DË EEMUNDEQ Dinsdag 15 Januari 1929 27e Jaargang No. 166 BUITENLANDSCH OVERZICHT DE ONRUST IN MEXICO DE DOOD IN DE BERGEN TEGEN VALSCHE BEURSBERICHTEN CHINA'S FINANCIEN aiiHiiiiiiiiiiiiiHi UIT DEN PRUISISCHEN LANDDAG De bestuurs hervorming ABONNEMENTSPRIJS per maanden voor Amersfoort f2.10 per maand '0.75. per 1 11- week (met -giatls verzekering tegen ongelukken) f 0.l7J/r Btnneoiand traaco oer post per i, maanden f 3«-. Afzondci lljkc nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INI ERG 515 DIRECTEUR UITGEVER. J.VALKHOFF DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van t —4 regels f t 05 met inbegrip van een ocwi|soummer. elke regel meer f0 25 Liefdadighcids-advertcntlCn voor de helft van den prijs. - Kleine Adveitentiëo „KEJTIES bir vooruitbetaling 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. drieuaal plaatseD l.«— Hewilsnummer air» O0S De opstand in Afghanistan. Koning Amanooliah in een moeilijke positie. In het laatst van het verstreken jaar heerschte er in Afghanistan een ernstige onrust, dié het uitvloeisel was van het leit, dat verscheidene stammen, ton zeerste er- ontwaard igd, wijl koning Amanoellah na zijn buitenlandsche reizen op eon radicale wijze aan 't hervormen 6loeg, zich er tret toe bepaalden te mopperen, maar naar de wapens grepen en zich tegen hun koning keerden. De malcontenten konden inzon derheid er zich niet mee verecnigen, dat de verwestering op zoo'n systematische wijze plaats vond, dat in het minst niet rekening werd gehouden met religieus© en nationale ge\oe!ens, die ten zeerste werden gekwetst Dat de opstandelingen maar niet een handjevol ontevredenen vertegenwoordi gen, die een wanhoppspolitiek voerden, doch een niet te geringschatten marht vormden, bleek uit het feit, dat de rebellen in den ptrijd tegen 's koning*» leger zich meermalen wisten te handhaven on soms zelfs, belangrijke overwinningen wisten te behalen. Zelfs werd de hoofdstad van At ghanistan, Kaboel, meermalen bedreigd, zooda! de-positie van koning Amanoellah sommige oogcnblikken zeer kritiek was. In den loop dezer Januari maand kwa men er echter berichten binnen, die het lieten voorkomen, alsof er voor Amanoel lah piets meer te duchten was cn dat hij feitelijk met zijn wederstrevers had afgere kend. In de desbetreffende berichten was echter de wensch de vader der gedacli te, want het nadere nieuws liet maar al to uitdrukkelijk uitkomen, dat de opstand nog geenszins was gedempt. Integendeel Amanoellah, ton einde raad, heeft dezer dagen de bakens trachten te verzetten en, door bitteren nood daartoe gedwongen, al de vele hervormingen, die hij ten uitvoer had gelegd, weer to niet gedaan Deze con cessie was het uitvloeisel van de eischmi 4er zegevierende tegenstanders, liet schijnt echter, dat Amanoellah te laat water in den wijn heeft gedaan en dat men er nu geen genoegen mee neemt, dat de Vörwes tering een „halt" wordt toegeroepen. De opstandelingen toch' zeiten volgens de jongste berichten den strijd voort, doch het hedenkelljkste is inmiddels voor Ama noellah, dat een deel van 's koning's leger is gedeserteerd en zich heeft, aangesloten bij de opstandelingen, aan wier hoofd Balsja Sacjuao staat. De herroeping- der hervormingsbesluiten heeft dus niets ge haat en nu het leger ook niet meer ba trouwbaar is, zoodat Amanoellah slechts op een deel daarvan nog kan steunen als mede op enkele stammen, die