DE EEMLANDEQ It Slavin van Bagdad JjiLLEsVI GROENHUIZEN Eleclrische Gas- en Petroleumkachels. EE3H23Z2 ONHERROEPELIJK suH Maandag 13 Februari 1929 EUiTENLANDSCH OVERZICHT 27e Jaargang Ho. 195 GARAGE MOLENAAR JUWELIER. Haarden, Kachels en Fornuizen. DE REGELING VAN DE RÜMEINSCHE KWESTIE Het grondgebied der Vaticaansche stad VLOOTONTWAPENING Officieel Engelsch Communiqué HE BIOSCOOP „AMICITIA" HONGARIJE IN BERLIJN POPULAIR TE LONDEN DOOIT HET 1.40 M. vorst in den grond f5, üMlUEMENTSPBIJS per 3 raaandeo voor Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering fcgeo ongelukken) I 0. 17'/j. Binnenland rranco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonde.Iljke oummers t 0.05. POSTREKKNING 47910 TELEFOON INI PRC 515 DIQECTEUQ UITG E.VEB. J.VALKhOFF DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regets I 05 met inbegrip va» een &ewi|3nummer, - elke regel meet f0 25 Ltcfdad!gheids-advertentt£s voor de helft van den prijs. Kleine AdvertentliJo wKEITIES' bf) vooruitbetaling 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Hewiisnummer extr» 005 De vrijheid der zeean. Enge- lands compromis-voorstel aan Amerika, In do discussies, welke in de Engelsche on Arnerikaansche kranten worden gevoerd over het vraagstuk der vloot, speelt de co dificatie van het zeerecht een beslissende rol. Meer dan één deskundig E"gelsch en Amerikaansch schrijver heeft de laatste weken vastgesteld, dat, wanneer de opvat tingen der beide Staten met betrekking tot het zeerecht nader tot elkaar werden ge bracht, de laatste denkbare aanleiding \oor een oorlog uit den weg zou zijn geruimd. De Londensche correspondent van de Voss. Ztg., die zich met de zaak bezig houdt, laat het daar, of deze formuleering niet wat eenzijdig is, maar in elk geval is zij een partieele waarheid, die bij" de beoordeeling der Engelsch-Amerikaansche betrekkingen stellig verbazend veel gewicht in de schaal legt. De blokkade, die Engeland in den we reldoorlog tegen Duitschland afkondigde, heeft tot talrijke geschillen met Amerika geleid, omdat Engeland, naar nog onlangs is verkondigd door één zijner prominentste kenners van 't volkenrecht, een onbeperkte blokkade tegen ieder, die mei Engelands vijanden handel wenschte te drijven, als het ..humaanste wapen in den oorlog ter zee" beschouwde. De Vereenigde Staten hebben tegenover dat Engelsche standpunt bijna een eeuw lang het beginsel van de vrijheid der zeecn verkondigd en de blok kade slechts voor zeer beperkte gebieden en bepaalde havens „effectieve blokkade" en slechts als middel ter afsnijding van den aanvoer van oorlogsbehoeften erkend. De Engelsche kenners van 't volkenrecht en de meest vooruitstrevende marine-offi cieren verklaren thans, dat de ontwikke ling van 't luchtwapen en van de duikboot het prijsgeven van de Engelsche aanspraak op de blokkade gewenscht maakt van Britsch standpunt uit. Engeland, dat slechts voorraden voor zeven weken kan opslaan, is bijna ten onder gegaan door den Duit- schen duikbootoorlog. De groote onder zeeërs en het luchtwapen zouden een te genstander van Engeland in staat stellen het eiland door herhaalde en hardnekkige aanvallen op de toevoerwegen veel effec tiever te belegeren dan Engeland bij mach te zou zijn het eene of andere F.uropeesche land bij voortduring te blokkeeren. Van Engelsche zijde doet men daarom, ter behandeling op een conferentie over het zeerecht, het volgende vergelijk aan de hand Engeland doet afstand van zijn on beperkt blokkaderecht en aanvaardt, met betrekking tot oorlogen ter zee, de Arneri kaansche opvatting inzake beperkte blok kade. Wanneer Engeland echter in een oorlog, waarbij het niet aanvaller is, in op dracht, van den Volkcnbondsraad tegen een land marine-technische strafmaatregelen