DE EEMI.ANDÊI2 VerhuringvanLipssafe-loketten WILLEM GROENHUIZEN Vrijdag 15 Februari 1929 BUJENLANDSCH OVERZICHT 27e Jaargang No. 193 DE IJZIGE ADEM BOVEN EUROPA HOE FEL DE VORST NOG WOEDT Sluiting van scholen N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handeiscredieten Incasseeiingen Spaar-deposito's rente 4 JUWELIER. Ver? rouwenshuis. ABONNEMENTSPRIJS pei 5 naandto «ooi Amersfoort f 110 po maand 0.75. pet week (mei g'iatla «ertekerlng tegen ongelokkeni I 0.17'/r Binnenland franco ner posf pel 3 maanden I V. Afiond.-,Il|ke nummer» l 0.05. POSTREKENING 47910 TEI.KFOON INTERC 515 DIRECTEUR UITGEVER. J.VALKHOFf PRIJS OER ADVERTENTIEN vao l —4 regel- f IÜ? itie» inbegrip van een oewiisnnmmef. elke regel meet P 0 2b Licfdadtghcid.n advertentlür «ón» de helft van den prijs - Kleine Advertentitn ..KEIT1ES' bi» vonruttbrrAlin<. •--5 'egels 50 cent elke repel meet 10 cent driemaal plaatsen I.— Hew|)snun>rr.ei **tr» 0 05 De ontbinding tan den SUe- zischen landdag. De ar restatie van den algevaar digde Ulitz. Het vraagstuk van de minderheden is opnieuw actueel geworden, nu plotseling de sèjni (landdag) van Silezië is ontbonden. Als beweegreden wordt aangevoerd, dat de wetgevende periode van den se:.rn is afge- loopen, maar verschillende Üuitsche bladen beweren, dat een dergelijk motief een ver draaiing der waarheid is, aangezien het autonome statuut van het Silezische woj wodeschap uitdrukkelijk vaststelt, dat de wetgevende periode van den landdag onbe perkt is en in elk geval loopt tot de afhan deling van de wet nopens de Silezischb constitutie. De wojwode Graschynski, die volgens de Frankfurter Zeitung de eigen lijke auctor intellectualis van dezen maat regel is, heeft op'een desbetreffende vraag verklaard, dat de sejm gerlurende.de laat ste maanden een onvruchtbare activiteit heeft ontplooid en dat de besluiten van den landdag in elk opzicht indruischten tegen de belangen van Polen. Zoo heeft de sejm, om maar iets te noe men, de door den procureur-generaal van Kattowitz ge'ëischte uitlevéring van den af gevaardigde Ulitz, den leider van den Duit- schen Volksbond, geweigerd en bovendien een aantal wederrechtelijke beslissingen genonien, waarvan het doel was naar be weerd werd het aanzien van Polen te schaden. Ofschoon met de ontbinding van den landdag reeds sinds geruimen tijd rekening werd gehouden, is het tegenwoordige tijdstip niettemin een groote verrassing, daar de Silezische begrooting nog niet is afgehan deld. Bij de beraadslagingen over de aan vullende credieten werd het wanbeheer der wojwoden door de oppositie.' die de vol strekte meerderheid heeft, op de kaak ge steld. Dc talrijke subsidies aan den bond van opstandelingen, alsmede aan verschil lende vereenigingen, die een zuiver natio nalistisch karakter dragen, werden reeds bij de commissoriale beraadslagingen van de hand gewezen, waardoor de wojwode ten eenenmale in een onmogelijken toe stand geraakte. Als eenige uitweg uit deze ondragelijke situatie slaagde Grasrhyns):i er bij de Warschausche regeering in de ont binding van den Silezischen sejm erdoor te krijgen. Op deze wijze heeft hij ongetwij feld zijn positie in Opper-Silezië versterkt. De gevolgtrekking ligt dan ook voor de hand. dat de Poolscbe regeering de handel wijze van Graschynski