DË EEMLANDE& DIRECTEUR - UITG EVEC: J-VALKHOEP Donderdag 31 Januari 1929 27e Jaargang No. 180 Nabetrachting over den Gemeenteraad TIETZ' WARENHUIS IN DE ASCH GELEGD SUITENLANDSCH Ot/EFSZiCli I BUITENLAND. GENERAAL BOOTH'S EISCH In eerste instantie toegewezen Enorme schade DE REVOLUTIE DER MILITAIREN Strenge bestraffing der schuldigen DE STRIJD OM DE MACHT Ernstige situatie te Kaboel 'N BRUTALE INBRAAK Weken lange voorbereidingen BLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 Amtrsloort f2.IO per maand 10.75. ptr «etk (m« gutu verzekering tegen ongelukkenl I 0.17'/». Binnenland tranco ner post per 3 maanden I 3... Afzondeilijkt nummeri I 0.P5. POSTRKKKNING 47910 TELKFOON IN I ERG 515 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regelt I I 05 met inbegrip vao eeo bewijsnummer. elke regel meer 10 2b Liefdadigheids advcrteniiCo voor te helfi van den prijs. Kleine Adverreniiün ..KE1TIES' bil vonruitbetalinp 5 '«gels 50 cent. elke regel meer 10 ctut, driemaal pladtsen I.— Bewijsnummer e*tra 0 05 welken men sommige stadgenooten, in dit geval in de eerste plaats, de caféhouders, op de schouders ligt, absoluut niet m over eenstemming js met het beoogde doel. 't Is toch maar gelukkig, dat onze Ge meenteraad nog mannen bezit, die zich niet vergenoegen rnet het eenvoudig afdoen der gewoonlijk voorkomende zaken, maar ook ijverig speuren naar datgene wat ons nu igenlijk nog ontbreekt. Den heer Eoas mt de eer toe iets ontdekt te hebben dat we toch feitelijk niet langer missen kun nen. Amsterdam, Rotterdam en Haarlem hebben een vrouwelijke politic-ambtenares en ook Groningen zal er met ingang van 1 Maart een bezitten. Behoeven we (Jaoiv>1 nog iets toe te voegen Iedereen voelt, niet waar, dat een stad als Amersfoort er clan ook niet langer buiten kan. Men zou ons gewoonweg niet langer voor vol aanzien. Een verheugend feit is het. dat thans ein delijk voor het Woonwagenkamp een ter rein is aangewezen. D. on W. hebben her haaldelijk voorstellen daaromtrent gedaan, welke steeds werden afgewezen en thans zijn ze, noodgedwongen, meegegaan rnet het voorstel van Koetsveld om een terrein achter de Gemeentereiniging er voor in te richten Bij de behandeling van dit voor stel deed de heer Verheij weer eens een aanval op wethouder Ruitenberg. Deze schijnt in zijn oogen geen goed te kunnen doen, hetgeen blijkbaar niet bevorderlijk is voor het onderscheidingsvermogen van den heer Verheij. Niet wethouder Ruiten berg heeft het voorstel "gedaan het Woon wagenkamp daar te vestigen, maar de heer van Koetsveld en niet wethouder Ruiten berg heeft dat voorstel overgenomen, maar het College van R. en W. moest zich er wel mee veiecnigen om nu eindelijk eens tot een oplossing te komen. Ook was hst niet wethouder Ruitenberg die in het desbetreffende stuk schreef dat de Catnafsche Import Maatseh. wel bezwa ren zou hebhen, maar weer was het het geheele College en naar uit de voorgelezen stukken bleek, zeer te recht. De heer Ver heij had zich dus tot het College moeten wenden en hij zal verstandig doen zich daaraan voortaan te houden." daar hij an ders den indruk vestigt, dat het hein niet om de zaak te doen is, maar meer om wethouder Ruitenberg een hak te zetten. Ook de heer van Koetsveld was in zijn verwijt aan liet adres van den wethouder niet gelukkig. Wat was het geval De heer n Koetsveld heeft indertijd voorgesteld het woonwagenkamp bij de reiniging