hem gene gen zijn, brokkelen zijn machtsmiddelen, die hem tot dusver ter beschikking stonden voor de onderwerping der ontevreden stam men, hoe langer hoe meer af. Uit het feit nu, dat ook een deel van bei leger zich van Amanoellah afwendt, begint de, ook reeds eerder door ons geuite, op vatting veld te winnen, dat niet alleen de strijd orn de tenuitvoerlegging van Ama- noellah's grootscheepsche hervormingsplan de oorzaak van den opstand is geweest, maar dat nog verscheidene andere me ningsverschillen bij de rebellie een verre van onbeteekenende rol spelen er is mi mei ijk ook een troonpretépdéntenkwestie, die Amanoellah's positie ondermijnt. Ho- vendien is een invloedrijk partijganger van Amanoellah door de hand eens sluipmoor denaars gevallen, zoodat de tegenslagen voor den koning, die zoo moedig aan het moderniseeren toog, zich hoe laager hoe meer ophonpen. Natuurlijk kunnen de kansen nog keeren, maar op 't oogonblik ziet de toekomst er voor Amanoellah weinig aanlokkelijk uit en dient afgewacht te worden, of de rost van "t leger, hetwelk nog op zijn hand is. h°t met de oproerlingen klaar zal weten ♦e spelen. Amanoellah is volgens latere berichten afgetreden als koning van Afghanistan. Hij wordt opgevolgd door zijn ouderen broe der inajat üellah Blijkens de medodeeling van het Afgaansche gezantschap te Lon den wordt deze stap van den koning offi cieel verklaard door de binnenlandsche twisten, \v6lko deD koning uit vaderlands liefde en vrijwillig lot den afstand hebban bewogen. Volgens berichten van andere zijde moet Aman Oellah in een vliegtuig uit Kaboel zijn gevlucht. Negentien „rebellen" gedood Uit Mexico-City cneldt men, dat volgens berichten van het departement van oorloe 1!) dooden zijn te betreuren bij een gevecht met „rebellen" in den staat Jalisco, ÏTALIAANSCHE ZAKKENROLLERS INGEREKEND. De politie te Rome is er in geslaagd een dievenbende van 31 personen, ouder wie ook vrouwen, die zich speciaal op zakken rollerij toelegden, aan te houden op het oogenblik, dat zij een bijeenkomst hielden. Slachtoffers eener lawine Uit Chambéry wordt gemeld, dat twaalf toeristen, die een tocht deden naar de Mont Jouvet, door een lawine zijn overvallen. Rood» zijn drie lijken gevonden. MOORDAANSLAG TIJDENS EEN RECHTSZITTING. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct- Voor de rechtbank te lissen hadden zich een invalide, Prigau genaamd, en diens vrouw te verantwoorden wegens koppelarij. Toen dc zitting was geopend, sprong Prigau op eeii der getuigen toe en stootte hem een dolk in dc borst. De man moest dadelijk naar een ziekenhuis worden gebracht, ter wijl Prigau wegens poging tot moord in hechtenis werd genomen. TNCREHERSBENDE GEKNIPT. Het is de recherche te Leipzig gelukt twin tie: leden eener internationale inbrekers- en holershende achter slot cn grendel te bren gen. De bende had hoar vertakkingen in het beele, rijk Aan het hoofd stond een zekere Karl Engel, een 22-jarig jongmensch, die later Karl Ehrlicli bleek te hceten cn uil Lodz afkomstig was. Stelselmatig werden in braken gepleegd te. Berlijn, Steltin, Konings bergen, Leipzig, Dresden, Frankfort a. d Main, Ludwigshafc», Furth, Mannheim. Wiesbaden en Heidelberg. Van meer dan honderd inbraken is bewezen, dat leden der bende de. daders zijn. Buitgemaakte edel steenen cn goud werden over do grens ge bracht en in Nederland, België en Zwitser land verkocht. (lok