DE EEMLANDED ABONNEMENTSPRIJS 3 raa*°de° v<x>' Amersfoort f 2.10 per maand 0.75. per PRIJS DER ADVERTENTIEH van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van eeD bewijsnummer. Donderdag 24 Januari 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT JAPANSCH-RUSSISCHE MOEILIJKHEDEN 27e Jaargang No. 174 DE AFGHAANSCHE PUZZLE Nog steeds gevechten WILD WEER OP ZEE DE GRIEP-EPIDEMIE IN NOORWEGEN EEN NOODLOTTIGE VERGISSING Veie dooden en gewonden AUTOBUS BOTST TEGEN EEN TRAM WILLEM GROENHUIZEN Tel. 852 - Lan-estr. 43 JUWELIER Gouden trouw- en verlovingsringen A. H. VAN NIEUWKERK Complete Woninginrichting Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS BINNENLAND. MOOI SLEEPWERK Een onderhoud rnet de kapiteins - week (met gratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.17J/r Bio - en land franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POS! REKENING 47910 TELEFOON IN'IERC 515 DIRECTEUR UITGEVER.' J.VALKHOFf DAGBLAD elke regel meer f0 25 Licfdadighelds-advertcntiëo voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentlën ..KEITJES' bi) vooruitbetaling *—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen Bewijsnummer extra 1 005 Moeilijkheden tusschcn Mesopo- tamië en Engeland. Irak ver langt naar meer onafhankelijk heid. In het land, waar koning Faisoel re geert, In liet Britsche mandaatsgebied Me-iopolanhê (Irak), is een crisis uitgebro ken, die Engeland niet aangenaam kan zijn en uie aan üe britsche moeilijkheden op huitcnlandsch-politiek gebied er een nieuwe toevoegt Misschien herinnert men zich nog wel, dat koning Faisoel van Irak in 19^7 Kngeland heeft bezocht en dat dit bezoek is benut om tusschcn het mandaats gebied en .Fngeland een verdrag te sini- ten. In dit tractaal werd o a. gestipuleerd, dat over een bepaald aantal jaren, wan neer Irak waardig werd bevonden toe te treden tot den Volkenbond, de Éngelsche voogdij een einde zou nemen en Irak's onafhankelijkheid volkomen zou worden, liet bedoelde tractaat nu behelsde onder meer verschillende bepalingen op militair en financieel terrein cn deze zijn het ge weest, welke thans hebben geleid tot een botsing tusschcn Engeland en Mesopota mia. De Irakeezcn toch zijn ongeduldig met de toekomstmuziek zijn zij niet tevre den zij willen reeds thans hun onafhan kelijkheid verwerkelijkt zien. De tegenwoordige Mesopotamische pre mier. Abdoel Moehsin Bey es Sadoen, zag zich genoodzaakt het veld te ruimen, daar hij niet bij machte was een vergelijk tot stand te brengen tusschcn de opvattingen van Engeland en dc mecningcn, die de ira. keeseho nationalisten nadrukkelijk onder woorden brengen Kcriheidshnlve kan men zeggen, dal de politici van Mesopotamia de absolute vrijheid opeischcn. doch zoodoen de in conflict geraken met Engeland, dat er in de verste verte niet aan denkt zijn Belangrijke machtspositie op te geven „Weg met de Éngelsche militairen Weg met de Britsche controle is de leuze der Ira keezcn. Zij mecncn, dat de tijd is aange broken. waarop de Britsche hoogo cotn missaris, als lusschenpersoon tusschcn ko ning Faisoel cn het volk van Irak, moet worden opgedoekt. Engeland gaat echter van t standpunt uit. dat Irak zijn eigen grenzen niet vermag te beveiligen en dat het uit dezen hoofde noodzakelijk is. dat do Britsche troepen er voorloopig blijven cn dat met name de luchtvaartafdeelmgcn worden gehau dliaafd Men krijgt den in druk, dat noch Kngeland, hetwelk te groot belang heeft bij de Perzische golf, noch Irak bereid 'zal zijn de, ving te strijken, zoodai hét geschil van 'ernstigen aard mag