ih te Tïchtcn en hij heeft toen een schetMeeke- rmg gemaakt, volgens welke het terrein JOL bij CO M. zou zijn. Wethouder Ruiten berg wees er toen op dat de.grond, be rekend a ƒ6 per M3. dan ƒ54000 zou kos ten. De heer van Koetsveld meende in een ironische tirade den Wethouder thans van onjuiste voorlichting te kunnen betichten, daar de kosten veel lager zijn. Maar hij vergat, dat het voorstel van 13. en W. een terrein bedoelt van 00 bij 70 M.. terwijl de grondprijs in dit speciale geval is gebracht op ƒ4.50. Het kostte den Wethouder dan ook niet veel moeite de heeren Verheij en van Koets veld misschien niet te overtuigen, maar ze deden er toch het zwijgen toe. De heer Verheij had nog een vondst, hij wilde het woonwagenkamp vestigen op den lïoogeweg, bij de Waterleiding. Ya^ alle genoemde terreinen is dit zeker wel het allerslechtste cn gelukkig schonk nie mand das aan dan ook ea.nige aandacht. Het woonwagenkamp komt nu achter de gemeentereiniging, terwijl de opslagplaats van Openbare werken er om heen komt. Het geheel wordt omgeven ('oor een muur. Waarom van de zijde der S.D.A.P. bezwaar werd gemaakt te^en die opslagplaats, be grijpen we niet. Het wordt nu toch eens tijd. dat het terrein aan de Coninckspoort vrij komt cn dat het plantsoen langs cle beek wordt doorgetrokken. Ongetwijfeld zM dit aan dat stadsgedeelte zeer ten goede komen. En dat het terrein achter de reini ging te ver afgelegen is, is toch moeilijk vol te houden. Voor den aanvoer voor nieu we materialen ligt het gunstig a°n de Eem terwijl \oor gebruikt materiaal, met het oog op'het tegenwoordig vervoer per au'o, de afstand toch ook niet groot is te noamen. Over den aanleg van den planlsoeivordel in het Soesterkwartier bestond versch.'l van meening, in zooverre, dat mr. Stadig slechts een beslissing wilde nemen voor hetgeen dit jaar verwerkt zal worden. Principieel is reeds vee1 eerder over den aanleg van dezen gordel besloten, zoodat het stand punt van mr. Stadig niet zoo hel vel met dot van B en W. verschilde, waarom het College zich daar dan ook mee ver een igde. Behalve met deze en meer andere mate rieele zaken heeft de Ra°d zich ook nor bezig gehouden met ons aller zedelijk wel ziin. Ditmaal toch werd het advies der Commissie van Wetgeving om niet over ie gaan tot invoering ecner zg. Zwarte lijst verworpen. Onze gemeente zal dus binden afzienbareu tiid ook eenzwarte lij-"!' in voeren ter vereeuwiging van de dronk aards. Natuurlijk zullen vele alcoholisten daar voor bedanken en liever den sterken drank afzweren dan op zoo'n lijst te pri' ken. Welk een gunstige invloed moet daar van uitgaan op de Amersfoortsche samen leving, welke er dan ook in zedelijk op zicht wel door zt> 1 stiiccn. zoodat het be shut ten slotte ons allen ten go°de komt Hebben \vo ni^t geleerd met het tanverbod ho-* gfimakkelbk het is de mensrhen tof het roede te dwingen 9 Alleen hopen we dat het met de zwarte liist net zoo zal gaan als mot het tanverbod, m a.w. dat spoedig het inzicht zal volgen, dat de last Een complot tegen Primo da Rivera's regeerir.g. Spaan- scha officieren probeeren een opsland te ontketenen. Dat het in het schijnbaar rustige Spanje gist, is ook weer gebleken uit het feit, dat Maandag een poging is gedaan een revo lutie teweeg te brengen. Van een volksbe weging mag echter niet worden gesproken daar rle samenzwering is u tgegaan van militairen, die ontevreden waren