volkomen dekt. Dat de Duitsche meerderheid thans in het gedrang geraakt, behoeft geen betoog. Grasriiynski heeft er steeds naar ge streefd door denationalisntie-maatregelen het Duitsche element te treffen, dat nu ge heel geen bescherming meer geniet, daar het thans van het. eenige middel wordt be roofd om zich te uiten immers de Duit sche minderheid kan nu niet meer in den landdag de politiek van Graschynski, die aanstuurt op ont-Duitsching van Silezië, ontmaskeren. Het vermoeden, dat de ontbinding van den Silezischen landdag in de eerste plaats tegen de Duitsche minderheid was gericht, is reeds enkele uren, nadat het desbetref fende decreet van den staatspresident be kend was geworden, bevestigd door de ar restatie van den afgevaardigde Ulitz, den leider van den Duitscben Volksbond te Kattowitz, die meermalen te Genèvë bij den volkenbond er zich over heeft be klaagd. dat de Duitsche minderheid in Si lezië haar rechten werden onthouden. Tot de aanhouding kon mén thans overgaan, omdat bij de ontbinding van den sejm tevens de immuniteit van Ulitz ophield te beslaan. Het spreekt van zelf, dat de aanhouling een gevoelige slag beteekent voor de Duit sche minderheid in Poolseh Opper-Silezië. daar Ulitz werd beschouwd als één der kenners van de Geneefsche overeenkomst inzake Opper-Silezië Uit dezen hoofde zocht men al sinds langen tijd naar moge lijkheden om de activiteit van Ulitz, die zich meermalen tot de gemengde commis sie en den Volkenbond met bezwaren wendde, tp verlammen. De Silezische land- das: heeft indertijd zich tegen de gpëischte uitlevering verzet, omdat de documenten, die moesten dienen als-basis voor een aan klacht. klaarblijkelijk vervalscht waren. Naar wij in de Dü'tsche bladen lezen, heeft Ulitz' arrestatie, nog meer dan de ontbinding van den sejm, ontsteltenis ge wekt in alle kringen van de Oost-Opper- Silezische bevolking. Ook wordt het ver moeden' geuit, dat men hier met een Pool- sche wraaknemmg heeft te doen in ver band met het feit, dat Sfresemann, de Duit sche minister van buitenlandscbe zaken, het vraagstuk van de nvnderheden te Ge- nève officieel aan de orde heeft gestpld. Tevens herinnert, men zich. dat de kwestie der Duitsche minderheden in S'lezië» reeds a-iMje'dintr heeft epcreven tot een fel woord duel tusscben Stresomann en diens Pool schen -ambtgenoot Zaleski. Russische boeren dood' gevroren coolidge ondfrtef.kent het kellogg-pact. Ne y York. 13 Febr. (V.D.) Heden heeft president Coolidge het Kellogg-pact onder teekend, waardoor dit krocht van wet heeft gekregen. de grjep. Duitsche scholen gesloten Tengevolge van het sterk heerschen van de griep zijn te Dortmund alle lagere en mid',c,bnre scholen gesloten, voorloopig tot 33 Februari. Moskou, 13 Febr. (V.D.) Gemeld wordt, dat in geheel Zuid-Rusland een buitenge wone koude heerscht. Reeds zijn 9 boeren doodgevroren, doch men verwacht, dat er nog meer slachtoffers zullen vallen .Bij de overmatige verwarming van een bios coop brak daar brand uit. waarbij 6 per sonen zwaar gewond wérden. Scheidemühl. 13 Febr. (V.D.) Heden morgen is een personentrein op het tra ject Firchau—Briesen in de hooge sneeuw massa's blijven steken De trein moest naar zijn punt van uitgang terugkeeren. Stuttgart, 13 Februari (V D.) Daar wegens de strenge koude hét gasverbruik grooter is dan de productie kan bedragen, zijn op voorstel van het gemeentebestuur alle scholen gesloten lot 1 Febr. Boekarest. 