KEITJES WILLEM GROENHUIZEN Siberische koude Elec'rische Gas- en Petro'eumkachels. Ce Wet&ige Erfgenaam ABONNEMENTSPRIJS «ooi Amersfoort mo pet maand I 0.75 per DE EEMLANDER DIDECTEURUITGEVE.D. J.VALKliOff PRIJS OER ADVERTENTIEN !s t 0 05 a«t tobégrtp v*t> eee orwij»tjoam« Woensdag 13 Februari 1929 27e Jaargang No. 191 BUJ£KLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND de romeinsche kwestie geregeld V erkeersstor i n gen JUWZLIER. Gouden Trouw- en Verlovingsringen. TEL. £52. Haarden, Kachels en Fornuizen. j:r.» J AMERSFJ0RTSC1 DiGUAO 3 X voor f 1. DE ONRUST IN AFGHANISTAN De evacuatie der vreértidêliftgen FEUILLETON. AMERSFÖORTSCH DAGBLAD <«<k 'm« gi.tlt vereektrlng «gen ongelukkcnl 0.17' Binnenland tranco net post per 3 tnaandeo 3.-. Afrond.-,Il|ke nummcn i 0.05. POSTRKKKNING 5/910 - TEI.HFOON IN1ERC. 513 1 «Ike regel mee» P 0 25 Liefdadigheids adwrteoititri voo» 61 helft vao dea prijs. - Ki*ine Advertcotito „KBITIES trf> «ooruubeiofiop 5 regelt 50 cent elke regel meet 10 cent, driemaal plaatse© B.— Bewijsnummer oxtra 0 05 De oplossing der Romeinsche kwestie. Het verdrag Maan dag te Rome geteekend. Nadat de Romeinsche kwestie, het ge schil tusschen Voticaan en Quirinaal, een kleine zestig jaren heeft geduurd, is thans eindelijk een regeling getroffen en gisteren heeft te Rome de plechtige onderteekening plaats gehad van het desbetreffende poli tieke verdrag. Dit geschiedde door Musso lini namens de Italiaansche regeering, door kardinaal Gasparri als gevolmachtigde van den Heiligen Stoel Reeds van 1926 af hadden het initia tief ging van Mussolini uit voortdurend onderhandelingen plaats, teneinde tot een accoord te geraken, doch pas drie jaren later slaagde men erin de standpunten zoo dicht tpt elkaar te brengen, dat ze elkaar, nadat een paar honderd keeren was ver gaderd. tenslotte dekten. Mussolini's per soonlijk optreden heeft 'daartoe niet wei- rug bijgedragen en bet Vaticaansche bind. de Osservatöre Romano, huldigt dan ook den Itnliaanschcn dictator, die eindelijk, naar de Heilige Stoel van oordeel is, de gene is geweest, die de pauselijke tradi Hies in voldoende mate eerbiedigde. Het behoeft geen betoog, dat Mussolini's aan zien, dank zij de tegemoetkomendheid, waarvan hij blijk heeft gegeven, onder de Katholieken Jhans in niet onbelangrijke mate is toegenomen, waardoor hij zijn macht opnieuw heeft bevestigd en het fas cisme een grootcn dienst bewezen. De verzoening tusschen Vaticaan en Qui rinaal brengt mede. dat de paus thans-niet langer een-geestelijk- hoofd is, maar dat hem thans zijn wereldlijke macht, waar van de Italiaansche regeering hem iti 1870 had beroofd, tevens is hergeven. Het was op 19 September van laatstgenoemd jaar. dat de pauselijke generaal Kanzier zich genoodzaakt zag de Eeuwige Stad over te geven, Dada( Cadorna, de generaal der Ita liaansche "regrering, ging urgumofiterren door middel van granaten. Het was van dit oogenbl.ik af. dat de z.g. „gevangen gchap" der pausen, die voortdurend wei gerden definitief af'te'zien van. wat zij noemden, de onaanvechtbare rechten der kerk, een aanvang nam. ïn 1871 stelde de Italiaansche regeering de zoogenaamde wanrborgwettcn op. waar van de strekking was vast Je stellen hóe precies de positie der paüseh was, iuaar geen hunner heeft ooit de rechtsgeldigheid dezer wetten willen aanvaarden. De thans getroffen overeenkomst doet deze garantie wetten, te-nie! on erkent het principe van de werkelijke en volledige macht, alsmede de soevereine jurisdictie van den Vaticaan schon staat in een bepaald gebied, dat