DE EEMLANDEö DIDECTE.UR- UITGEVER: J.VALKHOFF Maandag 21 Januari 1929 27e Jaargang Mo. 171 BUJENLANDSCH OVERZICHT DE AFGHAANSCHE PUZZLE Aman begint opnieuw DE AARDBEVING IN VENEZUELA Nederlandsch schip in gevaar WILLEM GROENHUIZEN Tel. 852 - Lancestr. 43 JUWELIER De voorraad tafe'zilver is rijk Electriscfie Gas- en Petroleumkachels. Kaarden, Kachels en Fornuizen. THEATER-SCHAN DAAL TE CHEMNITZ MODERNE ALCHIMISTEN CLANDESTIENE EMIGRATIE ABONNEMENTSPRIJS I5er "Ja«aden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per o—week (met gratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OcR ADVERTENTIEN van 1—4 rc9cl1 1 01 Inbegrip van tco bewt|smjmi7ier. elke regel meer f0 25 Liefdadigheids adveitcntlio vooi de helfl van den prl|s. - Kleine AdvertenlICn ..KEITIES bl| vooruilbetallng 1—5 .egels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I - lie etsnummer extr» 0 05 Habib Oellah uitgeroepen tot emir van Afghanistan. Aman Oellah geeft tien strijd op. Zooals men weet, is er sprake van geweest, dat Aman Oellah, de ten val gebrachte her vormingsgezinde koning van Afghanistan, nadat zijn broer Inayat Oellah na een be wind, hetwelk slechts drie dagen duurde, ook door den storm %der politieke onrust werd weggeblazen, nog eens zou probeeren zijn fe loor gegane posiiie opnieuw in te nemen Nadere berichten laten echter uil- komen, dat Aman Oellah. die zich had terue getrokken naar het veiliger en hem meer genegen Kandahar, den gouverneur van laatstgenomede stad uitdrukkelijk order heeft gegeven den koninklijken standaard, die daar re^ds was geheschen, weer neer te halen. Ilij meende, dat dit de consequen tie was van zijn vroeger besluit, waarbij hij eigener beweging afstand deed van den troon. Misschien dat Arnan Oellah uitge gaan is van de overweging, dat zijn kansen toch niet bijster gunstig stonden. Immers de leider van de opstandefingen, Batsja Sa- quao. heeft een verbazend grootcn aanhang, die niet allfen van een groote moreele be- teekenis is, maar ook in materiaal opzicht hem in staat stelt zich te handhaven: zoo behelzen de telegrammen, dat hij vijftien duizend soldaten te zijner dispositie heeft, met wie hij heel wat kan uitrichten. Boven dien schijnen ook de Sjinwari s het met Batsja Saquao op een accoordje te willen gooien, hetgeen afgeleid zou kunnen wor den uit het bericht, dat zij voornemens zijn een delegatie naar do Afghaansche hoofd stad te sturen, teneinde hij den nieuwen machthebber hun opwachting te maken en hem het beste voor de toekomst toe te wen- schcn. Reeds eerder lieten wij uitkomen, dat Botsja Saquao zijn mannen in toom weet te houden en dat hij niet aan het hoofd staat van een allegaart je plunderaars, cloclr staat kan maken op soldaten, die. dank zij de in hun gelederen heerschcnde tucht, een sterken steun vormen. Deze discipline bracht ook vanzelf mede, dat zijn troepen, toen zij Kaboel geheel veroverden, zich ont hielden van elke uitspatting; alle vreemde lingen lieten zij ongemoeid en geen enkel telegram gewaagt van bloedvergieten. Zoo iets verhoogt natuurlijk in niet geringe mate het prestige van den rebellenleider tegen over het buitenland. Eigenlijk k:iukt 'lal'woord „rebellenlei der' op het oogenblik wel een beetje on eerbiedig, want lu) heeft gisteren een heel hoogen titel aangenomen, namelijk dien van emir; een en ander komt fêitelijk