zou moeten nemen, dan zouden de Ver eenigde Staten er accoord mee moeten gaan, dat in een dergelijk geval het oude begrip inzake een uitgebreider blokkade weer van kracht wordt. Van Engelsche zijde wordt op den voor grond gesteld, dat de Amerikanen tegen dit uitzonderingsgeval voor de toepassing van 't Engelsche blokkadebeginsel geen moreele bezwaren kunnen inbrengen, omdat Enge land, wanneer het dergelijke sancties ten uitvoer zou moeten leggen, in werkelijk heid niet slechts orgaan is van den Vol kenbond, maar tevens het pact van Kellogg uitvoert. De Volkenbond zal nauwelijks een land tot aanvaller stempelen en tot voor werp van sancties maken, wanneer het ook niet tevens het pact van Kellogg heeft ge schonden. De schender van Kellogg's pact stelt zich echter, naar Arnerikaansche op vatting, vrijwillig buiten de bescherming door werk volkenrecht ook en is een „mis dadiger onder de Staten", tegen wien men elk strijdmiddel mag toepassen. Het door Engeland voorgestelde compro mis komt dus hierop neervrijheid der zeeën (dus de Arnerikaansche lezing) als normale toestand en het Engelsche blok kadebegrip als onverbiddelijke politie-mant- fegël tegen overtreders van 't Volkenbonds statuut of het Kellogg-pact. FRANKRIJK'S KERKELIJKE POLITIEK Het weder toelaten der congre gaties. Het Fransche kabinet zal ten aanzien van het weder-toelaten der geestelijke orden in Frankrijk de kwestie van vertrouwen stel len. De regeering had, gelijk men weet, in de suppletoire begrooting voor December 1928 bepalingen over het weder toelaten der gees telijke orden opgenomen. De financieele Kamercommissie schrapte deze bepalingen. De regeering is echter vóór wedertoelating. AARDSCHOKKEN EN WOLKBREUKEN IN PERU. Eon groot meer ontstaan. Lontien, 17 Febr. (V. D.) Volgens berich ten uit Lima, de hoofdstad van Peru, heb hen heftige aardschokken, gevolgd door ware wolkbreuken oen gebied van G5 mijl in een groot meer veranderd. Men vreest, dat in de omgeving van Uchibambia 50 men- schen verdronken zijn. Verscheidene boerde rijen zijn diep onder den grond bedolven Met kracht wordt het reddingswerk onder leiding van den plaatsvervangendcn prefect van de provincie Juaja ter hand genomen. tiFiai is een naam met Internationale reputatie" Snelheid en souplesse gepaard aan een solidi teit en afwerking, waarmede Fiat haar wereldreputatie verworven heeft. Bezichtig eens op Uw gemak dezen „zes"; welk een charme in lijn en kleuren, hoe behaaglijk en intiem is het interieur. Eén lichte druk op den starter cn de motor loopt, zacht en gcruischloos, nauwelijks hoorbaar die geweldige krachtbron daar voor U. De kracht van Uw pink is voldoende om in tc schakelen en suizend schiet ge weg; bliksemsnel trekt hij op, 60-70-90 K.M. een openbaring! Hoe vast en rustig ligt de wagen op den weg, hoe zeker snelt ge door dc bochten. Hoe gemak kelijk beweegt ge U in het drukke verkeer, zonder overschakelen rijdt gc zoowel 5 als over de 90 K.M. Dit is werkelijk autorijdenondervind het zelve door een proefrit aan tc vragen. Gaarne zenden we U ook onze brochures geheel vrijblijvend toe, vraag ze heden nog aan. 6 Cylinders. 2HiL. inhoud. Speciale cylindcrkop met hoog nuttig effect. Krukas 7 maal gelagerd. Trilling demper. Vóórverwarmiig inlaatgauco. Binncnwerk- acbelwielrctnmcn.Ducoiak TORPEDOI 3450.— COUPÉ SPIDER Ü50.— COND. INTn laken behl. 3350.— CpND. INT.. leder bekl. 4050.- Uitgcrun met 1 res. wiel m. band, 4 schokbrekers.electr. richtingaan wijzers, autom.rui ten wijsche r, enz. Imp.: J. LEONARD LANG - AMSTERDAM. Stadhouderskade 114 Telefoon S/ioo. Alleenvertegenwoordiger voor Amersfoort en Omstreken: TEL, 1210, 1211, 1212. LAXGESTsTAAT 43. Tel. 852. Gevesticd 1S£5. AARDBEVING IN SIBERIË. B e r l ij n, 17 Febr. (H. N.) Volgens eei. bericht uit Moskou is door een aardbeving in het Amoer-gebied in Siberië \eel schade aangericht. In een stad aan de Amoer zijn zeven huizen ingestort en een aantal per sonen gewond. Zavcjmo». 