den naam zal dragen van- Citta del Vatieano Bovendien heeft Italic er genoegen mee ge nomen -het-Vaticaan schadeloos te stellen voor de kerkelijke goederen en provincies, die het indertijd zich genoodzaakt zag af te staan. Verder is er een concordaat ter regeling van' de relaties tusschen den Hei ligen Stoel cn de Italiaansche regeering gesloten. Van zijn kant erkent het Vaticaan Italië als koninkrijk in zijn tegenwoordige» staatsvorm en zijn huidigpn omvang. De vrede is dus thans volledig en beide partijen zijn van oordeel, dat een ,daad van eenvoudige rechtvaardigheid" is \er richt. Wel zijn aan den paus geen j-ruote terreinen toegekend, maar deze minimale gebiedsuitbreiding wordt in Vaticaansche kringen niet van doorslaggevende beti-eke nis geacht, daar voldoende rekening is ge houden met het beginsel van t her stel der wereldlijke macht. Kr is dus thans het aanzijn gegeven aan een miniatuur- staatje op Italiaansch gebied, dat echter geheel onafhankelijk is: een 'territorium. wraar de paus soeverein is. Het mag stel lig een wonderlijke loop der gebeurtenis sèn worden genoemd, dat het juist aan een dictatuurstaat als die van Mussolini voorbehouden bleef den pausen hun lel >or gegane staatsmacht terug te geven. On getwijfeld is hier sprake van een fijne, tactische staatsmanskunst, daar heel de generatie van Italiaansche politici tot dus ver machteloos he» ft gepoogd een regeling naderbij te brengen. Aan den anderen kant heeft paus Pius XI, door niet aan te dringen op het rezit van groot gebied hij aanvaardde zelfs minder dan hij kon krijgen gede.uon streerd. dat hij het niet te ontberen mini mum voor zijn geestelijke onafhankelijk heid van grooter waarde achtte dnn de tegemoetkoming aan. wat zou kunnen wór den uitgelegd, als aspiraties van een we reldlijken heerscher. De paus over den gestolen vrede ROME, 12 Feb (V.D.) Hedenmiddag heeft de paus een rede gehouden tot de ste- deb'ko pastoors ven Rome. waarin hij o.a zeide, dat de gtsloten vrede de waarachtige en volledige souvereiniteit van 't pausdom garandeerde, gelijk dit op grond van het pauselijk ambt behoorde. Het gelijkertijd met Italië onderteekende concordaat regelt de betrekkingen tusschen den Heilige». Stoel en Italië. De paus sprak daarna over de ci'itiek, die van Italiaansche en buiten- landsche zijde, was uitgeoefend op zijn houding in deze kwestie. Deze critiek, al dus verklaarde hij, richt zich tegen zijn oersoon. Want hij alleen is voor het ge beurde verantwoordelijk. Hij heeft welis waar den bevriendon staten het gebeurd' medcodpeld. doch zonder tr>mi rig of garanties te verlangen. De huidige geogra- 'isrho. kaart, bewijst, hoo weinig de garan Mëff van anrdsch© machten to beteélfertéb '>èbben. Verder besprak do paus het verwijl •M Mi te veel of t* wrini" zon hebben ge- elscht en zeide, dat hij opzettelijk zoo weinic had gccischt om daarmede te toonen. dat ■-ip v-'dpr pipf 'Ha kinderen nnderha'nde'de Verder heeft hij de zorgen voor een groote ren gebiedsafstand willen achterstellen en klachten tegen dit verdrag van te vorer reeds willen ontzenuwen. Daardoor heeft hij bewezen, dat hij niet uit wereldlijke motieven gehandeld heeft, doch zich geheel tevreden stelt met het noodzakelijk mini mum voor zijn geestelijke onafhankelijk heid. Een dichte Mehigte, zoo wordt d.d gisteren nog uit Rome gemeld, was tegen 12 mi» samengestroomd in den omtrek van het Lateraan. Men rnoest zo in bedwang hou den door een haag van carabinieri on mili ciens. De auto's, die de gevolmachtigden aanbrachten, werden irmt gejuich ontvan gen. De plechtigheid had plaats in de C.on- rilie-zaal. Om 12 uur precies, na voorlezing '»er voT*v>f»'*Mpn, Mi>«8oiini pp kardinaal Gasparri de stukken te ondertoe '-eren. Dit duurde 20 minuten, waarna Gas- oarri aan Mussolini de gouden ppn aan bood, die dienst gedaan had voor de onder tekening. L)e menigte brak in een wilde betooging van geestdrift los onder de kre gen van ..Leve Mussolini", „Leve kardinaal Gasoarri Na de plechtigheid bezocht Mussolini de BeWoren ledematen LANGE3TRAAT 43. Moderne Modelten. Canoxsstj». 