13 Febr. (V.D) Hoewel de vorst iets is afgenomen, ondervindt het treinverkeer nog steeds groote vertraging, oa. doordat over honderden K.M. de spoor rails gesprongen zijn Alle scholen zijn tot 20 dezer gesloten verklaard. Op zoek naar de vermiste schepen, Berlijn. 13 Feb»-. (V.D.) Naar gemeld wordt, Is door de schepen Schlesvic-Hol stein en Elsass hedenmorgen om 10 uur het stoomschip August Thvssen gevonden Na een half uur zwaren arbeid door hPt pakijs kwam het stoomschip Planet in zicht, dat zonder levensmiddelen en kolen in hot ijs bekneld zit. Het onderzoek gel Vit echter bovenal vijf schepen, die nog niet door de vliegtuigen ontdekt konden wor den. Over hun lot verkeert men derhalve in het onzekere Om ongeveer 11 uur wor den de schepen ïlseruss en Heros waarge nomen Volgens dé bemanning van de Thvssen bevinden de vermiste schepen zich waarschijnlijk in de buurt van Langelands Belt in de Deensche wateren. De strengè vorst in Roemenië. Boekarest. 13 Febr. (V.D) In deze stad bereikte de sneeuw een hoogte van bijna 70 c.M.. hetgeen het straatverkeer ernstig belemmerde. Ook het treinverkeer ondervindt groote vertraging, zoo bleven afgezien van vele provinciale treinen, de sneltreinen uit Nice en Triest bij liet Plat tenmeer in de sneeuw steken. Pen 00 iarim- nachlwakor en. zijn vrouw zijn hedenmor gen vroeg in bevroren toestand aangetrof fen, de man was reeds dood. Brandstoffenvoorziening in gevaar. H a 11 e. 13 Febr (V.D.) Naar de Duitsche Vereeniging Bruinkool-industrie meedeelt, is de aanhoudende vorst oorzaak, dat het bedrijf niet alle zaken bevredigend kan af doen. De koude in Engeland. Londen. 13 Febr. (V.D.) De koude houdt in geheel Engeland onverminderd aan. Tn Herfordshire vroor het 21 graden Celsius. De Theems draagt in den bovenloop veel ijs evenals vele anderp rivieren en kana len. In vele plaatsen ziin waterleidingen ge sprongen, oi te Londen, waar duizenden waterleidingen sprongen en groote schade werd veroorzaakt. De Lufthansa weert zich. Berlijn, 13 Febr. (V.D.) In den loop der heide laatste dagen heeft de Duitsche Luf thansa verdienstelijk werk verricht door het brengen van hulp aan ingevroren sche pen. Zoo bracht Dinsdag een driemoforig groot vliegtuig proviand voor 11 dagen aan de bemanning van het ten Z O. van G'edser liggende stoomschip Sayn en werd Woens dag een vliegtuig uitgezonden ter opsporing van vijf verrokte stoomschepen, die alle zijn gevonden, in Lr ngelandbelt vastgevro ren in het dichte pakijs. Het zijn twee Duit sche. een Zweedsch. een Engelsch en een Finsch stoomschip. De bemanningen wer den van proviand voorzien Zij waren er slecht aan toe. De zendingen werden mot luid gejuich in ontvangst genomen. Don derdag zullen weer vliegtuigen uitgezon den worden met proviand aan boord doo rnen vermoedt, dat in de streek van land en de Groote Bel', nog sch°nen ziin ingevroren, welke door den Oostenwind werden afgedreven Tn de Westelijke Oost zee zijn verder geen sch°nen gevo~'' -m. Volgens de vliegtuigen is het daar ook i:- vrij. De post vluchten naar de N-oordzee eilanden Peil worm. Heilig. Hoo«m en Wy foehr vinden regelmatig plaats. De Oosten rijksche lucht vaartmaatschappij zal even eens hulp bieden. Veel slachtoffers in Frankrijk Pa r tj 8. 