DE EEMLANDÊD Elecirische Gas- en Petro!ecmkachels. BINNENLAND. Donderdag 21 Februari 1929 BUITENLANDSCH 0VERZ C.1T ONRUST IN MEXICO 27e Jaargang No. 1S8 DE KOUDEGOLF Sneeuwstorm in de Krim Mobilisatie afgekondigd Haarden, Kachels en Fornuizen. BRAND IN EEN ONDERGRONDTREIN Honderden gewonden DE INBRAAK IN DE KLUIS SPOORWEGONGELUK TE PEORIA Reeds vijfdooden HET ROMEINSCHE VRAAGSTUK Toetreding tot Volken bond niet gewenscht GAAT PRIMO HEEN? DRIE VROUWEN OMGEKOMEN Redding onmogelijk GAAT TROTZKI NAAR DUITSCHLAND? fiBOMSMENTSPBUS per 3 -naandeo voor Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) I 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC S13 DIRECTE.UR - UITG EVER. J.VALKHCff PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 105 mer inbegrip ven eet» bewt|snuromer. elke regel meer 10 25 Ltefdadlghetds-advericnfies voo« de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEIT1ES" bl) fonruirbetaltap 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo I.Bewijsnummer extr» 0 05 Het ministerlc-Poincaró ter nauwernood aan den poli- tieken dood ontsnapt. Een meerderheid van maar zes stemmen. Wij hebben enkele dagen geleden in één onzer overzichten laten uitkomen, dat tegen het ministerie-Poincaré een hardnekkige guerilla oorlog wordt gevoerd en dat de oppositie geen enkele gelegenheid voorbij laat gaan om <lc regeering in het vaarwater te zitten. Dat is ook gisteren weer gebleken, toen de tegenstanders van Poincarc de kan» schoon zagen een aanval op diens kabinet te doen, die bijna gelukt was. Kr was sprake van, wat de Engelscb'. plegen te noemen, een narrow escape der Fransche re geering. Tot good begrip van de Kamerzitting, die gisteren te Parijs werd gehoi'acn, dient er aan te worden herinnerd dat in de Sep tembermaand van 1026, toen het er met den franc waarlijk niet fraai uitzag. Poin- caró zijn toevlucht meende te moeten ne men tot allerlei maatregelen, welker ten uitvoerlegging belangrijke bezuinigingen zou meebrengen. Eén der weidecreten, die drie jaar geleden werden aanvaard, voor zag het opdoeken van 225 arondissements- rechtbanken. een versobering van het ap paraat der rechtspraak, die inderdaad in grijpend mocht worden geacht. In de ste den, waar genoemde rechtbanken werlei» opgeheven, ontstond daartegen krachtig verzet, omdat allerlei particuliere belangen in het gedrang geraakten. Degenen, die zich recht wilden verschaffen, konden dit niet meer in hun eigen plaats of in een plaats in hun omgeving doen. doch zagen zich genoodzaakt giootere reizen te onder nemen, waaraan onvermijdelijk niet-onaan- zlcnlijke kosten waren verbonden. Door de opheffing van enkele honderden rechtban ken liet de vlotte afdoening van zaken na tuurlijk eveneens te wenschen over. Het spreekt vanzelf, dat de radicalen zich over deze zaak in de handen wreven, om dat dit hun een wapen tegen de regeering verschafte. Ondanks de tegemoetkomendheid der regeering, die er wel voor te vinden was twee derde gedeelte van het aantal rechtbanken weer in te stellen, hielden zij er stijfhoofdig aan vast, dat nagenoeg alle rechtbanken, die in 1926 bestonden, zouden worden gehandhaafd. Een desbetref fender wensch formuleerden zij gisteren dan ook in een amendement op de wet ter hervor ming van do rechtspraak, dat de Fransche minister vaan justitie. Barthou, echter on mogelijk kon aanvaarden. Ter intimidatie van de Kamerleden stelde hij, aangezien dé regeenng anders zeer waarschijnlijk de nederlaag zou hebben geleden, de kwestie van vertrouwen, doch niettegenstaande dit morrtle pressiemiddel, bracht de regeering ternauwernood er het leven af. Het radicale amendement toch werd verworpen met 291 tegen 285 stemmen, zoodat de regeering, wier hoofd. Poincaré, zelf wëeens ziekte ver hinderd was aanwezig te zijn, slechts een schamele meerderheid van zes stemmen be haalde. De toeleg der radicalen, om het kabinet ten val te brengen, was dus nog net op het nipperte mislukt. In verband met den uitslag der stem ming is de regeering niet voornemens van het tooneel te verdwijnen en zal vandaag worden doorgegaan met de behandeling der desbetreffende wet. Na tuurlijk heeft de omstandigheid, dat ver schillij^ regeringsgezinde afgevaardig den niet durfden nalaten op te komen voor de belangen der door hen vertegenwoor digde districten, waar arrondissements rechtbanken zijn opgeheven, den radicalen voordeelen bezorgd, terwijl in verband met de as. gemeenteraadsverkiezingen