F\DUIMBURGER F* LA.A.vahHAMERSVELD luxe: autoverhuur GARAGEMOLENAAR Telefoon nos. 32SO - Ï2SI -1212 FIAT CITRÜëN BUICK LA SALLE EN CADILLAC. lW\uL>& nAkalm fmfys Sn mam? A MlCll IA ab0nnemen1sprijs pc/ 3 roaandco voo» Amersfoort I 2.10 per maand 1 0.75. per 111 week (met gtatfs verzekering tegen ongelukken' 0.i7'/f DE EEMIANDEQ prijs der advertentien van 1—4 regels I 05 mei inbegrip van een oewiisoummer. Zaterdag 12 Januari 1929 27e Jaargang ho. 164 Onze greote Bslanscpruiming ARNHEMSCHEWEG 26 REUZE KOOPJES DAMES MODEZAAK BUiTENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND. STOOMSCHIP VERGAAN STATIONSPLEIN WH VERTEGENWOORDIGEN DE A. H. VAN NIEUWKEKK Complete Woning nrichting Speciale aanbieding GLÜBFA'JTEUlLS STAKING TE HANK AU EN SJANGHAI WINTER IN POLEN Een dorp ingesneeuwd [belt [42] DREIGENDE CRISIS IN FRANKRIJK Felle discussies DE CRISIS IN HET LEGER DES HEILS Zijn zuster denkelijk opvolgster OPNIEUW STRIJD IN AFGHANISTAN Twee honderd dooden en gewonden 'S KONINGS ZIEKTE HITTEGOLF IN AUSTRALIË Binnenland Iranco oer post per 3 maanden f 3.- Afzonde.llfke nummert I 0.05. POSTRKKKNING 47910 TELEFOON INIERC 515 DIRECTEUR UITGEVER JVALKHOFP DAGBLAD elke regel mee» f0 25 LtefdadighcldvadvertcntlCt) voo/ de helft V8D den prijs. - Kleine AdvertentlCn ..KEITJES b» ^ooruitbcrahng «—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Hewijsnumme» extra 0 05 Het vour op Foincarc ge opend. Do premier zal zich vermoedelijk weten to handhaven. De bijeenkomst van de Fransche Kamer werd gisteren gekenmarkt door pen geza- menlijkcn aanval der radicalen en socia listen op het tegenwoordig kabinet van Poincaré, dat feitelijk alleen steunt op d, centrum- en rechtscho partijen, nadat de radicalen bij de jongste formatie buiten de regeering zijn gebleven. Hoe langger hoe meer blijkt dat hot of'cnsief op Poincaré s kabinet mede zijn oor-p»*ong vindt in de ontstemming o\er het feit, dat daarin pen conservatieve porsnonlijkheid zitting heeft als minister Tardieu die aan het hoofd staat van 't belangrijke departement van binrenlandscne zaken, dat vroeger steeds aan de radicalen werd (oecpwezcn Gisteren heeft Proincaré zich reeds penlcszins ver weerd en hij dezo gelegenheid o a. laten uitkomen, dat het niet aangaat hem voor de vo°ten te werpen, dat hii nipt renuhl'- keinsch voelt cn denkt. Nadruk'-eliik cn overtuigend toonde »le min 1stprpresi'Tent het tegendeel aan en vermoedelijk zal hii van daag in een uitvoerige redo zich felle'' on langduriger verdedirop teoen do h^zwaren, door zijn tegenstanders ingebracht tegen hem en de overige, leden van het kabinet. Afgezien van den inhoud der dr or Poincaré te houden rede, kan reeds nu worden aan genomen. dat het kahinpt Poincaré niet -"an 't tooneel zal verdwijnen. Natuurlijk zullen de communisten, socialisten en radicalen als één man stemmen lo»pp do ^otïp van vertrouwen, terwiil do renublikeinsche so cialisten, tot welke porti' een viPtal der tegenwoordige ministers hehooren. z'ch hier- bii zullen n^nshnfen moe desondanks ge looft men, temepr (laar de gauche radi cale" op de hand van den ministerpresident is. dat Poinraré zich zal weten te hand haven Uit den aard cIpp zaak zal de meer derheid, die hu verwerft., nipt hinder gront ziln maar zelfs wanneer er slechts ren mi nieme meerderheid is, is Poincaré vast besloten da t^ncels in handen te houden. „Wij willen bHiven leven cn volhouden", mo°t hij gisteren go^«d hebben, een uit spraak. die de conclusie wettigt, dal hii desnoods alben met «deun dor gematigde en rechts zich orcnWrcndo nn.rfi'on 's lands zaken wil blüvcn leiden Poincaré'? standnunt Is niet rnhepriipelilk. TTêf. ja*r 1020 zal \ermoedeltlk voor Frankrijk van het groofsto gewicht, zii" zn1- len worden genomen, die. wellicht Frank- rliks positie