DE EEMI ANDEU A. H. VAN NIEUWKERK ^ontferdag 7 Februari 1929 27e Jaargang No. 186 BU1TENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND DE LICHTSTAD IN HET DUISTER Brand in een tunnel DE ARRESTATIE VAN DE VALERA Complete Woninginrichting Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS VON GUERARD NEEMT ONTSLAG Het Rijkskabinet heden bijeen ONGEVAL MET EEN BALLON DE WOELINGEN TE COLOMBO Talrijke ernstige buitensporigheden MARIA-CHRISTINEt DE ROMEINSCHE KWESTIE Zondag teekening van 't accoord TROTZKI'S VERWIJDERING ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maandeo vooi Amersfoort f2.10 per maand 0.75 p-r week (met gratia verzekering tegen ongelukken' I 0l7'/j. Binnenland tranco oer post per 3 maanden f3.- Afzonde. Iljke nummers r 0.05. POSTRKKHNING 47910 TEI.KFOON 1NTRRC 515 Dl DECT EUR UITG EVER. J.VALKHOïT DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f ID5 met inbegrip vat» een oewijsnumtnef, elke regel mee» f0 25 Ltefdadigheids-advertentiën voor de helft vao den priji - Kleine Advertentièo ..KE1TIES" bi» vooruitbetaling 4 regels 50 cent elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen I.— Be<vt|snummei eatr» *005 ü-* onderhandelingen over de groote coalitie in Dnltschland. Een minister van het cen trum dreigt zich uit do regeo- ring terug te trekken. Aan de vele berichten, die den laatsten tijd zich bezig hielden met de voorgeno men vorming cJpr eroote coalitie in Dnitsch- land, viel eigenlijk geen touw vast te knuo- pen. Nu eens verluidde, dat alles naar wensch ging en dat de door rijkskanselier Hermant» Muller nagestreefde kabinetsher vorming weldra haar beslag zou krijgen op een wijze, die alle Dartiien bevredigde dan weer w-»rd het publiek erover ingelicht, dat de onderhandelingen zich niet ontwikkelden op een manier, die de hoop op een regeling der aangelegenheid rechtvaardigde. Hef schijnt, dat deze pessimistische berichten de waarheid nog het best benaderen Vooral Dinsdag zag het er met de vor ming der grooto coalitie buitengewoon on gunstig uit. De eischen, die het centrum heeft gesteld, blijken een ernstig belefsel te zijn voor het tot stand komen van vergelijk inzake de verbreeding van den grondslag .der Duitsche regeering. Genoem de partij heeft namelijk te kennen gegeven, dat het twee zetels meer verlangt dan hef aantal, waarover het thans beschikt. He meeste partijen schijnen hiertegen geen overwegende' bezwaren te hebben, doch de Duitsche Volkspartij is ondertusschon nief bereid aan deze verlangens van t centrum tegemoet te komen. De Duitsche partiiei» hebben Dinsdag nog breedvoerig onderhan deld, maar het lukte niet de uileenloopendn standpunten nader tot elkaar te brengen Het verzet der Duifsche Volkspartij is zelf« voor den minister van 't centrum Von Gut» rard, nadat zijn groep een vergadering had gehouden, aanleiding geweest een bezoek te brengen aan den rijkskanselier om dezen ervan te verwittigen, dat de houding der Duitsche Volkspartij er hem toe noopte af te treden als minister voor 't verkeerwezen Hermann Muller, inziende, dat deze stap noodlottige gevolgen kon hebben en een r" geling naderhand ten zeerste zou bemoei lijken, wist Von Guerard, nadat deze over leg had gepleegd met zijn fractie, er noch tans toe te bewegen zijn besluit nog een korte wijle uit te stellen. Woensdagmiddag te twaalf uur zou de beslissing vallen Deze korte opschorting der ontslagaanbieding brarl t voor Hermann Muller het voordeel rnee. dat hjj in den tussehentijd ziin intpr- venliepogingen kon voortzetten. Elke voor-' spelling echter, of hij zal slagen, is op dit ooge-nblik gewaagd de nuchtere feiten zul len trouwens toch wel spoedig een duide lijke taal spreken en tevens leeren. of het dreigement van 't centrum het door deze parlij gewenschte effeët zal sorteeren. Niet alleen stuit de regeeringsvorming in het rijk op moeilijkheden, doch ook. wat de reconstructie van 't kabinet in Pruisen be treft. waar men eveneens aan een regee ring op de basis