FA„ DUIM BURGER CEMENT. DÉ EÉMLANDED NIEUWE VOORJAARSMüDELlEN ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK 1 GARAGE MOLENAAR Telefoon nos. 1210 - I21ï -1212 FIAT CiTRÜëN BUICK LA SALLE EN CADILLAC. K A h i \h I 1 Ji iS Zaterdag 16 Februari 1923 27e Jaargang Mo. 194 INCOGNITO STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE ÖUITENLANDSCH 0/ERZlCHf Eteciriscfte Gas- en Petroleumkachels. Haarden, Kachels en Fornuizen. A. N. KINDRIKS Jroore Koppel tl - Tel. 1135 Kandel in Bouwmaterialen DE AMBTSAANVAAR. DING VAN HOOVER Duizenden bezoekers verwacht 'S KONING'S ZIEKTE SCHIP IN BRAND F*L.AAv«,HAI1ERSVELQ i LUXE AUTO VERHUUR r,^ zeek kalme jumstffeitJte m s AM1C1 STRIJD OM DE MACHT IN AFGHANISTAN 'N TROEP ZIGEUNERS OMGEKOMEN 1 KJ BLAD ABONNEMENTSPRIJS manndeo vooi Amersfoort 12.10 per maand '0.75 per week (met giattt verzekering regen ongelukken* 0.17'/* Binnenland franco oer post per 3 maanden t 3. AfzondeiHjkc nummers i 0.05. POSTREKENING 47910 TH! HFOON 1NIFRC 513 DIRECTEUR UITGEVEQ. J.VALftHOFf PRIJS OER ADVERTENTIEN van —4 regels 104 mer inbegrip van een ocwiisnummer. elk-regel mee» 10 25 Liefdadigheids odverientufp voo» de helft vaD den pnjs - Kleine Advertenticn ..KEITIES bir ^ooruitheralinp 4 'egels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.— He» usnummer extrs 0 05 0\TAIV.GE RESTANTEACPRUIMING DUURT VOORT door IT. G. CANXEGIETER. Toen Flsa, de jonkvrouw uit de sage, door een onbekenden ridder van haar kwelgeest verlost was cn zij hem tot loon voor zijn dapperheid haar hand aanbood, aanvaard de Lohengrin deze onder uitdrukkelijk be ding, dat zij hem nooit naar zijn naam en herkomst zou vragen. Klsa hield deze bel »f te, doch toen ;.ij na verloop van jaren in een noodlottig oogenblik de verboden vraag toch stelde, \erdween de zwanenridder met een bedroefd gelaat en liet zijn echlgenoote alleen. Want slechts zoolang hij onbekend bleef, kon Lohengrin heldendaden verrichten. En onwillekeurig denken wij aan de velen, die in het maskerade costuum \an den Vasten avond tot daden in staat zijn, waartoe zij in het gewone le\cn den mo6d en de sch ilkschheid missen. Heldendaden, zij het van anderen aard, maar dan toch uitslui tend incognito verricht. Vraagt men den harlekijn naar zijn naam, dan is het met zijn geestigheid uit. Er zijn onder ons stille, bedeesde lieden, die met vacantie in den vreemde de aan dacht trekken door hun geruchtmakend op treden Er zijn nurksen in huis, die daar buiten de \roolijkheid en gezelligheid zelf zijn Er zijn henepen naturen, die in hun eigen omgeving niets voor ecu ander over hebben, maar in de verte stille weldoeners zijn. Zij geven gaarne en gul, maar bun bijdra ge moet onbekend blijven. Vraagt men hun naar den naain, dan is het met hun vrijge vigheid uit. Met een bedroefd gelaat ver dwijnen zij gelijk Lohengrin uit het ge- zirbtsv eld. Het is stellig merkwaardig, dat het in cognito ons dapperder, edelmoediger, lief- bebbender maakt en dat herkenning dik wijls epn verlammende uitwerking heeft. Wat kan hiervan de reden zijn? In een zomerpension is een der gasten de z'rcl van het gezelschap. Alles draait om hem; mort-vindt, hem hoffelijk, geestig, in nemend. Mij is de aanstichter van alle plan nen, de vertrouwde van alle aanwezigen, het