrepubliek, in de persoon van Litvvinot, die plaatsvervangend volkscommissaris (minister) van buitenlandsche zaken is, een verrassenden step gedaan zij heeft aan Polen voorgesteld een gemeenschap pelijk protocol te onderteekenen, krach tens hetwelk beide staten met wederzijd- sche verplichtingen het pact van Kellogg terstond in werking laten treden Een overeenkomstig voorstel heeft Moskou aan Kofno gedaan en de jongste berichten be helzen thans, dat IJtaucn het Russische aanbod heeft aanvaard en wol zonder eenige reserve. Hieraan wordt nog toege voegd, dat Litauen besloten heeft ook de overige Balti.sche staten ertoe aan te spo ren het door Rusland aan de hand gedane protocol aan te nemen In de Pnolsche pers is de tekst van 't Rus sische aanbod reeds openbaar gemaakt en uit het feit, dat alle blodpn een vrijwel ge lijkluidend commentaar publiceeren, kan afgeleid worden, dat deze persbeschouwin gen de opvatiing weergeven der Poolsche regeering, die natuurlijk aan de kranten een wenk heeft gegeven. De Poolsche bladen wijzen alle het Rus- sische verwijt van de hand. als zou het Polcns schuld zijn, dat het door Rusland voorgestelde non-agressiepact tusschcn Warschau cn Moskou nog niet tot stand is gekomen. Volgens de Frankfurter Zm tung is het met deze zaak heel anders gesteld, rnet betrekking lot het vraagstuk van dit verdrag, om elkaar niet aan te vallen, merkt het blad op, dat Polen lan gen lijd er aan vast heeft gehouden slechts een collectief verdrag te sluiten tusschen Polen en do Oost- zeestaten eenerzijds. Rusland aan den anderen kant Rusland wilde hiervan niet weten, omdat deze houding van Polen volgens de sovjetautoriteitcn verband hield met Warschau's wcnsch een leiden de rol onder de Baltische staten te spelen tegenover Rusland. De commentaren der Poolsche pers dee- len niet de opvatting, tot uiting gekomen in de Fransche bladen, dat Rusland slechts een goeden indruk in de Vereenigde Sta ten wil wekken, om daar dollarleeningen te kunnen verkrijgen waarschijnlijk lijkt het den Polen, dat. Rusland wil probeeren den Vereenigdcn .Staten met betrekking tot het pact van Kellogg het initiatief uit handen te nemen. Verbazing wekt het, dat Rusland zich slechts tot Polen en Lilauen wendde, wat toegeschreven wordt aan de bedoeling iussclicn beide landen de rol van bemiddelaar te willen spelen. Overi gens wekt het te Warschau verbazing, dat Rusland zooveel voortvarendheid aan den dag legt, temeer daar op het oogenblik cn ook binnen afzienbaren tijd niets den vrede tusschcn Polen cn Rusland in ge vaar brengt. In de Poolsche hoofdstad trekt het tevens de aandacht, dat Rusland niet een overeenkomstig aanbod tot Roe menië heeft gericht hier toch is het ge vaar men denke aan de Bessarabische kwestie veel grooter. Rusland, zoo meent men in Polen, kan er zich niet op beroepen, dat het geen diplomatieke be trekkingen met Roemenië onderhoudtdit doet het ook niet met de Vereenigde Sta ten cn desondanks heeft het door bemid deling van den Franschen gezant, het pact van Kellogg onderteekend. Momenteel worden beraadslagingen ge voerd tusschen Pilsoedski en den Pool- schen minister van buitenlandsche zaken om het antwoord op het Russische aan bod op te stellen. Ondertusschen heeft Warschau zich ook reeds tot Boekarest gewend. Polen is blijkbaar de opvatting toegedaan, dat ook Roemenië aan de on derhandelingen, die uit het Russ:sche voorstel automatisch voortvloeien, dient deel te nemen. De laatste berichten geven te verstaan, d it Roemenië bereid is in dergelijke besprekingen betrokken te mor den. Engelsche bladen insinueeren ondertus schen nu reeds., dat Ruslands 6tap ee«i agitatorisch karakter draagt en dat het penige doel ervan Is uit te visschen, of Polen werkelijk tegenover Rusland vrede- j lievende bedoelingen koestert 3roote Koppel 11 - Tel. 1135 Ernstige overstroomingen het gevolg daarvan. Rome, 4 Jan. (H.N.) Het ongunstige weer houdt in geheel Italië aan. In het gebied van de Alpen woeden telkens sneeuwstormen, waardoor het verkeer op de spoorwegen cn ook het telefoon- cn te legrafisch verkeer veel stoornis ondervindt. Het water van de Arno slijgt nog steeds. Bij Pisa zijn groote gebieden overstroomd Er worden de noodige voorzorgsmaatrege len tegen het overstroomingsgevaar ge troffen. De Tiber bereikte gisteravond den buitengewoon hoogen stand van 15 meter. Sedert is de stand iets gr laald, doch te Rome was deze vanmiddag toch nog 14 meter 75. F.en zoo hoogen stand is sedeit 1913 niet voorgekomen. Honderden men- scben staan op de bruggen om het schouw- spol van het wassende water gade te slaan, dat tal van ontwortelde boornen meevoert. Het oude TibereJland is gedeeltelijk over stroomd. Brandweer en politie zijn druk in de weer om overal noodbruggeties te slaan. Ook het plein van Fonte Melle is over stroomd. De beroemde Paulus Basilica op den weg naar Ostia slant aan alle kanten in het water. Naar Ostia vertrekken geen autobussen meer, doch wel booten. De bla den geven pagina's vol foto's van de over stroomingen De politie en brandweer is in liet bedreigde gebied druk in de weer om de menschen naar de stad te brengen. Tot nu toe zijn ruim 300 personen in het ste delijk asyl opgenomen. Volgens de laatste berichten is de Tiber aan den bovenloop reeds twee meter gevallen, doch te Rome bemerkt men daarvan nog niet veel, daar verderop de stroomen van het gebergte nog groole hoeveelheden Ivater aanvoeren en de regen maar niet wil ophouden. On gelukken zijn lot nu toe niet voorgekomen. Ook uit Cocdië worden hevige sneeuwstor men gemeld. BLOEDIG DRAMA TE NEURENBERG. Neurenberg. 