FGORTSCH DAGBLAD FA DUIMBURGER »TvOQIMARSMÜDELlEN ARNHEMSCHEWEG 26 CEMENT. DÉ EEMLANDER GARAGE MOLENAAR Telefoon nos. 1210 -1211 - (212 FIAT CITROëN BUICK LA SALLE EN CADILLAC. BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS t*r 3 aJ"dto v°°' Araraloort 12.!0. per maand f 0.75. pa DIOETJELUP UITGEVEC: J.VALKhOff PRIJS OER AOVERTENTIEN VM 05 met inbegrip voo eeo bewijsnummer, Zaterdag 2 Februari 1929 27e Jaargang No. 182 ACTIEVE EN PASSIEVE MISDAAD SUITENLANDSCH OVERZICHT STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE A. N. KINDRIKS Jroote Koppel II - Tel. 1135 andel in Eouwmatrrialen Aman Oellah's familie in den knel Het land in vier zone's verdeeld DE MARITIEME WEDIJVER F* L. AA,» HAnCRSVELD LUXE AUTO VERHUUR j jjookkaim ff A Ml CU IA EEN AFSCHUWELIJKE MISHANDELING week (met gratia vereekerlng tegen ongelukken) f 0.I71/». Binnenland franco per post per 3 maanden I J.-. Afionderlljke nommere i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 315 elke regel mee» f0 23 Ltefdodlghrids-advertentifco voor de helft vao den prijs- Kleine Advertent lëo -KEITJES'" bij vooruitbetaling 5 'egels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extr» 00S \êA Lm I restante,MOPSUIIVtlNS DUURT VOOST DAMES MODEZAAK door H. G. CANNEGIETER. Bij het begrip misdaad denken wij onmid dellijk aan activiteit. Het woord reeds dwingt ons er toe; het sluit in zich de ge dachte aan handelen. Misdoen is slechts een vorm van doen. Wié nooit een verkeerde daad heeft gedaan, acht zich schuldeloos. Om schuldig te zijn, moet men zich hebben vergrepen. Ook in dit woord uit zich nogmaals de gedachte aan activiteit. Vergrijpen is ver keerd grijpen en grijpen, goed of verkeerd, veronderstelt handelen. Wie geen strafbare handeling heeft gepleegd, meent tegenover zijn geweten gerust te kunnen zijn. Slechts enkele gevallen kent onze straf wet, waarin zij ons vonnist, omdat wij na gelaten hebben te doen, te grijpen, te han delen. Wanneer een kind in het water valt en de rustige wandelaar wandelt verder als of er niets gebeurt, spreekt de wet tegenover dien wandelaar het schuldig uit. Zijn nala tige lijdelijkheid is de oorzaak geweest, waardoor het kind Is verdronken. Dit ééne geval bewijst, dat wij niet steeds ons kunnen verontschuldigen met de school jongens uitvlucht: „Ik heb niets gedaan!" Ook door niets doen, juist door niets doen kan men schuldig zijn. Was voor een zedelijke tekortkoming on voorwaardelijk een handeling noodig, dan zou het voor de rustige burgers gemakke lijk zijn om scnuldeloos te leven. Want wie niets doet, doet ook niet licht iets verkeerds. Hoe ijveriger men bezig is, des te meer kans loopt men op misslagen. Een bedrijvig inensch, die in het volle leven staat, zich met allerlei dingen bemoeit, die zijn werk en denkkracht tot op het uiterste produc tief maakt, ontkomt niet aan het vergrijp. Van de duizend handelingen, die hij ver richt, zal er allicht één fout zijn; van de honderd ondernemingen, die hij op touw zet, zal er allicht één een vergissing blij ken. Maar de mensch, die met de handen in den schoot zit, loopt w?inig_gevaar, zich te vergrijpen of zich te misdragen. Misdaad vergt energie; misdaad eischt initiatief; misdaad veronderstelt fantasie Velen on zer rustige burgers zijn door gebrek aan werklust, ondernemingszin en verbeeldings kracht niet in staat, een misdaad te pleg°n. Bestond er louter actieve schuld, de