worden geacht. Onmiddellijk trekt liet dc aandacht welk een greote gelijkenis er beslaat tusschcn het bovcnaangeduide conflict en dat tus schcn Engeland en Egypte. In laatstge noemd bind cn in Irak kunnen de natio nalisten niet gedoogen, dat een Westersehe mogendheid er feitelijk de lakens uitdeelt en de onafhankelijkheid van den staat be knot de beide onder voogdij staande lan den zijn echter voor Engeland van zoo n groote strategische beteekonis, dat deze natie de nationalistische aspiraties niet wenscht te bevredigen Men vraagt zich nu af, of Engeland met betrekking tol Irak op dezelfde krasse maatregelen zal aansturen, welke ook zijn genomen in Egypte, waar. naar wij in ons buitcnlandsch jaaroverzicht in herin nering brachten, het weerspannige parle ment voor een drietal jaren als lastig ele ment naai* liuis werd gestuurd. Trouwens: men neemt den lnatslcn tijd. wanneer par lemenlaire oplossingen niet meer mogelijk zijn, wel eens vaker zijn toevlucht lot de dictatuur. Verbreking der beirekkingen Peking, 23 Jan. (V.D.). Naar uit Tokio gemeld wordt, bevatten de Japansche bla den reeds vier dagen achter elkaar berich ten over de betrekkingen tusschen Rusland en Japan. De bladen „Ilochi" en Djidi" melden uit goed ingelichte Japansche bron. dat de Japansche regeering voornemens is de betrekkingen met Rusland af te breken. Ofschoon het ministerie van buitenland- sche zaken zulks ontkent, meenen deze bladen te weten, dat het verbreken der be trekkingen in verband staat met de coin munistische propaganda in het Verre Oos ti.i. De minister president Tanaka heeft g-.steren den Russischen ambassadeur Tro- janofski ontvangen en hem medegedeeld, dat de Japansche regeering weigert met Moskou onderhandelingen te voeren over een garantieverdrag. ONTPLOFFING IN CHICAGO. Vier dooden, New-York, 22 Jan. (V.D.) Een zware ontploffing heeft in Chicago ccn huis volko men verwoest. Tot nog toe konden vier dooden onder de puinhopen vandaan ge haald worden De oorzaak der explosie i« onbekend. Dok kon nog niet worden vaste*» steld hoeveel personen riog onder de puin hoopen zijn bedolven. Habit'Oellah gereeed met de vorming van een nieuwe regeering Kofuo, 2 3 Jan. (V. D.) Naar uit -Mos kou gemeld wordt, zijn er tusschen aanhan gers van Habib Oellali cn van Arnan Oellah in do omgeving van Dahabar ernstige bot singen voorgevallen, waarbij de troepen van Aman Oellah het onderspit dolven; 62 hun net* werdén gevangen genomen cn op staan den voet gefusilleerd. De priesters in Km boel zouden Habib Oellah erkend hebben en hem hun steun hebben aangeboden. In Tasjkent zijn de eerste Russische vliegtui gen aangekomen, die speciaal de diploma tieke post hebben overgebracht. Nader wordt uit Kaboel medegedeeld, dat Habib Oellah met de vorming van zijn nieuwe re geering gereed is gekomen. Wat de reor ganisatie van het Afghaansclie leger bo treft, deze zal uit eigen middelen worden doorgevoerd; aan do soldaten is een loons verhooging beloofd, zoodra Aman Oellah uit Dahabar verdreven zal ziin. Een nieuwe kroonpretendent Inayat Oellah mag niet in Indië blijven. L o n de n 23 Jan. (NH). Volgens berich ten uit Afghanistan neemt de ontevreden heid, tegen Habib Oellah in liet geheele land toe. Dc inboorlingen twijfelen er aan, of Habib Oellah wel in slaat zal zijn dc soldij van zijn troepen tc verhoogeii. Een nieuwe troonpretendent moet zijn opgestaan. Deze, Xadeir Khan, schijnt in het land over groo- ten invloed te beschikken en zijn kansen schijnen niet slecht tc staan Volgens ge ruchlen van de Brijsch Indische grens moet