DE EEMLANDED Dinsdag 12 Februari 1929 0UITENLANDSGH OVERZICHT BUITENLAND 27e Jaargang No. 190 WINTER'S VERKILLENDE ADEM DUITSCHLAND HEEFT VOORAL TE LIJDEN Tallooze slachtoffers GASBUIS GESPRONGEN E DE ROMEINSCHE KWESTIE VjEREGELD Mussolini wordt geprezen ABONNEMENTSPRIJS P" «"aMKieo-wxM Amersfoort 12.10 per maant) 10.75 per -week 'met grati, verzekering tegen ongelukken' I 0 17'/, Bteüen i and tranco pet post pet 5 maanden t 3.-. Af zont-, ll|k t nummeis t 0.05. TEI.I-FOON INIKRC 513 PC*fTRKKKNlNT. 47910 DIRECTEUR UITGEVER. J.VALMiOfT I DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van o -4 regels 05 ne» inbegrip van een oewiisnummer. elke regel meet f 0 25 Liefdadigheids advefientiCn vooi de helft van den prijs - Kleine Adverieniién KEITIES bit «/noruitl>rralint. - 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal pla-tsen Pewijsnummei estrn 0 05 De discussies la do Fransche Kemor over don Elzas. Drie weken lang Is er in de Fransche Kamer van gedachten gewisseld over 't vraagstuk van don Elzas. L)e discussies ein digden. zooals men weet, met de aanne ming eener motie, waarin het parlement zijn vertrouwen uitspreekt in 't patri ottisme van Klzu.s-Lotharingen, hetwelk voelt, dat het behoort lót de een-en-ondeel- hare republiek Frankrijk. Deze vrij kleur- looze motie is aangenomen met 161 van de ongeveer 000 stemmen. Van de afgevaardig den van den Klzas hebben er vier tegen gestemd, terwij! er zevon zich onthielden^ Het gros der Elzassische volksvertegen woordiging heeft zich afzijdig gehouden en zoodoende ondubbelzinnig tot uiting ge bracht. dal de Elzassische malaise onver minderd blijft voortbestaan. Voor de Voss. Ztg is pen en ander niet allecD aanleiding op te merken, dat re geering en parlement zich dus nauwelijks illusies behoeven té maken omtrent de practische uitkomsten der drie weken du rende discussies, maar tevens om vast te stellen, dat Poincaré heel gemakkelijk een einde had kunnen maken aan alle ontevre denheid en oneenjgheid een beetje ver zoeningsgezindheid en tegemoetkomend heid en het vraagstuk van den Elzas zou voor altijd uit de wereld zijn geholpen. Vrijdag nog gaf één der Elzassische -nito- nomisten Poincaré te verstaan, dat hij slechts de door den Klzas unaniem en in zijn geheel verlangde amnestie behoefde toe te staan om behalve don eeretite! ..red der van don franc" ook nog dien van „red der der Fransche gedachte in den Klzas" te verwerven. Poincaré bleef echter doof. Hij heeft niet alleen het verzoeningsgezinde gebaar ach terwege gelaten, maar ook geweigerd een jota terug te nemen van zijn beschuldtgin gen en aanklachten, gericht tegen de auto nomistische beweging, om maar te zwijgen van zijn dreigement met nieuwe weer- wraakmaatregelon. „De regeering", riep hem Vrijdag de af gevaardigde Walter toe. ..die van de Kamer de aartvaarding van een nieuwe uitzonde ringswet verlangt, is dus besloten haar on- zaPge politiek voort te zetten Al onze.be moeiingen, verzoeken en smeekbeden zijn vruchteloos gebleven. Tk kom d inr niet jpeèr op terug, maar Ik vacht het reeds nu mijn plicht elke verantwoordelijkheid af te wijzen voor de ernstige gevolgen, die deze beslissing in dort Klzas zn) hebben Gij. mé neer de minister-president, zijt den strijd begonnen De dag zal komen, waarop gij zult 'inzien, dat tegen het onbuigzame ver zet van een volk. dat besloten is zijn rech ten en vrijheden te verdedigen, ook «1e wil eener sterke regeering te pletter zal loo: pen". Het conflict heeft dan ook niets van zijn tegcmvoord'ge scherpte verloren. Het is een tragisch noodlot zoowel voor den Klzas als voor Frankrijk. Zijn oorzaken zoo meent een Dultsch blad als de Vossische liggen uitsluitend in 't onvermogen en m'ss'chien ook