DE EEMLANDED WILLEM GROENHUIZEN DIDECTEUO - UrrOEVEC. J.VALKhOFT Maandag 14 Januari 1929 27e Jaargang Mo. 165 BUJcNLANDSCH OVERZICHT INDIANEN-OPSTAND IN ECUADOR Eerste treffen van de troepen DE COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN Geen enkele verklaring van Coolidge JUWELIER DE DICTATUUR IN ZUID-SLAV1E Gemuilkorfde pers POINCARÉ'S OVERWINNING ONLUSTEN IN EEN POOLSCH DORP UHHKimaMHI U HET WEER VAN MORGEN. LUCHTVAART DE POSTVLUCHT INDIE-NEDERLAND De post aan boord DE DE OPSTAND IN AFGHANISTAN Een politieke moord VEROVERING DER LUCHT Voorbereidende maatregelen ABONNEMENTSPRIJS PCf aiaandcn voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per rr—vrir-r^nnm-i,-.^= wecic (met gratis verzekering tegeD ongelukken) t 0.l7Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN I ERG 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTERTIEN van I -4 regels f 1 05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0 25 Ltcfdadlghclds-advertentlfcD voor óf helft van den prijs. Kleine Adverteotién „KEITJES" bij vooruitbetaling 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra 0 05 Poincaré verdedigt zijn belaid. Een motie van vertrouwen in do Fransche regeering. De opzet der oppositie om Poincaré, den Franschen minister-president, uil het zadel te lichten, is niet gelukt; cje motie van wantrouwen, die de radicalen, de buiten de regeering staande sterke fractie, hadden ingediend, werd met een meerderheid, die 64 stemmen bedroeg, verworpen, terwijl met een nog tien stemmen gro.oter meerderheid een rechtstreeksche motie van vertrouwen werd aanvaard. Overigens ontbrak het ook gisteren in (le Fransche Kamer niet aan kritiek op Poin- caró's bewind. De woordvoerder der in de contramine .zijnde radicalen deed ook gis teren weer een aanval, maar in een rede, die merkbaar indruk maakte, pareerde Poincaró op. verrassend-handige wijze. Uit voerig zette hij uiteen, wat or al zoo in Frankrijk is geschied, sinds er een einde kwam aan 't cartel en aan het kabinet der nationale eenheid het aanzijn werd gège- ven. In Juli 1926 heerschte er op 't gebied der geldmiddelen een ontstellende verwar ring, doch krachtige maatregelen werden genomen, die den toesiand aanmerkelijk verbeterden en o.a. leidden tot de stabili satie van den franc. Poincaré schreef dit succes toe aan 't bestaan der nationale een heid. Zooveel mogelijk republikeinseho fracties steunden de regeering cn deze toe stand hesft, tot heil van Frankrijk, twee jaren geduurd. Ook in April, na de electo rale campagne, keerde Poincaró's kabinet, zelfs nog versterkt, terug en het land aan vaardde de verdere financieele hervormin gen. Moeilijkheden in den boezem van 't kabinet begonnen pas te rijzen, toen de kwestie der congregaties aan de orde werd gesteld alsmede het vraagstuk van de teruggave der kerkelijke goederen. Poin caré kwam aan de verlangens der radicalen en socialisten te dezer zake tegemoet en dit liep uit op een accoord. Het besluit, op het radicale partijcongres te Angers geno men, noopte de radicale ministers echter heen te gaan. Een kabinetscrisis ontstond. Poincaré gaf het aanzijn aan eon nieuwe regeering en deed ook een beroep op vier radicale ministers. De partij verbood ech ter hun toetreden tot de regoering. Het be zwaar gold ditmaal, dat de rechterzijde in 't kabinet was vertegenwoordigd. Poincaré loochende, aan do hand der feiten, dat het aan hem moest worden geweten, dat de radicalen thans niet in de regeering zijn vertegenwoordigd. Toen hij de nieuwe re- r geering móest vormen beeft hij er oen oogenblik aan gedacht heen te gaan, maai' belangrijke vraagstukken van budgetairen en financieelen aard de regeling van 't vraagstuk der Puiteche herstelschuld elschten een dringend© oplossing. De pre mier stelde zich toen de vraag, of het wel verantwoordelijk was onder deze omstan digheden het veld te ruimen. Wel