F\DUIM BURGER SSSSSSSS SSSTSSRS CEMENT. DÉ EEMIANDEQ GARAGE MOLENAAR Telefoon nos. I2Ï0 -1211 -1212 FIAT CITRÜëN BUICK LA SALLE EU A. H. VAN MEUWKERK F* LAA-tWIERSVELD U^t^endóYf AMlCll IA PRIJS OER ADVERTEWTIEN van 1—4 regels f I 05 met inbegrip van een bewijsnummer, ^aterdag 9 Februari 1929 27e Jaargang No. 188 EU1TENLAM0SCH OVERZICHT STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE CADILLAC. REGELING TUSSCHEN PAUS EN QUIRINAAL ONTPLOFFING IN EEN CHEMISCHE FABRIEK. Complete Woninginrichting THSEMEU3ELEIV Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS A. N. KINDRIKS 3roote Koppel ll - Tel. II35 Handel in Bouwmaterialen PAARD EN WAGEN OVER T IJS Een paaldorp op den bodem ontdekt LUXE AUTO VERHUUR BELJ TEL BEL SYRIE'S NATIONALE VERGADERING Schennis der mandaat bepalingen VIERVOUDIGE MOORD STOOMWASSCntRIJ LITWINOF'S PACT Heden plechtige onderteekening ONRUST IN COLOMBO ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10 per maand 0.75 per 1 1 1 week (met gratie verzekering tegen ongelukkenl 1 0.17]!v Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderlijke nummers t 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INI ERG 515 DIPEOEUR UITGEVER. J.VALftliOFF DAGBLAD elke regel meet f0 25 Liefdadigheids adverteotlSn voor de helft vaD den prijs. Kleine AdvertentiSn ..KEITJES' bil vooruitbetaling 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD I I.— Bewijsnummer extra '0 05 Het protocol van LitwinoL De beteckenis van Roementë's instemming. Wat zullen Est land en Letland doen Aanvankelijk zou Donderdag te Moskou het protocol van Litwinof, waarvan, zooals men weet, de strekking is het pact van Kellogg eerder in werking te doen treden voor verschillende Oost-Furopeesche Sta ten onderteekend worden. Daarvan is ech ter niets gekomen en Moskousche berich ten behelzen zelfs, dat na het uitstel der onderteekening nog niet een nadere datum is vastgesteld, al zou rnen uit sommige be richten kunnen afleiden, dat de plechtig heid Vrijdag zou plaats vinden. Doch op 8 Febr. is zij achterwege gebleven De aankomst van den Roeineenschen gezant te War schau. die voor Roemenie zal onderteeke nen. is in elk geval reeds een dag ver traagd, maar als de voornaamste oorzaak der opschorting wordt in sommige kringen beschouwd het feit, dat Letland cn F.st land. wier ministers van buitcnlandsrhp zaken zich te Riga bevinden, teneinde het vraagstuk te behandelen, of zij gevolg zul len geven aan den Foolschen aandrang om terstond te onderteekenen dan wel nader hand hnn adhaesie te betuigen, nog niet definitief positie hebben gekozen. Polen heeft er natuurlijk het grootste be lang bij het resultaat van de besprekingen te Riga af te wachten en hoont, dat althans Estland ervoor zal zijn te vinden het pro tocol tegelijk met Dolen en Roemenie le onderteekenen. want de constellatie, die zou zijn ontstaan bij het vasthouden aan den termijn van gisteren, d.vv.z. wanneer alleen Roemenië en Polen de overeenkomst met sovjet-Rusland sloten, zou tiet protocol, naar Polen meent, een bizondeve waarde verleenen voor de Russisch—Roeineensche betrekkingen en in aanmerkelijke mate de scherpste kanten daarvan afslijpen, het geen onvermijdelijk de beteekenis van het Poolsch—Roemecnsche bondgenootschap zou verkleinen. In verband met deze constellatie be schouwt men het te Moskou als een posi tief resultaat, dat het protocol een zekere ontspanning, meebrengt tusschcn de sov jetunie en Roemenië, wat het Bessara bische vraagstuk betreft. Kcnerzijds wordt dit feit hierdoor onderstreept, dat Roeme nië, ofschoon het heelernaal geen officieele