een wein'g in' 't gebrek aan goeden wil om elkaar te begrijpen. De groote po'itleke partijen in Frankrijk heb ben het Elzassische vraagstuk steeds al leen bekeken van den gezichtshoek harer „hausllchen Streites" De rechtsche partijen meenen den strijd tegen de door h»n gehate wetgeving in zake de scheiding fusschen kerk en staat „op den mg" van 't Klzass'sche volk te kunnen uitvechten en links heeft zich al te zeer in dezen strijd om kerk en school vast gebeten om nog de eigenltike drijfveeren der autonomistische beweging te kunnen onderscheiden. Maar en dit is misschien het eenig pos'tiéve geweest der lange befoogen in 't Fransche parlement het conflict is een zuiver binncnlandsch politieke aangelegen heid van Frankrijk Hoe scherp de discus- s'es ook waren, van hoeveel temperament zij ook getuigenis aflegden en hoe nadruk kelijk de Elzassische bezwaren ook werden voorgedragen, zelfs onder de nutonom'sten was er geen één, die niet em loyale beken tenis ten gunste van Frankrijk heeft afge legd en die niet elke gedachte aan een af scheiding van den Klzas roet klem afwees. H<>t 'Elzassische volk beeft hij mo"de van ziin gekozen vertegenwoordigers opnieuw te kannen gegeven, dat het zich als Fransch beschouwt en Fransch wil blijven. Het Elzassische vraagstuk mo°t daarom buiten de internationale discussies blijven. KOUDE EN KOLENNOOD. Ernstige toestand in Polen. Uit geheel Polen komen berichten om trent buitengewoon hevigen vorst In de V «fdstad vro' het yanm 'ht 34 gr. r De reddingsbrigade moest In 206 gevallen hulp verlecnen aan menschen, die gevaar liepen dood te vriezen. Wegens den plotseling in getreden kolennood heeft de spoorwegdi rectie voorraden steenkolen tegen markt prijs aan de bevolking verstrekt. Uil het ge heele land worden verkeersstoringen ge meld. WINTER OP DEN BALKAN. Co nsfafitinopel. 10 Febr (V DTo sommige wijken der stad heeft de -sneeuw een hongte van 3 M bpreikt De Orient- exprea ls nog steeds geblokkeerd. Temperaturen zooals in 150 jaar niet geregis/cerd zijn. B e r 1 ij n, 11 Febr II.N.) Over de gevol gen van de koudegolf komen uit bijna alle deelen van Duitschland en van Europa on telbare berichten De Duitsche Seewarte te Hamburg heeft sedert het begin van haar bestaan nooit een zoo lage temperatuur als vandaag geregistreerd. Het meteorologisch burtau te Dresden heeft sedert 1871 geen zoodan.g lage temperatuur als vandaag ge reg. streerd. lp Opper-Sileziê is de tempera tuur tot bijna 40 graden onder nul gedaald. Men verwacht bier ecliter dat het weer spoedig zal omslaan Ook uit het zuidwes ten van Uuitschlaud worden temperaturen gemeld, zooals sedert jaren niet zijn voor gekomen Ook boven Frankrijk is een nieu we koudegolf doorgedrongen In Hongarije is de temperatuur tot .'13 graden onder nul gedaald. In Bulgarije zijn temperaturen ge registreerd. zooals tot nu toe aldaar nooit zijn waargenomen. De landdag van Poo'seh Opper Silezië kon wegens de verkeerssto ringen niet vergaderen In Tsjecho Slowa kije wordt het spoorwegverkeer op een ware proef gesteld en het is in hooge mate gedeorganiseerd Te Hamburg zijn vandaag geen Kngelsche kolenschepen aangekomen, wat ecnige bezorgdheid met betrekking tot de kolenvoorziening van Hamburg wekt. De Waddenzee aan de westkust van Sl^es- wIjk'is thans toegevroren. Daar heeft de koude nieuwe verkeersmoge.ijkhedcn ge schapen. Kr ls thans een geregeld autobus verkeer naar de eilanden. ïn de Kiel ér bocht zijn 20 schepen ingevroren, waaron der tien Duitschen. Dok de t\vee pantser schepen van de Duitsche marine, die de laatste dagen veel hulp hadden verleend, konden thans niet meer door het Ijs. De bemanningen van de vastgevroren schepen moeten van levensmiddelen worden voor zien. De