Electrisclie Gas- en Petroleumkachels. WILLEM^ GROENHUIZEN DE EEMLANDER1 Dinsdag 19 Februari 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT ''HÏin'trttffiS TTRA\/OL A. v. d. WEG. LAMGESTRAAT 2S Haarden, Kachels en Fornuizen. Modern gedieven Zilvsrsnwerken WEST-EUROPA IN DE KOUDE Schepen in het ijs 27e Jaargang No. 196 DE REGELING VAN DE ROMEINSCHEKWESTIE Geen toetreding tot den Volkenbond DE VERWARRING IN AFGHANISTAN Hij verleent subsidies BRUTALE OVERVAL ZEPPELIN-TOCHT NAAR EGYPTE Dr. Eckener optimistisch BARAKKEN INGESTORT GASKRAAN GEOPEND ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 12.10. per maand f 0.75. per wcck (met gratt# verzekering tegen ongelukken) f 0.17'Zg, Binneniaod tranco per post per 3 maandco f3.-. Afzondcilijke nummers i 0.05. POSrREKKNING 47910 TELEFOON INI ERG 515 DIRECTEUR - UITG EVER: J.VALKHOFF DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN 1301-4 reoels105 m(M inbt9"ip v00 een bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llefdadigheids-z.dvertentl6o voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën ..KEITJES" bi) vooruitbetaling —5 'egels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extra 0 05 Frankrijks kerkelijke politiek. Een guerilla-oorlog tegen den Franschen premier. De positie van het kabinet ernstig bedreigd Te Parijs vergaderen op het oogenblik de deskundigen, die met vereende krachten er naar streven een definitieve oplossing te zoeken met betrekking lot het vraagstuk der Duitsche schadevergoeding. Niet alleen Duitschland. maar ook Frankrijk heeft het grootste belang bij de regeling, die te.°cni ger tijd tot stand zal komen. De politieke partijen in Fr.mkri.iK hadden dan ook een soort godsvrede gesloten, waarvan de strek king was, dat zij niets zouden doen gedu rende den tijd, dat de experts vergaderen, waardoor de regeering onnoodige moeilijk heden zouden kunnen worden bereid. Men krijgt evenwel niet den indruk, dat aan deze afspraak al te zeer de hand wordt ge houden Integendeel- tusschen "t ministerie, aan welks hoofd Poincüré staat, en de link sche partijen wordt een afmattende gue rilla oorlog gevoerd, die door hardnekkig heid wordt gekenmerkt. Wellicht herinnert men zich. dat er Vrij i1ög reeds schermutselingen hebben plaats gehad ten aanzien van het vraagstuk dei amnestie Dit was echter nog niet het erg ste. Fr dreigen namelijk veel ernstiger botsingen, die verband houden met de af zonderlijke bepalingen ten gunste van de missies en kerkelijke vereenigingen, welke in de aanvullende begrooting zijn opgeno men en waaromtrent reeds maanden lang een felle strijd is gevoerd. Donderdag hebben de. linksche partijen een niet onaanzienlijk succes kunnen «boe ken Door een m tactisch opzicht buiten gewoon handig offensief zijn zij er in de fi nancieele commissie in geslaagd om met twintig tegen zeventien stemmen pen be sluit aangenomen te krijgen, volgens het weik de desbetreffende artikelen uit het aanvullend crediet dienen te worden ge licht. De regrering verkeert dus in een weinig begeerènswaardige positie, daar er \oor haar nu niets anders op zit dan een beroep te doen op de Kamer in haar ge heel. Zij zal hierbij haar toevlucht nemen tot een intimidatiemiddel, dat zij de laatste tijden bij voortduring gebruikt: zij zal na mel'ik de kwestie van vertrouwen stellen Volgens de schikkingen, die tot dusver zijn getroffen, zal de'aanvullende