in het buitenland zijn enkele leden der bende aangehouden en naar Leipzig overgebracht Opzienbarende arrestaties te Rome Groot opzien is te Romó gebaard door vier arrestaties, die cp de beurs werden verricht. De gearresteerden zijn beursbo zoekers, die van het verspreiden van on rustvenvekkende berichten .worden be schuldigd, aldus de Cour. De eerste is een advocaat, die als zijn meening had uitgesproken, dat de koers der ltah'aansche staatsleeningen verder zou dalen. Detwecde is een beursmakelaar, die koopers er van had teruggehouden geiden in aandeden te beleggen De derde had critiek uitgeoefend op én démenti van hor ofcieele bureau Stofani cn dit démenti be stempeld ajs een j oging om de beurs moed in te spreken, üe vierde is een oud- ambte naar van het staats devisenburenu, die do stijging in den koers «Ier staatsleeningen als tijdelijk bad gequalificeerd. Behalve deze vier zijn nog zes andere beursbezoekers gearresteerd, welke last eren echter, na een vermaning te hebben gekregen, weer op vrije voeten zijn gesteld KROONPRINS VAN NOORWEGEN VERLOOFD. Stockholm, 14 Jan. (V. D.) Officieel wordt do verloving gemeld van prinses Martha van Zweden met prins Olof van Noorwegen. Reeds eenigo malen werd het bericht van de verloving van den Noorschen troonopvol ger met de Zvveedsche prinses gemeld, doch steeds weer tegengesproken. Het laatst ge schiedde dit nog in den afgeloopen zomer, toen de Hertog van Westgotland en zijn familie, oa. ook prinses Martha, tijdens de Olympische Spolen hier te lande vertoefden tegelijkertijd met prins Olaf. KERKDIHrST \L. Berlijn, 11 .Tan. CV. D. Naar de Montag uit Schl.ciz meldt, zijn dieven binncng?dron- gen in de St. Wolfg^ngskapd in de nabij heid van Srhlriz en hebben daar een dric- deelig schilderij uit de 17e eeuw, voorstel lende den Barmhartiger! Samaritaan, gesto len Het Magdalona-ültaar, dat uit dc 15? eeuw dateert en later gerestaureerd is, werd dooi rle dieven zwaar beschadigd. DE CRISIS IN HET L-ECER DES HEILS. Men meldde Zaterdagavond uit Londen aan de N.R.Ct.: Een laatste poging van stafkapitein dr. Herbert Hart. één der oudste leden van hel Leger des IToils, om een schikking tc be Werkstellingen fiissche.n den IJoegcn Raad en generaal Bramvvell Booth, is op niets uit gcloopen, daar de raad hem weigerde tc ont .vangen. Dr. ITajt is reeds meer dan 50 jaar aan het leger verbonden en is gedurende vele jaren secretaris van generaal Booth, den stichter van het Leger, geweest. Er wordt thans stellig venvacht, dat de generaal zal weigeren vrijwillig af te treden. STAKING VAN LEERLINGEN. Wegens de koude. Leerlingen vyi de OberreMschule te PE.n- kow in Duitschland hebben Zaterdag we gens de in de lokalen hperschende koude de school verlaten. Reeds sinds eenige da gen was het in sommige lokalen tengevolge van de onvoldoende verwarming zeer koud. zoodat veie scholieren een zware verkoud heid hebben opgeloopen. De directeur keurt onder geen enkele voorwaarde het optre den der stakende leerlingen, 3" In re'al goed, ranar heeft verklaard hen niet te zul len straffen, als zij Maandag weer op vchool komen. Inmiddels Is een deputatie Ier stakers bij den burgemeester op bezoek geweest, ten einde dezen te verzoeken nantregelen voor een betere verwarming te doen treffen. Prinses Martha is de zuster van prinses Astrid van België. De toekomstige koningin van Noorwegen is echter eenige jaren