90Jkt-28B Kleine advertenties in het PLAATSING: DV.MSDA3S DONDERDAGS ZA TERDAGS zolen van bet ?endipf?mpseurn en h&d woorden van lof over voor bet werk de» rhissiès. Do Registers van de missles, waAk in de bezoekers hun handteekening zettén dragen de woorden: ,,.Iustitia-Pax'Deze woorden lezend, zeide Mussolini, dat hel dit juist is, -waar behoefte aan bestaat. DE ZIEKTE DES KONINGS. Gunstige invloed vnn de zee Gisteren ging van Craigwell House te Bognor geen bulletin uit, maar officieel werd medegedeeld,dot de koning een rus- tigen nacht heeft gehad en dat zijn toe stand bevredigend was. Den koning werd gisteren zooveel mogelijk rust gege\on orr» hem in staat te" stellen, zich te herstellen van de gevolgen van de reis. Alleen do ko ningin en een ambtenaar van da huishou ding bezochten hem. behalve twee doctoren De koningin vertoefde geruimen tijd bij den koning. De dag was meestentijds somber en er viel een groote hoeveelheid regen, doch van tijd tót tijd brak de zon door de wolken en elke straM werd opgevangen in een spe rinle zonnekamer. waarin do koning ligt Reeds is het mogelhk mede te deelen. dat de komng den opwekken den invloed onder vindt van de 'versterkende zeelucht en <1^ verandering van omeeving. Het bed van den koning is aldus geplaatst, dat hij over zee kan uitzien. S c h w e r i n 11 F e b r. (V. D.) Door de ontzettende koude zijn hier van ongeveer 60 manschappen van de rljksweer ooren en neuzen bevroren. De veerschepen kunnen slechts gedeeltelijk den dienst onderhouden Leipzig, 11 F e b r. (V. D.) In de bin nenstad vroor het hedenavond 22 en 23 gra den. De scholen zijn bijna alle gesloten. In de ziekenhuizen zijn 30 personen met ern stig letsel door koude aan het hoofd binnen gebracht. Frankfurt a/M a i n, 11 F e b r. (V. D.) Het treinverkeer ondervindt groote moei lijkheden Alle treinen komen met groote vertraging binnen. Praag, 11 Febr. (V. D). Ongeveer een vierde gedeelte der spoorwegbeambten kan geen dienst doen door ziekte, verkoudheid of bevroren ledematen. Allo treinen konaon te Iaat. Hoe het wintert In Litanen en Polen. Kof no. 11 Febr. (V D.) In Litauen werd in den nacht op Zondag do laagste temperatuur van dit jaar genoteerd. Aan de Oost-Pruisische grens daalde de ther mometer tot 40 graden onder nul. In Kofno vroor het 33 graden. Warschau, 11 Febr. (V. D.) In War scbau schommelde de temppratuur tusschen 20 on 28 graden onder nul. terwijl Zondag 30 graden en hooger gemeten werden In Posen, Krakau en Leinberg daalde de ther mometer tot 30 graden onder nul Het spoor wegverkeer moest tot de helft ingekrompen worden De telefonische en (plegrafische verbindingen met de provincie zijn voor 90 procent verbroken Ken aantal tram bestuur ders is door de koude bewusteloos geraakt. Vorst en4 influenza in Engeland. Londen. 