hierop neer, dat hij koning is geworden. Deze ver andering van positie bracht tevens mee, dat hij in den vervolge niet langer Batsja Saquao zal worden genoemd, maar Ilabih Oellah. wiens troonsbestijging, als men de telegrammen mag gelcovcn, een golf van geestdrift over Afghanistan heeft doen slaan. Tegenover zijn tegenstanders heeft hij zich ongetwijfeld ridderlijk gedragen: im mers Inayat Oellah gaf hij met diens vol gelingen een vrijgeleide. Deze koning van drie dagen is door de Engelschen, die een bemiddelende rol speelden, per vliegtuig naar Pesiawar gebracht, vanwaar Inayat zich nu naar Kandahar zal begeven, de zelfde plaats, die ook zijn broer Amar Oel lah zich tot woonplaats heeft gekozen. Af te wachten is nu, of de wispelturige volks gunst zich niet te eeniger tijd van Habib Oellah afwendt, al is daar voorloo- pig, naar het schijnt weinig kans op, -laai de stamhoofden hem op de handen drogen. Het feit reeds, dat hij het van waterdragers- zoon tot emir bracht, wijst er op, dat hij een geboren leider is, wiens Mohamme daans fanatisme de menigte weet mee te sleepen. HET NIEUWE PARTIJBESTUUR VAN HET CENTRUM. De verkiezingen. Berlijn, 20 Jan. (V. D.) Het nieuwe par tijbestuur van het Centrum, dat op het con gres te Keulen werd gekozen, kwam heden onder voorzitterschap van Dr. Kaas bijeen. Als vice-voorzitters werden herkozen Moen- nig, Klöckgiesser en het Rijksdaglid Joos, de eerste in de plaats van Stegerwald, die Dr. LUDWIG KAAS niet voor herkiezing in aanmerking wcnschte le komen. Ilij werd echter als nummer één in hel Dagclijksch Bestuur ge kozen, waarin o.a. ook Dr. Wirth zitting heeft. Kr worden twee commissies gevormd, waarvan de eerste zich zal bezighouden met het vraagstuk van de landsverdediging en den vrede, terwijl de tweede, onder leiding van Stegerwald, de economische vraagstuk ken zal besludeeren. Door het Rijksdag lid Joos werd rapport uitgebracht over het op richten van een Rijkscommissie voor het ieugdvraagstuk. Habib Oellah tol aftreden gedwongen Schrikkelijk beeld van verwoesting Te Caracas aangekomen ooggetuigen van de aardbeving te Cumana, die reisden rnet het Nederlandsche ss. Commewijnc, hangen een trceschjk beeld op van de aardbeving van Donderdag. Alle gebouwen werden ter stond vernield menschen werden in het wa ter geslingerd en een aantal zeilvaartuigen werd door een vloedgolf, die er op volgde, vernield. De Commewijne zelf liep gevaar. Straatstcenen en groote stukken steen vlo gen hoog de lucht in, terwijl een luid on- dcraardsch gerommel klonk. De Commewijne kon door handig manoc- vreeren aan het gevaar ontsnappen. De aardschok veranderde in cén enkele minuut talrijke fabrieken, de kathedraal, een fort, een museum, het staatskapitool en de. gevangenis in een puinhoop. PROF. PAUL SILEX, f Berlijn, 20 Jan. (H.N.) Prof. Paul Silex, de beroemde Berlijnsche oogarts is gister middag in den ouderdom van 70 jaar over leden, aan een ernstige hartziekte, waar aan hij sedert October leed. Hij was tot ver over de grens van Duitschland bekend. Blijkens een bericht uit Delhi is een stam aan de westelijke grens van Afgha nistan do Soeriani's in opstand is gekomen. Alle Afghaansche ambtenaren, met uitzondering van den gouverneur, zijn vennoord en de stacl Karrak is door den stam veroverd. Men meent te weten, dat de opstand meer gericht was tegen ex- koning Aman