he.groo ting reeds in de eerste dagen van de vol gende maand in behandeling worden gp romen De correspondent der Vossischc Zei fung te Parijs Is van ge\oelcn. daf de po sitie van *t kabinet op dit oogenblik veel gevaarlijker is dan bij vorige gele"enh°den toen het ook spande, daar. wat de ïntegri teit betreft van de wetgeving inzake do scheiding van kerk en staat, ook de radicale linksche partijen zich kanten tegcr het mi njsterie. hetwelk zij drie jaren lang ge trouwelijk hebben gesteund. Dit kan op een ondubbelzinnige wijze afgeleid worden uit de houding, die de vertegenwoordiger? der radicalen in de financieels commissie hebben aangenomen. Dat de tactiek van links tot nog toe niet zonder sin ces is gebleven, kan opgemaakt worden uit de omstandigheid, dat de meer derheid. waarop het ministerie-Poincaré nog in staat is te steunen, bij elke stemming hoe lor.trer hoe kleiner* wordt. Zoo heeft het Vrij lag bij de discussies over de am necjp niet. zmals door den president in d» z't ing van de Kamer werd verkondigd. 320 stemmen verkregen. maar. geluk -lil het Journal Officiel blijkt, slechts 290. Hier uit volgt, dai het kabinet derhalve van de 00g ofgevaardigden, waaruit op het oogen blik de Frnnsche Kamer bestaat, niet eens de. helft thans meer achter zich heeft Wel mag het niet waarschijnlijk worden geacht, dat men het tot een regeering? crisis zal later, komen, voordat het werk van de deskundigen te Pariis zijn besl'10 heeft gekreecn. maar uit het vorenstaande vloeit onvermijdelijk voort, dat de toesta"'' voor het ministerie stellig zeer hacheliik zal worden, wanneer de redenen van uit sluitend hUitenlandsch-noRticken aard, d;o de onnositie tot dusver dwongen een vrij gematigde houding aan te nemen, niet lan ger bestaan. W interliandenzalf per cfoos 25 cent DS TOESTAND VAN DEN KONING. Londen, 18 Febr. (V. D) Hedenmorgen werd een communique verstrekt, waaruit blijkt dat de koning weer een goeden nacht heeft doorgebracht. Londen. IS Febr. (V. D.) Koningin Mary verklaarde, dot de koning „aardig vooruitgaat", in antwoord op een desbetref fende vraacr. haar ter gelegenheid van haar bezo k aan een kunsttentoonstelling in Londen. Dit was haar eerste overkomst naar de hoofdstad sinds de koning in Bog- nog is opgenomen en een warme ontvangst viel b«ar ten deel. Koning George heeft van daag in weerwil van den scherpen Oosten wind eenjgen tijd voor zijn open raam aan de zonzijde doorgebracht. KASTEEL VERBRAND. Pa rijs, 18 Febr. (H N.) Uit Rijssel wordt gemeld dat het uit de 16de eeuw dateeren de kaslpel Du Moisnil bii Wattignies giste ren door een brand vernield is Door gebrek aan water was het onmogelijk het kastepl dat vele kunstwerken, o a. beroe.mdp gnbe llns en oude meubelen, hezat en ondpr be heer van nm slaat stond, te redden De schade wordt op 4 èt 5 millioen franc ge raamd. P.IMierop Zamcestj?. 90J1SL.28B LAIXGESTRAAT 43. JUWELIER. Tel. S52. Gevestigd 1SS5. De kolenschaarschte in Duitschland uitsluitend het gevolg van het ontwrichte verkeer B e r 1 ij n. 18 Febr. (II. N.) Met betrek king tot de plannen om in de kolenmijnen overwerk te luten verrichten, wordt uit Es sen gemeld, dat er. wat de kolenproductie betreft, geen noodtoestand bestaat, doch dat do moeilijkheden in hoofdzaak te zoeken zijn bij de storingen in het verkeer, als ge volg van de vorst. Om deze storingen te verhelpen, zullen aan de belangrijke kruis punten