der groote coalitie het aan zijn wil geven, heeft het heel wat voeten in de aarde om tot overeenstemming te ko men. Zoonls men weet. is de Duitsche Volks partij niet in de Pruisische regeering er tegen woorigd. Zij zal daarin echter thans worden opgenomen, maar de moeilijkheid schijnt nu o.a. hiprin te bestaan, dat hpt centrum wenscht te behouden wat het bezit en er niet voor te vinden is aan de Duitsche Volkspartij ëón zijner zetels af te staan. Nu behelzen de laatste berichten met betrek king tot de crisis in Pruisen wel, dot de kansen op een accoord zijn gestegen, maar men doet goed af fe wachten hop de reali teit der naaste toekomst eruit ziet. In elk geval kan niet worden geloochend, dat het politieke geschipper te Berlijn Duitschlands prestige op het oogenblik nu niet bepaald versterkt. En juist nu dient haar gezag stevig en wel gefundeerd te zijn* immers het zal niet lang meer duren, of de deskundigen tijgen aan 't werk om t vraagstuk d er Duitsche schadevergoeding definitief te regelen. Daarbij staan voor Duitschland ontzaglijke belangen op het spel, waarvoor alleen dan nadrukkelijk kan worden opgekomen, wanneer er in den boezem er regeering een volstrekte eens gezindheid bestaat. Naschrift. Nadere berichten houden in. dat het centrum aan zijn eischen heeft vastgehouden en dat Von Guerard ontslag heeft genomen. Deze vaststelling houdt in, dat de bemiddelingspogingen tot geen re sultaat hebben geleid. DE TOESTAND VAN DEN KONING. L O n d e n, 6 Febr. (V. D.) Volgens de laat ete beri- 'lten van he' Buckingham Value» is er geen verandering in den toestand van den koning. DE KOUDE GOLF BREIDT ZICH UIT. Gisteravond 16 graden vorst te Berlijn. Berlijn, 6 Febr. (H NDe koude golf breidt zich steeds meer uit De kern \an het omvangrijke hoogdrukgehied ligt thans boven de Oostzee l)e koude luchtstroomen zijn reeds fot voorbij de Wezer donrgedron ge.» Aangezien hel tevens helder weer is, wordt verwacht, dat de koude nog zal toe nemen Te Berlijn vroor het vanavond reeds Ifi graden, zoodat de temperatuur in den loop van den naclil wel tot 20 graden onder nul zal dalen. Een euveldaad van de communisten P a r ij s, 6 F e b r. (H. N.) Een groot deel van Parijs is door een kortsluiting, die Woensdagmorgen tegen half tien in de electriciteilsfabriek van St. Ouen ontstond, van elcctrischen stroom verstoken geweest, wat des te onaangenamer was. omdat een dikke mist boven de stad hing. In de fa briek te St. Oucn is brand ontstaan in een onderaardschen tunnel, waar hoogspan ningskabels liggen. Door de brandlucht van de smeulende caoutchouc werd de brand spoedig bemerkt, doch dikke rookwolken, die uit den tunnel opstegen, hinderde de brandweer een tijdlang om in den tunnel door te dringen Over den omvang van de aangerichte schade is nog niets te zeggen, evenmin omtrent den tijd, welke het her stel in beslag zal nemen Vanavond bij het vallen van de duisternis moet een groot deel van de Parijsche warenhuizen, zaken cn bureaux het zonder elèctrisch licht doen Over de oorzaak van het ongeluk loopen verschillende geruchten. O.a. wordt be weerd dat de communisten hierbij d« hand in het spel hebben gehad in verband met de interpellatie over de vrijlating van der» afgevaardigde Marty. Nog altijd is hij „ongewenscht" in Ulster De Valera's arrestatie kwam niet onver wacht. Mei de mogelijkheid ervan was reeds rekening gehouden, zoodra de Valera besloten had. een uilnoodiging aan te ne men voor de opening van een bazar ten bate van de Gaelic League te Belfast, aldus wordt aan de Tel. bericht. Twee jaar gele den vaardigde de regeering van Noord- Ierland een decreet uit, waarbij de Valera cn enkelen anderen den toegang tot Ulster ontzegd werd llecds tweemaal is de Valera op grond van dit decreet gearresteerd on weer teruggezonden naar den Ierschen Vrijstaat. ALDEGONDESTHAAT 103-105-107 FEL 643 GROOTE SORTEERING CLUBFAUTEUILS en THEEiVIEUBELEIV Het Centrum houdt aan zijn eischen vast B e rl ij n, 6 Febr. (II. N.) Vanmiddag