FA.DUIM BURGER DE EEMLANDEü REUZE KOOPJES DAMES MODEZAAK GARAGE MOLENAAR Telefoon nos. E2I0 -1211 -1212 FIAT CïTRCëN BUSCK LA SALLE EN CADILLAC. F* L-AAvaxHANERSVELD LUXE AUTO VERHUUR DIPECTEUR - UITOEVEC: J.VALKHOff Zaterdag 26 Januari 1929 27e Jaargang No. 176 Onze groote Balansopruiming ARNHEMSCHEWEG 26 BUITENLANDSGH OVERZICHT BRUTALE INBRAAK OP EEN POSTKANTOOR AAN HET VERKEERDE ADRES STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE A. H. VAN NIEUWKERK Complete Woninginrichting Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS DE AFGHAANSCHE PUZZLE De laatste kroonpretendent 0P:J [TEL, LBEL1 OP: EEN MERKWAARDIGE REDE AMlCll IA DE NOBELPRIJS VOOR DEN VREDE ABONNEMENTSPRIJS ™asin<fco voor Amersfoort f 2.10. per maaod f 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nummers f 0.05* POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 105 met Inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0 25 Liefdadlgheids adverientlfi» voor d# feelft van den prijs. Kleine Advertentlün ..KEITJES" by voofufmetallng 5 relais 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1 I,—Bewijsnummer extra 005 De tuanel onder het Kanaal. Zal het tot verwerkelij king komen Gunstige voor uitzichten. Er wordt de laatste tijden druk gesproken over den aanleg van een tunnel onder het Kanaal; waardoor een onderzeescho spoor wegverbinding tusschen Engeland en Frankrijk tot stand zou komen. Nieuw Is het plan niet. Reeds een vijftal jaren geleden bijvoorbeeld werd hei project in Engeland eveneens aan dp orde gesteld, inaar de reali satie ervan is toen afgewimpeld. De mill taire raadgevers der Engelsche regeering wilden er destijds niet aan. omdat de tun nel. naar zi; duchtten, gebruikt zou kunnen worden om van hpt Kuropeesche vasteland uit vijandelijke troepen naar Engeland te vervoeren. In 1924 luisterde men alleen naai de uitspraak «Ier soldaten, maar momenteel wordt ook de economische kant van de zaak niet alleon aangeroerd, maar zelfs op den voorgrond geplaatst. Trouwens, de militaire positie van Engeland is in de sindsdien verstreken vijf jat en in niet geringe mate gewijzigd. Deze omstandigheid is een uit vloeisel van de vlucht, die de aviatiek heeft genomen en die feitelijk de vereenzaamde eiland-positie van Engeland heeft opgehe ven. Een vliegtuig is zoo n vlug zich ver plaatsend wapen in de lucht, dat Engeland in een wip van -het vasteland nit kan wor den bereikten bestookt. Bovendien schieten de-.kanonnen tegenwoordig eveneens vele ilometers ver De beweegredenen, die de Engelsche militairen tot du ver aanvoerden, zijn dus niet meer zon steekhoudend als een half decennium geleden. Vandaar, dat bij het onderzoek, hetwelk thans van Engel he zijde .naar de mogelijkheid van dn ver wezenlijking der plannen zal worden inge leid. de economische motieven een zeer roote rol spelen, al zal het vraagstuk der landsverdediging e\enmin uit het oog wor den verloren Bovendien is het van groot t wicht, dat Baldwin, de Engelsche pre mier, die nog niet eens heel veel maanden geleden tegenover de plannen een afwijzen de btuding aannam, thans ineens schijnt »e zijn bekeerd: tenminste- in 't parlement heeft hij dezer dagen verklaringen afgelegd, dia. erop wijzen, dat do Britsche. regeering de grootsche plannen, met welker uitvoe ring jpren zullen zijn gemoeid, gaarne nauwgezet. w«l overwegen Daar het vraag stuk ren bij uitstek nationaal probleem is. heeft de conservatieve premier wijselijk zich ook in verbinding gesteld met de kop stukken der oppositie: Lloyd" George en Ramsay Macdonald. onderscheidenlijk lel ders der liberalen en arbeiders. De voorstanders van den Kanaaltunnel voeren veie en zeer uiteenloopende motle ven ten gunste van de tenuitvoerlegging dpr grootscheepsehe plannen aan niet slechts verwachten zij daarvan een verinniging der toch reeds r.artelijke Fransch Engelsche be trekkingen, maar bovendien zijn de propa gandisten der plannen de meening toege daan. dat in economisch en commercieel opzicht voor