der spoorwegen extra arbeidersploe- gen aan het werk worden gesteld, om de kolen en cokes te verladen. De Bothnisiche Golf geheel toe- gevroren. - Schepen in het ij3. IJsbrekers en vliegtuigen in ac tie. Stockholm, 18 Febr. (TL N.) De ge- hecle Botanische Golf is toegevroren, wat sedert 1809 niet het geval is geweest, liet verkeer met Finland is zeer moeilijk ge worden. Twee stoomschepen, die tot de laat ste plaats toe, met reizigers bezet waren." zijn met behulp van ijsbrekers van Abo naar Stockholm gebracht. Vier kolensche pen, die van Danzig naar Stockholm onder weg ingevroren waren, zijn door den Fin- schcn iisbreker Sampo bevrijd, liet spoor wegverkeer is hervat, doch nog nipt in vol len omvang. In 't Kattegat zijn vele schenen ingevroren, aan welke door Zweerisehe le gervliegtuigen proviand wordt gebracht. Veerdiensten hervat. Berlijn, 18 Febr. TT. N.) Do veerdien sten tusschen Duitschland cn Zweden en Duitschland-Denemarken zijn thans weer hervat. Siberische temperatuur. K o f n o, 18 F e b r (V. N.) Naar uit Mts kou gemeld wordt, is «Je thermometer U Jakoetsk tot 70 graden onder nul ge daald. Volgens officieele berichten zijn' 25 personen doodgevroren Tien dooden in Engeland. Londen, IS Febr. (II N.) In Engeland tijn Zaterdag en Zondag ten gevolge van de koude of door daardoor ontstane onge vallen tien menschcn om het leven geko men. Berlijn, 18 Febr. (II.N.) Uit verschil lende deelen van het Duitsche rijk wordt vanmorgen een vermindering van de kou de gemeld. In Beieren is het echter nog zeer koud. München meldde vanmorgen nog 22 graden vorst. Ook van don Rijn worden nog temperaturen van tot 1G gra den onder nul gemeld. De sneeuwval heeft over het a leemteen opgehouden. Te Berlijn vroor het vanmorgen vier graden. Aange zien voor de volgende dagen helder weer wordt verwacht, zal de temperatuur waar schijnlijk nog dalen, voorni des nachts In het overige buitenland is nog geen be langrijke verandering in de weersgesteld heid bemerkbaar. In Zuid-SIavic. waar het Zaterdag dooide, is de thermometer op nieuw gedaald, zoodat het vanmorgen te Belgrado f» graden vroor. Van de Westkust van Terland wordt gemeld, dat warmer luchtstroomon doorkomen, tengevolge waar van de temperatuur lot 5 graden boven nul is gestegen. Berlijn, 18 Febr (H.N) Het sooor- wegverkeer tusschen Duitschland en Scan dinavië wordt nog steeds cloor sneeuw en iis belemmerd In Denemarken zelf kunnen de veerbooten in het binn^landsehe ver keer niet meer varen, terwijl do spoortrei nen in de sneeuw blijven stek'cn. "In de Groote Belt is het scheepvaartverkeer ge heel onmogelijk. Uit Kiel wordt gemeld, dat zich voor de sluizen te Wilhelmshafcn een ongeveer 3 meter dikken ijsdam heeft gevormd, zoodat de drie ingangen voor de scheepvaart geheel gesloten zijn. Volgens een berichr van de Duitsche Seewoche te Hamburg is een lichte toeneming van de vorst te wachten. Parijs, 18 Febr. (H.N.) Terwijl het gisteren te Parijs nog 11 graden vroor, is de temperatuur vannacht bijna tot het nulpunt gestegen. In het oosten van Frank rijk en in den Elzas duurt de koude voort. Gisteren zijn vijf personen, onder wie vier tp Parijs, tengevolge van de koude om het 'even gekomen. Een wandeling over den Rijn. C 1 e e f, 13 Febr (H.N.) De buitengewo ne mogelijkheid, om don Rijn op zijn breed- ste punt op Duitsch gebied tusschen Cleef en Emmerik te voet te kunnen passeeren. heeft