over hun positie. Met name de officieren der nrtille rie, die voortkomen uit den Spaanschen adel cn den zeer gegoeden stand, konden zich er niet mee vereenigen, dat bepaalde voorrechten, die zij genoten, werden inge trokken. Zij wilden met een bizondere ori derscheiding worden behandeld cn verzet ten zich tegen de wijzigingen, die Primo de Rivera in hun promolie systeem had aangebracht. Reeds drie jaren geleden gin gen deze officieren der artillerie o|» hun achterste becnon staan zij verwekten toen een opstand, die onder meer tengevolge had. dat het corps der artillerie voor een zekeren tijd werd opgedoekt Koning Alfonso heeft toen nog een rol gespeeld en aan zijn tus schcnbeide komen is het mede to danken geweest, dat voorloopig een accoord tot stand kwam De monarch moet hij deze ge legenheid verschillende beloften hebben ge daan, waarop de gebelgde officieren een tijdlang hun actie staakten, doch toen niet werd verwerkelijkt hetgeen in uitzicht was gesteld, ontstond niet alleen lusschon den koning cn hen pcii verkoeling, maar zon ncn zij op middelen om zich te wreken Maandag hebhen ze hun plannen, die neerkwamen op een verzet tegen het hun jnwelgevallige staatsgezag, trachten te rea liseeren in verschillende Spaansehe steden zijn de troepen gaan muiten of bestond het oornemon daartoe. De autoriteiten schijnen echter, als men Primo de Rivera's mede rleelingcn mag geloovcn, op- hun qui vivo to zijn geweest, terwijl de waakzaamheid der politie en de lucht onder het rneeren deel der troepen mede er in aanmerkelijke mate toe moeten hebben bijgedragen, dat de rebellie in de kiem werd verstikt Kch ter wordt van officipole Spaansehe zijde toegegeven, dat het niet overal gelukt is Jen opstand te dempen.-In Ciudad Real, een paar honderd kilometers ten zuiden van Madrid, heeft een muitend artillerie-regi ment zich welen te handhaven. De opstan dige officieren moeten kanonnen in de strn ten hebben opgesteld en het treinverkeer stop hebben gezet. Natuurlijk zn! de Spaan sclie regeering al haar best doen om deze purtieele muiterij ten spoedigste den koj: in. te drukken. Sommige berichten lalcn hei eeds voorkomen, alsof de rebellie reeds weer heelcmaal tot het verleden behoort cn overal in het land de orde terug is ge keerd. Natuurlijk zullen er nu slachtoffers val len, want wat de artillerie officieren thans hebben gedaan, is erger dan een simpel ver grijp tegen de discipline, daar. van 't stand punt der regeering af beschouwd, een aan slag is gepleegd op de veiligheid van den staat. Degenen, die de wanorde hebben ge sticht, zullen natuurlijk gevoelig worden ge straft voor hun euveldaad, die Primo do li vera heeft gekenschetst als „mlsdad'gp waanzin". Overigens zullen degenen, die bij don opstand meegesleept zijn, er wellicht nog vrij goed afkomen, doch degenen, die de leiding der rebellie op zich hebben ge nomen, zullen op e^n voorbeeldige wijze worden getuchtigd. Op deze manier hoopt Primo de Rivera ervoor te zorgen, dat den officieren in 't vervolg de lust vergaat om r uiten den bami te springen. If^t is echter de vraag, of de ontevredenheid niet blijft voortduren en te eenigcr tiid opnieuw aan leiding geeft tot een uitbarsting. De leider moet zich behoorlijk kunnen verdedigen. Londen, 3 0 Jan. (H. N.) De recht bank heeft den eisch van generaal Booth in eerste instantie toegewezen. Den Hoojen liaad van het Heilsleger wordt het