beviel, naar Poincaré gisteren liet uitkomen, de huidige samenstelling van zijn ministerie hem niet volkomen, maar in elk geval had het tegenwoordige kabinet het program van 'i voorafgaande tot het zijno gemaakt en de volksvertegenwoordiging had zijn in stemming betuigd met de nieuwe mannen. Belaneruk was vooral Potncaré's uit spraak, dat een crisis momenteel nog niet van al te ernstigen aard zou zijn, maar over een paar weken noodlottige gevolgen zou kunnen hebben, omdat Frankrljks prestige ten zeerste zou worden geschaad, wanneer een crisis samen mocht vallen met de ge wichtige besprekingen over de schadever goedingskwestie. Vandaar dat Poincaró gisteren er bij zyn hoorders zoo nadrukke lijk mogelijk op aandrong terstond en on omwonden te zeggen, of zij een andere regeoring wenschten dan wel de tegenwoor dige wilden handhaven. Het resultaat van Poincaré's betoog, dat met overtuiging werd Uitgesproken, is, zooals wij reeds in den aanhef van ons overzicht lieten uitkomen, geweest, dat de meerderheid der Kamer zijn standpunt goedkeurde. Men mag nu benieuwd zijn, of de radicalen eerlang nieuwe lagen zullen leggen, nadat zij thans de nederlaag hebben geleden. Plunderingen en brand stichting. Blijkens de Tel. behelst een United Press telegram uit Guayaquil d.d. 12 Jan.: Zosduizend Indianen zijn in opstand ge komen in 'de streek van Cajabamba (nabij Riobamba, dat aan de spoorlijn Guayaquil- Quito ligt). Zij plunderden woningen en staken verscheidene gebouwen in brand Voorts wordt gemeld, dot zij een aant-al In woners van Cajabamba hebben aangevallen en gedood. Troepen uit Riobamba hebben reeds een treffen gehad met de opstandelingen en versche troepen zij" onderweg om de rebel lie te onderdrukken. Amerika heeft zijn waarnemers aangewezen Parijs, 13 Jan. (V.D.) De Now-York Herald verneemt van particuliere zijde, dat als Amerikaansche waarnemers op de con ferentie ter bespreking van het herstel- vraagstuk van de .commissie ven deskundi gen te Parijs aanwezig zullen zijn Pierpont BERUCHT ROOFMOORDENAAR BIJ ZIJN ARRESTATIE GEDOOD. B er 1 ij n. 13 Jan. (H. N.) Zaterdagnacht werd bij de Brandenburger Tor de sedert maanden gezochte cn herhaaldelijk veroor deelde steenhouwer Ernst Drews, die er zijn werk van maakte om in do Tiergarten voorbijgangers te overvallen, door een agent opgemerkt en na een hevige worste ling gearresteerd. Mét touwen gebonden .werd hij met hulp van andere agenten in een auto geplaatst om naar het eerste po litiebureau te worden vervoerd. Onderweg gelukte het hem zich los te wringen en uit de auto te springen. De agent zette hem na en haalde hem ook in. Er ontstond op nieuw een hevige vechtpartij, waarbij Drews den agent bij de keel greep en dreigde te wurgen. Deze -trok thans zijn revolver en loste eerst een schot in de lucht. Zijn tegenstander werd daarop nog woedender, zoodat de agent zich gedwongen zag op herri te vuren. De kogel drong den steen houwer in het hart, waardoor hij onmiddel- j lijk dood was. HET AUTONOIIISIaE IN FRANKRIJK. Het in het Duitsch verschijnende week blad van baron Claus Zorn von Bulach, waarvan Vrijdag het eerste nummer ver schenen is, is op last van den profeet to Straatsburg verboden. Wel verscheen een ander blad van Zorn von Bulach In het Fransch. COOLIDGE. Morgan en Owen Yung, terwijl Thomas Nefson Perkins als plaatsvervanger zal op treden. Niettegenstaande de vooraanstaando plaats, die Pierpont Morgan in do finan cieele wereld inneemt, zal Owen Young, de leider der Amerikaansche delegatie zijn. De New-York Herald be.weert uit beslist be trouwbare bron te weten, dat de commissie von herstel Morgan, Young en Churchill verzocht hoeft het bureau van do commis sie van deskundigen te willen vormen en dat alle dri*> genoemde personen zich daartoe heroic! verklaard hebben. Men ge looft- dat president Coolidge Maandag a.s. de beuoeming officieel bekeii-d