betrekkingen met Moskou onderhoudt, nochtans heeft besloten een bizonderen ge zant ter onderteekening van 't protocol naar de Russische hoofdstad te zenden, aan den anderen kant hierdoor dat Lit winof zich verecnigde met het Poolsehe voorstel, krachtens hetwelk het procol een inleidende formule bevat in dezen geest, dat bet de bestaande vreedzame betrekkin gen tusschcn de onderteekenaars zal ver aterken. De hooggespannen Roemecnsche ver wachtingen, dat de sovjet-unie door deze formule ertoe zal worden gebracht af te zien van discussies over het Bessarabische vraagstuk, moedigt m»n te Moskou, naar uit een bericht van de Voss. Ztg. valt op te maken, geenszins aan. Integendeel le Moskou gaat men tegen dergelijke opvat tingen, wat te begrijpen is, zoo duidelijk mogelijk in. Litwinof, zoo zegt men te Mos kou, heeft zijn goedkeuring aan de formule kunnen hechten, daar het met Roemenie niet in een toestand van oorlog verkeert Overigens heeft men te Moskou reeds bij voorbaat verklaard, dat, al beteekent het toetreden tot Kellogg's pact en het onder teekenen van 't protocol, dat men in Rus land van den oorlog afziet als middel om het Bessarabische vraagstuk op te lossen. Rusland echter geenszins ziin aanspraken laat varen en ook geen pogingen zal nala ten om ten aanzien van deze kwestie op vreedzame wijze tot een accoord te komen. Maandag onderteekening der documenten ESN KLEINE PLANEET ONTDEKT. Milaan, 7 Febr. (V.DVolgens mede- deelingen in de bladen heeft prof. oi«.a van de Turijnsche universiteit een kleine planeet ontdekt, die voorloopig de, benaming „X C 28" gekregen heeft. Rome. 7 Februari (IIN.). De spanning te Rome is, nadat orn 1 uur het bericht be kend was geworden, dat de kardinaal staatssecretaris alle diplomatieke vertegen woordigers bij den Heiligen Stoel tot een bezoek had uilgenoodigd, om hun mede deelingen over den stand der onderbande lingen met de Italiaansche regeering te doen, zeer toegenomen. In katholieke krin gen gelooft men te weten, dat de onder teekening van alle documenten in den mor geu van Maandag 11 Februari zal floats hebben, zoodat de Osservatore Romano in dienzplfden dag een extra editie den t«-kst van de gesloten overeenkomst zal kunnen publiceeren. Dinsdag zal de paus den ver jaardag van zijn kroning vieren, wal dit jaar weer voor het eerst door het opdragen van een pauselijke pontificale mis in de St. Pieter zal geschieden. Men neemt aan. dat de paus in een toespraak tijdens de mis de verzoening met Italië zal bekend maken en tegen het einde van de mis van in buitenloggia van de Sint Pieter urbi et orbi den pauselijken zegen '.al ge ven, zooals dit vóór 1870 geschiedde. De Ro meinsche binden en de Osservatore Roma no bevatten echter nog geen enkel bericht omtrent deze aangelegenheid. Wat uit breiding, van den kerkdijken staat betreft, hierover luiden de berichten nog verschil lend, doch in ieder geval zal het gebied zooveel uitgebreid moeten worden, i-it er voor alle dertig vertegenwoordigers bij «ten Heiligen Stoel gelegenheid bestaat om zich op pauselijk gebied te vestigen. Vijf arbeiders gedood ALDEGONDESTRAAT 103-105-10? TEL 543. GROOTE SORTEERINQ JLUEFAUTcUILS en Met meer van Constanz dicht gevroeren Te Scgni, aan den spoorweg van Rome naar Napels, had in een chemische fabriek tot het vervaardigen van ontplofbare stof fen, ten explosie plaats, omtrent «le oor zaak waarvan men nog in het duister (ast. Vijf arbeiders warden gedood. Een deel der fabriek stortte in. De venstors van het station en van de huizen in den omtrek sprongen. [OPT OP .TEL. Berlijn, 7 Febr. (H. N.) Aan het