recli' ontzegd om generaal Booth wegens gezond lieidsredcncn ongcsch'kt te verklaren voor ile vervulling van zijn ambt zoolang aan den generaal geen gelegenheid is gegeven om zijn standpunt behoorlijk te verdedigen. DE VORST IN POLEN. Warschau, 3 0 Jan. (V.D1 Hoewel in het gebied van Warschau. Krakau en Ka towitz bet verkeer u-eer normaal verloopt worden uit het overise deel des lands noe ernstige storingen gemeld. Er moesten reeds tot 127.000 arbeiders met het vrijma ken de1* sporen worden belast. De schad met inbegrip van het ruimerslnon. beloopl reeds ongeveer 17 millioen Zloty. Een vuurzee van 35 Meter hoogte. De brand-, weer machteloos. Berlijn, 3 0 Jan. (II. N.) In het noor den van Berlijn is vanavond weer een roote brand uitgebroken cn wel in het warenhuis Tietz in de Chiusseestrasse. De brandweer is met 14 spuiten uitgerukt, doch kan weinig uitrichten. Hel geheele gebouw, dat 4 verdiepingen hoog is, vormt een groote vlammenzee. De vlammen laaien 10 15 meters boven het dak uit, zoodat van den grond af een vuurzee van 35 meter hoogte den omtrek verlicht. De brand woedt op alle verdiepingen en de brand weer is niet in staat het gebouw binnen te Iringen of zelfs brandladders op te stellen, erwacht wordt, dat het gebouw binnen en kele uren zal instorten. Daar alle blus- schingswerk vruchteloos is, beperkt de brandweer er zich toe de belendende hui zen te beschermen, die voorloopig ontruimd zijn. Kort na negen uur weerklonken overal de alarmsignalen, waarop de brandweer ich ijlings terugtrok Kort daarop viel de groote mast voor de vlaggen naar bene den. Niemand werd gedeerd. Berlijn, 30 Jan. (II. N.) De brand in het warenhuis Tietz in de Chausseestrasse s de hevigste brand, welke do laatste jaren n Berlijn is uitgebroken. De nrand werd bemerkt terwijl het personeel nog aanwe zig was. Waarschijnlijk is hij ontstaan in het in aanbouw zijnde gebouw, dat op een terrein achter het warenhuis werd opge trokken. De vlammen zijn vermoedelijk looi* de scheidingsmuur gedrongen cn von den in de voorraden in het warenhuis ijkelijk voedsel. Het personeel trachtte den brand nog met brandblusclnpparaten te bestrijden, wat echter niet {getukte. De brandweer werd eerst laat gewaarschuwd, waardoor het mogelijk was dat 't vuur zich too snel uitbreidde. De steigers van het n aanbouw zijnde pand hebben eveneens vuur gevat en zijn ingestort. De schade is zeer belangrijk, doch wordt door verzeke ring gedekt. Do hitte was zoo groot, dat in do huizen aan «Ie overzijde alle ruiten gc prangen zijn. Alle belendende huizen heb ben van het dak tot de eerste verdieping waterschade, daar de branweer wegens den vonkenregen de gebouwen voortdurend moest nat houden. Met zeventien slangen werd voortdurend water gegeven, doch eerst te elf uur gelukte 't het vuur eenigerrnate onder bedwang te krijgen, zoodat eerst toen een gedeelte van de brandweer kon in- julcken. Daar gevaar vooi1» instorten van de huren bestaat kon men het#gebou\v nog niet binnentreden. Menschenlevens zijn ge lukkig niet te betreuren. Slechts vijf brand weerlieden hebben lichte verwondingen op- eloopen. liet opruimingswerk zal waar schijnlijk nog den geheelen Donderdag duren. B e r 1 ij n, 3 0 Ja n. HI. N.) Vanavond laat had in het brandende gebouw van Tietz een hevige ontploffing plaats, zoodot ieder ch moest bergen. Wat de oorzaak van deze ontploffing is kan op het oogenblik nog niet worden