90.7bL.2ee Het gebed voor den koning De Italiaansche pers publiceert den tekst van het gebed voor den koning, dat over eenkomstig de bepalingen van het concor daat in het vervolg in alle kerken te Rome tijdens de Hoogmis zal worden gelezen. Het gebed roept van God alle noodige genade in voor den souverein voor het vervullen van zijn missie van hoofd van den staat, waar deze nog niet bestaat. Enkele percee- len, die uitzicht hebben op de tuinen van het Vatikaan. zullen worden afgebroken. Het schijnt, dat de Vatikaansche staat eigen postzegels cn geld zal krijgen. Een speciaal in de Mis van Goeden Vrij dag ingelascht gebed zegt: „Laat ons bidden \oor onzen zeer geloovigen koning, opdat God, onze Heer, voor onzen bestendigen vre de alle barbaarsche naties aan Iiem zal on denverpen". De Messagero meent te weten, dat het nieuwe verdrag den bouw verbiedt van eenig perceel in de onmiddellijke nabijheid van de Vatikaansche Stad. teneinde den Heiligen Stoel algeheele vrijheid te verze keren. De Heilige Stoel zal een ringmuur laten bouwen langs de grenzen van het gebied, De meeningsverschilten tusschen Amerika en Groot Britannië !n verband met de uit Washington af komstige berichten aangaande Groot-Bn- tannië en de maritieme ontwapening publi ceert het Foreign Office de volgende offi- cieele verklaring Sedert Chamberlains mededecling in het Lagerhuis op 6 Februari j.l. is er geen ver andering in den toestand gekomen. De re geering onderzoekt nauwkeurig alle aange legenheden. die de betrekkingen met de Ver. Staten en den maritiemen toestand dei beide landen raken. Dit onderzoek wordt ijverig voortgezet: zoodra het zal zijn ge ëindigd. zal de eerste stap zijn de resulta ten ter kennis van de regeeringen der domi nions te brengen. welker standpunt nadei zal worden overwogen. Het is dus waar HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerttand: 783.2 tc Stockholm. Laagste barometerstand: 755.5 te Valentia. Verwachting tot den avond van 19 Februari: Zwakke tot matige O. wind, meest betrokken, veinig sneeuw, matige, in het O. wellicht strenge vorst. Dinsdagavond 8 uur laatste voorstelling van de BUITENGEWOON OOSTER- SCHE FILM Verzuimt niet deze 6chittorende rolprent te komen zien. schijnlijk, dat pas na zekeren tijd een nieu we mededeeling kan worden gedaan. Japan wonscht con vlool- conferentie vóór 1931. Een 'hooggeplaatst ambtenaar van het Ja- pansche ministerie van marine verklaarde tegenover journalisten, dat het wenschelijk zou zijn de eerstvolgende conferentie tot be perking vrn de bewapening ter zee reeds vóór 1931 hijeen te roepen. Hij wees er op, dat Japan bereid is een nieuwe verminde- ving van de tonnage en de bewapening te aanvaarden, wanneer de desbetreffende overeenkomst berust op het beginsel der wederkeerigheid. KONING S ZIEKTE. Een draadloos bericht uit Londen van Za- i terdag behelst, dat de koning Vrijdag in staat was enkele stappen te loopen naar do weegschaal, waarop hij gewogen werd. Hij i is echter nog erg zwak en er wordt op ge- wezen, dat de toestand van herstel nog al- j tijd niet is bereikt. DE KATHOLIEKEN EN ROTARY. Uit Rome wordt aan de „Msb." gemeld. In antwoord op de vraag van een aantal bisschoppen, of zij al dan niet aan hun geestelijkheid verlof mogen geven het lid maatschap te aanvaarden van Rotary-clubs, heeft de congregatie van het consistorie verklaard, dat. dit verboden is. Zou er heusch kentering komen Een Londensch bericht van 16 Febr. houdt in Melding wordt gemaakt van een kleine verzachting \an de