middelpunt van alle gesprekken. Maar plotseling is dit uit. Zonder merk bare reden keeren allen zich van hem af. Niemand betrekt hem langer in zijn aange legenheden, niemand vraagt hem om raad en als hij iels vertelt, luistert niemand naar hem. Men laat hem aan zijn lot over. Is de man eensklaps veranderd? Heeft er een ommekeer in zijn persoonlijkheid plaats gehad? Is zijn karakter in het tegendeel om geslagen? Niets van dit alles. Men is er toevallig achter gekomen wie hij is. Hij drijft ergens op oen klein plaatsje een bescheiden nering. Kan het ged stin- geerd gezelschap, dat in het pension bijeen is, zich inlaten met een man \an zoo onaan- zicnlijken stand"? Of wel. hij bekleedt een ambt, welks waar digheid de gasten in strijd achten met de gezelschapszeden en dat zij schuwen, om dat zij meóncn, dat zij tegenover een domi nee een stemmig gezicht moeten zetten. Of erger: de man heeft lang geleden eens een misslag "begaan, waarvoor hij maatschappe lijk is geoordeeld. Hard het lot van ontslagen gevangenen. Een net cn bekwaam werkman biedt zich aan bij een patroon in den vreemde. De pa troon is in alle opzichten buitengewoon te vreden met zijn nieuwe hulp. Maar de knecht zit van dag tot dag in angst, dat zijn meester er achter zal komen, met wien hij eigenlijk heeft te doen. Vraagt de patroon den onbekende naar naam cn herkomst, dan blijft er voor den geteekende niets over dan gelijk Lohengrin met een bedroefd ge laat te vertrekken. Als kind las ik een geschiedenis, die die pen indruk op mij heeft gemaakt. Een jonk man ontmoette een meisje, waarmee hij spoedig op vertrouwelijken voet raakte. Maar bij elke ontmoeting waarschuwde het meisje hem, nooit na te speuren, wie ze was en waai* ze woonde De jongen, door de goede eigenschappen van het meisje geheel ingenomen, kon tenslotte de verleiding niet weerstaan. Tersluiks volgde hij haar en toen bleek hem tot zijn ontsteltenis, dat ze de dochter was van den beul! Nu kon ze zich nooit meer aan hem vertoonen. Niet alleen, wat we zelf zijn, maar ook de faam en het beroep onzer ouders kunnen ons don weg naar de harten onzer mede- rnenschen versperren. We zijn vastgeroest in een houding en in een traditie, waaraan wij ons een bepaald optreden verplicht wa nen. Eerst het incognito verlost ons van den belemmerden druk. Het is. of wij zware pantsers en dikke kleeren afwerpen* of wij onze waarachtige persoonlijkheid uitpeilen uit een afschuwe lijke vermomming; of wij vrij ademend en zooals God ons geschapen heeft voor de we reld treden, wanneet* wij. slechts om eigen hoedanigheden gewaardeerd, incogni to doen en laten wat eigen aard en eigen karakter ons ingeven. Als T.ohcnerin wannen wij de harten du* m^nschen met edele daden, totdat de af schuwelijke vraag naar naam en herkomst ons opnieuw met verlamming slaat. (Nadruk verboden). Een vlucht door Europa. Een internationale wedstrijd op he» gebied der lichte vlieg tuigen. In dezen gehaastcn tijd, waarin men tevens aan de techniek een steeds volmaak ter karakter tracht te geven, speelt niet alleen de radio een belangrijke rol. maar evenzeer het vliegtuig. De eerste is gemeen goed geworden van het volk, dit laatste woord natuurlijk niet gebruikt als sociale onderscheiding. Maar ook wordt ernaar ge streefd de