Engeland niets dan voordeelcn kunnen voortvloeien uit de verwerkelijking, die den handel en de nijverheid in Enge land welke op dit oogenblik een crisis doormaken stellig ten goede zal komen. Verder wordt er door den tunnelaanleg voor tienduizenden staatsburgers van Enge land waar het spook der werkloosheid nog steeds schrikaanjagend rondwaart, een be- ge'erchswaardrge werkgelegenheid gescha pen f ok h«-t vreemdelingenverkeer van over zte zal ongetwijfeld, wanneer men op een aangename wijze per trein van Frank rijk naar Engeland kan rijden, in niet on aanzienlijke mate toenemen. Wel kost de houw van den tunnel hon derden milhoonen guldens, maar nader hand zullen de sommen, die mon door de betere communicatie rechtstreeks en midde- lijk verdient, de aanlegkosten verre over treffen; bovendien is men in Frankrijk bereid eveneens een tegemoetkomende hou ding aan te nemen hetgeen kan worden af geleid uit eon toespraak, die de Fransehe gezant te Konden dezer dagci) heeft gehou den en waarin deze de samenwerking van Parijs in uitzicht stelde. Uit een cn ander kan men opmaken, dat het er thans, wai de realisatie vuil de Kanaaltunnelplanncn betreft, werkelijk niet ongunstig uitziot. Hel menschelijk vernuft zal zich dus misschien binnen afzienbaren tijd voor de schoont; taak zien geplaatst een begin van uitvoering te geven aan een grootsch technisch won derwerk. Groote waarden aan postzegels gestolen Berlijn, 2 5 Jan. (H N.) Gistermiddag is ingebroken op de tweede verdieping van het postkantoor W 8 in de Franzósische Sfrasse, waar de vellen postzegels, die dooi de drukkerij afgeleverd worden, bewaard worden. Een hoeveelheid postzegels van 5 en 8 pfennig ter waarde van ongeveer 60.000 Mk. is gestolen. De inbraak werd des avonds om 8 uur door een waker ontdekt, toen hij zijn rondgang door het gebouw deed. Verscheidene kasten waren opengesloten of opengebroken. Ook de brandkast stond open en overal logen postzegels op den grond. Ir de brandkast zelf hadden de dieven niets gevonden. De buit moet tenminste twee groote zakken hebben gevuld en woog 100 150 K.G. Terstond na de ontdekking van de in braak werden alle uitgangen van het ge bouw afgezet cn alles doorzocht, terwijl ook in dc naburige huizen een onderzoek werd ingesteld, dat echter geen resultaat ople verde. De politie zet thans het onderzoek voort, doch heeft nog geen spoor van de daders kunnen ontdekken. Aan een V. D -bericht ontleenen wij nog, dat de waarde van de opgeslagen stukken, die door een postbeambte beheerd worden, 5 a B niillioen mark bedroeg, terwijl de zaal elk half uur door een reeds bejaarden man geïnspecteerd werd, waarbij hij ter controle een prikklok moést gebruiken. De inbraak 'heeft gistermiddag tusschen 3.10 uur en 4.08 uur plaats gehad. Toen de be waker oin 3.40 uur de prikklok bediende, was alles nog in orde Toen hij om acht minuten over vieren terugkeerde, vond hij drie sloten verbroken. De inbraak moet reeds langen tijd van tevoren zijn voorbe reid, want alle veiligheidssloten zijn met nagemaakte sloten geopend. In een der slo ten is do baard van een der nagemaakte sloten, die blijkbaar afgebroken is, blijven steken Zoowel door de politie als door de postdirectie is een hooge belooning uitge loofd voor het opsporen van de daders of van de gestolen waarden. Hoe een bokser zich wreekte ALDEGONDESTRAAT 103-105-107 TEL. 543 GROOTE SORTÈERIIMG CLUBFAUTEUILS en THEEMEUBELEM Nog geen nieuwe regeering Boedapest, 24 Jan. (V. D.) Hedenmor gen wonden in een voornaam café alhier zich een zestal jongelieden op over het feit, dat aan een tafeltje in de nabijheid een heer zachtjes sprak met een bediende. De heer trad daarop op de jongelieden toe en vroeg hun, of zij iets op hem hadden aan te mèr ken. Ken der jongelieden sloeg hem daar op in het gezicht. Nu maakte de heer korte nietten. Met een paar slagen dreef hij het geheele gezelschap van het tafeltje weg en kon in zijn razende woede zelfs niet door het personeel van het restaurant tot beda ren worden gebracht. Het was n.l de bok ser Richard Weiss, die op de Olympiade te Londen in 1908 overwinnaar geweest was. Ten slotte moest de politie ingrijpen, dip het gezelschap van elkaar scheidde en pro ces opmaakte wegens ordeverstoring. Londen. 