Oellah en zijn politiek dan tegen de centrale regeeiii g in het alge meen. liet heet, dat geregelde troepen op rukken tegen Karrak. De meeste ministers van ex-koning Aman Oellah hebben thans b boel verln- tcn. Het blijkt, dat het overbrengen van prins Inayat Oellah en anderen per vlieg tuig Vrijdag uit Kaboel naar Pesjavvar cén der voorwaarden was voor zijn overgave van de citadel van Kaboel aan Habib Oel lah. Zaterdag zijn verscheiden andere aan hangers van Inayat Oellah naar Pesjawar overgebracht. Zij zullen vervolgens allen over de grens worden gezet. Hei aftreden van koning Habib Oellah geeischt. Kof no, 20 Jan (V.D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat de stammen, die vroeger in goede verhouding stonden tot Habib Oel lah, verklaard zouden hebben, dat zij met de door hem gevoerd#4 politiek niet accoord gaan en zijn aftreden verlangen. Hun Ic-i- der heeft verklaard, dat zij den eed van trouw, welken zij koning Inayat Oellah ge- Zworen hebben, zullen houden. Habib Oel lah zou zijn troepen bevel hebben gegeven, deze stammen te ontwapenen. In politieke kringen te Moskou wordt gesproken over een nieuwe omwcntelingn, die binnenkort te wachten zou zijn. Volgens sommige berichten moet Aman Oellah wegens de ontwikkeling van den toestand in Afghanistan zijn aftreden heb ben herroepen. Per draadlooze heeft hij, naar verluidt, alle loyale Afghanen opge roepen, zich onder zijn vaandel te scharen. Het moet Aman Oellah gelukt zijn zich in het bezit te stellen van 17 vliegmachines, die zich op het vliegveld le Kandahar be vinden. C&NGBSTJ*. QOdfkl.289 Boycot door de pers Chemnitz, 19 Jan. (V. D.) Donderdag heeft de intendant van het Stadstheater te Chemnitz, Tauber, den hoofdredacteur Maushagen van het Chemnilzer Tageblatt op straat aangevallen en hem met zijn wandelstok eenige verwondingen toege bracht. In den gemeenteraad waren scher pe aanvallen op Tauber gedaan, welko hij weet aan Maushagen, die tevens opera criticus was. I)e dagbladen hebben thans besloten, het theater te boycotten. Tauber heeft den gemeenteraad ontbinding ver zocht van zijn contract, dat tot 1930 loopt. AMNESTIE VOOR MEXICO'S KATHOLIEKEN. Een stap van president Portes Gil. Volgens een bericht uit Mexico heeft de nieuwe Mexicaansche president, Portes Gil, aan de Katholieken algehecle amnestie aan geboden, die als voorbereiding voor een overeenkomst met het Yaticaan zou dienen SKILOOPERS DOOR LAWINES OVER VALLEN IN HET BEÏERSCHE GEBERGTE. München, 20 Jan. (H.N.) Drie ski-loo- pers uit München zijn Zondagmiddag in het Beiersche Gebergte door een lawine overvallen. Het gelukte twee hunner le vend onder de sneeuvvmassa's uit te gra ven De derde werd pas na enkele uren gevonden en was overleden. Op de Aipcl spitze is Zondag een geheel gezelschap ski- loopers door een lawine bedolven. Het aan taal personen is nog niet bekend. Er is echter reeds één lijk geborgen. 