havens aan de Oostzee en in .De nemarken zijn door het ijs niet meer be reikbaar Ook de Duitsche binnenscheep vaart hééft onder den strengen vorst zeer te lijden. Men verwacht, dat de Neckar bin nenkort toegevroren zal zijn De .Bovenrijn" is reeds toegevroren Op het meer van Consiands is hel scheepvaartverkeer tus: schen Lindnu en de Oostenrijksche havens wegens het ijs gestaakt moeten worden. Wat den invloed van de koude op het spoorwegverkeer betreft, wat uit Stuttgart gemeld, dat op sommige trajecten de rails tengevolge van de koude gesprongen zijn. Het aantal ongevallen, door de koude ver oorzaakt, neemt toe Te Hamburg vond men tweê personen, die doodgevroren wa ren. Ook uit Hongarije worden verschalen de gevallen vermeld, dal personen doodge vroren zijn In Silezie ziin 4 spoorwegar beiders door een lorrie gedood, aangezien de lorrie door de stprke stoornootwikkeling van een locomotief in verband met den vorst onzichtbaar was. Ook te Berlijn heb ben tal van ongelukken plaats gefiad. Do Dultsnhe linieschepen geven hun pogingen op. Hamburg, It Febr. (V. D.) D3 beide linieschepen „Schleswig-Holstein" en „El- sass'die waren uitgevaren om de in de Oostzee door het ijs gevangen gehouden schepen assistentie te verlecnen, zijn in den loop van gisteren naar Kiel teruggekeerd en zijn daar voorloopig voor anker gegaan. Zij moesten hun strijd tegen het ijs opge ven aangezien de geul, die zij vrijmaakten, door den scherpen Oostenwind onmiddel lijk weer met ijsschotsen werden bedekt, die door de strenge vorst direct weer aan el kander vroren. Daardoor was het den de linieschepen volgende booten onmogelijk de „Schleswig-Holstein" en de „Elsass" te volgen. De belde oorlogsschepen zullen Dinsdag opnieuw trachten naar buiten te loopen, maar indien de Oostenwind aan houdt zal dit niet makkelijk lukken. In de Lubecker en Kleler Bocht zijn 20 schepen door het ijs ingesloten. Op initiatief van het Verbond van Duitsche Reedors zijn hedenmorgen twee vliegtuigen naar de Lu becker en Kielerbocht gezonden, teneinde -»ch op de hoogte te stellen van de postie der schepen en hen zoo noodig van levens middelen te voorzien. De Hamburg-Ame rika Lijn, de Norddeutsche LloydNen de Hamburg-Zuid-Amerika Stoomvaat-Maat- schappij hebben levensmiddelen uit hun voorraden ter beschikking gesteld. B e r 1 ij n, 11 Febr. (V. Dl Uit alle dee len van Duitschland blijven de berichten over ongekende koude hir^^nkomen. Te Maagdenburg vroor het hedenmorgen 25.7 graden, een temperatuur, sedert 2 Fe bruari 1820, dus 100 jaar geleden, niet meer voorgekomen. In de buitenwijken werd zelfs 32 graden onder nul genoteerd. In de nabijheid van Mansfeld daalde de tempera tuur tot 34 graden en verscheidene scholen moesten gesloten worden. Zelfs'de Saai*, die door haar groot kali-gehalte bijna nooit bevriest"is thans geheel dichtgevroren. Ook «e Weimar, waar de temperatuur 20 rcra den is. moesten schalen geaiotei worde*» ">eP7ien eon groot deel d*r Lerüngen v.nJ. uit de lagere klassen, hun huis niet konden verlaten. Het ergst hééft echter het wild in de bosschen en in het gebergte to lijden. Schuwe reeën cn herten vertoonen zich op bewoonde gedeelten en op verschil lende plaatsen heeft men de bevroren ka davers van doodgevroren wild gevonden. Zelfs voor Europeesch Rusland zijn tem peraturen, als thans in Duitschland heer- schen. buitengewoon Te Gosslar, waar het 30 graden vriest, zijn veertig auto's in de sneeuw blijven steken. De scholen zijn gesloten en het tele foon en spoorwegverkeer ligt stil. Uit geheel Duitschland worden trein- storingen en vertragingen op bijna alle lijnen gemeld. Men gelooft echter, dot de koudegolf thans haar hoogtepunt heeft bereikt, aan gezien uit Rusland geen toevoer