13'Febr. (V.D) De in Frankrijk heerschende koude is Woensdag nog weer toegenomen.Tn Pariis vroor het Ifi graden. Tn een theater in Rouen zijn twee brand hluschapparafpn gesprongen, waardoor een deel van de toeschcuwersruimte onder wa ter werd gezet. Tn Noord-West-Frankrijk daalde de temperatuur lot 22 graden onder nul. In Bordeaux vriest het 11 graden. te* wijl het sterftecijfer een ongekende hoog te heeft bereikt. Dagelijks sterven er 35 tot iC personen tegen 15 A 20, in normale tijden. De geheele Rlvièra. Marseille, Nice on Cannes liggen onder een snppuwh"" van 15 c M. Het dorp L'Hospitalet in Auvergne is door sneeuw Van de buiten wereld afgesloten. Ook België overrompeld. Brussel, 13 Febr. (V.D.) De koude en voortdurende sneeuwval hebben thans ook Belgie overrompeld. In de haven van Ant werpen zijn vele bassins toegevroren. In de Ardennon vriest het 21 graden. Me.i heeft verscheiden doodgevroren wilde zwij nen gevonden Reeën waagden zich tot in de dorpen om voedsel te zoeken: in een fort van Namen is een schildwacht doodgevro ren De textielfabrieken in de buurt van Vervier» hebben het bedrijf moeten stop zetten. Overal komen sterftegevallen ten gevolge van bevriezing voor Groote bjrand door het doen ontdooien van een bevroren waterleiding. Berlijn, li Febr (V D Tn de lakenfa briek van Kuehn en Mohr is Woensdag avond een brand uitgebroken, waaraan de geheele fabriek is ter ondergegaan. De oorzaak van den hrand. was. dat men poog de met een soldeerlnmp een bevroren wa terleiding te doen ontdooien. BodrRfsinkrlmping wegons dc koudo. Mü eken berg. 14 Febr. (V.D.) Door de sterke vorst moest het bedrijf op de bruin kolen-groeve m Niederlansitz sterk inge krompen worden Van de groeven in het district T.iebenwerdn zijn 300 arbeiders ont slagen. Het wordt steeds moeilijker de ruwe kool voor den dng te halen. Borliln sluit zijn scholen en badhuizen. Berlijn. 13 Febr (V.D.) Het gemeente bestuur van Berlijn besloot heden bij wijze van brandstofbesparingsmaatregel alle scholen van 15 lot en met 21 dezer te slui ten. tenzij technische redenen de sluiting van een school nngewenscht zouden ma ken Aan den anderen kant zullen in dicht beVnlkte stadswijken enkele scholen goed verwarmd worden om den kinderen he schutting te geven Tevens zullen verschil lende badinrichtingen gesloten worden. Groote schade in de wijn bergen. De vorst schijnt In de wijnbergen van den Palts enorme schade le hpbben aan gericht Voor zoover kon worden vastge steld. verdraagt de verbouwde ronde wij" slechts pen vorst van 17 gr. en de witte wijn van 20 21 gr De tegenwoordige vorst is vooral schadelijk, omdat er op de wijn bergen geen sneeuw Tipt. die de planten nog eenigszins kan beschutten. Frankfort a/M.. 14 Febr. (H.N.) In het zuiden van den Palts heerscht in vele plaatsen ten gevolge van de hevige koude sedert dagen gebrek aan water, daar de grond tot een diepte van bijna een meter bevroren is. Men vreest, dat in de wijnher gen de wijnstokken voor een groot gedeelte bevroren zijn. Te Marburg aan de Lahn zijn ten gevolge van de koude twee groote bruggen over de geheele breedte gespron gen en dreigen in te storten. D8 vliegtuigen ln actie. Hamburg, 