gedurende verscheidene deren, nia. bepalen' de regeling der Pu't^rhe her stelschuld de ontruiming van hef, Dimlpnd de oplossing van 't vraairsfnk der «rhnlden. die de geallieerden onderling zi|n ann^e gaan, z;in aangelegenheden, waarhij Poin caré b'iikhanr een leidende vol wil spelen. En deze kans wil hli zlrh nW I-Hen ont nemen Frankrjik's weTztin aldus Is ziin oordpel, vergt, van mil, dat. ik on mi'n no«' bl'lf Het is dan ook te voorzien, dat de felle aanval /Ier radi<\ijen, socialisten en renuhUkelncfhe sor'a'isten er ditmaal niet toe £al leiden dat het huidje kabinet- Poircaré van het, tooneel verdwijnt. Twintig dooden. De corresponent der N. R. C. te Praag ver neemt uit Athene: Het Grieksche stoomschip Tamaros, dal een dienst onderhoudt tusschcn Smyrna on Saloniki, is in een orkaan geraakt cn mei zijn bemanning van 20 koppen vergaan. ALDEGONDESTRAAT 103-105-107 TEL 043 GROOTt SORTEERIIMG TLUBFAUT2UILS en THEE,VIE USELEIV Een antiHapansch gebaar. Londen, 11 Januari (V. D) Naar uil Sjanghai gemeld wordt, zijn bij de Ja pnnsche katoenspinnerijen aldaar 400PU Chineesche arbeiders in staking gegaan. Het betreft hier een svmpathie staking voor do 4000 arbeiders in Ilankau die al daar in staking zijn gegaan, omdat een Japnnscho militaire auto een Chineesche koelie overreed en Japan weigerde een schadevergoeding te betalen Do toestand in Ilankau wordt ernstig geacht. De dakloozen vochten om een plaats in de asyls. Warchau, 10 Jan. (V.D.) Naar uit Sos- nowlce gemeld wordt, is bet kleine gehucht Zarki in het district Kielco door ontzagge lijke sneeuwmassa's volkomen van de we reld afgescheiden. Ten gevolge van de vele ulaatscn, waar de sneeuw meters hoog ligt opgewaaid, kan het verkeer voorloopig niet weer worden opgenomen. De levensmiddelen cn kolenprijzen zijn ten gevolge, van de bemoeilijking van het verkeer ten zeerste gestegen. In de asvls voor dakloozen wordt 's avonds letterlijk ge vochten om een legerstede. De temperatuur is gedaald tot 1G graden onder nul, terwijl uit Lembcrg. Dialislok cn Krakau een koude gemeld wordt van 21 graden en uit Arno pol' van 25 graden onder nul. OP! De gewichtigste Kamerzitting sinds den oorlog. DeFransche Senaat en Kamer zijn giste- weer na de Kerstvacantio bijeengekomen. Paul Doumer werd met 213 van 226 uitge brachte stemmen tot voorzitter van den Senaat herkozen. De socialist Fernand Bouisson, die op nieuw gekozen werd Lot voorzitter van de \'amer, zeide, dat deze zitting de gowich tigste zou worden sinds den oorlog, omdat het vraagstuk der herstelbetalingen, van de voorstellen der commissie van deskun digen, aan de Kamer zou voorgelegd wor den en hiervan voor de financiën des lands in do certkomende Jaren bijna alles zou af hangen. 'Tver het verloof) v«m deze eerste zitting meldde de Parijsche correspondent der N. R. C. gisteravond Dc eerste Kamerzitting in 't nieuwe jaar is woelig verloopen. Drie tegenstanders van de regeering ontwikkelden een interpellatie over het algemeen beleid. Die van Cachin kan men buiten bespreking laten. De com munisten hebben wéinig belangstelling voor dit politieke spel. Zij gebruiken deze tribune uitsluitend terwille van de propa ganda. De interpellatie van den socialist. Fros- sard kwam harder aan. Deze hoofdredac teur van de Soir is communist geweest. MpI Cachin maakte hij voor jaren een studie reis naar Moskou. Frossard is het type van ■len bercopspoliticus. De voltrende interpel- lant Meyer en hij zien spoken. De reoubli keinsche regeerinersvorm wordt huns in ziens bedreigd. Zij leggen hier vooral den nadruk op om zich als verdediger daar van te kunnen opwerpen. Bovendien kunnen de socialisten alleen in die om standigheden besluiten de ministrieele verantwoordelijkheid te deelen. Hun toe leg is in de régeering verdeeldheid 'e