Ber liner Tageblatt wordt uit Stuttgart ge meld, dat het meer van Constanz zoover toegevroren is, dat men over het ijs van den eenen oever naar den anderen kan ko men. De arbeiders, die anders per stoom boot over het meer worden gezet, moesten gisteren te voet naar den tegenovergestel- den oever gaan. Het ijs is zoó dik, dat men met paard en wagen of per auto het meer kan passeeren. Bovendien is het ijs zeer helder, zoodat men tot op den grond van het meer kan zien. Op één punt is een oud paaldorp uit het steencn tijdperk ontdekt De verschillende bouwwerken zijn zeer duidelijk te zien. Een eigenaardig verschijnsel is het zoo genaamde „brullen" van het ijs, dat op ver ren afstand hoorbaar is en door de voortdu rend in beweging zijnde watermassa's wordt veroorzaakt, waardoor liet ijs aanhoudend splijt cn scheurt, wat met donderende gelui den gepaard gaat HET DISCONTO DER BANK VAN ENGELAND. De Bank van Engeland heeft (gelijk wij meldden) het disconto met een vol procent tot 5/4 pet. verhoogd. Een discontover'lino ging werd na de laatste belangrijke goud onttrekkingen in hoofdzaak voor New York sehe rekening, verwacht Dinsdag wem door New York te Londen nog 10 100 000 goud gekocht, waarvan 3.COO.OOO op de open markt, terwijl het resteerende aan de Dank van Engeland werd onttrokken. DE IJSVOR2TING IN ZWEDEN. Moeilijkheden voor do scheepvaart. Stockholm, 7 Febr. (V.D.) Door de steeds aangroeiende ijsmassa's aan de Zweedsche kust, ontstaan voor de scheep vaart de grootste moeilijkheden. Talrijke schepen bevinden zich in gevaar. Voort durend komen in Gothenborg noodseinen binnen. In het Kattegat zitten ongeveer 100 schepen in het ijs; de slaatsreddings- booten zijn onderweg. Ponsot zendt haar naar huis Ponsot, de Fransche Ijiooge commissaris in Syrië heeft sine d i e de wetgevende na tionale vergadering van Syrië verdaagd. De reden hiervoor is, dat de nationale vergade ring weigerde een artikel aan te nemen, dat de internationale verplichtingen van de mandaatmogendheid waarborgt. De nationale vergadering had volgens een nader bericht reeds 11 Augustus haar arbeid gestaakt. Volgens dit telegram werd als re den van de verdaging opgegeven, dat de door de vergadering uitgewerkte tekst van een artikel niet in overeenstemming was met artikel 22 van het Volkcnbondspact en de mandaatbepalingen. Ook ontbraken pre- ciese reserves betreffende de internationale verplichtingen van Frankrijk cn waarbor gen voor de eerbiediging van den bestaan- den rechtstoestand. DE GEBEURTENISSEN IN AFGHANISTAN. De zoon van Aman Oollah op de thuisreis. Warschau, 7 Febr. (V. D.) Met den uit Parijs komenden trein is te Warschau gearriveerd prins Hedjat Allah Khan, de zoon van Aman Oellah. vergezeld door den Afghaanschen gezant te Angora, Goetan Ahmed Rhnmani. Zij zullen over Moskou naar Tasjkent reizen en vandaar per vlieg tuig via Herat naar Kandahar. Zoowel de prins als de gezant zijn vast overtuigd van een spoedige overwinning van Aman Oei lah. STOOMBOOT MET 800 PASSAGIERS GESTRAND. Boekarest. 7 Febr. (V.D.) Het luxe- stoomschip Albania, dat met 800 passagiers van Odessa naar Constantinopel voer, ls i.abij Constanza gestrand. Daar zich onder de opvarenden vele Russische onderdanen bevinden, heeft de Roemeensche regeering besloten slechts onder deze voorwaarde hulp te verleenen', dat de passagiers in po litieke quarantaine zullen gaan. DE FRANSCH-DUITSCHE TOENADERING De vóóroordoelen verdwijnen hoe langer hoe meer. Parijs, 7 Febr. (H.N.) Het banket, door de Fransche leden der Duitsch-Fransche Studiecommissie aangeboden, waarbij de Duitsche gezant en