schuldeloosheid zou een premie op luiheid en botheid zijn. Maar «ie passieve schuld, het tekortschieten door onthouding en lijde lijkheid, drukt inzonderheid op die schijn baar brave en rustige lieden, die met de hand op het hart verklaren, dat ze geen kwaad hebben gedaan. De wandelaar aan den weg had ook geen kwaad gedaan, toen hij het kind kalm liet verdrinken. Hij had het kind niet in het water geworpen. Hij was de moeder niet, die het kind zorgeloos uit het oog had ver loren. Hij had het kanaal niet gegraven, waarin het kind viel. Hij had als vader én hoofd van het gezin geen aansprakelijk heid. Hij was geen politie-ngent cn niet aan gesteld om de openbare veiligheid te hand haven. Hij had met het heele geval niets te maken. Waarom mocht hij derhalve niet onge stoord zijn wandeling voortzetten? Waar aan ontleende de rechter het recht, hem lastig te vallen? Waarom vonniste hem de publieke opinie? Er worden weinig kinderen in het water geworpen. Maar talloos zijn de wandelaars, die met een onbekommerd geweten kinde ren laten verdrinken. Actieve misdaad lijkt zoo veelvuldig, omdat men er zooveel ge rucht van maakt Maar passieve misdaad is een algempone maatschappelijke feut en valt door haar algemeenheid niet in het oog. Onze samenleving lijdt weinig schade van de handelende misdadigers, maar aan de misdadigers uit lijdelijkheid gaat zij te gronde. Kinderen sterven slechts zelden in het water. Maar hoeveel kinderen komen om in den veel vreeselijker doodstrijd van het slagveld? Hoeveel kinderen teren uit in het langzaam moordend proces van ondervoe ding en gebrek aan speelruimte en frissche lucht? Hoeveel kinderen gaan zedelijk te gronde in drank en ontucht? Hoeveel kin deren sterven den geestelijken dood, door dat het verhevene en mooie, dat de aarde oplevert, hun in het afmattend geploeter om de eerste levensbenoodigdheden onthou den wordt? „Het is mijn zaak niet!", prevelt de rusti ge burger cn wandelt vreedzaam voorbij. Als hij het zich eens tot zijn zaak maakte, hij en de rnillioenen overige rustige bur gers, die thans zondigen in onwetendheid.... Een diefstal, een moord is een verschrik kelijk ding Maar er zijn in onze wereld ver schrikkelijker dingen. Verschrikkelijker, omdat ze in massa geschieden en omdat hun verderfelijke werking minder gemak kelijk is te doorgronden en tegen te gaan dan een simpel persoonlijk vergrijp. Oorlog, zedenverwildering, ontmenschelij- king,roofbouw op lichaam en geest,averecht- sche economie, prostitutie in allerlei vorm, wie voleindigt dé reeks massale misda den, welke uitsluitend worden geduld, wijl de wandelaar zich rustig van ingrijpen ont houdt. „Ik doe niet aan politiek, ik bemoei me niet met het maatschappelijk vraagstuk, ik houd me buiten de vredesbeweging, ik moet van geen enkele beweging iets hebben!' Hiermee meent de rustige burger zijn gewe ten te hebben gesust. Hij begrijpt niet, dat het niet-doen soms misdadiger kan zijn dan het doen. (Nadruk verboden). Het einde van den militai ren opstand in Spanje. De arrestatie van Sanchez Guerra. Het oordeel van Herrlot. Verschillende berichten, afkomstig uit Spaansche bron, hebben laten uitkomen, dat de regeering van Prirno de Rivera er spoedig in is geslaagd den opstand der ontvreden militairen den kop in te druk ken. Deze berichten behelzen onder meer ook de mededeeling, dat overal in het land de rust is teruggekeerd. Misschien is deze