DÉ ÉEMLANDEü BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN BINNENLAND. DIDECTEUR-UITGtVEQ: J.VALKHOFT Maandag 28 Januari 1929 27e Jaargang No. 177 BUJENLANDSCH OVERZICHT 'S KONING'S ZIEKTE DE COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN Amerika bedankt voor de eer. JAPANSCH-CHINEESCH CONFLICT Beide partijen koppig RAZZIA TE CHICAGO JUWELIER Tel. 852 - Gevestigd 1885 Modern handqedreven ZILVERWERKEN. KERKELIJK CONFLICT AMANOELLAH'S KANSEN STIJGEN Een ultimatum aan Habib Oellah PERZIN A-FABRIEK UITGEBRAND 600000 mark schade EEN BOERENPARTIJ IN FRANKRIJK SEVERING SPREEKT MIJNONTPLOFFING OOST-INDIE ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 110. per maand f 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) l O.M1/^ Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzondeilijke nommera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 511 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van I—4regela f 1.05 met inbegrip van een bewijsDummef, elke regel mee» f0 25 Ljcfdadtghelda-ndvertentië® voor de helft vbd dcd prijs. Kleine Advertentlfcn ..KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 »egefa 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bew!|snummer extra 005 De vorming dor gzoote coalitie In Doitscbland. Er zijn ern stige» moeilijkheden gerezen. liet schijnt heel wat voeten in de aarde te hebben om in Duitschland de groote coa litie tot stand te brengen. Officieus bestaat deze wel, daar in de regeering onder lei ding van den sociaal-democraat Hermann Müller vertrouwensmannen der in aanmer king komende partijen zitting hebben als minister, rnaar men verlangt ondertusschcn naar een hechter en officieeier verband. In het laatst ven 't verstreken jaar werden nog al bemoedigende berichten gelanceerd, die den argeloozen lezer in den waan brachten, dat de officieele vorming der groote coalitie binnen afzienbaren tijd haar beslag zou krijgen, maar op *t oogtinblik ziet het er met de verwerkelijking daarvan weer veel minder gunstig uit. Vooral Zuid Duitschland. met name de Beiersche Volks partij, die ook in 't kabinet is vertegen woordigü, is nog al in de contramine. Dit is het uitvloeisel van de financieel? en fiscalo voorstellen, waarmee minister Hilferding, die een partijgenoot is van Hermann Müller, voor den dag is gekomen. De partijen, die uit de regeering zjjn ge weerd, de Duitsch nationalen onder meer, moeten van Hilferding'9 begrooting nipts hebben, doch bedenkelijker is het .inmid dels, dat, gelijk w|j boven lieten uitkomen, ook de heele regeering niet achter Hilfer ding staat. Kr is een belangrijk budgetair tekort. De sociaal democratische minister van financien wij probeeren, hetgeen op zichzelf een waardeerbaar streven is, dit deficit weg te werken. Maar het is „de wijze waarop", die zijn tegenstanders niet kan bekoren en die vooral de ontstemming heeft gewekt van de na aan het centrum verwante Beiersche Volkspartij. Hilferding toch meent, dat het deficit van vijfhonderd milliocn Mark het best zou kunnen verdwijnen door de sommen aam merkelijk te besnoeien, welke het rijk aan de landen en gemeenten verschaft. Ken ander middel, dat goede diensten kan be wijzen. is z. i. het, op een ferme wijze, aan zetten van de belastingschroef. Onder meer ligt het in zijn voornemen de vermogens belasting te verhoogen. hetgeen reeds nu aanleiding geeft tot velerlei verzet van de zijde dergenen, die in 't bedrijfsleven een vooraanstaande rol spelen.Maar ook uit de hierbelasting wil Hilferding, teneinde tot een sluitende begrooting te komen, meer dan tot dusver halen. DWe plannen bren gen de Zuid-Duitschers in 't geweer, want komt' men aan hun bier, dan komt men aan hun ziel. Meer of minder duidelijk is reeds te kennen gegeven, dat de Beiersche Volkspartij, wanneer Hilferding niet voor rede vatbaar is, er wellicht aan denkt uil de regeering te treden. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een partieele crisis, maar als er ccnmaaj een scheurtje is, zou de heele coalitie-vaas wel eens kunnen breken. Onder deze omstandigheden zijn coalitie onderhandelingen op dit oogenbük reeds bij voorbaat tot mislukking gedoemd en is het waarschijnlijk béter principieele be sprekingen uit te stellen, tot het moment, waarop tüsschen de verschillende par tijen o.a. een financieel vergelijk tot siand is gebracht. Dat eensgezindheid onder de regeeringspartijen vooral thans van uiterst groot gewicht is. behoeft niet afzonderlijk te worden vermeld. Immers: er zullen waarschijnlijk in don loop van 1929 zeer belangrijke beslissingen worden genompn. Zoowel de opheffing van de bezetting in 't Rijnland zal ter sprake worden gebracht als de definitieve regeling der Duitsche schadevergoedingsschuld. De oplossing hiervan bepaalt mede Dnitschlands toe komst voor verscheidene jaren cn uit dezen hoofde is het voor Duitschland een eisch, dat het kabinet niet verdeeld is. maar eensgezind cn nauw samenwerkt. Daarom zullen de verschillende partijen moeten weten te geven en te nemen. Of zij daartoe in staat zijn? Begin Februari naar Bognor. Wie zal voorzitter worden Volgens berichten uit Duitsche bron wordt in Amerikaansche regeeringskringen uitdrukkelijk verzekerd, dat president Coolidgc noch Parker Gilbert, Owen Young noch Morgan eenige opdracht* of aanwij zing heeft gegeven ten aanzien van het voorzitterschap van de nieuwe commissie van deskundigen. Do president houdt vast aan zijn standpunt zich niet in deze zaak te mengen. Het is natuurlijk mogelijk, dat Young er bezwaar tegen heeft om aan de toekomstige regeling van het herstel'vraag- stuk zijn naam te verbinden, maar, voor zoover men te Washington weet, is de kwestie van het voorzitterschap nog niet heslist. De Herald-Tribune meldtOwen Y'oung heeft er de geallieerden en Duitschland door middel van Parker Gilbert officieel van in kennis gesteld, dat ook een verkie zing van Morgan tot voorzitter der deakun digencommissie uitgesloten is. Naar ver luidt, is deze weigering een gevolg van een uitdrukkelijken wensch der AmerikaanschP regeering, die vreest, dat. wanneer een Amerikaan voorzitter is, dit bij een veria ging der Duitsche schuld overeenkomstigo vorderingen der geallieerden tot verlaging van hun schulden aan Amerika tot gevolg zou hebben. Het voorstel, om een Ameri kaan tot voorzitter te benoemen, is in Amerika door Parker Gilbert in opdracht der geallieerden gedaan. Kort voor zijn vertrek uit de Ver. Staten heeft Gilbert gezegd, dat hij niet wist wat er nu ten aanzien van het voorzitterschap moest ge beuren. Voorts verklanrde hij, dat hij zich te Berlijn alleen gereed hield om naar Pa rijs te gaan, teneinde daar vragen der des kundigen oyer de Duitsche economische ontwikkeling te beantwoorden Hel vraagstuk der ontruiming van Sjanfoeng Dé vooruitgang van den koning in c!e laau twee of drie dagen staat volgens Lond ^sche berich u toe, om ongeveer den da tun vast te stellen van zijn vertrek naar Bognoi dat vermoedelijk in de eerste week van Felj"uari zal plaats hebben. Vijfhonderd arresiQties. N e w-Y O r k, 2 6 J a n. (V. D.) Uit Chicago wordt gemeld, dat. de politie aldaar gister avond een groote razzia op touw heeft ge zet. Talrijke particuliere woningen, cafés, nacht- en speelclubs werden grondig door zocht en ongeveer 500 verdachte personen worden in arrest gesteld. Rome legen de Action Franfaise Volgens de Temps is te Aix een geschil gerezen (usschen een deel <Jer inwoners cn dekerkelijke overheid. De betrokken bis schop had bepaald, dat een lid van de Action Krantjaise geen' kerkelijke begrafe nis mocht hebben. Ken grpot aantal dorpe lingen trok daarop met dé doodskist naar de kerk en hield zonder'den pastoor een doodenmLs. De bisschop zette