14 Febr. (H.N.) De vlieg tochten naar de Oostzee zullen voorloopig worden gestaakt. De vluchten naar de door het ijs geblokkeerde Noordzee-eilanden wor den echter voortgezet. De vluchten naar de Nordfriesche eilanden, geschieden van Flensburg uit, terwijl de basis voor de vliegtuigen, die voor de Oostfriesche eilan den bestemd ziin, le Bremen is gevestigd. Borkurn is reeds geheel door het ijs inge sloten en er bestaat ernstige vrees dat dil binnen kort ook voor 'Norderney het geval zal zijn. Van Norderney is vandaag reeds een vlucht naar Just gemaakt en van daar verder naar Borkum. Ook is van Bremen een vliegtuig naar Langeroog vertrokken. Vrijdag wordt een vliegtuig naar het eiland Spieckeroog gezonden om de electriciteils- fabriek, die ten gevolge van den vorst stop staat, van olie te voorzien en ook levens middelen over te brengen. Do Schlsswig Holstein en dc Elsass beschadigd.. Berlijn, 14 Febr. (H. N.) Naar de correspondent van het Berliner Tageblatt van boord van de Schleswig Holstein meldt, zijn de twee linieschepen Schleswig Hol stein cn Elsass, welke beide averij hebben bekomen, met. drie geredde schepen van middag te Kiel aangekomen. Terwijl de Schleswig Holstein door het stoomschip August Thyssen werd geramd kwam de Elsass met het stoomschip Planet, dat het bij Fehmnrn had gered, in botsing, waar door de Élsass aan het achterschip bescha- djgd werd De averij van de Schleswig Hol stein is echter ernstiger. Het anker van de /August Thyssen heeft aan bakboordzijde van de Schleswig Holstein een gat gesla gen. dat een diameter van 5 meter heeft. Men zal trachten de schade voorloopig te herstellen. Gelukt dit, dan zullen de sche- voor Amersfoort en Oms.reken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. LAXIGESTRAAT 43. Tel. 852. Gevestigd 1385. pen overmorgen weer uitvaren, om verdere hulp te verlecnen. B?rlyn, 14 Febr. (V.D.) In Oost: Pruissen en Silezië is de strenge koude afgenomen. TerwijJ de temperatuur daar Zondag nog 34.8 graden onder nul bedroeg was zij hedenmorgen gedaald tot 11.5 gra den onder nul dus voor Oost-If ruisen een voor dezen tijd van het jaar normale tem peratuur. Te Leipzig is het windstil en sneeuwt het De temperatuur is er 1* gra den nnde- nul. Sinds gisteren zijn de ko len ir gedistribueerd. Te Dresden vriest het 21) graden: te Keulen en München resp. 20 cn 21 graden, te Hamburg Hi graden. Het ijs op de i Rijn gaat hoe langer hoe moer zillen In het hooge Noorden zijn de tempera turen volgens de 'aalste berichten ook gedaald Op Spitsbergen vriest het 5 gra den cn aan de Noordkaap 1 graad. Op IJs land is de temperatuur nog steeds 3 a 5 eraden boven nul De koudste plaats van Europa was hedenmorgen Clermont Fer- rand, waar een record-temperatuur van 27 graden onder nul gemeten werd. Te Bor deaux vriest het 11 en te Marseille 10 grn den. Abnormaal kond is het ook in Italië waar het. te Turijn 17. graden, te Genua 7 graden eri te Florence 5 graden vriest. Op Sicilië staat de thermometer echter 9 gra den hoven nul. In Engeland vriest het ge middeld 7 graden. De sterkste sneeuwval vindt plaats :n Zuid-Oost-Europa, jsnecianl in Hongarije en Zuid-Slavië. Uit Cn.tta.ro wordt échter 54 m.m. regen gemeld. Kiel. 14 Febr. (V.D) De beidé linie sh-ocn Schlesvvig-Holstein en Elsass. die