vaststelling juist, maar zij kan ook best een te gunstige voorstelling geven van den stand van zaken in Spanje, daar de tele grammen natuurlijk sterk gecensureerd zijn. De Spaansche regeering laat uit den aard der zaak geen enkel bericht door, waarin ook maar een zinspeling zou zijn vervat, dat het in Spanje nog niet naar wensch gaat. Kenners van de situatie op het Pyreneesch schiereiland twijfelen er dan ook aan, of de positie van Primo de Ri vera weer veilig en zeker is. Ondertusschen is de Spaansche regeering overgegaan tot represaille-maatregelen de aanstichters van den opstand, die het te Ciudad Real het langst hebben uitgehouden, maar tenslotte voor de overmacht moesten zwichten, zijn allen aangehouden. De ge arresteerde rebel.sche, officieren en degenen, die verder aan de muiterij hebben deelge nomen, zullen voor den krijgsraad worden gedaagd cn men kan er van op aan, dat rle straf, die tegen hen zal worden uitge sproken, verre van majsch zal zijn. Ondertusschen heeft het nog al eenige sensatie gewekt, dat de Spaansche veilig-» heidsdienst ook den vroeger en leider van de conservatieve partij, Sanchez Guerra, dié als balling in Frankrijk woonde, is gear resteerd. Dit geschiedde te Valencia, waar hij rnet een stoomschip aankwam. Hij ging onder een valschen naam aan land, doch hij werd spoedig ingerekend, toen hij naar gemeld wordt een poging deed om enkele onderdéelen van 't garnizoen in ge noemde stad er toe over te halen zich bij de opstandige beweging in Ciudad Real aan te sluiten. Sanchez Guerra werd met zijn zoon Rafael, die zich tevens in zijn gezel schap bevond, in de militaire gevan genis te Valencia opgeborgen. Uit deze ar restatie kan men afleiden, aldus werd van de zijde van den Veiligheidsdienst opge merkt, van welken aard de oorsprong der opstandige beweging was. In elk geval is Sanchez Guerra's poging, om in troebel water te visschcn, mislukt. Hij heeft zich blijkbaar misrekend en de ijdele hoop gekoesterd, dat de opstand zoo algemeen zou worden, dat do dictatuur van Primo de Rivera zou worden weggevaagd en er weer een parlementair regime zou wor den ingevoerd, waarbij hij een vooraan staande rol zou kunnen spelen. Een volksbeweging was de opstand ech ter niet. De rebellie ging namelijk, wan neer men, op een afstand, zich een oordeel mag aanmatigen, uit van de militairen al leen. Een man als de radicale oud-minister •■an Frankrijk, Herriot, tracht echter in een artikel, dat hij openbaar maakte in de Ere Nouvelle, te suggereeren, dat er niet alleen ontevredenheid heerscht in militaire krin gen. Na vastgesteld te hebben, dat het Spaan eche volk zijn rechten beter weet te verde riigen dan b.v. het Italiaansche, merkt hij o.m. nog op „Wij moeten rechtvaardig zijn. Wij willen niet over 't hoofd zien wat generaal Primo de Rivera voor zijn land heeft gedaan en ook niet de gevoelens wegcijferen, die hij tegenover ons land heeft betuigd. Maar overal, waar democraten strijden, zijn zij onze broeders en wij mogen bij de Spaan- schen liberalen, republikeinen en sociaal democraten niet de meening post doen vat ten, dat wij onverschillig staan tegenover den striid, welken zij voor hun denkbeelden voeren." Verscheidene Fransche kranten betwijfe len overigens, of de Spaansche regeering wel gelijk heeft, wanneer zij den opstand voorstelt als een zaak, die maar een plaat selijk karakter droeg en thans al weer ge liquideerd is. Berichten