den pastoor af en bepaalde, dat. kerkelijke plechtighe den niet meer in het dorp mochten worden gehouden. Ook de ker-kkjok mocht niet meer luiden. Volgens de Temps moet de bevol king getracht hebben de kerk binnen te dringen óm. een protesthUeenkomst te hou den. Wang, de Chineesche minister van bui- lenlandsche zaken, heeft een onderhoud san 3A uur gehad met den Japanscben ge zant. De. bespreking bleef zonder resultaat. De gezant eischte als voorwaarde voor het ontruimen van Sjantoeng door de Japan- sche troepen, dat de Chineesche regeering verontschuldiging zon aanbieden voor het gedrag van de Chineesche troepen te Tsi- nnnfoe en dat alle door Japanners geleden erliezen zouden worden vergoed en volle dige waarborgen zouden worden geboden oor de veiligheid van Japnnsche onder danen en bezittingen. Wang verlangde daarentegen, dat Japan verontschuldiging zou aanbieden voor het zenden van troepen naar Sjantoeng. Tot betaling van schade- ergoeding bleek Wang bereid, mits Japan alle schade, aan Chineezen toegebracht, zou vergoeden. Wang stelde daarop voor een internationale commissie te benoemen, ten einde vast te'stelen bij wie de schuld lag. HET BftAZILIAANSCH-PARAGUAYSCH „GRENSINCIDENT*. De Braziliaansche regeering heeft andere berichten ontvangen, volgens welke de aanvallers van het plaatsje Cavallero Paraguaysche bandieten geweest zijn, die na hun nederlaag hier en daar getracht hebben de Brnziliaanscho grens te over schrijden. Ken paar zijn daarbij gepakt, de anderen zijn op Paraguaysch gebied geble ven. Van een grensincident is dus feitelijk geen sprake. DE TOESTAND IN DEN ELZAS. De houding der geestelijkheid. Een blad te Colmar maakt gewag van een in den Elza6 loopend gerucht, volgens het welk de onderteekening van den pauselij ken brief, waarin de houding van den bis schop van Straatsburg tegenover de gees telijkheid werd goedgekeurd, door een on eerlijke manoeuvre is verkregen. De brief zou tusschen de aan den Kardinaal-secre laris Gasparri ter onderteekening voorge legde stukken zijn geschoven en de kardi naal-staatssecretaris zou hern, in de veron derstelling, dat het een onbelangrijk docu ment betrof, ongelezen hebben ondertee- kend. Een secretaris der Fransche legatip bij het Valikaan zou deze manoeuvre heb ben laten verrichten. De prelaat Kannengiescr en Senator Mül ler verklaarden, dat zij de zaak te Dome zullen laten onderzoeken. Hetzelfde blad verspreidt het gerucht, dat het Vatikaan het onderzoek naar den toestand in den F.lzas aan twee kardinalen zal opdragen Tc Bombay hebben reusachtige demonstraties plaats ge had ten gunste van hem ERNSTIG AUTO-ONGELUK. De chauffeur remde voor een hert. Op den grooten landweg bij Kladno is een ernstig auto ongeluk gebeurd. Voor een autobus van Rnkon'itz naar Kladno sprong plotseling uit het bosch een hert op den weg. De chauffeur remde zoo sterk, dat de bus slipte cn van den steilen kant van den weg rolde, waarbij hij twee keer over den kop sloeg. Van de zestien passagiers werden er acht zwaar en acht licht ge wond. DE ENGELSCB-AMERIKAANSCHE BETREKKINGEN. Welwillende woorden van Chamberlain. Op een feestmaal te Birmingham heeft Austen Chamberlain over de betrekkingen met Amerika gesproken cn gezegd, dat bet waar was, dat in Engeland daarover veel gesproken werd; de reden was z. i. echter niet, dat de betrekkingen gevaar liepen, maar veeleer, dat het F.ngelsche volk zeer gevoelig was ten aanzien van alles wat zelfs maar scheen te wijzen op een af- wijking, van de nauwe cn warme vriend schap, die de traditioneele politiek van elke Constantinopel. 