populariteit van het vliegtuig te doen toenemen en het uitvloeisel daar van is u.a., dal in den loop van dit jaar de z.g. vlucht door Europa zal worden ge houden de tocht zal een wedstrijd karak *er drager, en wordt beschouwd als de be langrijkste internationale kracht meting na den oorlog. De Federation Aéronautitfue Internationale heelt zich reeds met de plannen verecnigd «*n de landen, wier ver legcmvoordigers van de partij zullen zijn, hebben de voorwaarden reeds goedgekeurd, waaronder de locht plaats zal hebben Nu staat reeds \ast, dat Duitschland, Frankrijk, Italië, Roemenië, Zwitserland en Tsjecho-Slowakije aan den wedstrijd zullen deelnemen. Engeland, dat juist op het ge bied van t kleine vliegtuig prachtige din gen heeft gepresteerd, houdt zich merk waardigerwijze op den achtergrond. Trou wens. Engeland heeft, al is het een sport land, zich tot dusver ook niet ernstig be zig gehouden met het zeilvliegen. De vlucht door Europa zal een perma nente instelling worden. Voor 1929 heeft de Aérnclub van Frankrijk, van wie het initiatief is uitgegaan, de organisatie op zich genomen. De organisatie in Duitsch land heeft de Deutsche Luftrat overgedra gen aan de Aêroclub van Duitschland. Wat de prijzen betreft, die ter beschik king worden gesteld, (in 't geheel 300.000 francs) nemen de mededingende staten hieraan deel in verhouding tot het aantal stemmen, die zij in de Federation hebben. Behalve vorengenoemd bedrag heeft de Fransche Aêroclub can cere vvisselpnjs ter waarde van 20.000 francs disponibel ge steld hij zal overgaan in het bez:t van het land, welks deelnemer den eersten prijs behaalt. Laatstgenoemde ontvangt boven dien het derde gedeelte der totale som van 303 030 francs, derhalve 100 000 'r.incs. De wedstrijd moet ten goede komen aan de ontwikkeling van het lichte vliegtuig ni.a.w.de vliegsport met kleine en gjed koope typen populair maken. Toegelaten zijn slechts twee klassen van lichte vlieg tuigen voor twee personen, welke toestel len op zich zelf minder dan 403 en 280 K.G. moeten wegen, al wordt een speling van tien procent toegelaten. Het onderzoek strekt zich in twee rich tingen uit technische geschiktheid voor gebruik en practische, resp. economische bruikbaarheid. Het technisch onderzoek vindt plaats op het vliegterrein van OrJy. Brandstofverbruik, regelmatigheid en 't rei zen en reïssnelheid worden tijdens ccn tondvlucht, die te Parijs zoowel begint als eindigt cn veertien dagen duurt, nagegaan riisschcnstations zijn Bazel, Genève, Mar seille. Saint Raphael. Turijn. Milaan, Ve netië.. Agram, Belgrado, Turnu Severin, Boekarest, Turnu Severin, Boedapest. Wee nen, Brünn, Praag, Breslau, Warschau Posen, Berlijn, Hamburg, Amsterdam Biusscï, Parijs. Daar op deze reis twaalf landen worden aangedaan, zou men ook kunnen spreken van een twaolf-landen-vlucht. De, in ronde cijfers uitgedrukt, 6000 K.M. lange 'echt zal afgelegd worden in 25 étappes. In ui de genoemde steden moet geland worden De appreciatie der vlucht geschiedt van vierderlei gezichtshoek uit(1) stevigheid van constructie, geriefelijkheid, het inn .ii- wcii van instrumenten aan boord, gemak- PNierop CnMOJBSTJt. 