'S KONINGS ZIEKTE. Geleidelijke vooruitgang. Zaterdag werd uit Londen geseind, dat de koning langzaam blijft vooruitgaan. De hoeveelheid voedsel, die hij tot zich neemt, is thans bevredigend De algpmeene krach ten nemen toe. DE MOORD IN DE GARAGE. Langdurig verhoor der aange houdenen. Uit Londen wordt d.d. 19 Jan. aan het Ilbld. gemeld: De man Thomas, die gezocht werd voor den moord in de garage te Southampton en wiens naam Podmorc blijkt te zijn, is daai gisteren aan oen ondervinging door do po litie onderworpen, welko bijna zes uur duurde. Ook zijn gezellin, miss Lily Hanihleton, die gisteravond naar Sout hampton ging vergezeld van haar zuster, is aldaar gisteravond en lieden wederom op het politiebureau langdurig verhoord. De politie zoekt naar den eigenaar van een in de garage gevonden hamer en verder tracht de politie een v rdvvenen ouder- wetsch horloge van den vermoorden heer Messiter op te sporen. OPNIEUW EEN G.iTLEIDING GESPRONGEN. Londen, 19 Tan. (V. D.) In Londen is wederom een gasontploffing geschied, waardoor het plaveisel over een afstand van 8 M. werd opengescheurd Door het strooien van zand kon de brandweer een brand voorkomen; persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. BESCEERBÏING DER BELEGGERS. Maatregelen der Franscho rc- gesring. De Kransthe ministerraad heeft een aan tal maatregelen goedgekeurd tegen onge zonde toestanden op de financieele markt cn ter bescherming van het beleggend pu bliek. Er worden voorschriften gegeven ten opzichte van de beroepen van bankier en tusschenpersoon, van de openbaarheid be treffende financieele emissies en bandels- ondernemingen en inzake de markt van niet-officieel genoteerde fondsen. Verder betreffen de maatregelen het toezicht op de operaties van de „coulissiers" cn op het aan de markt brengen van buitenlandschc en koloniale effecten. Voorts wordt de fi nanciecle afdeeling van het parket ver sterkt. OPSTAND IN GUATEMALA. Verschillende departementen in staat van oorlog. Twee groepen rebellen, aangeworven doo> kolonel Morais, aldus een telegram uit Gua temala hebben zich meester gemaakt van Mazatenange cn Retalhulcn. Zij hebben de spoorlijnen bezet om den opmarsch der regeeringstrocpen tegen te houden. Generaal Juan Padilla is tot leider dei operatics, benoemd en heeft verschillende departementen in staat van oorlog ver klaard. De ordelievende elementen der be volking steunen de regeering. De zaken wor den normaal voortgezet DE S.S. PRESIDENT GARFIELD IN NOOD. Assistentie onderweg. New York, 20 Jan. (IT. N.) Volgens een mededeeling van het departement van Marine zijn vanmorgen S.O.S. seinen ont vangen van liet Amerikaansche stoomschip President Garfield, dat zich op 17° 22' N.Br. en 78° 58' W.L. in de buurt vf n de zand banken van Sant Pedro ten Zuiden van Ja maica bevond. De reden waarom het schip hulpseinen uitzond, wordt niet nader mede gedeeld. Het schip was Dinsdag uit New- York vertrokken, om een reis om de wereld te maken. Het stoomschip Pan \inerica heeft medegedeeld dat het de President Garfield hulp zal verlecncn. New-York, 2 0 Jan. (H. N.) Naar de reederij van het stoomschip President Gar field meedeelt, is het schip op het Mata nissarif bij de Bahama-eiland geloopen. Het schip bevindt zich niet direct in groot ge vaar. Een zwendelz.aakje Naar de fascistische Bozener Zeitung meldt, is te Bozen een echtpaar. Tauscnd genaamd, gearresteerd. Hun wordt ten las te gelegd, dat ze inet een zwendel zaak tal van menschen bedrogen hebben, tot een to taalbedrag van 2'A milliocn mark. Tauscnd had als doctor in de chemie een maat schappij opgericht, die ten doel had, om volgens een gepatenteerd procédé gouel to vervaardigen. Het echtpaar, dat uit Duitschland afkomstig is, zag kans. om in dat land en in Oostenrijk tal van menschen te vinden, dio zich