27 Jan. (V.D.) Uit \ngora wordt gerueld, dat te Bombay reus achtige demonstraties voor Aman Oellah hebben plaajs gevonden.Aan cleze demon straties namen alle indlsché nationnlisten deel en vertegenwoordigers van verschei dene Moharamednansche partijen. Er werd een reusachtige vergadering belegd, welke een telegram zond aan Aman Oellah. waar in de erkenning van Aman Oellah als ko ning van Afghanistan werd uitgesproken en hem alle mogelijke steun werd toege zegd. Voorts werd een telegram gezonden aan de. F.ngelsche regeering, waarin ver langd wordt, dat de Engelsche regèerina haar politiek ten opzichte van Aman Oellah zal wijzigen en geen verdere hulp meer zal bieden ahn Habib Oellah in zijn strijd tegen Aman Oellah Militaire successen voor Aman Oellah Ivowno, 2 7 Jan. (V.D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat volgens de laatste be richten uit Kaboel de toestand in Afghanis tan zich-sterk ten gunste van Aman Oellah aan het wijzigen is. Aman Oellah heeft een oproep gericht tot de soldaten van TIabih Oeilah's leger, waarin hij hen, wanneer zij binnen drie dagen de wapenen tegen hem nederleggcn, hun volledige vrijschelding van straf wegens landverraad belooft. De troo- pen van Aman Oellah zijn er in geslaagd, twee aanvoerders van het huidige regee- ringslpger van Habib Oellah gevangen tP nemen. Voorts heeft een eskader vliegtui gen van Aman Oellah met succes een aan val op de troepen van Habib Oellah godaan Een ultimatum aan koning Habib Oellah. Cairo, 27 Jan. (V.D.) Uit Afghanistan wordt officieus medegedeeld, dat Aman Oeilah een ultimatum aan Habib Ooellah heeft gesteld, orn binnen drie dagen den strijd tegen hem te staken en Kaboel aan zijn troepen over te geven. Opzet in het spel Schwerin, 27 Jan. (H.N.). Zaterdag nacht is brand uitgebroken in de pianofa- hriek van Gebroeders Ferzina. De heelo fa hriek is in de vlammen opgegaan. De brand ontstond in de lakafdeeling en sloeg ver volgens over op de groote houtvoorraad en de afdeeling voor geheel of gedeeltelijk afgewerkte piano's. De firma, die reeds r.O jaar bestaat, had onlangs pas haar fa- hrièk verplaatst. Sedert Vrijdagmiddag is in de fabriek niet meer gewerkt. Men ver moedt dat de brand opzettelijk is gesticht De schade wordt op 600.000 mark geraamd. §§g HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 782.6 tc Vardö. Laagste barometerstand: 75S.6 te Thorshavn. Verwachting tot den avond van 29 Januari. Zwakke tot matige Z. tot Z. O. winu. zwaar bewolkt of betrokken met veel kans op sneeuw, tempera tuur om het vriespunt tot lichte vorst. VERKEERSGEBOD: Op een rijd je naast elkander Fietsen, jaagt 't verkeer te hoop. Naast elkander is gezellig. Maar dan in de bioscoop. GROEGROE. nnsemotieveerde verheerlijking van den ex-keizer wcnschte hij de historische wnflr- heid vast Ie leggen. IIIJ besloot zijn rede raet een Hoch on dp Duitsche Republiek. Parlementaire vertegenwoordiging noodzakelijk CHAMBERLAIN. regeering vormde cn welker handhaving de vurigste wensch van het Kngelsche volk was Wij erkennen gaarne de gelijkheid tusschen de strijdkracht der Ver. Staten en de onze. Met is een erkentenis, die wij nooit hebben uitgesproken tegenover eenige an dere 'natie cn ook nimmer zouden uitspro ken. De geschillen, die zich hebben voorge daan, zijn niet van principieelen aard, maar slechts kwesties, voortspruitend uit moei lijkheden bij de toepassing van een begin sel op de zeer - moeilijke omstandigheden ert behoeften van de beide landen. Zaterdag is te Parijs een congre.s geopend tot stichting van een plattelanderspartij, waarop 77 departementale vereenigingen vertegenwoordigd zijn. De plattelanders- partij uit Tsjechoslowakije, Burgarije, Roe menie en Nederland haddén telegram men gezonden. De voorzitter van de nieuwe partij, Bleurant, wéés er in een beginsel verklaring op, dat 48 pCt. van de Fransche bevolking zijn bestaan vindt" in den land bouw.