de Éngelsche gezant tc Kaboel met Ilahib Oelah overeengekomen zijn den vroegeren koning Inayat Öcllah terug le roepen. Inayat Oellah had aanvankelijk weinig lust oin Briscli-lndic, waar hij als vluchteling ver toeft, te verlaten, doch moet ten slotte voor len op hem uitgeocfenden aandrang bezwe ken zijn en zich bereid hebben verklaard naar Afghanistan terug te keeren. Volgens andere Berichten eischen de Brit- icho autoriteiten, dal Inayat Oellah Indië verlaat. Habib contra Aman. Cairo, 23 Jan. (V.D.). Uit Kaboel wordt gemeld, dat de nieuwe koning Habib Oellah een bevel tot gevangenneming van Aman Oellah en al diens venvan ten, tot zelfs zijn grootmoeder, heeft uitgevaardigd. Hij heeft daarvoor een groote belooning uitgeloofd. Hij heeft den leiders der verschillende stam men verklaard, dat hij zonder strijd zijn po sitie niet zal opgeven. Hij heeft het plan Aman Oellah nog eenmaal tc sommeeren Afghanistan le verlaten cn als deze daar aan geen gevolg geeft, hem met een mili taire expeditie daartoe te dwingen. Giste ren hebben vliegtuigen boven Kaboel mani festen van Arnan Oellah verspreid, waarin d bevolking wordt opgeroepen de gehoor zaamheid aan Ilahib Oellah op te zeggen. De positie van den macht hebber te Kaboel. Londen, 2 3 Jan. (V. D.). Volgens tele grammen uit New Delhi zal emir Habib Oellah het grootste gedeelte van de bevol king, dat uit dc provincie naar Kaboel is ge komen, weer naar dc provincie terugzenden, zoodra hij zijn positie verzekerd heeft. Onder de huidige omstandigheden is het handha ven van de orde te Kaboel zeer moeilijk. Dc laatste btmichtcn uit Kaboel bevestigen, dat de nieuwe emir met alle middelen tracht zijn macht te bevestigen en een nieuwe regee ring te vormen. Dit laatste schijnt hem tot nu toe niet gelukt te zijn. De troepen van Aman Oellah en Inayat Oellah in Kaboel zijn allen ontwapend. 'S KONINGS ZIEKTE. De voisi naar een zeeplaatsje. Uit Londen wordt gemeld, dat de vorde ringen van den koning bevredigend blijven en dat hij zijn intrek zal nemen in een groote particuliere woning, ('ie tot zijn beschjkking is gesteld in het zeoplaatsje Bognor, met uitzicht, op het wijde water en uitgestrekte terreinen in den omtrek. Men wijst er op. dat deze beslissing niet beteekent, dat de koning in de periode van herstel getreden is, maar rnen gelooft, dat de zeelucht bevor derlijk zal zijn om de zwakte te overwin nen. Zeven schepen in nood New York, 23 Jan. (V.D). In liet noorde tijk gedeelte van den Atlantischen Oceaan zij ntengcvolge van den sneeuwstorm zeven stoomschepen in nood geraakt. Iïct stoom schip York heeft draadloos aan het kust stat'ion Cape Race gemeld, dat het op weg is om het stoomschip Florida hulp tc ver- lecncn. WOLKBREUKEN IN BRAZILIË. Een blijmoedig reageoren der bevolking. In eenige doelen van Brazilië hebben hevige wolkbreuken plaats gehad. De trein verbinding is op vele plaatsen verbroken. Te Sao Paulo maakte de bevolking van het onder water staan der stralen gebruik om een Venetiaansch carnaval te houden. EEN OOST-EUROPEESCH LOCARNO. Rusland tegenstander. K o f n o, 2 3 J a n. V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat de plaatsvervanger van'dén volkscommissaris voor buitenlandsche za ken. Litwinof, gisteren wederom den Pool schen gezant dr. Patek heeft ontvangen, met vvicn hij een langdurig onderhoud had over dc betrekkingen tusschen Polen cn sovjet-Rusland. Van goéd-ingelichte zijde wordt medegedeeld, dat de sovjet-regeering alles in het werk zal trachten te stellen orn het Pöolsche plan tot het vormen van een Baltisch