temperatuur .ij den af- geloopcn nacht in het gebied van Londen. Te Londen is dc dooi zelfs ingetreden. Uit Berlijn wordt d.d. 16 rebr. aan de Tel. geseind Geheel Berlijn spreekt vandaag over de Hongaarsche depressie, waarvan wij hot te danken hebben, dat de temperatuur nog slechts zes graden onder het nulpunt be draagt, Nooit was Hongarije te Berlijn zoo populair als vandaag en een zending van den hesten Tokayer zou niet met meer vreugde begroet zijn dan dit warrntebren- gende Hongaarsche laagdrukgebied. Een stemmig was men het er over eens, dat een koude van zes graden eigenlijk geen koude is en met verwondering vraeg men zich af waarom men zich in vroegere jaror. bij zes graden vorst inpakte, alsof het er dertig geweest waren. Wel was het geluk niet volmaakt; de Hongaarsche depressie zorgde ervoor, dal den geheelen dag de hemel dicht bewolkt was en natuurlijk sneeuwde het. Hoewel de stad 10.000 man aan het werk gezet had om den strijd tegen de sneeuw aan te bin den, bleef het verkeer moeilijk Daaren boven is het op straat gevaarlijk glad ge worden, waartegen hel verplichte zand- strooien nauwelijks helpt. Een voordeel van de overvloedige sneeuw bestaat daarin, dat in de omgeving van Berlijn prachtig gelegenheid bestaat voor het beoefenen van de wintersport. Wanneer de temperatuur blijft zooals thans, hetgeen waarschijnlijk is, verwacht men voor mor gen een massa-uittocht der Berlijners naar het Grünewald en do Milggelbergen om zich aan alle vormen van wintersport te wijden. Wij hebben het „warme" weer slechts te danken aan de bewolkten hemel. Want ter wijl het ook te Keulen bij licht bewolkten hemel hedenmiddag om drie uur zelfs drie graden dooide, was het overal in Duitsch land, waar de hemel helder was, nog vin nig koudt. Zoowel te Frankfort als te Mün- chen kleumt men nog altijd bij 18 graden orst. De Weser is thans over haar geheele lengte van Bremen tot Hannover dichtge vroren, hetgeen sinds 1893 niet meer het geval is geweest. Wat Berlijn zelf betreft, werd het hoog tijd, dat er in het weer een ommekeer kwam. De vorst was tot 1 M. 40 in den grond doorgedrongen en bedreigde alle wa terleidingen. Ook de kolennood begon bevaarliike af metingen aan te nemen Gezicr» het feit, dat op de Berlijnsche goederenstations van daag honderden wagons met kolen, cokes en briketten waren aangekomen, die niet meer gelost konden worden, heeft de poli tie bepaald, dat morgen den geheelen dag op de stations zal worden gewerkt. Het los sen der wagons ondervindt door den sneeuwval veel vertraging. Voorts heeft de Pruisische minister van handel den mijn werkers in het Roergebied verzocht ook op Zondag te werken en in het bijzonder voort te gaan met het Iaden van kolentreincn. Ook in het Midden-Duitsche bruinkoolge- bied zal morgen gewerkt worden. Bijzonder zwaar hebben café's, restau rants, theaters, bioscopen en cabarets onder de langdurige koude geleden. Ongelukkiger wijze viel de felle vorstperiode juist in den carnavalstijd, die hun andere jaren de beste inkomsten brengt. Niet alleen kwamen er geen vreemdelingen naar Berlijn, doch ook het Berlijnsche publiek was met geen moge lijkheid 's avonds op straat te krijgen Het eerste slachtoffer van dezen toestand Is de directeur van het Theater am Nollendorf- platz, dr. Briick, die wegens financieele moeilijkheden zijn ontslag heeft moeten ne men. Voorloopig speelt het ensemble voor eigen rekening voort. Slachtoffers van de vorst. Twee jonge meisjes uit Damerow in Mecklenburg waren van een danspartij met geheel bevroren voeten thuis gekomen. Toen een harer probeerde haar voeten met warm water te doen ontdooien, barstten haar kui ten open en het meisje overleed aan de ge volgen van haar onbezonnen daad. Van het andere meisje moesten