ouder dan de toekomstige koningin van België, die reeds twee jaar is getrouwd zij wordt in Maart 2S jaar. terwijl Astrid 2-1 jaar oud is. Kroonprins Olaf is j.l. Zondagavond van Oslo naar Stockholm vertrokken, waar htj 8 dagen incognito zal vertoeven. Het huwe lijk zal reeds in het voorjaar voltrokken worden. Volgens berichten uit Oslo werd daar de bekendmaking van de verloving met het grootste enthousiasme begroet. HEVIGE BRAND. Dooden en gewonden. Hannover, 14 Jan. (V. D.) To Mün- dc aan de Deister brak in een woonhuis een brand uit, die zich snel uitbreidde. De bewoners moesten in nachtgewaad het huis verlaten cn konden zich slechts in veilig heid brengén door uit de vensters te sprin gen. Eenige personen liepen daarbij ern stige verwondingen' op. Een jongo vrouw en haar jongste kind konden zich niet meer uit do vlammenzee redden cn kwamen in de vlammen om. Het huis is geheel afge brand. ROOFMOORD. Belgrado, li Jan. (V. D.) In een dorp in de nnbijheid van Tosarevitsj overvielen onbekende daders den aldaar wonenden mo lenaar Milosavlewitsj, een gepensioneerden kolonel en doodden hem met een revolver schot. Zijn vrouw, die hem te hulp snelde., werd zwaar gewond. Do misdadigers sleep ten vervolgens de kas uit den molen en braken die open om zich van het geld mees ter te maken. Ondanks ijverige naspeurin gen gelukte het de politie niet eenig spoor van de daders te vinden SLACHTOFFERS VAN GASVER- GIFT.GING. Verscheidene zieken te Londen. Londen, 13 Jan. (V. D.) Ten gevolge van het ontsnappen van gas werden in den af geloopen nacht de bewoners van drie hui zen ïu gevaar gebracht. Tiet gas eischte één slachtoffer, een zekere Mrs. Grey, wier drie kinderen en twee zusters in het hospitaal moesten worden opgenomen. Verder moes ten nog 5 kinderen onder medische behan deling worden gesteld, terwijl .de bewoners van de gelijkvloersche verdieping in bewus teloozer. toestand werden aangetroffen. ANTI-JAPANSCHE STAKING IN SJANGHAI. Peking, 14 Jan. (V. D.) Naar uit Sjang hai gemeld wórdt, is in de Japansche on derneminben te Sjanghai een staking uit gebroken onder Chineesche arbeideis 6000 man hebben het werk neergelegd. De sta- kings-commissie heeft een oproep gepubli ceerd tot algemeene st-king in Sjor—hai als protest tegen de Japansche politiek in Chi- MAAFSCHALK FOCH ZIEK. Hij wordt door 7 geneesheeron behandeld. P a r ij s, 14 Jan. (H. Nl) Volgens een United Press bericht is maarschalk Foch ernstig ziek. Hij wordt door niet minder dan 7 geneesheeren behandeld. Vanmorgen moet hij een hevlgon hartaanval te door staan hebben gehad. Maarschalk Foch is 78 jaar oud. Ben kritieke toestand Uit Nanking wordt d.d. 13 Jan. gemeld: In een memorandum, voorgelegd aan de nationale conferentie inzake militaire reor ganisatie cn ontwapening, gevormd door de militaire leiders, de leden van het natio nalistisch uitvoerend bewind en de minis ters, zet do minister van financiën Socng openlijk den kritieken finnncieelen toe stand uiteen, waarvoor C.hino zich ge plaatst ziet De conferentie nam het voor stel van Socng aan o.a behelzend centrali satie van 'slands financiën en ecu behoor lijke begrooting van alle militaire uitgaven, die betaald zullen worden door het minis terie van financiën in overeenstemming met de door do conferentie voor te schrij ven verdeeling. De militaire uitgaven be dragen 7S van de netto inkomsten na aftrek van de