brengen. Poincaré zon aan den leiband 'oopen van machten die de renubliek een kwaad hart toedracren. De socialisten en de inverzoenliike radicalen verwijten Poinea- die machten niet af te schudden. Dit gebazel gaf Poincaré aanleiding tot ■'cn vurige improvisatie. Hij herinnerde aan wat hij eenige weken geleden in de Kamer zeide. Als dc tegenwoordige staatsvorm he dreigd word, zou hij in het eerste gelid taan om dezen te verdedigen. Vandage ulde hij dit aan met enkele grenen ui ijn verleden van strijdbaar republikein Dit betrof het Boulangisme en het Drev us-proces. De rechterzijde en het centrum klapten hem daarbij onstuimicr toe. De linkerzijde kleef verlegen zitten. Daar meent men. dat 'ulke woorden in de gereven omstandirrhe den niet meer kunnen helren. Men wilde weten met welke partiicn hij zal regeeron Dit is een strikvraag, die zoo oud is als de weg van Kralingen. Poincaré wenschte er ^pen antwoord op te geven. Met de piefen, die zijn program onderschrijven, wil hij in me gaan. Naar ziln meening moet. de repu 'dikcinsche eendracht voortduren tot on 'ossing van de kwesties aan den Rijn. Mor ren zal hij dit alles uiteen zetten. JC. VACANTIEREIS VAN LLOYD GEORGE. Llojd George en zijn familie zullen op 13 Januari uit Londen naar Cannes vertrek ken. waar zij zich zullen inschepen aan boord van een jacht om een. door gezond hoidsredenen voorgeschreven, kruistocht lanes de AfrikaaDsche en SDaansche kust te maken. Zal de generaal het veld ruimen Uit Londen wordt geseind dat de hoogo raad van het Leger des Heils gisteren is verdaagd, tcneinclo zeven gedelegeerden in lo gelegenheid te stellen een bezoek te brengen aan generaal Booth. De brief, die aan den generaal is gericht, is ojigesteld in hartelijke bewoordingen en werd op tafel gelegd, waar de leden, on dei °en indrukwekkende stilte, do een na den ïncler toetraden om het stuk te teekenen. lat ongetwijfeld een historisch document :al zijn. Vijf en vijftig leden hebben het on derteekend De hooge raad zal morgen op nieuw bij cenkomen. Uit Londen word nog volgens het Vad. :emeld Het besluit, dat zonder een tegenstem dooi de conferentie werd aangenomen om den.gc- eraal te verzoeken af te treden, daar Ue Raad het onwaarschijnlijk acht, dat de generaal zóó volledig zal herstellen, dat hij den zwa- •cn last van het oppergezag, die zijn ziekte heeft veroorzaakt, zal kunnen dragen, heeft een eigenaordigen toestand in het leven ge roepen. Indien de generaal weigert af te '.reden, wat niet onmogelijk is. daar zijn doktoren hem verzekerd hebben, dat hij ge heel kan herstellen, terwijl deze verklaring niet zonder bedoeling, juist aan den voo»- avond van de zitting van den Hoogen Rand is gepubliceerd, dan kan de Hooge Raad c'en generaal met een meerderheid van V\, dus met minstens 48 van dc 63 stemmen, onge schikt verklaren om zijn werkzaamheden te verrichten en dan een opvolger bcnoomen Het is interesant te zien hoe de conferentie Ie doktersverklaring tegen den generaal .elf heeft gericht, want in de gisteren nan renomen resolutie wordt gezegd, dat, daar !e doktoren verklaren, dat de generaal in .taat is kwesties te overwegen en besluiten e nemen, de deputatie hem zal bezoeken ën hem in overweging geven af te treden, wa' epaard zou gaan met behoud van zijn titel -n de daaraan verbonden waardigheden Ken schrijven van aanhankelijkheid, getcc kend door 56 van de 63 afge\aardigdcn, is -Ion generaal toegezonden. Dit resultaat van de conferentie van den hoogen raad is openbaar gemaakt, voor he' aan den generaal was medegedeeld, omdal de brief van den generaal met het voorstel om een commisie van vijf bestuurders te be noemen, ook gisteren aan de Daily Mail was gegeven. In dezen brief worden als leden van de commissie do dochter van den gene ••aal Catherine Booth, zijn