DE EEMLANDED Gewone en luxe Wekkers S. DUÏJKER Piano's Orgels Radio A. H. VAN NIEUWKERK PIANOHANDEL DIRECTEUR -UITGEVER: J.VALKHOEP Donderdag 10 Januari 1929 27e Jaargang Mg. 162 BUITENLAMDSCH OVERZICHT OPLOSSING DER RO- MEINSCHE KWESTIE WilI FM GRGFNHU17EM LA^QSSTRAAT - telefoon SSZ Complete Woninginrichting Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS HAVIK 29 Gors- en Kallmann DE CRISIS IN 'T HEILSLEGER ERNSTIG AUTO ONGELUK DE OPSTAND IN MEXICO CHINEESCH BANDITISME STORM IN DE ZWARTE ZEE DE OPSTAND IN AFGHANISTAN De Vrede thans in zicht? HET ONGELUK BIJ ASHCHURCH Opruimingswerk zeer moeilijk DE GRIEP IN KOPENHAGEN DE VULCANISCHE WERKING IN CHILI ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand 1 0.75. per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7J/r Binnenland franco per post per 3 maaoden t 3.-. Afzondeill|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS DER ADVERTEHTIEH van 1—4 regels f I 05 met inbegrip van eeD bcwijsnumncr. elke regel meer f0 25 Liefdadlgheids-advcricntitn voor de helft van den prijs. - Kleine AdvertentlëD ..KEITJES bi) vooruitbetaling i—5 regel?» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD Bewijsnummer extra 0 05 De nieuwe toestand in ZuicI- Slavië. De houding der oppositie. Nu in Zuid-Slavie eon koninklijke dicta tuur bestaat en do rechten der staatsbur gers ten sterkste zijn besnoeid, hetgeen onder meer blijkt uit het feit, dat de bladen zich van kritiek op de nieuwe situatie moe ten onthouden en bij overtreding van dit gebod in beslag zullen worden genomen, mag men met belangstelling aftvachten, hoe de nieuwe toestanden zich zullen ontwik kelen. Een feit is in elk geval, dat de militairen momenteel den boventoon voeren en ter stond gewapenderhand zal worden ingegre pen. hetzij wanneer de Servcn buiten hun boek ie gaan, hetzij wanneer de Kroaten, het zoo lang onderdrukte volksgedeelte, hun bezwaren uiten op een voor de staatsecn- heid bedenkelijke wijze. Niet voor niemen dal heeft Koning Alexander den generaal Sivkowitsj behalve met het premierschap met de leiding van 't departement van bin- nenlandsche zaken belast. Het gevaar, dat het koninkrijk der Serven, Kroaten en Slo- vencn den laatsten tijd bedreigde, kwam niet van hui ten af, maar school in de be roering, die het uitvloeisel was van de felle rassentegenstellingen. De eerste berichten omtrent de gezind heid der oppositie luidden nog al gerust stellend cn zelfs optimistisch cn gaven te verstaan, dat de Kroaten met den gang van zaken zeer content waren, omdat het niet uitgesloten was, dat hun aspiraties binnen afzicnbaren tijd zouden worden verwer kelijkt. Dit optimisme draagt echter momenteel nog slechts een gematigd karakter cn voor al de leider der Kroaten. Matsjek, die Stefan Raditsj indertijd opvolgde, is minder te vreden dan men aanvankelijk aannam. De voorzitter der Kroatische boerenpartij toch heeft het noodig geoordeeld vast te stellen, dat de drie Kroaten. die tot de regeering- Sivkowitsj zijn toegetreden, zulks niet heb ben gedaan op zijn aanraden. Volgens Matsjek had de zaak zich een ietsje anders toegedragen: toen één der drie bewuste ministers zich over de aangelegenheid met Matsjek verstond, gaf deze ten antwoord, dat hij het toetreden der Kroaten lot het kabinet niet alleen zou goedkeuren, maar zelfs daartoe adviseeren. op voorwaarde echter, dat de regeering een volkomen onpolitiek karakter zou dragen en al haar best zou doen een staatsreconstruclie te bewerkstelligen iti een geest, die de ver wezenlijkirig meebracht van de politieke verlangens der Kroaten. Naar Matsjek van oordeel is, voldoet de thans bestaande regeering niet aan deze eischen: zij is niet neutraal, aangezien het thans tot stand gebracht kabinet vertegen woordigers