vastgesteld. Men neemt aan dat de brand tot morgenavond zal duren, daar ook in de kelders nog rijkelijk voedsel voor hot vuur aanwezig is. Massa's water zijn in de brand geworpen, zoodat le brandweerlieden in de straat in het water moesten rond waden. ÏTALIAANSCH SCEIP IN NOOD. Nabij da Bosporus. Marseille, 30 Jan. (V.D.) Het radio station van Maresille-haven heeft heden morgen vroeg van het Italiaansche schip ..Humilitas" nnodsoinen opgevangen, waar in dit om hulp vroeg en als ziin positie opgaf 40 gr. Noorderbreerdte en 27 gr. Oos terlengte, ter hoogte van Tvara-Burun in Mein-Azic RELLETJES B'J EEN HEIMWEHR- VERGADERING. We en en, 3 0 Jan. (V. D.) Tijdens een gisteravond door de Heimwehrcn belegde vergadering, die door een zeer groote me nigte was bezocht, kwam het tot réiletjes tusschen leden der Heimwehren. sociaal democraten en communisten. Er werden messen getrokken en met bierkruiken ge worpen. Twee personen werden gewond en negen personen door de politie gearres teerd. SLEDEN ACHTER EEN AUTO. Drio personen tegen den berg wand doodgedrukt. Bern, 3 0'Jan. (H. N.) Woensdag heeft op den straatweg van Thun naar Goldiwil in het Berner Oberland een ernstig onge luk plaats gehad. Ondanks het verbod had men verscheidene sleden vastgemaakt aan een auto, die deze berg opging In de bocht ii) Kaisental geraakte de auto, ondanks de sneeuwkettingen, aan het slingeren en van de vijftien pc-.-onen, die zich op de sleden bevonden, werden er drie tegen den berg wand gedrukt cn op slag gedood Het waren 2 mannen en een kind. Een ander kind is gewond. HET OPTANTENVRAAGSTUK. Gunstig verloop dor onder handelingen. Rome. 30 Jan. HI.N.) Volgens een be richt, u.t San Renio nemen de onderhande lingen tusschen de vertegenwoordigers van Roemenië èn Hongarije over het optanten- vraagstuk een gunstig verloop, zoodat men de hoop koestert, dat de Raad van den Volkenbond in Maart geluk gewenscht zal kunnen worden met de regeling van het geschil. Een Itali iansch blad is van mee ning, dat een overeenstemming over dit vraagstuk den weg zal kunnen banen voor een politieke toenadering tusschen Roeme nië en Hongarije cn ook voor een ioenade- ling tusschen Hongarije en Polen. HET WEER VAN MORCEN. Hoogste barometerstand: 76S.0 te Helsingforsi Laagste barometerstand: 751.0 te Blacksod. 1 Februari: Verwachting tot den avond van Matige tot zwakke Z. O. tot Z. wind. nevelig tot betrokken of fp zwaar bewolkt, weinig of geen ncer- slag. temperatuur om het vriespunt. De aanstichters allen gearresteerd. Parijs 3 0 Jan. (H.N.) Volgens de laat ste berichten uit Madrid zijn thans alle artillerie officieren, die gemuiterd hadden, gearresteerd. De regeering liet door vlieg tuigen biljetten afwerpen, waarin de mui ters aangemaand werden om zich over le geven, aangezien anders tot beschieting zou worden overgegaan. De regceriug ver klaarde vanmorgen officieel, dat zij se Ier! geruimen tijd op de hoogte van de voor bereidingen van den opstand was. De aan stichters ziin haar bekend en de regeerir.g zal er voor zorgen, dat het land van dezen druk wordt bevrijd. De krijgsraad zou spoedig mogelijk bijeenkomen ooi de schuldigen te vonnissen. Over do v««-i'ere maatregelen zal de regeering nog beraad -agen. Men neemt aan. dat I'-rimo rle Rivera 'hans tegen het kcnecic corsp der nrtille rie-officieren zal optreden. Primo de Rive- ia heeft gisteren nj. afloop van de natio nalc vergadering