lecningsjaaten. Slechts vier provincies, n.l. Kiangsoe, Tsjekiang, Anh- wei cn Kinngsi hebben betrouwbare cijfers gegeven omtrent inkomsten en uitgaven. De meeste provincies eigenen zich de ge- heele nationale inkomsten toe cn dragon niets aan de centrale regeering af. welker inkomsten feitelijk beperkt zijn tot do beide provincies Kiangsoe en Tsjekiang SLACHTOFFERS VAN ONVOOR. ZICHTIGHEiD. B e r 1 ij n, 11 Jan. (H. N.) Te N'eukir- chen in den Altmark ging vanmorgen de café eigenaar Erdmonn een nnatt zijn café gelegen pakhuis, waar «acetyleen opgesla gen was, met een brandende cigarette bin non. Het gevolg was een ontploffing, waar door het geheele pakhuis vernield en Erd- rnann zelf gedood werd. EEN BEKEND HOTEL AFGEBRAND. Bazel, 14 Jan. (V. D.) In het Bevner Oberland te Frutigen is in den nacht van Zaterdag op Zondag het bekende hotel Bellevue tot den grond toe afgebrand. Een aantal gasten, beoefenaren van do winter sport,' kon het hotel tijdig verlaten. DE ZITTINGEN VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. In Juni bijeenkomst te Madrid? Genève, 14 .Tan. (V. D.) Tusschen de leden van den Raad van den Volkenbond worden op liet oogenblik onderhandelingen gevoerd over bet houden van een der eerst volgende zittingen te Madrid. Met groote waarschijnlijkheid kan erop gerekend wor- den, dat de Rand van den Volkenbond al leen reeds uit hoffelijkheidsoverwegingen do uitn'óodiging van de Spannsche regeering zal aannemen. Hen definitieve beslissing is nog niet gevallen, doch het is waarschijn lijk, dat de zitting van den Raad in Juni te Madrid zal worden gehouden. ENGELSCHE ONDERZEEËR IN AANVARING. Londen, 14 Jan. (V. D.) Tijdens een proefvaart is de Engelsche onderzoeboot ,.L. 3" In de nabijheid van het eiland Wight tot tweemaal toe in aanraking gekomen met een boggervaarluig De onderzeeër is daarbij beschadigd, doch kon op eigen kracht de haven van Portmouth bereiken FELLE THEATERBRAND IN TOULOUSE. Groote materieele schade. Parijs, 11 Jan. (II.N.) Te Toulouse'is vandaag brand uitgebroken in een theater, die zich zeer snel uitbreidde. Dikke rook wolken en vlammen zochten door de deu ren en vensters een uitweg naar builen. De brandweer slaagde er eerst na 3 uur in, den brand meesier te worden. De schade is belangrijk, doch er zijn geen menschen levens te betreuren. GASONTPLOFFING IN DUISBURG. Vermoedelijk veroorzaakt door brandende gassen, uit een mijn-afwatering. Duisburg, 14 Jan. (II.N.) Een onge luk, dat groote overeenkomst vertoont met de jongste gasontploffing te London, heeft vanmorgen hier plaats gehad. Waarschijn lijk zijn afvoergassen in de rioleering in brand geraakt. Op den Düsseldorfschen straatweg sloe gen de riooldeksels in de boogte en hooge vlammen laaiden uit de rioolputten op. Tal van glasruiten werden door den luchtdruk verhiijzeld. Brandweer en politie waren spoedig ter plaaice. Gelukkig zijn geen menschenlevens of gewonden te betreuren. KV.-n vermoedt dat de gas;*~n afkomstig zijn van de benzol-sfwatering van een mijn. Een officieel onderzoek za! »«:oeten uitma ken of deze meening juist is. De politie heeft van den technischen dienst der mijn terstond monsters van het afvalwater ge vraagd, die chemisch onderzocht zullen worden. ENGELSCHE VLOOTMANOEUVHES. Londen, 14 Jan. (V. D) Heden begaf de Engelsche vloot voor den Atlantischen Oceaan zich naar de Middellandsche Zee, teneinde aldaar te zamen met de Middel landsche Zee-vloot manoeuvres te houden. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 776.8 te Reijkjavik. Laagste barometerstand: 743.5 te ïj| Stockholm. Verwachting: Stormachtige tot ÏH krachtige later afnemende Weste ll; lijke tot Noordelijke wind, zwaar bewolkt met lijdelijke opklaringen. waarschijnlijk sneeuwbuien. Tonv pern tuur om het vriespunt tot Ut lichte vorst. VERKEERSGBBOD Een beschaafd mensch kent de regels van den weg en volgt z op! Wielrijders Leest de regels van den weg óm der stadsnieuws in dit nummer. MILITAIRE AUTO IN EEN KANAAL GESTORT. Twee dooden on drlo gewonden. Parijs, 14 Jan. (H. N.J Een machino- geweer auto van een te Meaux in garni zoen liggend eskadron is zos K.M, van Meaux vermoedelijk bij het pnsseeren vau een brug in een kanaal gestort. Daarbij zijn twee soldaten gedood, terwijl er drie gewond werden. Men gelooft, dat het on geval te wijten is aan een breuk in de stuurinrichting. Het is reeds het derde ongeluk van den zelfden aard. dat op dezelfde plaats onder overeenkomstige omstandigheden plaats v?"d. STORM OP DE CANARISCHE EILANDEN. Tamatenoogst gedeeltelijk vernield. I.onden. 14 Jan. (H. N.l Teneriffe, het grootste der Conorische eilanden. Is door een hèvlce storm geteisterd, waardoor de olantages voor een groot gède.elto vernield werdpn. Van den tornatenoogsf moet onge veer de helft verloren zlin. EEN BESPREKING DER RIJKSMINISTERS De begrooting en de wetten In behandeling. Berlijn, 14 Jan. (II.N.) Onder voorzit terschap van don rijkskanselier heelt \an» middag een bespreking der rijksministers plaats gevonden waarbij in hot algeiw-an beraadslaagd is over de begroót.ing en de wetten, die in verband met de dekking der uitgaven noodig zijn. Morgen zullen do af zonderlijke hoofdstukken der hegrooting behandeld worden. OPNIEUW BEWEGING IN LONDEbTS WEGENDEK. Springfonteinen in het asphalt. Londen, 14 Jan. (II. N.) In de city en nog op 'een ander punt van het centrum van de stad zijn vandaag opnieuw groote waterleidingsbuizen gesprongen, waardoor de huizen weer gedeeltelijk onder water benen. In een korten tijd hebben thans vijf van dergelijke gevallen plaats gehad. Redevoeringen van den minister van binnen! andsche zaken Berlijn, 14 Jan. (ILN) Btj de belinn deling van de Pruisische begrooting in de hoofdcommissie van den landdag heeft de minister van binnenlandsche zaken vair daag twee redevoeringen gehouden. In tie eerste besprak hij uitvoerig de richtlijnen \ootv de bestuurshfef-vonningon In Prinsen, Aan het debat over dez« rede namen ver tegenwoordigers un alle groote partijen, deel Tegen het slot van de zitting beant woordde de minister de verschillende spie- Jkers en bflmdeldp, verc.Lillende do'_ Va ten bprde gebrachte bezwaren Hij verklaar de dat de bond van roode frontstrijd'-rs evenals alle radicaal politieke pnrtifnn voor de coalitie overeenkomstig haar plicht wordt, bewaakt Voorts keurde hij het ver bod tot liet houden van beloogingen, dóór den RerMJnsrhen president van politie' uit gevaardigd goed Het* verwijt, dat vele ge meenten bij hun finanrieele politiek ver kwistend te werk gaan. werd door den mi nister bestreden Voorts verklanrde hli dat de nood van den landbouw door radicale elementen nipt mag worden iiitgehuit »ot ophitsing tegen den staaf De beraadslagin gen zullen morgen worden voortgezet

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1