maken. Een dementi. Berlijn, 13 Jan. (V.D.) Naar aanlei ding van de persberichten en de verschil lende commentaren in de pers over de mee ning van president Coolidgo inzake het her- stelvraagstuk heeft de Amerikaansche ge zant te Berlijn een telegram uit Washing ton ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat president Coolidgo geen onkel© verkla ring omtrent zijn meening ten opzichte van den arbeid van de commissie van deskun digen heeft gegeven. Evenmin heeft hij zijn meening gezegd over de vraag boe hoog het door Duitschland in totaal te betalen be drag aan schulden of de jaarlijks te beta len aflossingssom zou moeten zijn. Hij heeft geen enkele verklaring afgelegd waar uit daaromtrent conclusies zouden kunnen worden getrokken. GEDIPL. HORLOGEMAKER TEL. 852. - LANGÏSTRAAT '43 GEVESTIGD 1885. 'S KONINGS ZIEKTE. Londen, 13 Jon. (V. D.) Aangezien de doctoren van meening waren, dat de toe stand van den koning zoodanig was, dat er in de 36 uur tusschen het bulletin van Za terdagavond en het bulletin van Maandag morgen geen- veranderingen te verwachten waren, is hedenavond geen bulletin inzake den toestand van den koning uitgegeven. Dit is de eerste dag sedert de ziekte van den koning, dat ér in het geheel geon bulle tin verschijnt. Van wol-ingelichte zijde wordt medege deeld, dat, alhoewel de toestand van den koning thans reeds oenigen tijd stabiel is, alle reden tót ongerustheid nog niet ge weken is, want de vooruitgang gaat zeer langzaam. De doctoren Howitt en Woods hebben hun bestralings-therapie weer toe gepast en Sir Stanley Hewett hoeft den afgeloopen nacht in het Buckingham Pa lace doorgebracht Officieus werd hedenavond medegedeeld, dat de koning een rustigen nacht heeft ge had en dat er geen verandering in zijn toestand is. Verder verluidt dat de Koningin licht verkouden is cn haar kanjer houdt. MOORDAANSLAG IN KREFELD. 29-Jarige typiste in haar woning dood gevonden. Krefeld, 13 Jan. (H.N.) Vanavond werd een 29-jarige typiste in haar woning vermoord gevonden. Van den dader ont brak tot nu toe ieder spoor. Wel heeft men opgemerkt, dat. een in vrouwenkleeren ge kleed persoon de won ing heeft verlaten. DOOR DEN ROOK GESTIKT. Berlijn, 13 Jan (V.D.) Zondagmorgen brak brand uit in een woning in de Pesta- lozzi-Slrasse in Cbarlottenburg. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde en in de woning drong, vond men op de étage bovéii de "Verdieping waar de brand woedde, den 67-jarigm spoorwegarbeider Heinrich Heir- ze, die in zijn bed door den rook gestikt was De vlammen, die den vloer van het vertrek en de pooten van het ledikant reeds aangetast hadden,, konden door de brandweer beperkt worden tot de beneden verdieping, die geheel uitbrandde. DE REGEERING IN ALBANIë AFGETREDEN. In verband met begrootings- geschillen. B e r 1 ij ij, 13 Jan. (V.D.) Uit Tirana wordt g. meld, dat tengevolge van inzake de begrooting gerezen geschillen minister president Kotta na den Zaterdag gehouden kabinetszitting koning Zogoe het ontslag ven het kabinet aanbood. De nieuwe regeering steil haar programma op. Een klaarblijkelijk succes DE OPVOLGER VAN COOLIDGE. Hoovers benoeming staat officieel te gebeuren. New- York, 13 J a n. (H.N.) Morgen zullen d© öp 6 September gekozen kiesman nen bijeen komen om den opvolger van Pre sident Coolidge, wiens ambtstermijn 4 Maart afloopt, definitief t© benoemen. De verkiezing van Hoover staat reeds bij voorbaat vast, daar d© meerderheid der kiesmannen aanhangers van Hoover zijn. P a r ij s12 Jan. (V.D.) De Fransche ochtendbladen beperken zich voor het grootste deel tot de verslagen van wat er tijdens hef debat is gezegd, waarbij zij et echter op wijzen, dat de stemming toch nog gunstiger voor de regeering is uitgevallen dan men gedacht had. De tijd tot het leve ren van commentaren ontbrak, aangezien de stemming eerst laat in den nacht plaats .vond. De Petit