zuster Evangeline 3ooth en drie andere commissioners he noemd. Het wordt niet onwaarschijnlijk ge acht, dat de zuster van don generaal, Evan gellne Booth, hoofd van het Leger in de Vereenigdo Staten, den generaal zal opvol Hernieuwde aanvallen der opstandelingen Berlijn, 10 Jan. (H. N.). Via Konstanti- nopel wordt uit Teheran gemeld, dat do Af- ghaansche Minister van Buitcnlandsche Za ken per radio een bericht aan de vertegen woordigers van Afghanistan in het buiten land heeft gezonden, waarin hij meldt, dat de gevechten tusschcn de opstandelingen en regeeringstroepen in de districten Iiairan en Paghmnn voortduren, waarbij afwisselend succes wordt behaald Het gelukte don op standelingen bij een aanval op den linker vleugel der vijandelijke troepen oen stelling te veroveren, doch later werden zij weer verdreven. Aan weerszijden vielen tweehon derd dooden en gewonden. New-Delhi,10J n. (V D.) Het schijnt dat de rebel Sakao zich in de nabijheid van Kaboel weet te handhaven. Met het oog op den toestand zijn wekelijksche luchtpost diensten tusschen Indië en Kaboel veroor loofd. Het aantal personen, die uit Kaboel geëva cueerd werden per vliegtuig, bedraagt 132. ERNSTIG FINANCIEEL BEDROG. Te Straa'sburg is c-en der oprichters van de Fransche Kaolin-maatschappij wegens bedrog in hechtenis genomen. Het verlies van de crediteuren der maatschappij moet 12 14 millioen franc3 bedragen. £f|§ HET WEER VAN MORGEN. {§1 Hoogste barometerstand: 783.0 te Üj Stornovvay. Laagste barometerstand: 757.0 IÜ tc Ingö. |i Verwachting tot den avond van ~Jf- 13 Januari: f|§ Zwokke tot matige, wellicht later toenemende N. O. tot N. of N. \V. Hf wind, zwaar bewolkt of betrokken. 2f- waarschijnlijk met nevel, weinig oi JU geen neerslag, afnemende vorst. 5 Maandags en 's Woensdags Iranco halen enbezorgei tc Amersfoort en omslr door eigen Autobesreld ens.i Zalen voor vergaderingen, i' concerten, tooneel' en feest uitvoeringen enz S Sterk verlaagde tarieven Langzame vorderingen. Het British Medical Journal zegt, dat bij de bestaande uitputting van lichaam on geest, waaraan de koning Jijdcnclo is, do vooruitgang slechts langzaam en moeilijk in zijn werk kan gaan. Dc ongerustheid is dan ook nog in goen enrikel opzicht verdwe nen. De bulletins van de laatste dagen stel len een lichte, maar daarom niet onhetee- kenendo verbetering vast en ook de pols is be*er geworden. Van een spoedig herstel is echter na de streptococcal! infectie bij een ziekte op den leeftijd fles konings echter geen sprako. In de medische pers is deze week geen enkel nieuw communiqué ver schenen, maar de koning gaat zooveel voor uit. als men in deze phase van de lange en ernstige ziekte kan verwachten. Algemeen geeft men nu in liet Bucking ham jialeis toe. dat de koning definitief op weg is naar beterschap. Hoewel dc ver betering zeer langzaam gaat, geschiedt zij toch niet minder snel clan verwacht werd. Een schade van millioenen. Londen. 11 Jan. (H.N). De schade, door de boschhranden In Australië aangericht, wordt op 500 000 geraamd. De ontzag gelijke hitte waaraan zes personen ten of fer zijn gevallen, is iets verminderd. STAKINGSRELLETJES IN FRANKRIJK. In het rnijngebied van Alais zijn vrij ern stige incidenten voorgekomen tusschcn sta kende mijnwerkers en werkwilligen. F.r werden drie werkwilligen door steepen ern stig gewond Op een andere plaats vielen do stakers de gendarmerie lastig, zoodat deze zich met de bajonet'op het geweer een weg door de menigte moest banen. DE WEKKER OVERBODIG IN FRANKRIJK. De Fransche telefoonabonné kan voortaan van ccn nieuw ingevoerde faciliteit gebruik maken, door met het telefoonkantoor over een te komen hem te wekken, op welken tijd hij ook wenscht, door hem op te bellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1