4 J a n. (H.N.) Een bloe dig drama heeft zicli heden afgespeeld. Voor de anthroposofische vereeniging te Neurenberg zou vanavond dr. Unger uit Slutgart een wetenschappelijke lezing hou den in een zaal van het Luitpoldhuis. T ien om kwart over acht 'allen wachtten op hei begin van de lezing, klonken plotseling ruin den ingang drie of vier schoten. Het. ble-^k, dat dr. Unger toen hij op het punt stond de zaal binnen fe treden, plotseling aangeval len werd door een zekeren Krieger, een 56- jnrige mecanicien uit Neurenberg. De da der was van achter op dr. Unger, die hij sinds jaren kende, toegekomen en had onverwacht de schoten op hem gelost, waarbij er twee dr. Unger aan 't hoofd, een derde hem in don rug verwondden. Dr. ün ger, die bewusteloos ineen stortte, werd da zaal binnen gedragen, waar hij spoedig daarna overleed. De dader leed aan vervolgingswaanzin en was eerst kort uit een sanatorium ont slagen. F.en dame die de lezing wilde bijwonen werd aan don voet verwond, terwijl een an dere dame door een kogel aan de hand ge troffen werd. De dader is terstond gegrepen cn aan de politie overgeleverd. DE ARBITRAGE. EN VERZOENINGS VERDRAGEN. Londen, 4 Jan. (H.N.) Uit Washington wordt gemeld dat de pan-Amerikaansche conferentie de ontwerpen door de sub-com missie uitgewerkt voor millilaterale ver dragen, voor arbitrage en verzoening heeft goedgekeurd zonder dat een uitvoerige be spreking heeft plaats gehad. Genève, 4 Jan. (H.N.) De Zuid-Slavi sche regeering heeft thans het in Juli 1925 gesloten verdrag van de Nettuno op het se cretariaat van den Volkenbond ter registra tie cn ter publicatie aangeboden. Italië had dit reeds in December 1925 gedaan. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand 777.6 te Karlstadt én Sitrna. Laagste ^barometerstand 751.8 te Isafjord. Verwachting tot den avond van 6 Januari: Matige N. O. tot O. wind, half be wolkt tot betrokken, weinig of geen sneeuw, lichte tot matige vorst des nachts, overdag lichte vorst. Zalen voor vergaderingen, concerten, tooneeU en jeesi uitvoeringen enz Sterk verlaagde tarieven De oppositieleiders te Belgrado. Belgrado, 4 Jan. (V.D.) Vrijdagmor gen zijn de oppositieleiders uit. Agram, dr. Matsjelc en Pribiltsjewitsj, met een trein- vertraging van twee uur te Belgrado aan gekomen. Aan het station hadden zich vele leden van de Boeren-clemocratische coalitie verzameld. Om kwart voor elf werd idr*. Malsjek door den koning in audiëntie ontvangen. Het onderhoud duurdo 35 mi nuten. De koning ontving dr. Matsjek zeer vriendelijk. Dr Matsjek heeft den koning medegedeeld, dat de huidige staatscrisis niet als opgelost kan worden beschouwd zonder verandering van het stantsreglem. Te twaalf uur werd de leider der demo craten Davidowitsj door den koning ont vangen Ook dit onderhoud duurde" 35 mi nuten Hedenmiddag te twee uur werd Pri- bifsjewitsi door den koning ontvangen. Verwacht wordt dat heden nog meer audiënties bij den koning zullen pl-aats vinden. Vrachtauto in de O ar the gestort Volgens een bericht uit Luik is op den weg naar Comblain een vrachtauto, die ar beiders naar huis bracht, in de Ourthe ge vallen. Het voertuig vernielde de borstwe ring en kwam in de rivier terecht; men weet nog niet wat de oorzaak is van de ramp daar er weinig getuigen van het on geluk waren en dezen zich op een grooten afstand bevonden. Het aantal slachtoffers moet 18 bedragen Verschillende gewonden Te Keulen ontstond gisterenavond in een huis van vier verdiepingen, vermoedelijk door kortsluiting, een groote brand, die snel de houten trap van onder tot boven in vlammen zette Voor de bewoners werd de weg afgesneden, zoodat de brandweer, om hen te redden, van het springzeil gebruik moest maken. Verschillende personen zijn daarbij min of meer ernstig gewond. Met huis is vrijwel uitgebrand. De trappen cn de plafonds zijn ingestort. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Londen, 4 Jap. (H.NHet bulletin van hedenavond meldt dat de koning een rusti- dag heeft doorgebiAchtl Do toesSand is overigens onveranderd. ONTPLOFFING IN EEN WEVERIJ. Te Greven (Westf.) heeft gisteren een ont ploffing in de weverij der fa. Biederlack zoo'n groote schade aangericht, dat de fir ma genoodzaakt is het geheele bedrijf stop te zetten, waardoor ongeveer 200 arbeiders ongeveer drie weken op straat komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1