^ zonder dnjt het over de vertegenwoor- digingof den invloed in het parlement be schikt. dien het toekomt. In deze leemte moet de nieuwe partij voorzien. Als verde re punten voor het programma noemde de spreker de versterking van do koopkracht van dó boeren, maatregelen tot bestrijding varr dan landnood en verbetering van de middelen tot gebruik van grond en bodem. In het parlement moeten tenminste .950 afgevaardigden zitten, die den landbouw vertegenwoordigen. De partij bouwt groote verwachtingen op het werk van het Inter nationaal landbouwbureau. Twintig arbeiders vermist Een rede voor de „Reichsbanner" Hamburg, 2 7 Jan. (V.D.) In de groote zaal van het „Gewerkschaftshaus" te Ham burg had de Afd. Hamburg van de organi satie „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" groote openbare bij oenkomst belegd, waar het woord gevoerd werd door den Rijksminister van Binnenlandsche Zaken Severing over „De Staat der Mo- Uenzollerns de Staat van Weimar." Minister Severing herinnerde eraan, dat het ruim 10 jaar geleden is, dat bet Duitsche volk zijn SEVERING. vertegenwoordigers naar Weimar zond en dat alle aanvallen van buiten afgestuit zijn op den ijzeren wil van het Dui.tsche volk om uit de chaos van den verloren oorlog een nieuw bouwwerk op te richten. De toenmalige vijanden heb ben zich niet alleen als overwinnaars ge voeld, maar zich ook als zoodanig gedra gen. Thans is de economische stand van Duitschland zoo, dat de levensstandaard hooger is dan die in vele der toenmaals vijandige landen. Tegenover den invloed van de Stahlhelm staat die. van de Reichs banner met zijn rnilloenen leden. Thans zijn er nog velen, die den vroegeren keizer ver heerlijken eri het door nem gevoerde be leid. Men heeft gewezen op zijn warm hart voor de arbeiders, maar de spreker herin nert aan de bestrijding door den keizer van alle sociale maatregelen. Men heeft den keizer ook wel ..de Vredeskeizer" genoemd, en spr. wilde dan ook niet ontkennen, dat Wilhelm II in de critleke maanden van 1914 veel gedaan heeft om den vrede voor Duitschland te behouden en den door Sera- jewo ontstoken brand te localiseeren, maar wie gedurende tientallen van jaren tot vuur heeft, aangeblazen, moet zich er niet over verwonderen als de vlam om zich heen grijpt. Snr. wilde niet achteraf een oordeel over Wilhelm II vellen, maar tegenover de Uit Kingston (Virginia) wordt gemeld, dat in de Focahontasmijn een geweldige ontploffing heeft plaats gehad, waardoor volgens de eerste berichten 50 mijnwerkers van de .buitenwereld werden afgesloten. Omtrent de ontploffing wordt nader be richt. dat zij op een mijlaf stands gehoord werd en dat verscheidene loodsen bij den ingang van de mijn vernield zijn. Kr is re den aan te nemen, dat een groot aantal mijnwerkers beeft weten tc ontsnappen door een andoren uitgang, maar er ont braken er Zaterdagavond nog steeds een twintigtal op het appèl. PERSDELICT. Batavia, 26 Jan. (Anetn). De Raad van Justitie ontsloeg den heer Karei Wyniandö, directeur van bet Nieuws van den Dag voor Ned.-Indië, togen uien wagens persdeüfct in verband met overtreding der artikelen 15-1 en 126 van liet Wetboek van Strafrecht oene boete was gcëischt van driehonderd gulden, van rechtsvervolging. UIT DE STAATSCOURANT. Bij K. B. is benoemd tot officier van Ju stitie bij de arrondissemtns Rechtbank te Ldrecht, Mr. J. L. Nijssingh.oud-procureur- gereraal bij het hof van justitie in de kolo- nie Suriname en oud substituui officier van Justitie bij de arrondissements Recht bank te Haarlem Bij K. B. is aan Mr. S. Gratama Wzn. op zijn verzoek met ingang van 1 Februari 1929 eervol ontslag uit zijn betrekking van President van het gerechtshof te Den Haag, onder dankbetuiging voor de langdurige eh gewichtigde diensten door hem in rechterlij ke betrekking bewezen en zijn benoemd bij het Gerechtshof te Den Haag met ingang van 1 Februari 1929 tot president Mr. K. W. Brevet, thans vice- president van gemeld college tot vice-president M. P. Polvliet, thans raadsheer in gemeld college.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1