lieten bewegen hun geld in de zwendelzaak te beleggen. Vol gens het genoemde blad geschiedde de ar restatie op verzoek van de Duitsche auto riteiten Ver\ alschers van passen gearresteerd Hoogste Barometerstand Memel. Laagste Barometerstand 757-8 te Isafjord. Verwachting tot den avond van 22 Januari: Zwakke tot Matigt; Zuid O. tot Zuidelijke wind, gedeeltelijk be wolkt, weinig of geen regen, lichte tot matige dooi overdag, 's nacht- om liet vriespunt. VERKEERSGEBOD. Doe op straat precies zoo als ge Dat van anderen verwacht. 7 Ileeft nog altijd goede dingen Voor de veiligheid gebracht. GROEGROE. Rome, 19 Jan. (V. D.) Vrijdag arresteer- it de politie te Napels opnieuw een aan tal personen, verdacht van het vervalschcn van Amerikaansche ou Italiaansche pas sen. Men meende hiermede een centraal bedrijf op het spoor gekomen L zijn, dat er zijn werk van maakte passen te leveren ten behoeve van clandestiene emigratie. De leider van do bende, die ook gearres teerd werd, bleek een Italiaan te zijn, Lan- di genaamd Ilij was houder van een goed koop kroegje „Bloemonbar" gelieeten. Men kwam hem op het spoor, doordat een brief, aan hem geadresseerd uit Rome, ontdekt werd, waarin hem mededcclingen gedaan werden omtrent de verzending van een troepje emigranten door Frankrijk naar de V. S. Door de arrestaties kwam tevens aan het licht, dat Landi in bijna alle havenplaatsen \an het land zijn agen ten had, o.a. te Palermo, Genua, Tarenlo, Marseille, Triest en Hamburg, terwijl het hoofdkwartier in Napels zetelde. Een groo te hoeveelheid nagemaakte passen werden in beslag genomen. BEKEND DUITSGH OORLOGSSCHIP IN NAPELS. Rome, 18 Jan. (V.D.) Heden heeft de commandant van den Duitschen kruiser Embden aan het ministerie van marine zijn opwachting gemaakt, terwijl de officieren en de kadetten een bezoek brachten aan Na pels en omgeving. Hedenavond zal de com mandant van het oorlogsschip door Mus solini ontvangen worden. Bovendien heb ben eenige Italiaansche journalisten de Kmbden bezichtigd. SPOORWEGONLUK IN DENEMARKEN. Kopenhagen. 19 Jan. (V D.) Naar uit Malmoe gemeld wordt, zijn van den trein Malmoe—Ystad de locomotief en eenige wagens ontspoord en van den spoor dijk gevallen. De stoker werd gedood, ter wijl de machinist levensgevaarlijk gewond werd Enkele reizigers kregen lichte ver wondingen. ROEIBOOT OMGESLAGEN. Vijf personen verdronken. Kopenhagen, 19 Jan. (V. D.) Vol gens berichten uit Stockholm zijn bij Drumsoe bij Helsingfors Donderdagavond vijf personen met een roeiboot omgeslagen cn verdronken. OOK IN PARIJS VALT DOOI IN. Een lentedag. Parijs, 20 Jan. (H. N.) Terwijl uit het grootste gedeelte van het land nog een vin nige koude werd gemeld cn ook Bonneville zelfs een temperatuur van meer dan 20 graden vorst had, is het te Parijs gisteren plotseling lenteweer geworden, 's Morgens vroeg vroor het nog 4 graden, doch in den loop van den morgen steeg de temperatuur tot 3 a 4 graden boven nul SNEEUW ELLENDE IN THüRINGEN. Uit Erfurt wordt gemeld, dat do sneeuw- verstuivingon bet verkoor aldaar nog be lemmeren. Ook de spoorwegen liggen onder de sneeuw. Het spoorwegverkeer bij Lan gcnsnlza N stopgezet. Doze plaats is zoo doende tijdelijk van het verkeer nfgesnc den. HET ALBANEESCHE REGEERINGS- PROGRAM GOEDGEKEURD. Ween en, 20 Jan (LI.N.) Het program ma vnn de nieuw Albaneéschc regeertng is gisteren