blok zonder Rusland te verhinde ren. Voorts heeft Litwinof namens de sov let-regeering den Poolschen gezant, mede gedeeld. dat de sovjet-regeering voorloo pig nog een tegenstandster is van een Oost Europeesch Locamo. Sluiting van scholen Kopenhagen, 23 Jan. (V.D.) Volgens berichten uit O-do heeft de griepepidemie zich daar sterk uitgebreid. Gedurende do laatste weken werden tc Oslo 120Ó nieuwe gevallen aangegeven Het post-, telegraaf- ei' telefoonverkeer heeft tengevolge van dc epidemie te lijdon. In vele plaatsen moesten dc scholen worden gesloten. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK IN CHiNA. 11 dooden en 20 zwaar gewonden. Londen, 2 3 Jan. (II. N.'j Uit Peking wordt gemeld, dat op den Peking—Tientsin spoorweg tengevolge van een verkeerden wisselstand twee treinen niet elkaar in bot sing zijn gekomen. Daarbij zijn elf personen gedood en 20 ernstig gewond. SPRINKHANENPLAAG. Palestina bedreigd. Londen, 23 Jan. (H. N.) Volgens een officieel bericht uit Jeruzalem wordt Pa lestina de laatste 3 dagen door nieuwe zwermen sprinkhanen bedreigd. Op ver schillende plaatsen trachten troepen met vlammenwerpers en geschutvuur de sprink hanen te vernietigen. ken legervliegtuig werpt bommen op een troep soldaten in Britsc/vlndië Londen. 2 3 Jan. (H. N.) Op een mili tair vliegterrein in Britsch-Indië heeft door de noodlottige vergissing der bemanning van een bornbardeervliegtuig een ernstig ongeluk plaats gehad. De bemanning wierp bij vergissing 3 granaten vliegerbommon oj> een groep Britsch-Indischo soldaten. Drie officieren en 8 manschappen wérden ge dood, terwijl talrijke gewonden naar het hospitaal moésten worden vervoerd.' Londen, 23 Jan. (II. X.) Omtrent het ongeluk op een militair vliegveld in Brilsch- Indie wordt uit Pesjawar gemeld, dat de vliegers in de meening verkeerden boven een terrein te zijn, waar zich geen personen bevonden. #De witte hoofdbedekking dor manschappen was oorzaak, dat de soldaten uit de lucht niet konden worden gezien. MODERNE MODELLEN Vier en twintig dooden. N e w-Y o r k. 2 2 Jan. Uit Chicago wordt gemeld, dat bij een botsing bij Bellevue (Ohio) tusschen een autobus van de lijn Pittsburg naar Chicago eri een tram 17 pas sagiers van de bus om het leven zijn geko men, terwijl er 12 gewond w erden. Dc bot sing had bij een hevigen sneeuwstorm plaats. Londen, 22 Jan. (V.D.) Volgens een bericht uit New-York is het aantal dooden ten gevolge van de boting tusschen een autobus en een tram in Bellevue (Ohio) ge stegen tot 24. Het aantal gewonden bedraagt 16, waarvan 5 weinig hoop op herstel meer bieden. ALDEGONDESTRAAT 103-105-107 TEL 543. GROOTE SORTEERING 3LUBFAUTÏUIL3 en THEEMEUBELEN UIT DE STAATSCOURANT. Toegekend dc gouden eeremedaille in de Oranje-Nassau-orde aan J. Flentge, baas sleenhouwer bij de restauratie van den Domtoren te Utrecht; do zilveren .idem aan W. F. van Gorkom, steenhouwer, cn aan J. v. Ilattem, metselaar bij die restauratie; Met ingang van 16 Februari, onder toe kenning van eervol ontslag als reserve-offi cier, benoemd bij het wapen der infanterie tol kapitein respectievelijk bij het 7do en 3de regiment infanterie, de reserve-kapi teins H. Voorwalt en A. K. Hardenberg, on derscheidenlijk van het 10de en 22ste regi ment infanterie tot eerste-luitenant bij hot 21ste regiment infanterie de reserve-eerste-luitenant T. F. de Vries van het regiment wielrijders met ingang van 1 Maart eervol ontslagen uit den militairen dienst majoor N. J. Sin gels, van het lc regiment veld-artillerie benoemd tot burgemeester van Nistelrodc F. J. T. Ilochstenbach; idem