no; de journalisten on' vangen, wien hij verklaarde, dat zijn in druk omtrent de muiterij te Ciudad Real gunstig was. Generaal Orgaz ruk to met drie balaillons naar Ciudad Real op en zal daar het commando op zich neinen. Hel aanvankelijke bevel, om ook cavalerie naar Ciudad Ileal te laten gaan, heeft Primo de Rivera weer ingetrokken. Dp muiters hebhen zich in hun positie niet kunnen handhaven en hebben het station cn de, openbare gebouwen, welke zij bezet hadden, weder ontruimd. Aan het einde van zijn verklaring riep Primo de Rivera uil „Wat een dwaasheid. Ik hel» medelij f.'cn met de arme kerels, want deze ge beurlenissen zullen hun duur te staan ko men Vervolgens deelde hij nog mede, dal hij met. den minister van financien, den gouverneur van de Bank van Spanje en rien voorzitter van de beurs geconfereerd had over een interventie op de wisselmarkt, indien dit naar aanleiding van deze ge beurlenissen noodig zou blijken. Parijs, 30 Jan. (VI).). Le Journal ver neemt uit Madrid, dat generaal Primo de P.ivera onmiddellijk na de eerste alarmee rende berichten den ministerraad heeft bij eengeroepen, teneinde de noodige maatre den te beramen. Intusschen kwamen van rle gouverneurs van verschillende provin ciën berichten binnen, dat ook in hun ge bied onrust heerschte. De regeering gaf den chef van het militaire luchtwezen opdracht een eskader vliegtuigen naar Ciudad Real te zendon en boven de stnd aan de troepen gerichte proclamaties te lalcn vrespreiden, waarin de troepen worden opgeroepen hun vijandige houding op te geven en den op stand van hun leiders niet te steunen. Tege lijkertijd werden drie infanterie-batnljons met vrachtauto's naar Ciudad Real gezon den Generaal Orgaz, die het bevel over de ze infanterie-troepen voert, heeft opdracht den opstand zoo mogelijk zonder geweld to onderdrukken. Te Madrid, Seville, Valencia Barcelona en Saragossa is de opstand mis lukt. terwijl het infa'nterie-reglmcnt te Bil baö de kazerne verliet met de bedoeling den opstand te steunen, maat- ecnigen tijd latei- weer rustig in de kazerne terugkeerde. Berlijn, 30 Jan (V.D). De BZ. nm Mit tag meldt uit Madrid, dat volgens een ver klaring van regeeringswege de opstandige artilleristen te Cuidal Real naar aanleiding van den oproep in de cldor legervliegtuigen boven de stad verspreide regeeringsprocln- mtties hedenmorgen vroeg naar de kazernes zijn teruggekeerd. Generaal Orgaz is met twee regimenten op weg naar Ciudad Real om de stad te bezetten. Londen, 30 Jan. (H.N.) In tegenstelling met de officieele tegenspraak, waarin ge zegd werd, dat er geen plan bestond om het Kngelsche gezantschap uit Kaboel te laten vertrekken, wordt thans uit Nieuw Delhi ge meld, dat alle gezantschappen Kaboel zul len verlaten Het Kngelsche gezantschap zal echter volgens het opgemaakte plan hét laatste zijn, dat de stnd verlaat. De ontiui- ming zal binnen ongeveer 10 dagen zijn uit- voerd Een der Kngelsche legervliegtuigen, welke uit Pesjawar vertrokken zijn. heeft een noodlanding moeten maken. Men mankt zich omtrent het lot van dit vliegtuig be zorgd. daar men bevreesd is, dat het heeft moeten dalen in een streek, waarvan de be volking den EngelscheiT niet vriendelijk ge- ind. liet andere vliegtuig moet Kaboel heb ben bereikt, doch men verkeert ook omtrent dit vliegtuig in het onzekere, daar de com mandant van hel vliegluicr nog niet in slaat is geweest, zich met het