ielt van drie der vier partijen, waarvan leden zitting hadden in 't heen gegane ministerie. Bovendien laat het zich aanzien, dat ook een lid der vierde partij spoedig tot het kabinet-Sivkowitsj zal toe treden. Het bezwaar van Matsjek geldt nu de omstandigheid, dat de partijen, wier ver- tègenwoordigers deel uitmaken van het kabinet, reeds eerder zich gekant hebben tegen inwilliging van de vérstrekkende eischen der Kroaten. zoodat er geen enkele garantie bestaat, dat een hervorming dei- staatsinstellingen plaats zal vinden in dier voege dat Je Kroaten in den vervolge te vreden zullen worden gesteld; ullecn hield Matsjek nog rekening met de mogelijkheid, dat de bedoelde partijen inmiddels hun zienswijze aan een revisie haddén onder worpen Doch dit zal pas mettertijd blijken. Dat de Kroaten er ondertusschcn niet aan denken den strijd op te geven en voor nemens zijn vol te houden, tot zij de zege hebben behaald, kan afgeleid worden uit Matsjeks verklaring, dat de Kroalitischê boerenpartij, in vereeniging met de verdere oppositie, voornemens is geen haarbreed af te wijken van baar tot dusver ingenomen standpunt cn vast te houden aan haar oude eischen Ontwerpovereenkomst aan den paus voorgelegd. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, aldus een United Press-telegram aan de Tel., dat de onlwcrp-overeenkomst tot op lossing van de Romeinsche kwestie zich thans op 's pausen tafel bevindt, ten einde door hein aan een onderzoek te worden on derworpen. Vernomen wordt, dat in het gebied, hetwelk de regeering aan het Va- ticran zou afstaan, tusschen de 11.000 en 15.00b morsten wonen, waarover de paus in naxm de souvereiniteit zou hebben, of schoon deze in werkelijkheid bij de regee ring b.ijft berusten. Voorts verluidt, dat, als hel accoord tusschen paus en regeering tot stand komt, aanjJen Heiligen Vader de keus zal worden gelaten aangaande tijd cn vorm van de officieele mecledeeling aan- de overeenkomst. DE ANTWERPSCHE HAVENSTAKING. De staking van de bootwerkers te Antwer pen schijnt in omvang toe te nemen. Zij hebben het werk neergelegd aan boord van twee verdere schepen. WVILLXIVI UnUM«rBUfl£.tn jjjvïliïr qedipl. horlogemaker GEVESTIGD 1885 aldegondestraat 103-105-107 tel 543. groote sorteering CLUBFAUTEUILS en THEEMEUBELEN Perzina Grand Kohier Aeolian Hörügel Sinus wisselstr. toestel geheel compleet f 250.- De toestand van Booth. De algemeene raad van het Leger des IIoils is gisteren' te Sunbury on Thames bij eengekomen. Commandant Haig uit Nieuw Zeeland werd tot voorzitter verkozen waar na de afgevaardigden drie kwartier kregen om onderling te beraadslagen of ten voor stel tot vervanging van generaal Booth als leider zal ingediend worden Het communiqué van den grooten raad van het Leger des Heils zegt, dat verschil lende commissies gevormd zijn en een sym pathiebetuiging 'aan generaal Booth ge stuurd is. De raad zet zijn werkzaamheden vandaag voort. Men meldt nog uit Londen aan de N.R.C.: De gisteravond plotseling uitgeschreven doktersverklaring omtrent de gezondheids toestand van generaal Booth wordt alge meen beschouwd als een manoeuvre tegen diegenen uit bet bestuur, die den hoogen raad hebben bijeengeroepen. De verklaring moet de feiten volstrekt niet overdreven voorstellen. Uit goede bron vernemen wij, dat de generaal alleen in den crisistijd van ziekte niet in staat was de documenten te hegrijpen on te teekenen, maar dat overi gens zijn geestvermogens niet in het minst zijn gestoord. Het is belangrijk, dat de dok toren verklaren, dat de generaal op weg is naar een algemeen herstel en zijn bezig heden zal kunnen hervatten. TREINBOTSING IN ENGELAND. Verscheidene gewonden. Vele reizigers werden gewond bij een bot sing tusschen een personen- en een goede rentrein