11 Febr. (V. D.) De koude golf is van het vasteland overgewaaid. In Ltmden daalde de temperatuur vandaag tot het laagste punt sinds .11 Dec 1927 l>e in- fltlenza-epidemie. die feeds duizenden slachtoffers mankt, dreigt door deze scherpe koude nog acuter te worden. Het ijs In den Rijn. C o b 1 e n z, 11 Febr CV. D De Zondag bij de lorelei begonnen vastzetting van ijs heeft thans een lengte van 7 K M. Boven de ijsafzetting stijgt het water sterk. Carnaval In de hoo. Te Keulen te de koude geen spelbreker geweest, hoewel het op „Rosenmontag" sinds 1873 niet zóó koud is geweest. Duizenden nieuwsgierigen hebben den carnavalsop tocht gadeslMfp*. dia door de atad trok en waarin vele muziekkorpsen moeliepen. De kosten van den optocht beloopen ruim 300,000 M. Sneeuw in Zwitserland. Bij een koude van —12 tot 20 gr C. Is het geheelé Oostelijke deel van het land bedekt met een pak sneeuw van acht tot tien c.M De voorziening der Oost- Friescho Waddeneilanden. Na gehouden besorekingen van belang hebbenden met de directie van de Duitecho Lufthansa zullen onmiddellijk vliegtochten HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 7SL3 te Stensele. Laagste barometerstand: 733.2 te Vestmanoer. Verwachtting tot den avond van 14 Februari: Zwakke tot matige verander lijke meest N. tot O. wind, ge deeltelijk bewolkt, mogelijk eenlgc sneeuw, strenge tot matige vorst in het N. iets minder. naar de geïsoleerde Noordzee-eilanden Langeroog, Juist, Wijk op Föhr. Amrum en Pellworm georganiseerd worden. De vliegtuigen zuilen van Hamburg uit naar de eilanden gaan en levensmiddelen, medicijnen, alsmede post naar beneden werpen, zonder echter een landing te doen. De hulpactie voor de schepen, die In de Oostzee vastgevroren zitten, zal binnen en kele dagen van Berlijn of van Stettin uit op touw gezet worden. Sneeuwstormen boven Zwitser* land. Bazel 12 Febr. (V. DJ Boven geheel West- en Midden Zwitserland woedt een ijzige sneeuwstorm uit het Noord-Oosten. In do omgeving van het Meer van Genève is de temperatuur plotseling gedaAld van 1 tot 10 graden onder nul. Te Bnzel vroor het heden 20 en 25» graden. Van de hooger gelegen plaatsen werden echter zachtere temperaturen gemeld Ook uit het kanton Teselino uit Noord-ïtaliö komen berichten van ongekende koude. De gevechten duren voort. Berlijn. 12 Fobr. fH.N.) Volgens de laatste te Moskou ontvangen berichten uit Afghanistan, worden thans Ook gevechten geleverd in het Noorden van Afghanistan in de buurt van de provincie Masar-i-Sche- ref. De gevechten zijn nog in vollen gang. Het is den troepen van Aman Oellah ge lukt voor Kaboel een groote overwinning ever de troepen van Habib Oellah te be halen. Daarbij zijn 600 aanhangers van Ha- bib Oellah gevangen genomen, die later gefu8ileord zijn Deze gevechten zijn nog niet afgeloopen. De troepen van Aman Oel lah hebben getracht het station Tebel-Sa- rasch. waar zich de electriciteitsfabriek be vindt. die Kaboel van stroom voorziet, In de lucht ie laten springen. Deze poging is echter mislukt. Londen. 12 Febr. (V.D.J Britsche transportvliegtuigen hebben gisteren weder- om S0 vluchtelingen van Kaboel nanr Pes- •awar vervoerd., Ren Britech gevechtsvlieg tuig is te Dfellalabad geland om den Kngel- schen vliegers, die daar eenigen tijd gele den een noodlanding moesten maken, assis tentie te verleenen. Nabij Kaboel hebben in de laatste dagen talrijke gevechten tus schen de voorposten der vijandelijke par tijen plaats. De algemeene onzekerheid noemt t«»e en het gewone karavaantrans port is onmogelijk geworden. In de opvoeding moet gestreefd worden naar verzoening van de tegenstelling tus schen gezag en vrijheid. J. G NIJH. Door R PHILIPS OPPKNHKIM. Geautoriseerde vertaling van Mej. E. J. B 23. Francis baadde, veranderde van kleeding en ging naar beneden- naar de bibliotheek,- waai mijnheer Moss'hem'woc'.