in het ziekenhuis beide beencn worden afgezet. Hulp voor ingevroren schepen. B e r 1 ij n 17 Febr. (II. N.) De sovjet- regeering heeft, volgens een bericht uit Mos kou, aan de Russische vloot te Kroonstad opdracht gegeven terstond uit te varen, om deel te nemen aan het reddingswerk van de ingevroren schepen in de Finsche Golf. De Marat, die 24000 ton groot is, heeft Kroon stad reeds verlaten. De sovjet-regeering heeft zich ook bereid verklaard indien de koude aanhoudt ijsbrekers te zenden, om de Duitsche schepen, die in de Oostzee inge vroren zijn, te bevrijden. Catastrophale verkeersstoringen. Warschau, 17 Febr. (V.D.) Het geheele Poolsche verkeer bevindt zich in een ver twijfelden toestand. Geheel Podolie is se dert een week van de wereld afgesneden. Oost-Galicië kan slechts radio-telegrafisch bereikt worden Door de spoorwegdirectie te Lemberg wordt medegedeeld, dat het trein verkeer Zaterdag volkomen stil gelegd moest worden. De sneeuwval is ook heden bij een feilen Oostenwind groot. Op de lijn Przemysl-Rzeszow zijn 20 kolentreinen blij ven steken, terwijl cp den lijn Lemberg- Przemysl een door de spoorwegdirectie uit geruste hulptrein rnet 2 groote stoom- sneeuwploegen is blijven steken. Ook de stad Stanislawow is van de buitenwereld afgesneden. De Lemberger verkeersautori- teilen hebben vliegtuigen doen opstijgen om op deze wijze de belangrijkste dienst-post zaken naar Oost-Galicië te zenden. Het Poolsch meteorologisch instituut deelt me de, dat de sneeuwstormen vermoedelijk nog eenige dagen zullen aanhouden. De temperatuur stijgt langzaam. W e e n e n. 17 Febr. (V.D.) De kolenvobr- ziening van Weenen is door toevoer uit Tsjecho-Slowakije en het Ruhrgebied ver beterd. Toch moet men nog zuinig met den brandstof omgaan. De stedelijke electrici- teitswerken zullen de stroomlevering voor fabrieken moeten reguleeren De Weensche fabrieken zullen met het oog hierop vanaf Dinsdagavond nog slechts van 7.30 tot 15 uur kunnen werken. Uitgezonderd worden fabrieken van levensbelang. Ook het post bedrijf moet inkrimpen. Zoo wordt de mid dagbestelling gestaakt. De temperatuur stijgt langzaam. Zondagavond vroor het nog slechts 4 graden. De temperatuur in Duitsch land. Ingesneeuwde Irei- non. Dorpen geïsoleerd. Berlijn, 17 Febr. (H.N.) De koude is in verschillende deelen van Duitschland iets verminderd, doch tegen den a-vond weer ge stegen. Te Dresden en omgeving vroor het vanmorgen 7 tot 8 graden, tegen den mid dag was de temperatuur tot twee a drie graden boven het nulpunt gestegen. Van avond om 8 uur vroor het echter weer 8 graden. In de overige deelen van het rijk, was de temperatuur Zondag ongeveer weer gelijk aan die van Zaterdag. In Oost-Pruisen duurde de hevige sneeuwval voort, zoodat de vertraging in het treinverkeer nog grooter omvang heeft aangenomen. Rij Koningsbergen moest een trein door de brandweer en pioniers uit de sneeuw worden gegraven. Verschillende kleine plaatsen zijn bijna geheel van al het verkeer afgesneden. De D-treinen van Ko ningsbergen naar Berlijn en omgekeerd hebben ongeveer 4 uren vertra "ine. Uit Warschau wordt gemeld, dat in Oost-Gali- ciö het geheele spoorwegverkeer ontwricht is geworden. Vele treinen zijn in de sneeuw blijven steken. Barnonol de belangrijkste stad in Z.O. Galicië heeft sedert een weck nog slechts draadloos verbinding mot War schau. t Militaire vliegtuigen zullen trachter» een noodverbinding tot stand te brengen. He vige sneeuwstormen worden ook uit Zuid- Zweden gemeld. Op sommige plaatsen zijn sneeuwhoopen tot 4 en 5 meter hoopt». ue- vormd De nachttreinen van en naar Stock holm bleven in de sneeuw steken en kon den eerst Zondagmiddag hun bestemming bereiken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1