heeft het bestuur der Centrumsfractie over de laatste bemiddelingsvoorstellen van den rijkskanselier beraadslaagd, volgens welke het Centrum in het rijkskabinet voorloopig nog de portefeuille van justitie zou verkrij gen en later, indien de kabinetswijziging in Pruisen tot stand zou zijn gekomen, nog een derde portefeuille. Het bestuur van de Cen trumsfractie achtte dit voorstel onaanne melijk, aangezien het tegenover de vroegere voorstellen een achteruitgang beteekende Naar uit parlementaire kringen verluidt, heeft de Centrumsfractie de gelijktijdige re organisatie van het kabinet in het rijk en in Pruisen van de hand gewezen en terstond de benoeming van nog Iwpa Centrumsminis ters verlangd. Slechts onder deze voorwaar den zou het partijbestuur van het Ccnlrum bereid zijn de landdagfractie voor te stellen aan de Duitsche Volkspartij 2 zetels in het Pruisische kabinet af te staan. De vertegenwooriger der Duitsche Volks partij moet tegenover den rijkskanselier dit voorstel van het Centrum vour de Duitsche Volkspartij onaannemelijk hebben genoemd Nadat de partijvoorzitter van het Centrum en de fractievoorzitter nog een bezoek aan den rijkskanselier hadder. gebracht, heeft minister von Guerard var.avond zijn ver zoek Lot ontslag ingediend Het rijkskabinet zal morgenochtend vergatj 'en om over den door dit ontslag ontstancn toestand te be raadslagen. De Sociaal Democratische rijksdagfractie is na de rijksdagzitting bijeengekomen om over den toestand te beraadslagen. Alge meen was de opvatting van de fractie, dat het ontslag van den minister van hel ver keerswezen voor het kabinet tot geen ver dere gevolgtrekkingen behoeft te leiden en dat de rijkskanselier en de overige minis ters kunnen aanblijven. DE VALERA. Toen de Valera dan ook van Dublin naaf Belfast vertrok, in weerwil van een waar schuwing van het ministerie van Binnen- landsehe Zaken, dat het betreffende decreet van de regeering van Ulster nog steeds van kracht was en zou worden toegepast, werd hij gearresteerd, zoodra de trein het eerste grensstation had bereikt. De arrestatie had plaats zonder eenige ordeverstoring cn de Valera werd naar Belfast gebracht, waar hij heden voor het gerechtshof zal verschij nen, beschuldigd van overtreding der wet. In de kringen von de Gaelic League Ie Belfast had men gehoopt, dat de regeering van Ulster de Valera zou toestaan, den bazar te openen, in weerwil van dit uits wijzingsbe\el. De toestand in Ierland, zoo redeneert men hier, is de laatste twee jaar geheel veranderd. De Valera heeft den eeo afgelegd en is leider geworden van de op positie in het parlement van Dublin cn inderdaad is eenmaal aan de Valera ver lof gegeven, het gebied van Ulster te be treden, n l voor het bijwonen der begrafe nis van kardinaal O Donnell. In hongerstaking? Londen, 0 Febr. (H N.) Naar verluid zou de gister gearresteerde De Valera in hongerstaking zijn gegaan. TIEN ZIGEUNERS DOODGEVROREN. Een gcheele familie uitge storven. Praag, 6 Febr. (H. N.) Naar de bladen melden is bij Reigersdorp bij Moravisch Schönberg een uit 10 personen bestaande zigeunerfamilie gevonden die allen dood gevroren waren De zigeuners hadden on der den blootcn hemel hun tenten opgesla gen en vóór de tenten vuren aangestoken Waarschijnlijk zijn zij ingeslapen toen het vuur nog brandde, cn later, toen dit ge doofd was, doodgevroren. Vier zwaar gewonde personen en een vernielde ballon in Sleeswijk Holstein gevonden B e r 1 ij n, 6 Febr. (H. N.) Naar de Vos sische Zeitung \erneemt, is vanmiddag bij het dorp Bennecke in Sleeswijk Holstein een ballon met 4 inzittenden verongelukt Volgens gevonden aanwijzingen moet de ballon uit Berlijn afkomstig zijn. Boeren vonden de vier passagiers met bloed over stroomd en zwaar gewond liggen. De gon del was geheel vernield en de ballon zelf gescheurd. Ken ontboden geneesheer ver leende de eerste hulp. Naar het blad verneemt, is vanmorgen te Berlijn de vrije ballon Graf Zeppelin van de Duitsche vereeniging