90J)SLJ88 kelijke montage en demontage, het met- openen van den motor tijdens heel de reis, het afzien van reserve onderdeelen '2) brandstoffenverbruik, waarvoor in heide categorieën 16 en 11 K.G. voor 100 KM. vastgesteld zijn i3) regelmatigheid voor geschreven is, dat geen deelnemers meer clan tvvee nachten buiten de aangewezen landingsplaatsen mag doorbrengen en hoogstens tvvee rustdagen gedurende den 14-daagschen vliegtijd mogen worden ge nomen (4) snelheidsonderzoek er zijn mi nimum-snelheden voorgeschreven, die bij de eerste categorie 85 K.M., bij de tvvee 'e ?0 K.M. bedragen. Voor grootere snelheden kiijgen de deelnemers extra-punten; lag" re nopen hen tot het afzien der vlucht. Uit het bovenstaande blijkt, dat strenge voorwaarden zijn gesteld en dat, gezien het tegenwoordige stadium van de ontwikke ling der vliegsport, maar weinig vliegrui gen in staat zullen zijn ze te vervullen. In de eerste plaats mag men benieuwd zijn. in welke mate de kleine motoren optre wassen zijn tegen de inspanning, die een dergelijke duurvlucht vergt. GROOTE HOTELBRAND. Praag, 14 Febr. (V D) Donderdagmid dag is een felle brand uitgebroken in het Grand-Hotel in Franzcnshnd. Het vuur greep snel om zich heen. Het gebouw werd volkomen een prooi der vlammen. De scha de'is zeer groot. Washington bereidt de feestelijkheden voor Londen, 15 Febr. (H. N.) Volgens een bericht uit Washington worden thans reeds op groote schaal voorbereidingen getroffen voor Hoover's ambtsaanvaarding op 4 Maart a.s De feestelijkheden te Washington zullen drie dagen duren. Men verwacht ongeveei 200 000 bezoekers. President Hoover zal d«? redevoering, waarmede hij zijn ambt aan vaardt, op het Kapitool te Washington uit spreken, opdat zooveel tnogeliik toehoorders aanwezig kunnen zijn De rede zal door 75 omroepstations worden uitgezonden. Na de aflegging van den eed in het Huis van Af gevaardigden zal de nieuwe president en ziin gemalin naar het Witte Huls gaan, om daar zijn intrek te nemen Op den weg daar heen zal hij door een grnoten stoet worden begeleid, waarin vertegenwoordigers van alle regimenten van het leger en van ver schillende Indianenstammen zich zullen bevinden. FAMILIEDRAMA. Vrouw doodl haar 6 kinderen en zich zeil. New-York. 15 Febr. (II.N.) Te Nevv- York heeft een 33-jarige vrouw* zich zelf en haar 6 kinderen het leven henomen, door de gaskraan in haar woning open te ret en. Toen haar man thuiskwam, vond hij zijn 6 kinderen dood Ie hed en zijn vrouw dood in de keuken liggen Behandeling met kunstmatig zonlicht Het bulletin van gisterochtend uit Rognor over den toestand des konirigs behelst, dat de zieke een goeden nacht heeft gehad ei» dat zijn toestand bevredigend is De beslra lingsbehandeling, die Woensdag voor het eerst op den koning werd toegepast, is een behandeling met „kunstmatig zonlicht" Voor het eerst na de aankomst van den koning te Bognor werden de ramen van de ziekenkamer opengezet, hoewel het vele graden vroor; de zon scheen echter Perso nen uit de omgeving des konings verklaren, dat de verandering van lucht den zieke reeds goed heeft gedaan. Hij is echter nog zeer zwak en de personen van zijn gevolg \allen hem enkel lastig met zaken, die van zeer groot belang zijn. Langdurige gesprek ken worden vermeden. Tientallen C hi neezen omgekomen Tokio, 14 Febr (V. D.) In de nabijheid van Nagasaki is een Chineesch petrotoi.m schip