van IJsselstein mr. J. J. Abhink Spaink; id. van Zaltbom- rnel N. F. Cambier van Nooten; herbenoemd tot burgemeesters van Pinieloord en Prinsland A. van Campen; Warnaveïd jhr. mr. de Milly van Heiden Reinestein Kist mr. E. O. I. baron vanTlóvell tot Westerflier en Weezuveld Steenderen F. Smit. secretaris F.de mr. dr. C. O. Ph. Baron Creutz Oldenzaal N. X. T. M. Vos de Wael Zuid-Laren R. van Lutterveld. RESERVE PERSONEEL DER LANDMACHT. Mutaties, Bij K. B. van 10 Jaii. 1029 is niet in gang van 1 Maart 1029 de termijn van be noeming als zoodanig van den reserve mili- taire-apothekcr der le klasse W. F. Wout niaii, van het jiérsonecl van den Genees kundigen Dienst der landmacht, met ten minste vijf jaren verlengd rnet ingang van 30 Januaii 1929 le een eervol ontslag ver leend uit den militairen dienst aan den Re serve-Kolonel G. B. Noothoven van Goor, van den Geheralcn Staf 2c benoemd bij hét reserve-personeel der landmacht, bij het Dienstvak van den Generalen Staf, tot Re serve-Kolonel. de eervol ontslagen reserve- kolonel, G. B. Noothoven van Goor; ziin benoemd bij het reserve personeel der Landmacht: A. bii het Wappn der Infaterie' a. met ingang van 1 Februarie 1929 tot Reserve-Majoor bij hun tegenwoordig korps, dc Roserve-Kabiteins J. J. Adrian, van liet 20ste* Regiment Infanterie, G. van Walbeek van het 21e Regiment Infanterie, H. W. Hol- steiin, van de Sehoolcompagnie van den Mo- tordienst, J. H. Kroll, van het 13e Regiment Infanterie, G. E. Lambert, van het 17e Re giment Infanterie, G. R. Ebcns, van bet 5e Reg. Infanterie, O. D. P. Appeldoorn, van dc Sehoolcompagnie van den Motordienst: J. H. A. J. Daniöis, van het lie Rcg. Infanterie •T. W. Buurman, van het lie Reg. Inf.; bij het 13de Regiment Infanterie de Reser ve-Kapitein IT. C. A. Lickosz, van het 7de Regiment Infanterie bij hun tegenwoordig korps, de Reserve Kapiteins* J. II. A. Modderman van het 12de Reg. Inf., M. Barrik Bles, van het 17de Reg. Inf.. J. Borgmanss, van het Regiment Wielrijders, J. M. Kol ff, van het fie Reg, Inf.; bij het 3e Regiment Infanterie, de Reser ve Kapitein J. M. Sweep, van het regiment Grenadiers. bjj hun tegenwoordig korps de Reserve Kapiteins W. F. Nijland, van het 13de Reg. Inf. en IT. F. C. Bos, van het 16de Reg. Inf.; b. tot Reserve-Kapitein bij hun tegenwoor dig korps met ingang van 9 Januari 1929 de Reserve-Eerste Luitenant C. A. Kruyff. van het 20e Reg. Inf.; met ingang van 25 Januari 1929, de Re- serve-Eerstc-Luitenant J. W. Arnout; van het 5e Regiment Infanterie met in gang van 2 Februari 1929 de Reserve-Eerste Luitenant II. J. Visser, van liet 12e Reg. Inf.; c. bij den Vrijwilligen Landstorm, bij het Vrijwillig Lnadstormkorps Vaartuigcndienst tot Reserve Kapitein voor Speciale Diensten met ingang van 25 Februari 1929 de Reservc- Eerstc-Luitenant voor Speciale Diensten Mr. H. L. Sypkens, van vorcnvcrrricld korps. R. Bij het Wapen der Artillerie, gerekend van 21 Juli 1928, tot Reserve Eerstc-Luite- nant bij zijn tegenwoordig korps, de Reser ve-Tweede-Lui tenant J. van der Ven, van het 7e Regiment Veld-Artillerie. H HET WEER VAN MORGEN. iP Hoogste Barometerstand 7S1.3 Ü=i Akureyri. Laagste Barometerstand 700.7 Hij Danzig. =H Verwachting tot den avond van 25 Januari: jUf Zwakke tot matige, tijdelijk wel §H jicht toenemende N. W. tot N. O. H! wind, betrokken tot half bewolkt, mogelijk eenige sneeuw, tempera- =1 tuur om het vriespunt tot lichte Hl orst. NIEUWE POSTZEGELS VOOR NED.INDIË. In verband met de op 1 Januari j.l, in Nedcrlandsch-Indië in werking geiivden port verlaging, zullen