Parisien cn de Matin schrij ven, dat de regoering, na zulk een klaar blijkelijk succes, haar oude meerderheid weer gevonden heeft cn thans zeker in staat zal zijn de grooto problemen der bui- lenlandsche politiek op te lossen. De Echo de Paris is van meening, dat de regeerings- meerderheid met den dag grooter zal wor den en dat do tegenstanders van de regee ring door bun nederlaag wel bekoeld zul len zijn. De Politica heeft het programma medege deeld van het kabinet Sivkowitsj. Volgens het blad zal de. taak van de regeering uit het volgende bestaan le. Hervorming van het bestuur 2e eco nomisch herstel en financieel©, saneering 3e het tot stand brengen van oen eenheid van Serven, Kroaten cn Slovenon. Over 3 h 1 maanden^al de Zuid-Slavische wetgeving ln overeenstemming met den nieuwen toe stand gebracht zijn. Er zal o a. een wet met terugwerkende kracht tegen {le corruptie komon. De staatsondernemingen zullen op oom merci eel en grondslag gegrondvest wor den. De regeering heeft de officieren van jus titie opgedragen de, censuur van de bladen zeer streng toe te passen Aan de redacties der bladen is aangezegd steeds hun blad op tijd aan de beoordeeling van dé censuur te onderwerpen cn voldoende copio gereed te hebben, daar men niet met witte stukken mag verschijnen Ook werd den bladen ver boden van de verscherpte censuur melding te maken. Korosetst treedt a! als partijlei der. Ontslag van ambtenaar. Een correspondent der N. R. Ct meldt: De vroegere minister-president Korosctsj. thans minister van verkeerswezen on tot dusver leider der Sloveensche clericole par tij, heeft ten gevolge van een bclofto aan den koning, van elke verdere politieke actie af te zien en zich uitsluitend aan de be langen van den staat to wijden, het leider schap van zijn partij neergelegd. liet be richt biervan heeft in het geheel o land groote sensatie verwekt. De door het kabinet aangokondigde zui vering is begonnen in het departement voor bosebbeheer en mijnbouw. Minister Radi- voljewitsj heeft den directeur-generaal van rijn departement ontslagen, evenals oen drietal der hoogste ambtenaren. Er is tegf.n hcu een disciplinair onderzoek geopend. Door knoeierijen met bosschen in Bosnié hebben zij den staat voor minstens 10 rnil- lioen dinar benadeeld. Medegedeeld werd, dat voortaan de promotie van ambtenaren uitsluitend van hun prestaties zal afhan gen. PIANO FABRIEK VERBRAND. Zes brapilwcorliedcn ernstig gewond. Eilenburg, 12 Jan. (H.N.) De groote fa briek der Hupfela-phonola is Zondagmiddag een prooi der vlammen 'geworden. Ondanks dat vier spuiten aan het bïusschingswerk deelnamen, was het de brandweer niet mo gelijk den brand meester te worden. Bij het bïusschingswerk werden zes brandweerlie den vrij ernstig gewond. Zes boeren gedood. Warschau, 12 Jon. OLD.). De Glos Prawdy meldt uit Lemberg, dat te Zelkwia in Galicié sinds eenigën tijd een conflict bestaat tusschen de houthandelaren en de boeren van de omliggende dorpen over de loonen voor het vervoer van hout. Gisteren Is een houttransport, dat onder toezicht van le politie stond, 'door de boeren overvallen. Hierbij is het tot hevige gevechten geko men. Dp politie moest van haar vuurwa pens gebruik maken. Zes boeren werden gedood, terwijl nog een aantal ernstig werd gewond. Een aantal arrestaties heeft plaats gehad. AUTO-ONGELUKKEN OP DEN STRAAT WEG POTSDAM—WANNSEE. Na de dooi, trad plotseling vorst in, die de straten tot spie gels maak to. Berlijn, 13 Jan. (H.N.). Op den straat weg van Wannsec naar Potsdam hebben Zondagmiddag tal van ongelukken plaats gehad. Doordien na het dooivveer plotseling vorst intrad, zoodat de weg spiegelglad was, Auto's en ander e vóértuigen konden niet rij den en ook voor voetgangers was het ver keer onmogelijk. Op een punt waren 20 auto's in een kluwen geraakt, dat bijna onontwart- baar was. Verschillende auto's reden tegen boomen en