de door hen bevrijde vaartuigen gisteren tol in de nabijheid van Buelk in de Kieler Bocht wisten te brengen en ze toen in den steek moesten laten, zijn hedenmorgen weer uitgevaren teneinde te trachten de achterin inten sleep weer op te pikken en naar Kiel te brengen. In den nacht van Woensdag op Donder dag is d" temperatuur te Londen lager geweest dan ooit het geval was in dezen tijd van het jaar. Tallooze waterleidingen zijn gejprongen. Thans reeds wordt d" schade op verscheidene tienduizenden pon den sterling geschat, maar de totale scha de zal pas kunnen worden opgemankl. als de dooi intreedt, waarmen men in ver band met verwachte overstroomingen er^ stige gevolgen vreest. Londen. 14 Febr. (V.D.) Boven En geland blijft nog strenge vc: -i heerschen cn de kou-Ie wordt nog ver. ;.t d door een scherpen Oostenwind. D - \o.-t o:.3 he denmorgen le negen uur 9 g -a«' !"1ro°e. t.egen 7 graden gisteren in de. ien tijd. was gedurende den afgoloopen nocht 17 graden Het autoverkeer is tengevolge van den sneeuwval bijna geheel stilgelegd. Vooral West Engeland en Schotland hééft veel var. dc sneeuw to lijden. Ook vele rivieren zijn bevroren. Sneeuw te Weenen. W e c n e n, 14 Febr. (V.D.) Woensdag avond laat is het bij een koude van dor tien grad?o te Weenen gaan sneeuwen. Langzamernand brak een sneeuwsiorm los die den geheelen nacht voortduurde. He denmorgen vroeg lag de sneeuw le Wee nen ov-ral ongeveer twintig centimeter hoog. Hét verkorr in de stad wordt ten zeerste bemo ilijkl Hedenmorgen vroor hét té Weene nog 'f graden. Ook uit de bondslanden worde-: sneeuwstormen ge meld. Het kolenvevbru k is gerantsoeneerd om het opdrijven der prijzen te voorkomen. Aar.voa? van heet water in een 3~rc:iT.-agcn. B e r 1 ij n. 1 Febr. (V D.) In het gehucht „Eigene Scb.oBo" in d^ Mark is de situatie tengevolge vt-ri de hevige koude ondrng* lijk geworden. Alle waterleidingen zijn er bevroren Ook de pogingen orn van de naastbij geleeen steden water door mid del van buizen aan te voeren, zijn door HET WCBH VAN MOïiSEN te Hoogste barometerstand: Stenselo. Langste barometerstand: 774.7 te Reykjavik. Verwachting ïc' den avond van Ifi Februari: Meest matige, aan van klijk nog O. lot Z. O. wind; meest zwaar be wolkt, m< gelijk sneeuw, nog stren ge tot matige vorst des nachts, over dag in het nog weinig v:rende ring, in het W. mogelijk stijging van temperatuur. de vorst mislukt. Om de bewoners ten minste van wnler te voorzien voor de meest noodzakelijke levensbehoeften, is men er thans toe overgegaan met sproei wagens heet water neer „Eigene Schollo" te vervoeren, Schepon in nood. Stockholm, 14 Febr. (II. N.) De Zweedsche radiostations vangen tal van noodseinen op van schepen, die ingevroren zijn en gebrek aan proviand beginnen te krijgen. De chef van het marinevliegwezon heeft plannen voor een hulpverleening uit gewerkt. Uit Lerfingrad zullen verscheide ne Russische ijsbrekers vertrekken om hulp te gaan brengen aan de in de Oostzee in gevroren schepen, waarvan het aantal op ongeveer 100 wordt geraamd. Hevige sneeuwval ln Duitschland. Berlijn. 