in brand geraakt, waarbij 64 iaden der bemanning omkwamen. De oorzaak der ramp is niet bekend. [BEL OP: JC HET WEER VAN MORGEN Hoogste barometerstand 7S4.5 te Stensclc. Laagste barometerstand: 749.9 te Rochefort. Verwachting tot den avond van 17 Februari: Zwakke tot matige N. O tot Z. O. wind, meest licht bewolkt, weinig of geen sneeuw, strenge tot mali ge vorst des nachts, overdag meest matige vorst. Zalen voor vgrg. concerten, loonei uitvoeringen enz Sterk verlaagde De verwoesting van Djellalabad bevestigd Londen, 15 Febr. (V.D) De blzondere conespondent van de Daily Telegraph 'e Pesjewar meldt, dat hij tijdens een be.zoik nnn do Indisch Afghaar.sche grens uit Djel lalabad bevestiging heeft ontvangen \an hel bericht, dat de stad lotaal verwoest 's De ontploffing in het arsenaal was zoo ge weldig. dat zelfs de fundamenten uit elkaar geslagen zijn. Djellalabad bestaat volgens de verklaringen van betrouwbare peiaonen niet meer en if geheel verlaten. Het schijnt, dat de stammen den terugkeer van Nadir Khan noar Afghanistan verlangen. Nadir Khnn wordt binnen kort in Afghanistan verwacht. Zijn aanhangers in het land no men rnel den dag toe. In officiuele kringen te Londen heeft men berichten uit Afghanistan ontvangen, waar in een vernietigende nederlaag van de strijdkrachten van Ali Achmed Khnn te Djellalabad wordt gemeld Daarentegen is het tot nu toe onbekend, waarom de Siin- wari's en de andere stammen die hem tot- nutoe steunden, zich plotseling tegen All Achmed Khan gewend hebben. Nieuwe troonpretendent. C o n s t a n t i n o p e 1, 15 Febr. (V. D.) Uit Angora wordt gemeld dat Nadir Khnn uit Europa te Pesjawar is aangekomen om zijn aanspraken op den Afghannschen troon te verdedigen. Hij zou H.ablb Oellnh hebben voorgesteld te zijnen gunste troons afstand te doen en in zijn dienst Ie fred<M?„ Volgens andere berichten zou de stad Fcr- znbad door aanhangers van Ali Achmed Khan zijn uitgeplunderd en in brand ge stoken. Volgens geruchten zouden honderd inwoners der stad om het leven zijn gekt>- men en Ali Achmed Khan zou zijn gedood. De evacuaties uit FaboeL Londen, 14 Febr. (V D.) Heden opnieuw 43 personen uit Kaboel geëvacu eerd naar Pesjawar in vier Victoria vlieg tuigen. Onder de gecvacueerden bevinden zich Britsch-Indiërs. Duitscbers, Turken en Perzen. SCHEPEN IN NOOD OP DE THEEMS. Londen, 14 Febr (V.D.) Heden is op de Theems het zeilschip Pitt nabij Purfleet in aanvaring gekomen met het stooinsëTïrp Old Charlton! Het zeilschip zonk en de be manning werd gered op twee man na. die waarschijnlijk verdronken zijn. Vertier liep de sleepboot Carmanin op een rots de be manning werd later gered. Met wagen en at door 't ijs gezakt. B p r Mj n, 15 F e li r. (V.D.) De ï.okhl An- zeiger verneemt uit Weenen. «lat in het dorp Toiowitsj In Zuid Slavic een ^ernstig ongeval heeft plaats gehad, waaraan on geveer veertig personen ten offer vielen. Ken troep Zigeuners trachtte niet verschei dene zwaai heiaden wagens de «licht be vroren rivier de Drau over te steken. Toen zij zich in hei midden der rivier bevonden, brak het ijs en de geheeje tro»n met wa gens en paarden zonk in de diepte. Hoe veel precies zijn omgekomen, kan nog niet nauwkeurig worden vastgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1