werden zwaai* beschadigd. Een autobus, waarvan de chauffeur de passa giers uitgenoodigd had om uit te stappen, daar hij niet verder kon, werd terstond daarop door een andere auto met zulk een kracht aangereden dat het achterbalcon af scheurde. Verscheidene personen werden licht gewond. Hl Hoogsto barometerstand: 7862.6 te Vestmanoer. |§g Laagste barometerstand: 753.0 to Memel. ffH Verwachting tot den avond van EJ§ 15 Januari: lü Zwakke tot matige N. tot N O. s wind, helder tot half bewolkt, wei- nig -of geon sneeuw, lichte tot ma- tige vorst der nachts, overdag om §H het vriespunt. DE REDDING VAN DE BEMANNING VAN" HET DUITSCHE S.S. ROEDELSHEIM. De Amorikanen verrichten mooi werk. New-York, 13 Jan. (H.N.) Het Ameri kaansche stoomschip Sagauchc hooft to Port land (Maine) de bcthannning van het Duit- scho stoomschip Roedëlheim, dat gezonken is, aan land gezot. De redding ging met groote moeilijkheden gepaard De Amerika nen begaven zich driemaal met een boot naar het zinkenden schip om do bemanping te redden. OUDE VROUW LEVEND VERBRAND. Par ij s, 13 Jan. (V.D.) Terwijl de 94- jarige moedor van den divisie-generaal Marty, tijdons den oorlog commandant van het 17de legereorps, alleen in een kamer dicht bij den kachel eeD krant,zat te lezen, geraakten haar kleéren in brand. Onder vreeselijke pijnen is do oude vrouw bezwe ken. IN DE VER. STATEN 26000 PERSONEN AAN GRIEP OVERLEDEN. New-York, 13-Jan. (H.N.) Het departe ment voor de volksgezondheid te Washing ton maakte bekend, dat in de laatste zeven weken in dc Ver. Staten 26000 personen aan griep zijn overleden. De P.H.--A.E.N. te Karachi Van de bemanning der P.H.—A.E.N. werd cisteren bij de K. L. M. het volgende telo gram ontvangen: „Zij" 6.47 uur van Akyab vertrokken en 10.30 te Calcutta aangekomen. Vandaar 11.31 vertrokken en arriveerden 17.31 te Al lahabad. Alles in orde" Met het op de thuisreis zijnde vliegtuig werden uit Indië verzonden 1916 brieven, 4999 briefkaarten en 111 postwissels, bene vens nog 01 brieven cn 25 briefkaarten met bestemming voor Bangkok, Rangoon en Calcutta. Aan luchtrecht werd in totaal ontvangen 9.215.65 P.r behoefde geen correspondentie achter te blijven. De P.H.A.E.N. te KaracbL Het Persbureau Vaz Di as meldt: Bi' de K.L.M. is het volgend bericht van de bemanning van de P.H.A.E.N., uit Kara chi d.d. heden binnengekomen: Zijn om 7.03 uur uit Allahabad vertrokken on om 11.40 uur te Nasirabad geland. Vandaar om 12 uur vertrokken en om 18.10 uur te Ka rachi aangekomen. Alls wel aan boord. Successen der rebellen Ondanks de concessies, dio koning Ama- noellah heeft gedaan, blijft volgens een be richt uit Pesjawar do toestand ernstig. De opstandelingen boeken succes. Van de re- geeringstroepen zijn enkele onderdeelen naar de opstandelingen overgeloopen. Mirzaman Cbnn, de aanvoerder van den stam der Mohmands en een invloedrijk partijganger van koning AmanoelTah in zijn strijd tegen de Siinwari's, Is vermoord. Men beschouwt zijn dood op dit oogenblik nis een ernstigen tegenslag voor koning Ama- nocllah. De Graf Zeppelin naar de Noordpool. Ter voorbereiding van de expeditievan de Graf Zeppelin naar de Noordpool, zal volgens eon Borlijnsch bericht Brunn, secre taris-generaal van het internationale ge nootschap tot onderzoek van het poolge bied met luchtschepen, op li Januari naar New York gaan, waar hij prof. Fridtjof Xansen zal ontmoeten Zij zullen in de Ver Staten onderhandelen over het oprichten van een luchtbasis te Nome, bestaande uit een langen ankermast van een nieuw© Amerikaansqhe samenstelling en een brand stofdepót om de aanvulling na het vliegen over den pool mogelijk te maken. Brunn zal eerst nog te Friedr'chshafen de tech nische bijzonderheden van den tocht be spreken met dr. F.ckener. Op dezen pool tocht zal voor het eerst gebruik gemaakt worden van televisie.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1