14 Febr. (H. N.) ln verschil lende deelen van Duitschland heeft het vannacht zwaar gesneeuwd, wat gedeelte lijk vanmorgen nog voortduurde. Ook to Berlijn begon het legen hedennacht te sneeuwen De sneeuw hield den geheelen nacht aan cn duurde vanmorgen nog voort. Dp temperatuur is iets gestegen Vannacht was de laagste temperatuur in de binnen blad 19 en in de buitenwijken 19.5 graad onder nul. In den loop yen den voormiddag is de temperatuur tot 10 gr. onder rul ge stegen. Bij deze temperatuur blijft, de sneeuw ook in de drukke straten liggen. Ij<j gemeentereiniging heeft 2000 man extra fianeenomen. zoodat'in het geheel 5000 man aan het werk zijn om de sneeuw op te rui men en de drukke straten met zand te laten-bestrooien Vanmorgen vroeg begon nen ook dc sneeuwploegen hun werk te verrichten. De tram heeft den geheelen nacht arbpidsvvngens laten rijden, teneinde te verhinderen, dat de rails met iis bedekt zouden worden. Bizondcre maatregelen werden getroffpn om de wissels tp contro leeren. Het verkeer kon vanmorgen zonder al tn veel stoornis worden begonnen. Ook liet lokanlverkeer van de riiksspóorvVegon mdervond. dank z»i de getroffen maatreae- ,len. weinig stoornis. De treinen voor het Jarige afstandsverkeer hebben echter over het algemeen nog groote vertraging. B e r 1 (j n. 14 Febr (IT. N Het rneteoVn- loüisch bureau deelt mede. dat de sneeuw val waarschijnlijk nog zal aanhouden. Het is mogelijk dat de temperatuur iets min der zal worden, aanjie/ion hel laag^rukcre- ied. dat hoven de Middel'andsche 7ep liet. 'ich iets verder naar het Noorden höeft uit gebreid liet geweldige hoogdrukgebied. dat sedert vier weken hoven het noordoosten van Eurona ligt. is echter nog steeds zeer vast. Tn Silezië vroor het vanmorgen van li tet 20 graden. De sneeuw aldaar hl'ift no^ afeeds vallen en op de kammen van het Silezische gebergte woeden zelfs sneeuw stormen. Ook te Gcirlitz is veel sneeuw ge vallen. tengevolge waarvan het verkeer Toote belemmeringen ondervindt Tn f;i 1 van plaatsen in de omgeving van G-telitz moesten de scholen wegéns gebrek aan ko ten worden gesloten Tn h^t Reuzengeberg te vond men 1k bevroren horten cn on de r)am*xra»»er-Feldflur 27 re°en. die hetzelfde lot hadden ondergaan. Op de T.övvenherg vond men duiven, die aan den grond vast gevroren waren. Hoe koud het in Frankrijk Is. Parijs. 14 Febr. (H. N.) Tn den afge- 'oopen nacht is de hevige koude in Frank rijk blijven aanhouden. De laagste tempera tuur, n.l. 30 grapten onder nul, werd tp Re- miremont geregistreerd. Belanimard treinverkeer. Boedapest, 14 Febr (H. N.) De di rectie van de BoedapestSave-Adria-sp"- weg-Mii. deelt mede, dat het verkeer alle lijnen van de maatschappij is o - staakt. De sneeuwstormen, die gisteren i geheelen dag aanhielden. b."bKeri de ïv'a met. een sneeuwlaag beë f, e van een '\a!ven meter lot twee r :s. zoodot 'e treinen niet verdpr 1;- 1 ien Allo 'roinen bevinden zich r< r stnGoois zoodat voor de passagiers f, :n gevaar be- staat. Plotselirn<3 temperatuurs verandering in de Krkn. Moskou. 14 Febr. (V. D.) Na een periode van abnormaal strenge koude is de tempe ratuur in de Krim plotseling gestegen tot dertien graden boven nul, zoodat, onmid dellijk na den onbekend strporron winter, ~cn abnormaal zachte vooriaarstemnera- tuur in de Krim heerscht. De sneeuw is chter plotseling In overweldigende massa "aan smelten, zoodat men groote vrees vod# overstroomingsrampen koestert.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1