üte De bibüothecari? wei zenuwachtig. Hij was neg niet gewend es» zijn groot fortuin en hij was meer bcvreesc 2jjn tegenweordigen patroon, dan hij vooi iem »r.d was geweest gedurerde zijn geheele le ven Francis merkte den bezorgden blik in zijn orgen en de trilling in zijn stem, toen hij goe den morgen wer.schte. „H^vt u mijn boodschap gekregen, mijnheer Moss?" rUa, Zeur groce"i antwoordde do k'eine man „Ik hoop dat er niets vorkeerds is? Vondt u dr bib'lotheek in Chatficld goed in orde? „Zooals ik dit verwachtte", antwoordde Fran cis ernstig. „U schijnt wal zenuwachtig Ik heb een zenuwachtige jvtuur. 7our Gra ce", be'-ende mi'nheei Mess. ,.Ik heb velé ja re"1 uw huis gediend en ik ben van de buiten wei e:d vervreemd. Ik hcorde ^en cTUcht, dat u erovei dc-M (p^at'ie'd te s'uitcn." Er was een c^gewore 'dank in Francis stem- e<m klank die diann zeker niet was, wanneer hij <1- t^* wren'''"* Wpr-.-onten. behoeft niet te vreezon voor uw e;gen 'oekorrst, iriirh'cer Mess", zeide hij vriende lijk „Ik waardeer Uw diensten en, a's wij wat verder zijn, hcop ik daarvan wat meer gebruik te maken in de b"blio'hei k". „U is wel vri-nde'ijk" flj'sterd mijnhce: Mo"s m°t oen 'lichte zucht van verlichting .-Ik moot bekc»ven <l*t »k e-xn beetje war" „Dat beh'ceft neet", verzekerde Fran'-is. „Uw salaris, dat rog eon kle'ne jaar'ij'-sche ver- meerd-ring zal crdrrgaan zc.1 n'lcen ophou den als u p?nsoeri kriigt. Ik zc"d om u vo'": een zank van vertrouwen, miji.heer Mess. U he^ft de laatste weken sec'Vtaris-werk vooi mij gcdoon. Ik heb iemand nondig, in wien ik vo'kcm.en vertrouwen kan stellen die geen vragen zal ••♦ellen, on geen nieuwrg'Tighcid zal toonen W/lt u die persoon zijn „Ik zal het een eer achten", verklaarde mijnho-.-r Moss met vuur. Jl' gaf u een naar dogen geleden een lijst van lic'dnd'ge gif'en, die nioesten werden gs- schrept" ,De brieven zi.rn nl'c geschreven, your Gra ce, en ze »ijn reeds vei zonden. „Best. Ik wensch, dn* n in der. loep van den dag een cheque schrijft over het volled'g be- dreg van dezo giffen, en mij d e ter teeke- ning geeft U wendt u dan tot oen procureur, dien ik nie* ken, en dion u alleen bij raam kont U geeft hem het geld met oodracht oen eik van de inricMirgcn te schrijven en te zeggen, dat een cliënt, dv onbekend wen_cht to blijven hsar bet bcdiog wervs^ht te vergoe den, dot zij hefc-Vn verlo-en door hot in trekken van de giften van den hertog van Chntfiod „Her dus vergoeden met uw eigen geld, Your Grace „U on Ik", ze de Frarcis, „ruken d.e eenigen 2ljn die d't weten, müpheer Mess" „Tk begrijp het goed, Ycm G_ace" ,Er meet vooral ean hot pavilj-^-n-ziekerhu's *e Chatfie'd werden geschreven", vervolgde Frarcis, „en o'le paticrtën, d;c reeds wegge- zendon zijn, moeten onmi^doUnk weer worden opgerTr.en Is dat dude'iik?" „Vdkrmen, yoirr Grace." „Ik schenk u een vertrouwen, dat ik aan nVmand in hot lard heb g-crovon Ik vertrouv/ dat u het zal we'cri te o"rb edigen noar den lettor en naar den geest." „Ycvr Grace kon od mij vertrouwen," vet- zcl"»rde Mors hem ernstig. Frarcis hro'de een catalogus uit zijn zak. „Om over te goon oo esn geheel a-der on- d-wworw, er is morgenmiddag een voil'ng bij Chris'i De Crpdli-manuscripten", r'ep mijnhoe» Mr-s verlangend „P or>s. U zu't de veiling bijwonen en et voor mij de dr'e manuscripten Icocpcn) die fk heb aangestreept Mijnheer Mees' k'eine zwakke roede ooget» rchiMordon achter de br'Uegdzcn, toen hij den catalogus aannam. „Di* ziin de waardevolste. Your Grace", veT- k'n*»rde