op de LondenMidlandScottish Railway te Ashchurh bij Cheltenham in Gloucestershire EEN ONTAARD VADER. Op den straatweg van Passau naar Linz werden gistermorgen twee knapen, tien cn dertien jaar oud, half bevroren gevonden Zij vertelden, dat zij waren komen loopcn van Schindlau-Rohi bach een aanzienlijke afstand. Hun ouders hadden daar een croote boerderij, maar hun moeder was onlangs gestorven, hun vacler had zijn be drijf van de hand gedaan cn hun verteld, dat hij hen niet meer kon gebruiken, zoo dat zij maar moesten trachten zelf hun brood te verdienen. Met een stuk brood als eenig bezit gingen ze op stap. Veertien dagen lang hadden zij met bedelen m hun onderhoud voorzien, totdat men hen hier aan den weg vond. Vijf dooden. Parijs, S Jan. (V.D.) Een met vijf jonge lieden bezette auto sloeg op den weg van St. Hyppolyte naar Saive over den kop en viel van een hooge heling. Alle inzittenden werden gedood. Een leider onderwerpt zich. Volgens een telegram aan de Excelsior heeft de opstandelingenleider Benjamin Mendoza zich met 110 volgelingen overgege ven. Hij opereerde in den staat Morelo. Koovers overvallen een trein. Dertig bandieten hebben in een klein station bij Nanking een trein aangevallen, zich van de gewapende macht meester ge maakt en den trein leeggeroofd. Troepen achtervolgen de roovers, die de vlucht heb ben genomen. Verscheidene schepen in nood Boekarest, 9 Januari (V. D.). Tenge volge van de hevige stormen in de Zwarte zee ligt het verkeer in de haven van Con- stonza geheel stil. Te Constanza zijn zeer veel S.O.S.-signalen ontvangen, maar tenge volge van de hooge zeeën kan geen enkel schip voor het verleenen van hulp uitvaren Het Engelsche stoomschip Owen More vyerd in de haven van zijn anker geslagen en liep zware schade op. TERUGKEER VAN DE RUST IN NAM AQ ALAND. Officieel wordt verklaard dat verschillen de onruststokers Port Nolloth verlaten heb ben en dat talrijke inwoners toegestemd heben om onder de regee rings voor waard en te werken. De geruchten inzake Lawrence Londen, 9 Jan. (H. N.) Volgens berich ten uit Indië moet koning Arnanoellah van verschillende henormingen hebben afge zien, o.a. van de invoering van den alge- meenen dienstplicht cn van het verbod tot toelating van buitenlandsclie priesters in Afghanistan. Kolonel Lawrence, die als ge woon soldaat bij het Indische vliegercorps dienst doet, is naar zijn standplaats in En geland teruggeroepen. Hij moet reeds naai Karachi onderweg zijn. De Daily Herald schrijft, dat de Engelsche regeering zelf de schuld draagt voor de geruchten, dat Law rence ten gunste van de opstandelingen in Afghanistan werkzaam is geweest, doordien zij Lawrence, die in den wereldoorlog den afval van Arabië van Turkije heeft georga niseerd, naar de grens van Afghanistan heeft gezonden. Voorts wordt gemeld, dat nieuwe gevechten in Afghanistan hebben plaats gehad tusschen do regeeringstroepen en de opstandelingen onder leiding van Basjai Sakao. De troepen van den koning moeten daarbij aan de winnende hand zijn gebleven. Londen, 9 Jan. (II. N.) Volgens be richten uit Pesjawar zijn de onderhande lingen van KoningArnanoellah met de Sjinwari's thans met succes bekroond. De koning heeft aan de stammen van de Noh- inands cn Khugihni's aanzienlijke bedra gen in goud betaald, waarop deze twee stammen op een samenkomst der leiders in een verzoening met den koning hebben toegesteld. Deze twee stammen zouden reeds uit het gebied van Jellalabad weg getrokken zijn en het gebied uitsluitend aan de Sjinwari's hebben overgelaten. Op grond van deze gebeurtenissen verwacht men in Pesjawar, dat de verbindingsweg met Kaboel binnenkort weer vrij zal zijn. Woensdag is te Pesjawar reeds een ka meelenkaravaan aangekomen, die een kostbare lading bij