Berthelot als vertegen woordiger van het ministerie van buiien Inndsche zaken aanzaten, is een groote be- tooeing voor de Duitsch-Fransche toenade ring geworden De rij der sprekers werd geopend door Charles Laurent, den vroege ren gezant van Frankrijk te Berlijn, die erop wees. dat alle vooroordeelen nog niet overwonnen zijn, maar toch belangrijke vorderingen zijn gemaakt. De vraagstuk ken. die vroeger tegenspraak uitlokten, worden thans onbevooroordeeld onderzocht en gemeenschappelijk wordt naar een op lossing gezocht. De Duitsche gezant en Berthelot hielden eveneens toespraken, waarin zij op de. ver schillende teekenen voor een toenadering tusschen beide volken wezen. 'M HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 774.8 te Stockholm. Laagste barometerstand: 740.4 te Jan Mayen. Verwachting tot' den avond van 10 Februari. Zwakke tot matige Z. tot O. wind, nevelig tot licht of half bewolkt, droog weer, matige tot lichte vorst in het O., in het W. licht vorst of temperatuur om het vriespunt. VERKEERSGEBOD Een beschaafd mensch kent de regels van den weg en volgt ze op! Bestuurders van voertuigen Leest de regels van den weg orv der stadsnieuws in dit nummer. Onstellende bizonderheden Omtrent den viervoudigen moord te Rat- zen wordt nader bericht, dat de vermoorde burgemeester Maandagmiddag een begrafe nis had bijgewoond, zoodat de vrouwen al leen thuis waren. Van deze begrafenis moet de burgemeester tegen vijf uur 's middags teruggekeerd zijn. Bij zijn thuiskomst heeti hij vermoedelijk den moordenaar verrast, hetgeen men opmaakt uit de omstandig heid, dat hij bij de deur van zijn woning doodgeschoten werd aangetroffen. De vrou wen, wier lijken ernstige schedelwonden vertoonen, zijn blijkbaar met een bijl of een ander scherp voorwerp vermoord Of de pleegzoon, die reeds sedert zijn school'aren in dienst der familie was en als knecht werkzaam was. als de eenige dader in aan merking komt, staat nog niét vast. Het on derzoek is nog niet afgeloopen. STOOM EN -VERVEN 's Maandags en 's Woensdags franco halen en bezorger, tt Amersfoort omstr. door eigen AuinbesrelJ env. Zalen voor vergaderingen, I concerten, tooneeU en feest j uitvoeringen enz Sterk verlaagde tarieven Op weg naar den vrede in Oost Europe HET DEENSCHE KONINKLIJK PAAR. Een bezoek aan de Riviera. Madrid, 7 Febr. (V.D.) Het Deensche koninklijk paar heeft het bezoek aan Span je in verband met den hofrouw afgebroken en is via Barcelona naar Cannes vertrok ken. Moskou, 7 Febr. (V.D.) Heden vindt op het commissariaat van buitenlandsche zaken der sovjet-unie de plechtige onder teekening van het Litwinof-protocol plaats. Sovjet-Rusland zal vertegenwoordigd zijn door Litwinof, Polen door zijn gezant Patek, Roemenië door den gezant Baltrusjailis, terwijl de Letlandsche en Rstlandsche, re- geeringen waarschijnlijk eveneens door hun gezanten vertegenwoordigd zullen zijn. T it- vvinof zal het woord voeren over de strek king van het protocol en de verklaring af leggen, dat de sovjet-regeering slechts den wensch koestert den vrede in Oost Furopa te bewaren Na de onderteekening. zullen de aanwezigen ontvangen worden door Kalinin, cIr president van den raad van commissarissen der sovjet-unie. De tramstaking geëindigd Te Colombo is de rust hersteld. Woens dag hervatten de trams den dienst met de arbeiders, die het werk hadden neergelegd. De vijf slachtoffers van de botsingen wer den zonder incidenten begraven.. De leider der arbeiders ried het volk aan naar huls terug te keeren, waaraan het grootendeels gevolg gaf

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1