hij co' een toon van diepen eerbied. Francis knikte ,Twee~ ervan beb ik j'ren geleden te Flo rence brs-ti'd^erd Do derde is cclrof ik eeni gen tüd in BrgéTand geweest U wit we1 zor gen. dat Ik ze k'üg tot we'ken prits ook" ,Jk zal zè met het gror*s*e genoegen koe nen voor uwe ver-'-nn^lj-g", verManrdo do bi- bliotVcari"1 geostdrfi'g „En wat de andere z«ak bëtréft. '-ent u rekenen or> mijn volkomei» geheimhouding". Eus+orius b-acht zijn gebnr'kelijk bezoek op Cha'field Hcur« even voor twaalf Hij vend Frarcis bezig met het bestudeeren van eenige manuscriptten, weke mijnheer Moss hem had gebracht om te onderzoeken „Ik moest je zeggen ouwe jongen, dat Mo nica je wenscht te spreken", deelde bij mede Francis legde het manuscript, dot hij bezig was te bcstu^e-en, neer. ,.I- zij h''er vroeg hij. „Zij pinot met de oude mevrouw Gr'swold li. de hall Zi? doet vanmorgen vroeseliik geheim- zinrig. Zii wenscht je vijf minuten alleen te •preken. Daarna heb ik iets te zeggen, dat ol'em voo7 jouw oo-en is bcs'emd." „We?s 7co goed, je zuster binnen te laten**, verzocht Francs. Hij rot hr-c-1 stil. ter"wiji Eustatius zb,h ver wijderde. Hij had niet verwacht haar zoo «poodkr weer te zien De gedochte spoedig van haar bij zijn te genieten, was een genot, hoe wel hij tegen de ontrnoe^'ng opzag Hij had volkomen vertrouwen in haat trots, maar hij was r'ch plotseling* de laagheid bewust, erop t<? rekenen. Monica kwam alleen bJnncn en s'oot de deur aeh'er zich. Haar oogen ontmoetten de zijne vrij moed 'g. ofrehoon er e° n oogenb'ik een on gewone rcbuchterhe'd scheen te zijn in haat cptreden Verder was er n:ei het geringste teeken, dat zij zich iets hei'nnerde. „Ik vrees dat je mij etg vervelend zult vin den". zeide zit. nadat zij had ploats genomen oo den stoel dim hij voer haar gereed rette ,rJe zu't neg erger van mijn den'-en. als Ik heb gespreken Ik b?n gekomen om je een g_oote •gur«t te vregen" Hij s'oiid voor hoor. zeer «til en ernstig. Zij wenkte dat hij weg zou gaan. „Ga als je blieft zitten, verzocht zJj. JSe maakt daar zulk een gew'cht'gen indruk, det fk nooit met mijn verzoek te voorschijn zal durven komen Zoo is het goed Ik zou graag een foto von je hebben wan» je zoo gezeten bent voor je lessenaar met die drie versleten manuscripten voor je De gelee'de Hertog" zou het kunnen heeten Ik vermoed, dat je heel knan bent, Francis, is het niet zoo TT „Verbazend" verzekerde hij „Ik heb juist mijnheer Moss in den zevenden hemel gevoerd van louter vTougde bon bez'g een kenner van Latiin te worden en ik kan al mijn eigen manuscripten lezen". „Ik word toch niet bang van je", verklaar- de zij. „Niet banger den ik al ben. Mnar nu over de gunst, die ik je wi'de VTagen, Francis. Eustatius staat al buiten tc wachten, als een 'eeuw in zijn kooi „Zeg als je blieft wat je wenscht." „Ek zal je niet vragen, Francis, in eenig op zicht het leven te veranderen, dat je uitgeko zen schijnt te hebben. Je kunt blijven st*eve»v naar wat blijkbaar het doel van ja eerzucht is. de ongekroonde koning van Bohemen te •?fn D W--A rfpffi-c in -n je leefregel. Wil je dat oïs je brieft bctgrijperio Maar jk kern te een concessie verzoeken. „En dat is ..Ik wensch te, dat je je familie althans één r rptrp"^'*0. oo "1 di- Pi-» dood vervelen met hun vragen, hun verbazing *n oiscven. Je kunt vroeg weggaan, a's i<* dat verlangt, en daarna een souoer gevon bit Ma- "io je kimt onSo'eefd z"n a's I» ver'-J-st, **mer rit els met oen t-'e1 leet criS niet langer de tusschenp- n (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1