zich had en twee maan don te Jellalabad opgehouden is. De Euro peanen in dienst van de Afghaansche re ccering. die te Pesjawar opgehouden wer den. hebben thans verlof gekregen om naar Kaboel te kornen. Ondanks deze voor de \fghaansche regeering belangrijke succes sen is de algemeene toestand nog niet dui delijk, aangezien de berichten ,dat In an dere streken de vijandelijkheden zijn her vat en ook in buurt van Kaboel gevechten worden geleverd, worden bevestigd. Het gaat hier om een aanval van den benden- leider Bnchai Saquao, die ten noordwesten van Kaboel begonnen is cn sedert Maandag onafgebroken voortduurt. De regeerings troepen moeten zich echter in een betere positie bevinden. De zomerresidentie van den koning, die een tijdlang in handen van de opstandelingen is geweest is echter weer aan een vertegenwoordiger van den koning overgedragen. Constantinopel, 9 Jan. (V. D.) Uit Kaboel wordt officieel bevestigd, dat de opstandelingen een fort in de nabijheid vnn de hoofdstad hebben bezet. De opstan delingen ondernamen Dinsdag een aanval op Kaboel, welke echter door de regee ringstroepen werd afgeslagen. GRENSINCIDENT IN ZUID-SLAVIE. Drie Bulgaarsche boeren geschoten. dood- W e e n e n, 9 Jan. (H. B.) Uit .Sofia wordt gemeld, dat aan de grens van Zuid-Sla\iè en Bulgarije een incident heeft plaats ge had. Drie Bulgaarsche boeren, die tenge volge van het Orthodoxe Kerstfeest een be zoek aan hun ouders wilden brengen op het Zuid-Slavisch gebied gelegen gedeelte van het dorp Strazimirovtzi, zijn door de Zuid- Slavische grenswachten doodgeschoten, zij hadden toestemming van den Zuid-Slavi sche overhpid om dit gebied te betreden. Het dorp wordt namelijk door de schei dingslijn in 2 stukken verdeeld, waarvan het ecne in Bulgarije het ander in Zuid- Slavic ligt. DE EERSTE INTERNATIONALE LUCHT- DIENST INGEWIJD. New York, 9 Jan. (I-T. R.) Vandaag is de eerste Internationale Luchtdienst, waardoor vijf verschillende landen verbonden worden ingewijd, met het vertrek van vier vlieg tuigen, voor het vervoer van passagier® en post bestemd. De vliegtuigen hebben tot be stemming Cuba, San Domingo, de Bahama eilanden en Porto Rico. De Postmaste-Gene- ral der Ver. Staten maakt de eerste reis naar San Juan mede. De lijn wordt geëx ploiteerd door de Pan American Airways Inc. HET WEER IN ZWITSERLAND. Bern. 9 Jan. De temperatuur in gi\ Cels., de weersgesteldheid en de hoogte der meeuw in c.M. waren in de volgende plaat *en resp. Adelboden 7, zeer rnooi. 40— "0: Andermatt —15, idem, m. d. 1 M.: Arosa —6. idem, m. d. 1 M.: Les Avants, —10, idem, ""O—.30; Caub ob Montreux —10. idem; 5—10; T.b.Heau-d'Oex —13, idem, 4050; Davos —14, idem. 5075; Engelberg —13, idem 50— 75; Flims-Waldhaus 9, idem m. d. 1 M.* Grindlewnld 11, idem 50—75; Gstaad —li klem, 4050; Gurnigel 7, idem, 40—50; 'Candersteg —13. idem 50—75; Kleine Schci- legg —9, idem, m. d. 1 M.: Klosters —11. id. 75100; Lenzerheide-Parpan 18, idem "0—75; Montana-Vermala —5, idem, 50—75- Mürren 7, idem. 5075; Pontrc^ina 15, idem, 50—75; Rigi-Kaltbad —8, idem, SO TS; Ste.Croix I.es Rasscs 10. idem, 50—75 St. Moritz —16, idem. 50—75; Villars-Che sières idem. 5075: Wen gen 9. idem. 75100; Zermatt 11. idem, 5075; Zwei simmen 15. idem. 40—50. KOLENDAMPVERGIFTIGING. M n ch en, 9 Jan. (V. DJ Bij den bouw van een crematorium werden 6 arbeiders door ontsnappende kolendamp vergiftigd, en moesten in het ziekenhuis worden opge nomen. De toestand van 3 hunner is ernstig. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Een rusiigen dag. Londen, 9 Jan. V. D Het bulletin van hedenavond luidt: De koning heeft een rustige» dng gehad en de plaatselijke toe stand maakt regelmatig vorderingen. De koning is iets in krachten toegenomen Voorloopig zal het bulletin slechts eiken avond worden uitgegeven. Aantal dooden reeds tot zes gestegen Vijhendwintig verkecren in levens* gevaar Londen, 9 Jan. (II. N.) Het aantal bij het spoorwegongeluk in het Zuiden van Engeland bij Ashchurch om het leven ge komencn is tot zes gestegen. Men vreest dat zich nog andere slachtoffers onder de puinhoopen bevinden. Van de gewonden verkeeren 25 in levensgevaar. Het oprui mingswerk gaat met groole moeilijkheden gepaard. Hoogste barometerstand: 7S3.1 te Karlstadt. Langste barometerstand: 762.0 te Vardö. Verwachting tot den avond van II Januari: Zwakke tot matige O. tot wind, nevelig tot licht of half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, matige tot strenge vorst des nachts, over dag lichts tot matige vorst. BOERENOPSTAND IN CHIFOE. 40 personen gedood en ge wond. Berlijn, 9 J a n. (V. D.) De Berlijnsche avondbladen vernemen uit Osaka, dat in de provincie Chifoe hevige onlusten zijn uitgebroken in verband met de kwestie der irrigatie werken. Voor het gouverne mentgebouw to Chifoe kwam het tot. hef tige manifestaties, waartegen do politie maatregelen nam. Uit Tsoeroega werden troepen ter assistentie ontboden cn bij den strijd, die zich daarop ontspon werden 10 personen gedood of gewond. Het verzet was gericht tegen de irrigntirwerken m het Sainnikowa dal, die oen groote opper vlakte zullen bevloeien maar door welke werken aan do eigendommen der dorps bewoners nog al wat schade wordt toege bracht Ernstige uitbreiding Kopenhagen. 9 Jan. (V. D.) De griop heeft zich gedurende den laatsten lijd zeer uitgebreid. In de nfgeloopcn week hebben zich meer dan duizend gevallen voorge gaan. Dagelijks worden 130 tot 200 nieuw* gevalcn gemeld. De ziekto heeft evenwel een goedaardig karakter. WINTER IN ZWEDEN. Belemmering der scheepvaart. Tengevolge van de hevige vorst zijn thans ook ann de Westkust van Zuid-Zweden moeilijkheden voor de scheepvaart ont staan. Twee kleine stoomschepen zijn ernstig door het ijs beschadigd. Eén is gezonken, de opvarenden konden worden gered. HET DEENSCHE KONINGSPAAR NAAR SPANJE. Kopenhagen, 9 Januari (V.D) Het Deensche koningspaar zal in het begin van Februari een officieel bezoek brengen aan het Spaanscho hof. in antwoord op het bezoek van koning Alphonso in het laatste \oorjaar aan Denemarken. HOOGE PRIJS VOOR EEN ZETEL OP DE NEW-YORKSCHE BEURS. New York, 9 Jan. (V. D) Voer een zetel op de New Yorksche beurs werd op nieuw een record-bedrag betaald. Kon ze- lel werd namelijk verkocht voor zeshon derd duizend dollar. Tot nu toe was het hoogste bedrag 595.000 dollar. BOTSING TUSSCHEN SOCIALISTEN EN COMMUNISTEN. Londen, 9 Jan. (H. N) In een verga dering van arbeiders in oen gemeente in de buurt van Glasgow, waar oud minister Henderson het woord zou voeren is het tot een hevige hotsing met de communisten gekomen, zoodat de politie moest ingrij pen die zeven personen arresteerde. Do vertegenwoordigers der communisten ver lieten daarop bij wijze van protest de zaal. TOT LEVENSLANG VEROORDEELD. Graiie verleening. New York, 9 Januari (V.D). Naar uit Lansing gemeld wordt, heeft dc Gouver neur van Michigan een moeder van 10 kin deren, die, Wegens overtreding van de drankwet voor de vierde maal, tot levcns- lnnge gevangenisstraf was veroordeeld, gratie verleend. Vermoedelijk der^g slathts offers. Na de ontdekking van vijf lijken onder •Ie nuinlvopen, veroorzaakt door de jongste uitbarsting van den Chileenschen vulkaan Cahuro en het bericht, dat \ijf gezinnen door den bnastroom verrast zijn, verwacht men. dat het aantal slachtoffers van de eruntie circa 30 zal bedragen. Verscheidene overlevenden ziin door hun redders in roei- booten 30 iniil ver over het meer gebracht. De paniek neemt af.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1