uit Hendaye, aan de Fransch-Spaansche grens, geven n.l. te verstaan, dat de Spaansche regeering zelf nog niet zoo erg vertrouwt op den vrede in het land; inzonderheid wordt gewezen op verschillende decreten, die de Spaansche regeering heeft afgekondigd, alsmede op voorschriften van financieelen aard; zoo is het o.a. verboden over te gaan tot wissel operaties met het buitenland, hetgeen be schouwd wordt als een teoken, dat der Spaansche regeering het gevoel van veilig heid nog ontbreekt. Ook in Engeland overhcerscht de indruk, dat. al heeft Primo de Rivera zich vijf ja ren lang, niet zonder succes, weten te hand haven, zijn positie toch niet volkomen ze- ker is, daar het juist gist in het légér, waarop de regeering per slot van rekening moet bouwen, wanneer de nood 'aan den man komt. De jongste opstand, die een schakel is in een keten, heeft echter doen zien, dat het Joger niet volstrekt betrouwbaar is. doch integendeel dikwijls een Werktuig voor po- iiifekê onlusten. Een van zijn broeders ter dood veroordeeld. Cairo, 1 F e b r. (V.D.) Het Fransche gezantschap in Kaboel deelt aan het Af- ghaansche ministerie van buitenlandsche zaken mede, dat het voornemens is in Kaboel te blijven. De Russische ingenieurs van hef radiostation zijn door Habib Oel- lah naar Tasjkent verbannen. De broeder van Aman Oeüali, Kabir Dzjan, die door Habib Oellah gevangen genomen was, is ter dood veroordeeld. Londen, 1 Febr. (H.N.) Uit Pesjawar wordt gemeld, dat het vliegtuig, hetwelk dezer dagen naar Kaboel is vertrokken, doch een noodlanding heeft moeten maken, nog steeds wordt vermist. Men maakt zich over het lot der twee Engelsche vlicceroffi- cieren ernstig bezorgd. Engelsch'A merikaansche tegenstellingen. Londen, 1 Febr. (V.D.) In verband nut de gisteren afgelegde verklaringen door den eersten lord der admirali teit, Bridgema», en blijkbaar nog meer in verband met de discussies over het vlootprogram in den Amerikaanschen se naat, publiceert de marine-correspon dent van de Daily Express een over zicht van de. in de periode na den oo** log, nieuw gebouw de Engelsche oor- BRIDGEMAN. logsschepen. Volgens dit overzicht heeft Engeland se dert het einde van den oorlog bijgehouwd zeventien oorlogsschepen met een totalen inhoud van 163 000 ton, terwijl Amerika zijn oorlogsvloot uitbreidde met 18 schepen van in totaal 115000 ten. Door het voorgestelde vlootprogram zal de verhouding ten gun ste van de Vereenigde Staten veranderen. Het Anurikaansche voorstel houdt n.l. in het bouwen van 15 nieuwe,schepen van in totaal 150.000 ton, terwijl in Engeland is voorgesteld het bouwen van drie nieuwe schepen van in totaal 26.800 ton. HET INTERNATIONALE POST- CONGRES. Opening door den Prins van Wales. Londen, 1 Febr. (V.D.) Het internatio nale postcongres, dat in Mei a.s. te Londen zal worden gehouden en waaraan practisch de vertegenwoordigers van elke beschaafde mogendheid zullen deelnemen, zal waar schijnlijk geopend worden door den prins van Wales MAARSCHALK FOCH'S TOESTAND. Iets beter. Parijs. 