25 Jan. (V.D.) Volgens de laatste uit Kaboel te Londen ontvangen be lachten worden te Kaboel weliswaar gpen gevechten geleverd, doch is de rust er nog niét'teruggekeerd. Habih Oelfah is er nog niet in geslaagd een nieuwe regeering te vormen Kaboel is vol soldalen. Gemeld wordt, dat maatregelen genomen worden om de Etiro- neanen, wier aanwezigheid niet strikt nood zakelijk is. in veiligheid te brengen. liet betreft voornamelijk particuliere personen, die voor zaken in Afghanistan vertoeven cn huitcnlandsche instructeurs, die op ver zoek van Aman Oellah naar Afghanistan gekomen zijn. Te Kaboel verluidt verder, dat Aman Oellah en Inayat Oellah de Rus sische regeering om steun in don strijd te gen Iiabib Oellah hebben gevraagd. Londen, 2 5 Jan. (V. D.) Nadir Khun, wien volgens berichten uit Pesjawar do Afghaansche troon is aangeboden, heeft op een vraag naar zijn verdere voornemens geantwoord, dat hij nog geen officieele he richten heeft ontvangen. In ieder geval is hij bereid zich in dienst van zijn land to stellen. Mohanimedaansche stammen hebben, vol gens in Pesjawar ontvangen berichten, de kleine Afghaansche stad Dnkka, dicht bil de Indische grens, totaal vervvoesi en doen afbranden. Nadir Khan, zoo wordt nog gemeld, is door zy'u huwelijk met de koninklijke familie verbonden. Hij is verscheiden jaren \fghaansch gezant te Parijs geweest, wel ken post hij twee jaar geleden opgaf. Hij bevindt zich thans in het Zuiden van Frankrijk en moet ziek zijn. Aman Oellah vader. Delhi, 25 Jan. (V.D.) Koningin Soe- raya, de gemalin van den afgetreden Af- ghaanschen koning Aman Oellah, i9 te Kandahar bevallen van een zoon. DE ENGELSCHE LEGERBEGROOTING. Zes millioen gulden lager. Londen, 2 5 Jan. (H. N.) De Engelsche legerbegrooting voor het volgende dienst jaar sluit met een bedrag, dat ongeveer 500,000 p. st. kleiner is dan verleden jaar. TREIN TEGEN AUTOBUS. Dertig gewonden. Londen, 2 5 Jan. (H. N.) In de buurt van Nevvorth is een autobus bij een krui sing van een weg tegen een slagboom gf- reden cn door een van een mijn komenden kolentrein gegrepen. Dertig passagiers wer den gewond, van wie elf ernstig. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN JAPAN EN RUSLAND. Eon tegenspraak. Uit bevoegde Farijschc kringen vvtudt vernomen, dat de door de Britsche United Press verspreide berichten, volgens welke Japan de betrekkingen met sovjet-Rusland verbroken zou hebben, onjuist cn tenden tieus geacht moet worden. Hel Japansche gezantschap te Parijs heeft geen bevesti ging van het bericht omtrent de beweerde breuk ontvangen. Welingelichte Japansche kringen hechten geen geloof aan het be- VERDUÏSTERING. Keulen, 25 Jan. (H. N.) Volgens een bericht in de Kölnische Zeitung is de kas sierster van de bioscoop „Het Westen'' met haar man. die werkloos was, verdwenen mot medeneming van een bedrag van 0000 Mk„ dat zij naar de bank moest brengen. Voorts is gebleken, dat zij in den loop der tijden nog verschillende bedragen tot een totaal van 10(10 Mk. heeft verduisterd. Het echt paar moet in het bezit van Fransehe passen zijn. m HET WEER VAN MORGEN. Hoogste Barometerstand: 783.6 tc Janmaycn. Laagste Barometerstand: 759.5 te II; Weencn. Verwachting tot den avond van 27 Januari: |H Zwakke tot matige O. tot N O. HP wind, nicest licht tot half bewolkt, weinig of geen sneeuw, lichte tot matige vorst des nachts, overdag gl lichte vorst. Over de Duitsch-Oostenrijksche aaneensluiting W e e n e n, 25 J a n. V. D.) In de Don derdagmiddag gehouden zitting v.an den Natiónalen Baad hield bij dé behandeling van de begrooting een christelijk-socinal af gevaardigde, onder luiden bijval, een lede waarin hij o.a. het volgende verkl i.arde: Niet veel krantenberichten mbhen «en dergelijk opzien gebaard