van nieu we toevoer van koudeluchtmassa's wordt gemeld. Sluiting van scholon in Duitschland. Berlijn, 11 Febr. (V. D.) De buiten gewoon strenge koude heeft te Berlijn steeds grootere gevolgen. Gedurende de laatste 36 uur zijn te Berlijn niet minder dan 279 personen door de koubevangen. Zondag werden 120 en heden tot 12 uur reeds 159 gevallen door den geneeskundi gen dienst behandeld. Het betreft voorna melijk het bevriezen van ooren en neuzen Interessant is, dat het grootste gedeelte der gevallen bij mannen is voorgekomen. De brandweer is sinds Zondag onafge broken in de weer Voortdurend worden branden en het springen van waterleidings- huizon gemeld. Hedenmiddag waren alle beschikbare wagens van de brandweer óp- straat De Save losgovroicn. A gram, 11 Febr. (IT.N.) Sedert 40 jaar is da Save voor het eerst weer toege vroren. Het spoorwegverkeer met Split, dat sedert 23 Januari is'gestaakt, kon nog niet worden hervat. In de steden van de Save is 31 graden vorst geregistreerd. Lochia erbindirg Daitsch- land— Denemarken. Stockholm. 11 Febr fH.N.) De bui tengewone koude blli taanhouden- Daar de veerdionsfon tusscïi«Vi Denemarken cn Duitschland het bedrijf moesten staken, fctjn vliegtuigen gereèit gemaakt om de post naar Duitschland te vervoeren. Verscheidene dorpen op do hoogvlaklo van Eonrgogne ingesneeuwd. Parijs, 11 Febr (H N.) Terwijl het te Parijs slechts 8 graden vriest, worden uil het Mnrnegebied cn de Vogezen tempera turen van .20 graden onder nul gemeld Óp de hoogvlakte van Bourgogne zijn verschei dene dorpen door de sneeuw van de bui tenwereld afgesneden De Maas ln België goed deels dichtgevroren. Brussel, 11 Febr (H N.) De Maas ts van de Fransche grens tot Namen toege vroren. In de Ardennen vriest het 20 gra den. Do ingesneeuwde trein. Da reizigers in veiligheid. Londen, 11 Febr. (H. N.) Volgens een bericht uit Constant!nopel zijn de reizigers van den ingesneeuwden Simplon Express- trein in veiligheid Men is er in geslaagd hen per auto naar Rodosto te brengen, van waar zij per schip naar Constantino- pel zijn gebracht. Onder de reizigers be vond zich ook de Kngelsche hooge com missaris van het Irak-gebied. Aan den Gouden Hoorn duurt de buitengewoon strenge vorst voort. De zee is voor een groot gedeelte toegevroren. De treinen van Europa naar Turkije worden aan de Du t- sche grens nog steeds door de ophoopin gen van sneeuw tegengehouden. De winter in Roomonlë, Boekarest, 11 Febr. (H. N.) Ook Roemenië heeft onder den strengen vorst zeer te lijden. Te Boekarest werd vanmor gen een temperatuur van 22 graad vorst 'gemeld.-Te Sulina daalde de temperatuur tot 25, in Besarabié tot 30 en in Predeal zelfs tot 34 graad Celsius onder nul. Hoe het wintert in Oostenrijk. Do koudslo dag sinds ander* baïvo eeuw. Geheel Oostenrijk lijdt onder een nieuwe- koudegolf ln de voorsteden van Weenen vroor het gisterochtend 26 graden. Weenen, 11 Febr. (V. D.) De laagste temperatuur te Weenen was hedenmorgen 29 graden Celsius vr~st. Dit is de laagste, stand van den barometer te Weenen sinds 1775, dus sinds 154 jaar. Alle telefoonver bindingen met Belgrado zijn hedenmorgen gestoord. W e e n e n. 1 I Febr. (V. D.) De gevolgen van de koude beginnen te Weenen op on aangename wijze voelbaar te worden. Het gebrek aan water wordt steeds nijpender gas- 'en .waterbuizen brekrn op vele plaat sen en de griep grijpt steeds verder om zlc'» heen. Alle aangekondigde spar twestr'jrie voor 7ondag z'ln a'ge'ast Hedenmorgen was de temperatuur te Weenen 23 grader onder nul. PELLE KOU IN RUSLAND. Kowno. 