Kngelsche gezant schap in verbinding te stellen. Uit Pesjawar is een klein vliegtuig vertrokken om hei vliegtuig, dnt een noodlanding heeft moeten maken, hulp (e verleenen. Naar de bi zonde ra correspondent van de Daily Express te Pesjawar meldt, schrijft men de plotselinge wijzigingen in de plannen met betrekking tot de ontruiming toe aan het opduiken van den nieuwen kroonpretendent All Achmnd cr» de toene rnende vijandige stemming der stammen te genover Habib Oettah. De bijeenkomst van den voor ecnige weken gevormden rand der stammen, die reeds herhaaldelijk is uitge steld. is thans definitief opgegeven. De toe stand in Afghanistan is thans verwarder dnn ooit. Naar gemeld wordt, is het door Habib Oellah uitgegeven zilvergeld van goed ge halte. De betrekkingen tusschen Habib Oellah en den nieuwen minister van oorlog in'oeten zeer gespannen zijn Do correspon dent van de Daily Express te Karachi meldt dot in Ie provincie Kaboel groot gebrek ann levensmiddelen heerscht en spoedig hon gersnood zal ontstaan Voor een half pond brood wordt reeds bijna 1 betaald. Op last van Habib Oellah zijn 2000 man infanterie en een batterij nrtillerie ongesteld op pun ten. welke de wegen naar Kandahar cn Jel- lalabad beheerschen. POLITIEKE VECHTPARTIJEN. 25 personen gewond. S a 1 o n i k i3 0 Jan. (V.D.) Bij een vechtpartij tusschen. communisten en Mar xisten zijn 25 personen gewond er hebben 0 arrestaties plaats gehad. AMERIKA EN DE OOSTENRIJXSCHE SCHULDEN. Washington, 30 Jan. (V. D.) De Amerikaansclie senaat heeft heden de schuldenregeling met Oostenrijk geratifi ceerd. Berlijn, 3 3 Jan. (H.N.) In den afge- loopen nacht is in de Deposilenkasse vpn de Diskontygesellschaft in de Kleiststras- se bij het Wittenbergplein een inbraak gepleegd, die reeds lang tevoren voorbe reid moest zijn. De inbrekers zijn door een onderaardschen gang, die zij gegraven hadden, p.en lirhtkoker binnengedrongen en hebben daarop het zware ijzeren afsluit- sel van dezen koker doorgebrand en den koker wijder gemaakt. Dit werk moet en kele weken in beslag hebben genomen. Daarop drongen zij de. z.g zilverkamer bin nen. die met een zware kluisdeur afgeslo ten is. In deze kamer hebben zij de ijzeren staven van rle verschillende safes doorge brand. waarop zij de safes openden, even nis de koffers cn paketten. rlie zich in de kamer i evonden. Het schijnt, dat de in brekers zich tot het rnoven van contant geld en sieraden hebben bepaald. Effecten cn z Iver liggen in groote hoeveelh°den door het vertrek verspreid. Daar de inbre kers door rameicn de kluisdeur uit het verhand hadden weten te brengen, Werkten de sloten niet meer en zat de deur ook beklemd. Aanvankelijk ducht men dan ook, dat een storing in het mechaniek oorzaag was, dat de deur niet geopend kon wor den. daar er van buiten niets van de be schadiging of van sporen van inbraak was te zien Eerst heeft men een kleine ope ning in een der zijwanden van de kluis gemaaid, welk werk 15 uren duurde en toen eerst was het mogelijk een Mik in de kluis te werpen, zoodat toen eerst vast gesteld kon worden, dat een inbraak had plaats gehad. Hoeveel er is ontvreemd, kan on het oogenblik nog niet worden nage gaan. daar de inhoud van de safe cn van de meeste koffers en paketten onbekend was. Vaklieden ziin terstond aan het werk gezet, om in de eerste plaats de kluisdeur open te maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1