1 Febr. (II.N.) De toestand van maarschalk Foch, die bij zijn oude ziekte nog een lichte longontsteking heeft gekre gen, is iets beter geworden. (BEL] op] U HET WEER VAN MORGEN. §=j Hoogste barometerstand; 781.4 te s Danzig. IP Laagste barometerstand: 738.6 te |h§ Isafjord, Verwachting tot den avond van =1 §jj| 3 Februari. Meest matige Z. O. tot Z. wind; s= in het N. O. licht of half bewolkt droogweer, matoge tot lichte vorst; g| in het Z. W. zwaar bewolkt tot Hl betrokkene mogelijk eenige neer- slag, temperatuur om het vries- punt des nachts overdag lichte dooi. Zalen voor vergaderingen, concertentooneelen /eest uitvoeringen enz Sterk verlaagde tarieven CHINA'S ECONOMISCH HERSTEL. Nanking eischt gelijke rechten. Parijs, 1 Febr. (H.N.) Over den eco- nomischen wederopbouw van China is de zer dagen te Parijs beraadslaagd* door een internationale commissie, welke op initia tief der Internationale Kamer van Koop handel is bijeen gekomen. Aan de beraad slagingen namen vertegenwoordigers deel benevens een lid van het Chineesche ge zantschap te Parijs. Besloten werd het vraagstuk van den wederopbouw van Chi na aan do ordo te stellen op de eerstvol gende vergadering van de Internationale Kamer van Koophandel, welke dit jaar te Amsterdam zal worden gehouden. Ue ver tegenwoordiger van China verklaarde, dat China voor zijn wederopbouw slechts dan met het buitenland kan samenwerken, in dien te voren de politieke en economische gelijkgerechtigdheid van China door alle andere landen is erkend. HET NIEUWE RIJKSKABINET De centrumpartij 3 verfo» genwoordigers. Berlijn, 1 Febr. (H.N.) De Pruisisch? minister president had vanmorgen een be spreking met de fractieleiders der sociaal democraten, der democraten en van lipt centrum om de mogelijkheid van het tot stand brengen ecner coalitie op breeder grondslagen te bespreken. Wat de reorgani satie van het rijkskabinet betrof, verluid de vrij stellig, dat «leze binpenkort haar beslag zal krijgen en het centrum in het nieuwe rijkskabinet met drie ministers ver tegenwoordigd zal zijn. Twist tusscben twee huisgezinnen. Berlijn, 1 Febr. (H.N.) Het Saar- bruckener Abendblad meldt uit Voelklen» gen een afschuwelijk geval van mishande ling. Reeds sedert geruimen tijd bestond daar twist tusschcn de huisgezinnen Sonn- tag en Kleinmann. De arbeider Kleinmnnn is nu de woning van Sontag binnengedron gen. waar hij de vrouw, die binnenkort een kind verwacht, aanviel en haar de keel toe kneep. Toen de weerlooze vrouw op den grond lag, holde Kleinmann naar hel ach ter het huis gelegen plaatsje, waar den 7-jarigen zoon van de vrouw aan het hout hakken was. Hij ontrukte den jongen den bijl en ging opnieuw de woning binnen, waar hij op de vrouw nederknielde en hanr met den stompen kant van den bijl talrijke slagen op het hoofd, de borst en de armen toe bracht. De vrouw werd met een ernstige schedelbreuk en vele andere verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, waar zij in hopeloozen toestand neerligt. De woeste ling is door de politie gearresteerd. DE WISSELVERVALSCHING TE BERLIJN. Ook Amsttrdamsche banken gedupeerd. Berlijn, 1 Febr. (H.N.) Naar de Vossi- sche Zeitung meldt, is het onderzoek naar de wissel ver va Ischingen van de failliet ver klaarde bankfirma Loewenberg en C.o. thans zoo ver gevorderd, dat de rechter van instructie vastgesteld heeft, dat door de firmanten Lewirj en Rappaport wissels tot een totaal van 5 milliocn mark vervalscht zijn. Do schade voor de Duit3che banken ir. naar verluidt, gering, maar voor de buiten landsche banken, waar zich een gruote par ticuliere bank te Parijs en verschill<?nd® Amsterdamsche banken onder be vinden. grooter. Voor deze banken zal do schade in totaal 3A a 4 milliocn mark be dragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1