als die, welke ecnige maanden geleden meldden, dat dc* onderhandelingen over een handelsverdrag tusschen het Duitsehe rijk en Oostenrijk waren afgebroken. Men heeft ons gezegd, dat de oorzaken niel van ernstigen aard zijn De onderhandelaars waren echter niel tegen hun taak opgewassen. De groote be slissing over het lot van het Duiische volk valt niet door de politieke aansluiting doch door een handelsverdrag. Samenwerking op economisch gebied is noodzakelijk. Wan neer wij het zoover brengen, dat aile h mi dels verdragen, die Oostenrijk en Duitsch land sluiten, de bepaling bevatten. „D^ meestbegunstigsclausule geld rnet uitzonde ring van die tarieven, welke Oostenrijk en Duitschland elkaar als bevriende staten hebben toegekenddan zullen de overwin naars kornen en zeggen Het is verboden Dan zullen wij een beroep op het geweten van de wereld doen. Wanneer wij ons bin nen een bepaalde grens, welke niemand schaadt cn niemand benadeelt, niet zelf mogen helpen, dan zou ik gaarne hooren, of ook de Amerikanen en Engelschcn zul len zeggen, dat zoo iets verboden is. De vorm. die Europa later zal hebben, wordt langzamerhand geschapen cn ik ben van meening. dat wij, wanneer de aansluiting naar de eene zijde niet kan plaats hebben, in een kritiek uur ergens anders heen gp worpen zullen worden, waar wij ons zullen afvragen: God. waar zijn wij gekomen? Als den weg naar de welvaart van Oor tenrijk beschouw ik den arbeid aan het groote werk. dat wij voorloopig een hnn delsverdrag sluiten, waarvoor de onderhan delaars als vrienden bijeenkomen, die slechts één taak hebben, n.l. met elkaar een werkelijk vriendschapsverdrag te slui ten. dat de geheele wereld het bewijs le vert, deze twee vormen geen entente, zij hebben geen verdrag dat aan den Volken bond moet worden voorgelegd, zij hebben geen arhitrageverdrag. doch zij zijn een groote eenheid, een kern voor de eenheid van Europa. STOOMEN -VERVEN 's Maandags in 's Woensdags franco haten en bezorgen te Amersloort omstr door eigen Autnbesteld ens.i ip.i.m»uu iupi» j» uh'ggg, Zalen voor vergaderingen concertentooneeU en feest uitvoeringen enz. Sterk verlaagde tarieven VERKEERSGEBOD Een beschaafd mensch kent de regels van den weg en volgt ze op Bestuurders van motorrijtuigen Leest de regels van den weg on der stadsnieuws in dit nummer. EXPLOITATIE VAN ALBANEESCHE OLIEVELDEN. Home, 25 Jan. (V. D.) Door het Ita liaonsche gouvernement zijn 20 millioen lire toegestaan voor de exploitatie cn de ontwikkeling van de Alhaneesche olie velden, volgens een bericht in een offi cieel Italiaanse!) bind Er wordt hier zeer veel gewicht aan gehecht, aangezien Italië geen minerale rijkdommen heeft, terwijl bekend is. dat de rijkdom van de Abnnee- sche velden aanzienlijk is, hoewel nog on ontwikkeld F.r zijn reeds aanzienlijke som men door de Itnliannsche regeering be steed aan de ontwikkeling dezer velden. De Italianen hebben, wat genoemd wordt, een Albaneesche economische ontwikke iings maatschappij gesticht, die gerug- gesteund wordt door Italiaanse!) kapitaal cn de exploitatie van Albanië, waarmede Italië een nauwe militaire alliantie heeft gesloten, ten doel heeft. ONEERLIJK GEMEENTERAADSLID GEVLUCHT. De wijk genomen naar Nederland? Schwerin, 25 Jan. (H. N.) Het sociaal democratische gemeenteraadslid'Ernst Kól- zow is na ettelijke duizenden marken uit de kas der vakvereenigingen te hebben ver duisterd. gevlucht. Hij, heeft vermoedelijk de wijk naar Nederland genomen. De jus- litie heeft een bevel tot aanhouding tegen hem uitgevaardigd. Her riot en Macdonald voorgedragen Kopenhagen, 25 Jan. (V. D) In een gisteren gehouden vergadering van de in terparlementaire commissie, onder voorzit terschap van dr. Moltesen. den Deenschen minister voor buitenlandsche zaken. werd het voorstel van den voormalipen sociaal- democratischen minister-president Stau- ning. om voor den Nobelprijs voor den vre de voor te stellen Hérriot en Ramsay Mac donald, aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1