11 Febr. (V |J.) Naar uit Mos kou gemeld wordt, zijn tengevolge vnn de koude in Moskou on Leningrad alle utn versiteiten gesloten Ook alle scholon wer den gesloten. In den loop van don Zon lay werden in Moskou 110 menschen in de zie kenhuizeri binnengedragen, die door de koude verwondingen hadden opgeloopcn Vooral moeilijk is de toestand geworden voor de buitenlandsche schepen, die voor Leningrad liggen en de haven niet kunnen hinncnloopen. De marine heeft opdracht gok regen de reddingsmnatregelen der ijs brekers in de Fitwche Golf te ondersteunen Uit verschillende deelen van Rusland wor den temperaturen gemeld van 44 graden onder nul. DE VORST TE DANZIG. Schepen ingevroren. Danzig. 11 Febr. (V.D.) De hevige vorst heeft groote moeilijkheden voor de haven van Danzig veroorzaakt. Reeds Za terdagmiddag stond het verkeer in de ha ven zoo goed als stil. Zondag trachtten drio Deensche stoomschepen te vergeefs uit dc haven te komen. Verscheidene binnenko mende schepen konden niet in de haven komen. Het Duitsche stoomschip Gloria kwam op 5 mijlen van de kust in gevaar. Later verbeterde de positie van het schip doch het kon niet de haven binnenkomen. Nog onderscheidene andere schepen liggen in de golf van Danzig ingevroren. Ook het spoorwegverkeer ondervindt groote moei lijkheden tengevolge van de felle koude. De sneltreinen uit Polen rijden met 5 uur vertraging. De D-trein uit Krakau had 6lA uur vertraging. WINTER IN DENEMARKEN. Geïsoleerde eilander Kopenhagen, 11 Febr (V D.) Ten gevolge van de vorst liggen bijna alle Deen sche veerdiensten stil. Seeland. Laaland cn Palstér zijn volkomen geïsoleerd Alleen op de lijn Helsingoer— Helsingfors was nog een kleine doorgang in het ijs Te Kopenhagen is heden slechts één veerboot uit Malmö aangekomen. Op het opengebleven traject HelsingoerHelsingfors is de veerboot ech ter vervangen door een ijsbreker. waarmee «1e passagiers vervoerd worden. Verschil lende booten- kónden niet binnen loopen en /tin in "hel ijs blij ven steken De t»ein ui? Mecklenburg, die volgens de dienstregeling gisteravond te 7 uur te Kopenhagen be hóórt aan te komen is dnór hedennacht t«- half vier gearriveerd. In de Oeresont zitten 17 stoomschepen in hot ijs vast. Het eiland Sbrogee in de Groote Belt is reeds van 2" 'nnuari j.l. geïsoleerd. Vier dooden en negen zieken Frankfurt a. d Main, 11 Febr. (V. D.) In het in de nabijheid van Frank furt gelegen Hessisrhe stadje Neu ïsenbtirg is in den nacht van Zondag op Maandag oen gasbuis gesprongen Net uitstroonfende gas drong in twee huizen. De familie Spat. vader, moeder en een 12-Jarig kind. werd hedenmorgen dood in bed gevonden. De negenjarige zoon van de in het andere huis wonende familie Möllér werd eveneens dood in bed gevonden. Negens andere per sonen moesten in het ziekenhuis van Of fenhach worden opgenomen, terwijl twee personen in huis konden worden ver pleegd. De toestand van eenige patiënten is levensgevaarlijk. DE DUITSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. Een verworpen arbitrale nil- spraak. Stuttgart, 11 Febr. (V.D.) Bij het referendum onder de modern georganiseer de metaalbewerkers van de Wurtemburg- sche metaal-industrie, waaraan ongeveer 50 000 arbeiders deelnamen, is de arbitrale uitspraak met groote meerderheid van stemmen verworpen. Meer dan 95 pet. der stemmen sprak zich tegen het aanvaarden der uitspraak uit HET GROOTSTE SCHIP DER FRANSCHE HANDELSVLOOT. Parijs, 11 Febr. (H.N.) Op een de"" Fransche werven zal dezer dagen de kiel worden gelegd voor een nieuw stoomschip, dat het grootste van de Fransche koop vaardijvloot zal worden. Het schip wordt 280 Meter lane en zal een waterverplaat sing van G0.C00 ton hebben. 'IJERIKA'S RIJKDOM. New-York. 11 Febr. (V.D.) Volgens de juist te Washington gepubliceerde of- ficieele statistiek bereikte het uitvoerover schot van de Verèenigde Staten in^h^f jan- 1928 een hoogte van é^n milliard dollir. 