door het parlement met alge- inecne stemmen goedgekeurd De minister president verklaarde, dat de nieuwe regee- ring, evenals do vorige, hartelijke betrek kingen met dc nabuurslaten wil onderhou den cn aan het bondgenootschap met Ito lie trouw zal blijven. In het binnenland zol gestreefd worden naar handhoving van d«- orde en rust en invoering vnn hervormin gen op verschillend gebied, vooral op dat van den landbouw. DE ZWENDEL MET DE OBLIGATIES. In Maart begin van het proces. In de zwendel-affaire met oorlogslecning- obligaties zijn de beide akten van boscliui- diging tegen Hugo Stinnes c.s. en tegen den banki> r Ivunert c.s. thans aan de recht bank te Berlijn toogstuurd met het ver zoek een vervolging in te stellen wegens poging tot oplichting ten nadeelo van het rijk door het aangeven van oorlogslcening- obligaties nieuw bezit als oud bezit. liet proces tegen Stinnes komt het eerst aan de beurt, waarschijnlijk in Maart. P.UMOER IN DEN BEIERSCHEN LAND DAG. De soc-.dem. ontstemd. Tijdens de zitting van den Beierschen landdag is het rumoerig toegegaan. De nat social:stische afgevaardigden Danser ver klaarde, dat de rijkskanselier aan Briand zon hebben verklaard zijn invloed wel L zullen aanwenden, dat het geboortecijfer in Duitschland niet te hoog zou worden en Duitschland niet te gevaarlijk. I-Ilerop barstte onder do socialisten een storm van verontwaardiging los. Dc soc.-domocrant Endes werd daarom tot de orde geroepen Met tumult weid nog heviger toen Danser van een misdadigerspolitiek der soc.-demo- craton sprak. De zitting moest worden op geheven; later werd zij heropend. DE DUITSCH-NATIONALE PARTIJ. Zij ziet de onderhandelingen over het herstelvraagstuk met bezorgdheid tegemoet. Dresden, 20 Jan. (V. D) Door het con gres der Duitsch Nationale partij werd, na een rede van den partij-voorzitter Hugcii- berg een resolutie aangenomen, waarin o.a. gezegd wordt, dat de Duitsch Nationale partij de komende onderhandelingen over tiet herstelvraagstuk met bezorgdheid tege moet ziet Wat Duitschland reeds aan oor logsschatting betaald heeft is meer, dan in het Verdrag van Versailles is vastgesteld. Maatregelen worden geeischt tegen het verval van het economisch leven en zeer scherpe maatregelen worden geeischt tegen de nieuwe belastingplannen, welke ten dui delijkste Marxistische sporen toonen van onteigening van het privaat bezit. In de ciaal-democrafische commissie voor defen sie ziet de Duitsch-nationale partij een po ging, om dc partijpolitiek in de Rijksweer ie brengen en deze daardoor voor haar taak ongeschikt te maken. De D. N. groep in Saksen protestee? t tegen de pogingen om van Saksen een eenheidsstaat te maken, aangezien een land met een gecompliceerd economisch leven als SoKsen zich niei vol gens een bepaald schema laat besturen. De Christelijke Kerk wordt onvoorwaardelijk als de grondslag voor het Duitsche volk aanvaard cn de onderhandelingen tusschen de Pruisische regeering en de kerk worden met wantrouwen gadeslagen, aangezien men deze regeering niet bevoegd acht De -choolkwestie moet afdoende in de wet ge regeld worden De resolutie eindigt met de woorden, dat de strijd om den Duitschen staat, het Duitsche economische leven en de Duitsche cultuur zijn hoogtepunt nadert en met een oproep om dit alles te helpen verdedigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1