voor de luchtvaart onder leiding van den politiecommissaris Oxé opgestegen. Oxé zou op deze vlucht examen als bestuurder afleggen. Aangezien tot nu toe geen bericht van landing is ont vangen vreest men temeer dat dit de bij Benecke verongelukte ballon is. AUTOBUS DOOR HET IJS GEZAKT. Twaalf dooden. Helsingfors, 6 Febr. (H. N.) In de Finsche golf is een autobus, waarin zich 12 perso nen bovonden, door het Ijs gezakt. Allen zijn verdronken. BRAND IN EEN WARENHUIS, Twee arbeiders levensgevaar lijk gewond. Parijs, 6 Febr. (H. N.) In de voorstad Aubervilliers is vanmiddag brand uitge broken in een warenhuis, dat uit huut op, getrokken was en een oppervlakte van 1200 M2. besloeg. Het gebouw is geheel uitge brand. Het gelukte de brandweer de aan grenzende gebouwen te beschermen. Twee arbeiders zijn levensgevaarlijk gewond. De oorzuak is vermoedelijk in kortsluiting te zoeken. DE VORST IN ITALIË. Hoe kond het is in het Zuiden. De hevige vorst heeft reeds een aantal slachtoffers gemaakt. Op een in de golf van Napels liggend schip werd een kok, die uit de heete kombuis in de buitenlucht kwam, zoodanig door de koude bevangen, dat hij na overbrenging naar een ziekenhuis over leed. Ook een oude vrouw te Napels is ten gevolge van de koude overleden. Tarento ligt geheel onder de sneeuw en ook het eiland Sicilië en Messina zijn met zulk een dikke sneeuwvacht bedekt, dat de telefoon verbindingen bijna alle gestoord zijn. Het verkeer te Venetië wordt door het vele drijfijs op de lagunes ten zeerste bemoei lijkt en de Po is op eenige plaatsen geheel toegevroren. Te Parrna heeft men een tem peratuur gemeten van 27 graden Fahren heit. De toestand verergerd HET WEER VAN MORGEN. Hoogste burometerstand: 779.2 te Breslau. Laagste barometerstand: 750.1 te Isafjord. Verwachting tot den avond van 8 Februari: Meest matige O. tot Z. O. wind half tot zwaar bewolkt, droog weer strenge tot matige vorst in het N. in het Z. matige tot lichte vorst. BOTSING TUSSCHEN MIJNWERKERS EN POLITIE. Verscheidene personen gewond Londen, 6 Febr. (H. N.) Tn graafschap Monmouth namen vandaag 700 vverklnoze mijnwerkers een dteigende houding aan tegen niet-georganiseerdo mijnwerkers die in de mijn Nine Mile Point werken D<- polltie moest tweemaal een charge rnel haar gummistokken uitvoeren alvorens het haar gelukte de menigte uiteen te drijven Verscheidene personen zijn licht gewond. Uit Colombo wordt d.d. 5 Febr. aan de Tel. bericht: In het verdere verloop van den dag is de toestand zoo ernstig geworden, dat wel haast van een opstand kan worden gespro ken. Politie-agenten en brandweerlieden, die de vele gestichte branden wilden blusschen, werden met steencn bekogeld en talrijke personen werden gewond. De politie van het hoofdbureau slaagde er niet in de me nigte uiteen te drijven en moest andere bu reaux alnrmeeren. Bij de talrijke charges zijn minstens vier personen gedood en waarschijnlijk is een groot aantal personen gewond. Na afloop van de werkzaamheden in de spoorwegwerkplaatsen, keerden de aldaar gestationneerde agenten naar het politie bureau terug, waar zij verlof kregen naar huis te gaan. Onderweg werden zij echter op bijna eiken hoek met een regen van steenen begroet. Ten slotte slaagde een detachement poli tie erin een man te arresteeren. die twee agenten had aangevallen. De menigte deed hierop een nieuwe aanval op het politiebu reau en eischte vrijlating. De politie weiger de evenwel en de menigte stak vervolgens door middel van brandende palmbladeren, twee huizen, nabij het politiebureau, in brand, evenals een kleinen winkel. De elec- trische geleidingen naar het hoofdbureau werden doorgesneden, waardoor het gehee- le blok huizen in duisternis werd gehuld. Door het afsnijden der telefoondraden werd het bovendien onmogelijk telfonisch assis tentie te requireeren. De brandweer, die inmiddels was gearri veerd. werd de doorgang versperd en drie brandweerlieden werden ernstig gewond. De andere spuitgasten zochten een toevlucht