133 JAAR OUD? Berlijn. 9 Febr. (H.N.) Volgens een be rkht" uit Moskou is ln Armenië een Tu' k- sche vrouw gestorven, die 135 jaar oud i« rrworden. Tegenover bezoekers heeft zij dikwijls verteld van de verovering van Ar menië door de Russen in 1827. HET WEEK VAN MORGEN. Hoogste barometerstand 781.6 te Stcnsele. Laagste barometerstand: 745.S te Rochefort. Verwachting tot den avond van 13 Februari: Meest mat ge O. tot N. O. wind toenemende bewolking, kans op lichte sneeuw ir. het N., afnemende maar 's nachts nog strenge vorst Het herstel van 's pausen wereldlijk gebied Rome. 11 Febr. (VU.) Op het plein voor het I.atcraan Paleis verzamelen zich geruimen tijd voor de onderteckoning the ologische studenten van alle nationalitei ten, gekleed in soutanes, wachtende op kar dinaal Gasp'arri en minister-president Mus solini bij hiïii aankomst gade te slaan liet weer werkte niet- mee het was regenach tig. Te half elf begon de politie-afzctting van het plein. Te vijf minuten over elf arrivoerde kar dinaal Gasparri aan het I.ateraan paleis. Een groot aantal autoriteiten woonde de plechtigheid van de onderteeksning bij. KARDINAAL GASPARRL Rome. 11 Febr (VD) Tn het tractaat lusschen don Paus en Mussolini zijn nog een aantal wijzigingen aangebracht, waar van de belangrijkste zijn een verlaging van hef i'oor de Itnllnansche regeering aan het Vntieaan uit fp.keeren bedrag tot 30 mil- Imen Lire jfi één mRPard aan stukken Ita- Iiaansche staatsschuld. Omtrent het verdrag fusschen het Vati- caan en Italië over het herstel vnn het we reldlijk gebied van den nou*, wordt van Italla.ansrhe zijde meegedeeld, dat het ge bied van den nieuwen kerkdijken.stanf..den naam ..Stad van het Vat fee en" verkrifgt In dit gedroite van Pome zal een eigen station worden gebouwd Men verwrdit, dat naar aanleiding van de verzoening tua- sehen het VaH'eoon en den !talio'»ns/,hen sfant door de Itaha^rsehe regeering een ver sfrrk'rende politieke am*es*iè zal wor den afgekondigd, waardoor het «nn een groot aantal verbannenen en politieke te genstanders van het fascisme -no^dijk za! worden naar Italië terug te keeren. Rome, 11 Febr. (V D IIed.enrrto"'ren is oen extra editie versehenen van de ^s- servntore Romano, waarin modedeelihg wordt gedaan van «'e oorterfeéVrnïn^ v.<rï de overeenkomst tussehen den H. Stoel cn de Italiaansche regeering. In één der na ra "ra'en wordt het belang rijkste punt van de overeenkomst aldus sa mengevat ..De IT Stoel verklaart voor eens en al tijd ongelost de Pome'insrhe kwestie en erkent, in zijn huidigen vorm het konink rijk Italië. De Ttaliaansehe Staat erkent - de «ouve- reiniteit. de jurisdictie en de nnfortfojt. van den H. Vader on een bepaald eeb'ed, ge naamd ..(te stsd van bet Vaties-m Verder wordt in het pauselijk orgaan mededeeling gedaan van de comnensat«es, die de Ttaliaansehe regeering geeft v<">or de oude pontifirnlf- provincies en andere eigendommen, die in 1^70 voor het Vati- ra^n verloren zijn gegaan. De Ocservaforp Romano brengt hulde n«n Mussolini dip .fe-n-dden van züi» '•'■n- stige verantwoordelijke werkzaamheden voor de Italiaansche receenne voldoening wist te geven aan de tradities." BRUG DOOR DE KOUDE GESPRONGEN. Breslau. 11 Febr. (H N.) Vanmorgen vroeg werd aan den Wilholmsoevpr ren ge weldige knal gehoord. Tenepvolge van de vinnige koude het vroor 20 graden is de Wiihelmsbrug te Breslau over haar ge- heele breedte cesnroneen Fën srheür van ongeveer 3 c M. loopt dteht bil den oever over de gehele breedte vnn de brug Het verkeer voor \vaeeb<a terêfond voëhVr'en dear eerst vagWa'M.1 moet wo-der». of de ro«otrnct\p van da hriiT h^ft. ''o^r voetgangers is het verkeer nog toe gestemd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1