op een nader te bepa len tijdstip aldaar worden ingeteerd le. frankeerzegels van 15 cent In do kleur blauw van den tegenwoordigen 20 cents- zegel 2e. frankeerzegels van 35 cent in de kleur bruin van den ingetrokken zegel van 1714 cent; 3e portzegels van 30 cent in de gebruike lijke kleur 4e. briefkaarten van 5 cent van grooler formaat (10.5 X 14.8 c.M met een afdruk van den tegenwoordigen lichtblauwcn zegel van 5 cent.; terwijl voorts, 5e. de kleur vaD'deh 3-conts zegel wordt gewijzigd in het groen van don tegenwoor digen 4-cents zegel. De nieuwe zegels van 15 en 35 cent zullen van hetzelfde type zijn als de overige ze gels in de serie 12'AiO cent. Terugkeer \'an de sleepbooten Roo-- de Zee" en „Witte Zee" tc Maassluis. Iri de haven van Maassluis waaiden gis- -teron de vlaggen van de schepen én van het gebouw van L. Smit en Co.'s Inter nationalen Sleepdienst. De sleepbooten „Roode Zee" en „Witte Zee" kwamen naar wij reeds gemeld hebben lenig als laatste schepen van het groote transport met het. Singapore-dokJ Groot was dc be langstelling van de Maassluizonanrs. Ook kapt. Slis uit Mock van Holland was aan wezig om de kranige zeemannen welkom te heeten. Na zeven maanden afwezigheid zijn de kapiteins Niels Persson en C. Verschoor van hun reis met het dok voor Singapore weer gekoerd in de Maassluizer haven. In den Waterweg heeft, de sleep gewacht, om dat het te mistig was om binnen to komen. Gistermorgen is de „Kertosono" binnenge sleept cn nadat het schip aan de rivler- slecpbooten was overgegeven, zijn de ..Roo de Zee" en dc „Witte Zee die resp. van 25 Juni cn 18 Juni van het vorig jaar vati Maassluis zijn weg geweest, naar hun ha ven teruggekeerd. Nadat de kapiteins door familieleden cn kennissen waren welkom .gebeeten, hebben zij ons zoo lezen wij In het I-I bid. een óogenblik te woord gestaan. „Over de reis mot het dok weet u alles af", zeide kapitein Verschoor, die het aan elkaar geklonken voor- en achterstuk van het dok heeft weggesleept. Hem hebben wij gevraagd, hoe het uit elkaar brengen van de twee stukken was gegaan. „O. best," zei de kapitein. „Ze hebben de stukken losgemaakt en toen kwamen er sleepboo ten. die ze uit elkaar trokken cn het wa» gebeurd „En de reis met de Kertosono \cli, dat was voor ons eigenlijk dage- lijksoh werk Ja. bet eerste deel van de reis hebben wij het wel zwaar gehad. Het schip was. zooals u wel zult weten, in het Suez-kananl op een bank geloopen en daar door was het roer kapot geraakt. Wij heb ben het schip dat door «leepbooten van de Kanaal-maatschappij naar Port-Said was gebracht -• aangepakt, te Port-Said. In de Middellandsche Zee kregen wij zwart*, stormen en het schip gierde erg. Dc stalen voorloop, die op de Manilla-trossen gesto ken was, is door het schuren op de railing kapot gegaan Dat was net in de Kerstda gen twee dagen oponthoud hebben wij daardoor gehad. De „Witte Zee", die ach ter voer om het sturen mogelijk te maken, heeft, toen wij los waren geraakt, ook de trossen los moeten gooien Wij zijn in de buurt gebleven en later hebben wij weer vast kunnen maken: na Marseille hebben wij op de ..Kertosono" een nondroer ge maakt. Prachtig, 'oen hadden wij geen last meer. Dat heeft ons werk dc helft lichter gemaakt. Het laatste deel van de reis !s vlot verloopen en nu zijn wij weer aan wal." .AVat was nu het mooiste moment van de reis met het dok vroegen wij kapi tein Persson „Dat was", luidde het laconieke ant woord. toen wij in Singapore den boel goed cn wel voor anker hadden."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1