in een nabijgelegen theater en de menigte eischte van den directeur, dat hij de vluch telingen zou uitleveren, hetgeen hij echter weigerde. Een oogenblik scheen het, dat ook het theater in brand zou worden gestoken, doch het volk vergenoegde zich er ten slot te mee den auto der brandweer in brand te steken. De Spaansche koningimmoeder overleden Kardinaal van Rossum tegenstander De Romoinsche correspondent van de Frankfurter Ztg rneldt aan zijn blad, dat de paus tot dusver zijn standpunt met be trekking tot de Romeinsche kwestie nog niet heeft bepaald, maar den raad inwint der kardinalen. Van dezen zouden zich nog slechts enkelen tegen de voorgenomen re geling verklaard hebben. Als leider van de oppositie geldt kardinaal van Rossum. de prefect van de propaganda Daar de onder handelaars reeds tweemaal, op 6 Decem ber on op 14 Januari, den stand der onder handelingen in een geteekend protocol heb ben vastgelegd, zullen deze, als er geen kink meer In den kabel komt, wel spoedig in het openbare stadium moeten overgaan. Een telegram aan de Times uit de on middellijke omgeving van kardinaal Gas- parri meldt, dat de overeenkomst tuöschen Italië cn het Vaticaan inzake het herstel de facto van den kerkelijken stant Zondag geteekend zal worden, waarna de paus op 12 Februari, den verjaardag van zijn troons bestijging, een toespraak in den St. Pieter zal houden over dit onderwerp. DE BET VAN TUNIS ERN8TIG ZIEK. De bey van Tunis is sinds enkele dagen nog al ernstig ziek. In zijn omgeving maakt men zich ongerust. I COOLIDGE OVER HET HERSTEL» VRAAGSTUK. Washington. 5 Febr (V.D.) Het Wit te Huis verklaarde heden, dat Coolidge hoopt, dat niet een Amerikaan tot voorzit ter van de deskundieeneonferentie zou worden gekozen, daar Amerika daaraan niet rechtstreeks deelneemt. De Amerikaan- srhe regeering is nog steeds van meening, dat er geen verhand mag worden gelegd tusschen de schuldenkwestie en het her- «telvraagstuk. Uit Madrid wordt gemeld, dat de konin gin-moeder Maria Christine gistermiddag te half vier is overleden. Zij was een boren aartshertogin van Oostenrijk en werd 71 jaar oud. Zij was de tweede gema3 lin van koning Alfonso XII Toen deze in November 1885 overleed, werd zij regentes, daar de tegenwoordige koning Alfonso pas zes maanden later het levenslicht aan schouwde. Tijdens diens minderjarigheid, lot 17 Mei 1902, voerde zij het bewind. Zal Duitschland hem opnemen Berlijn, 5 Febr (V.D.) Naar de Vossl- sche Zeitung schrijft, schijnt het dat in- officieel in Duitschland navraag gedaan is, hoe de Duitsche regeering reageeren zou, wanneer Trotzki zijn domicilie in Duitsch land zou kiezen In de zitting van het rijkskabinet van Dinsdagmiddag zou deze vraag zijn besproken. Acute beteekenis krijgt het vraagstuk echter pas, wanneer een bepaalde aanvrage of een voorstel tot het uitreiken van een pasvisum ingediend is. De Vossische Zeitung is van meening dat er geen twijfel bestaat, of Trotzki zal vergunning krijgen in Duitschland te ver blijven. DE GRIEP-EPIDEMIE IN BELGIE. Scholen gesleten. Naar de correspondent der N. R. C. te Brussel meldt, is het aantal griepgevallen, vaarvan sommigen met doodelijken afloop, sedert een paar weken, het heele land door weer aanzienlijk toegenomen. Te Brugge is ongeveer een derde der bevolking bedlege rig cn moesten twee katholieke middelbare scholen worden gesloten. Ook het militaire hospitaal ligt vol zieken. In het Groot-hertogdom Luxemburg blijkt de griep-epidemie eveneens reeds heel wat slachtoffers te hebben gemaakt. Sommige scholen, o.m. het collegium te Echternach, moesten wegens ziekte van de helft der leeraren en leerlingen, tijdelijk gesloten worden. Nader wordt gemeld Ook de lessen aan de Nederland8che school te Brussel zijn geschorst. SLACHTOFFERS VAN GAS* 1 VERGIFTIGING. Een gezin te Antwerpen, bestaande uit een vrouw en vier kinderen, is door licht gas vergiftigd De vier kinderen zijn om het leven gekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1