gisteren een groote menigte naar don Rijn gelokt. De tram had een extradienst tot nan den Rijnoever ingericht, doch de aandrang van het publiek was zoo groot, dat deze dienst niet voldoende bleek en honderden den terugweg te voet moesten afleggen. Daar men voor ongelukken be- "rpp.sd was. waren buitengewone maatre gelen getroffen. Zoo werd men niet op het Hs zonder biljet toegelaten. Op deze wijze heeft men kunnen vaststellen, dat ruim t'OflO personen deze buitengewone wande ling hebben gemaakt, Ernstige toestand in Dene marken. Kopenhagen, 18 Febr. (V.D.) De ijsring om Denemarken sluit zich steeds vaster. Zondag heeft de groote ijsbreker rijn schroef verloren en is zelf in het ijs vastgeraakt. De opvarenden moesten den geheelcn nacht in de Groote Be'.t doorbren gen. Gemeld wordt, dat onder de beman ning influenza is uitgebi <"k,-n, terwijl er veen arts aan boord is en ook geen genees middelen aanwezig zijn. Het verkeer over de Groote Belt is ge heel gestaakt. Ook in de Oostzee is de toestand slech ter geworden. De veerboot, d'e anders twee uur voor den overtocht noodig heeft, kon Zondag eerst na twaalf uur don overkant hereiken. De verbinding van Denemarken over zee naar Duitschland moest Zondag worden gestaakt. Ook op het land doen zich tengevolge van de sneeuw ernstige verkeersstoringen voor. Bijzonder ernstig is de toestand in Jutland en Falster. waar de storm Zondag elk verkeer onmogelijk maakte Ds vorst en de spoorwegen. Koningsbergen, 18 Febr. (V. D.) De verkéerstoringen op de Oost-Pruisische spoorwegen duurden ook heden voort. Tus schen Braunsberg en Mehlsnck staat sinds Zondagavond een trein, die tengevolge \an de sneeuw niet verder kan. Tusschen Ras tenburg en Angerburg heeft van Zaterdag tot hedenmorgen negen uur een trein in de sneeuw gezeten. Op acht zijlijnen is het spoorwegverkeer geheel gestaakt. Op sommige plaatsen ligt de sneeuw over een kilometer afstand van vier tot vijf meter hoog. De temperatuur te Koningsbergen be droeg hedennacht 18.7 graden onder nul en hedenmorgen 17.8 graden onder nul. Da loodsdienst op do Schelde. De scheepvaart op de Schelde is gedeel telijk hervat als uitvloeisel van een beslis sing van de directie van het loodswezen, die de loodsen machtigt de rivier bij hel der weer bij eb of vloed op en af te varen Drie schepen zijn to Antwerpen aangeko men. Naar aanleiding van bovenvermelde be slissing hebben de loodsen een vergadering belegd, waarop zij besloten wegens dc ge varen voor de scheepvaart geen diensten te verrichten, oordat de toestand is ver beterd. Talrijke fabrieken gesloten. Te Lodz hebben reeds een en vijftig fa brieken moeten sluiten wegen kolengebrek. De wolven worden brutaal. Rome, 17 Febr. (V.D.) De aanhoudende koude maakt de wolven steeds brutaler. In de Campagna zijn zij reeds in de buurt van dorpen gezien en hebben zij huisdieren verscheurd. In de nabijheid van Anconn. waar de sneeuw buitengewoon hoog ligt. hebben lawines groote schade aangericht Zondag vroor het in Odena 19 graden Bij St. Cremona is een gedeelte van de Po bevroren. Voor de winkels staan files van vrouwen om levensmiddelen machtig te worden. De pauselijke trein Zaterdagochtend is men begonnen met de werkzaamheden ter voorbereiding van een spoorwegaansluiting en een spoorweg station in de Citta Vaticana. Volgens de bladen neemt de directie voor het spoorwegmaterieel de noodige maatre gelen voor het onmiddellijk bouwen van een pauselijkcn trein die gelijk zal zijn aan den koninklijken trein en ook een artistieke kapel zal bevatten. De wagons zullen rnet kostbare stoffen worden bekleed, terwijl zij buitcnop het pauselijk wapen zullen ver- toonen in metaal Vele automobiel- cn vlieg tuigfabrikanten deden reeds aanbiedingen aan het Vaticaan. Over het algemeen is de Italiaansche pers van oordeel, dat het uilgesloten is, dat de H. Stoel zal toetreden tot den Volkenbond P a r ij s, IS Febr. (V.D.) In een onderhoud dat een vertegenwoordiger van Excelsior met pater Yves la Brière heeft gehad over hel Vaticaan en den Volkenbond, verklaar de de katholieke geleerde dat de paus geenszins vvenschte plaats te nemen in den Volkenbond De stelling, die de paus in den Volkenbond zou innemen, is niet in over eenstemming met de hoogste waardigheid van den apostolischcn stoel cn zijn wereld beteekenis. Do paus weigert echter niet voeling te houden met den Volkenbond in zaken, die zoowel den Volkenbond als den Heiligen Stoel betreffen. In dit geval zou de pauselijke nuntius of ieder andere pau selijke diplomaat de aangewezen onderhan delaar zijn bij den Volkenbond voor het Vaticaan. Habib Oellsh's invloed neemt toe Londen, 18 Febr. (H. N.) Te Peshawar zijn berichten ontvangen, volgens welke de invloed van Habiboellah bij verschillende stammen toeneemt Dit zou hieraan te dan ken zijn, dat hij aan de stammen de subsi dies, welke Amanoellah ingetrokken had, weer heeft laten toekomen. Ook de stam men, die Ali Achmed tot zijn laatste neder laag hebben gesteund, moeten Habiboellah aangeboden hebben zich hij hum aan te slui ten. Habiboellah doet alle pogingen om den steun der Shinvvari's, die zich tot nu toe, hoewel zij tamelijk vijandig tegenover Ama noellah staan, neutraal hebben gehouden, te winnen. Engel sche vliegtuigen hebben gis teren weer 7 kinderen. 5 Italianen, 4 Duit- sehers en 1 Franschman uit Kaboel naar Britsch Incliö gebracht. Er zijn thans nog slechts weinige personen te Kaboel, die overgebracht wenschen te worden en dit zal de eerstvolgende dagen reeds geschie den, tenzij de leiding der Europeesche kolo nie er de voorkeur aan geeft Kaboel te ver laten. De tweede Engelschfi vliee^rofficier. die op 29 Januari op weg naar Kaboel een noodlanding maakte en sedert gevangen werd gehouden, is thans n^ar Britseh-Tndië teruggekeerd De vrees, dat de stammen den officier slechts tegen een losgeld zou den vrijlaten, is ongegrond gebleken. Gemaskerde roovers in aciie Zondagnacht om half vier zijn drie ge maskerde roovers een garage te Berlijn, waar zich voortdurend chauffeurs bevin den, binnengedrongen. Onder bedreiging met revolvers dwongen zij de drie aanwe zigen met het gelaat tegen den muur te gaan staan, waarop zij het kantoor binnen drongen. zich van één- tot tweeduizend mark meester maakten, om daarna te ver dwijnen De politie heeft hun spoor tot op eenigen afstand kunnen volgen; daarna schijnen zij per auto verder zich uit de voeten te hebben gemaakt DROEVIG BRUILOFTSMAAL. Dc bruid doodelijk gewond. Parijs, 17 Februari (N. N.) Uit Ajaccio wordt gemeld, dat tijdens een bruiloftsmaal twist tusschen het bruidspaar is ontstaan. De bruid stond van tafel op en wilde niet meer gaan zitten. Toon zij voor alle dreige menten doof bleef, trok haar vader een re volver om haar schrik aan te jagen. Het schot ging echter terstond af en de bruid viel doodelijk gewond neer. De vader, die diep onder den indruk van het gebeurde was, heeft zich zelf bij dc politie aangemeld. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 782.4 te Stensele. Laagste barometerstand: 719.1 tc Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 20 Februari: Zwakke tot matige O. wind, be trokken tot half bewolkt, weinig of geen sneeuw, lichte tot matige vorst, des nachts in het O. strenge vorst. Dit bezoek aan de Engeischc regeering niet aangenaam? Friedrichshafen, 1S Febr. (II. N.) In verband met de geruchten, dat de tocht van de Graf Zeppelin naar Egypte opge geven zou moeten worden, oipdat dit be zoek aan de Engelsche regeering niet aan genaam zou zijn, verklaart Dr, Eckener in de Amerikaanscke bladen, dat heru om trent deze zaak slechts datgene bekend is wat de couranten daarover schrijven. Hij meent zonder meer te kunnen aannemen, dat de desbetreffende berichten, niet in overeenstemming zijn met de feiten. Hij ge looft niet, dat de Engelsche of de Egypti sche regeering eenige moeilijkheden in den weg zullen leggen cn dat zij integendeel de sportive en de culturecle belangen van een dergelijke vlucht hartelijk zullen begroeten cn bevorderen, zooals indertijd de Vereen, Staten hebben gedaan. Een proefvlucht Friedrichshafen, 18 Febr. (II. N.) De Graf Zeppelin is vanmorgen onder lei ding van kapitein Lehmann opgestegen om een proefvlucht tc maken. Het luchtschip steeg om 20 minuten voor elf bij eenigszins •bewolkten hemel op en zal in de omgeving van- Friedrichshafen blijven kruisen. Na 5 nar in dc lucht weer geland. F r i e d r i c h s h a v e n, 18 Febr. (H N.) De tocht van de Zeppelin is vandaag goed verloopen. Het luchtschip is tegen f uur, na ruim 5 uur in de lucht te zijn geweest, voor spoedig te Friedrichshafen geland. Het is op een hoogte van 1000 meter boven het Meer van Constanz en over dc steden Lindnu, Bregenz en St. Gallen gevlogen. Het pro gramma, dat het Duitsche proefstation voor de luchtvaart in overleg met de directie der Zeppelin werf had opgemaakt, is in de hoofdlijnon ten uitvoer gebracht. Verschil lende meetingen zijn verricht. Vele dooden en gewonden Zaterdag zijn door het instorten van ha- rakken te Monterey (Mexico) zeven solda len gedood en twintig ernstig gewond DE NOBELFRIJS VOOR DEN VREDE. Aartsbisschop SÖderblom voorgesteld. Stockholm, 18 Febr. (II.N.) Naar dc bladen melden, is Nathan Söderblom. de aartsbisschop van Zweden, die dikwijls de protestantsche paus of de Luther van het Noorden wordt genoemd, voorgesteld als candidaat voor den volgenden vredes-No- belprijs in verband met zijn onvermoeide pogingen om den algemecncn vrede door bemiddeling van de kerk'en tot stand te brengen. DE VERJAARDAG VAN »S PAUSEN KRONING. De Italiaansche koninklijke familie tegenwoordig. Ter gelegenheid van den zevenden ver jaardag der kroning cn het gouden pries terfeest van den paus werd gisterochtend een plechtige mis opgegdragon in tegen woordigheid der koninklijke familie, den apostolischen nuntius, het geheele diplo matieke corps, de ministers en zeer veel andere vooraanstaande persoonlijkheden. Vier slschtofférs Toen Zondagnacht een huisvader thuis kwam, vond hij zijn 2G-jarige vrouw en zijn drie kinderen, jongens van 2 tot 6 jaar, door gas verstikt. De vrouw schijnt de daad opzettelijk te hebben gepleegd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1