ook ver scheidene député's afwezig waren, maar niettemin blijkt ook uit de stemming van gisteren opnieuw, dat de oppositie de re geering vandaag of morgen een leelijke poets kan bakken en dat de gevaren, die het veilig voortbestaan der regeering-Poin- caré bedreigen, dagelijks toenemen. De dooi in Engeland handhaaft zich niet Twee generaals in opstand Parijs, 20 Fi.br. (V. D.) Uit Mexico- City wordt gemeld, dat daar de algemee- ne mobilisatie is afgekondigd, ten einde een opstand van de generaals Valcnzuela en Manza. die de uitwijzing van oud-pre sident Callles uit het land verlangen, te bedwingen. Onderhandelingen tusschcn de regeering en de opstandelingen zouden geen resultaat hebben gehad. OP IJSSCHOTSEN WEGGEDREVEN. Een catastrophe op den Rijn te Duisburg. Duisburg. 20 Febr (H. N.) Vanavond zijn bij de Homberger brug te Duisburg- Ruhrort op den Rijn plotseling eenige ijs schotsen losgeraakt. De meeste personen, die zich op het ijs bevonden konden zich oog tijdig redden Een schots met een groep van 4 k 6 personen en een andere met een gr°ep van 4 A 5 personen dreven echter Rijn af w aarts Ken man verdween In het waler Pogingen worden in het werk gesteld om de weggedrevenen te redden. Met uitzondering van de Oostkust steeg Maandag in de meeste plaatsen van Groot- Britannié de temperatuur, maar des avonds vroor het weer ei. de officieele voorspel lingen wijzen niet op het intreden van een algemeenen dooi. Bijna alle wegen in Enge land zijn thans weer begaanbaar, daar de sneeuwhoopen zijn opgeruimd, met uitzon dering van Devonshire, waar de sneeuw op de hoofdwegen 15 tot 20 cM. hoog ligt. zojaat het verkeer er gevaar oplevert. Ook tn Wales zijn nog altijd vele wegen onbe gaanbaar. In d* Krtm woedt een hevige sneeuw storm. Het spoorwegverkeer is gestremd. De sneeuw ligt op sommige plaatsen 5 M. hoog. Het fjsdek op den Rijn. Lu (1 wigsh a f e n. 19 Febr. (V.D.) Het ijs op den Rijn is alhier over een afstand van drie K.M. gesprongen en wordt in groote schotsen stroomafwaarts gevoerd Hetzelfde heeft zich in Oppau voorgedaan: verscheidene personen, die zich op het ijs bevonden, konden zich slechts op het laat ste oogenblik in veiligheid brengen. Cob T enz. 20 Febr. (V.D.) Het ijs in den Rijn groeit, steeds aan. Met het oog op den ifsganc, die na het invallen van den dooi zal intreden en waarnaar de bevolking In groote zorgen uitziet, is men Dinsdag be- gonen met bet doen springen van het iis op RiJn en Moezel. 7oo is onder het Duit- ache F.ck een lisvlnkte van ongeveer 10 000 M3 in de Tucht geblazen. Overal in de dor- oen is men hezie voorbereidende maatrege len te treffen om de schade zoo gering mo gelijk te doen zijn. Temperatuurstijging In Mld- den-Iïalië. Rome 19 Febr. (V'.D.l In Midden-Italiö stijgt de thermometer. In Rome en omge ving is het zonnig weer. In Noord-Ttnlie vriest het echter nog enkele graden. Dins dag is in Triest weer sneeuw gevallen. Nieuwe koude-golf te Bezlijn verwacht. Uit Berlijn wordt d.d. 18 Febr. aan de Tel. gemeld: Do zwakke hoop. dat de langdurige win ter thans eindelijk eens zou ophouden, heeft men opnieuw moeten loten varen. In geheel Duitschland is de temperatuur nameliik op nieuw sterk gedaald, speciaal in het Noord oostelijk deel des lands, waar het reeds weer 22 graden Celsius vriest. Hel zachtst is hét op het oogenblik in het Zuidwesten, waar de thermometer op 7 graden Celsius onder 0 staat De meteorologische dienst verwacht, dat in den loop der eerstvolgende dagen op nieuw een verdere sterke daling der tempe ratuur zal intreden. Te Berlijn voorziet men 6en nieuwe koudegolf met temperaturen van 15—16 graden Celsius onder het vries- pun. In de rijkshoofdstad zijn door het bevrie zen en springen van waterleidingsbuizen op het oogenblik 300 huizen van watertoe voer verstoken. Hedenmiddag kon men hier een merk waardig natuurverschijnsel waarnemen Ter weerszijden van de zon zag men name lijk twee kleine zonnen, die door pen soort regenboog met elkaar verbonden waren. Het verschiinsel. dat door de weerkundigen ..halo" wordt genoemd, ontstaat, doordat de zonnestralen in de ijswolken, waarmede de hemel van tijd tot tijd is bedekt, worden ge broken. In de omgeving van Hamburg begint in diverse plaatsen watergebrek te heerschpn Brunsbüttel en BrunsbüttPlhaven zijn zelfs geheel van watertoevoer verstoken, aange zien de hoofdbuis is gesprongen. Op den Beneden Rijn i9 het dichtvriezen van de rivW thans tot Haus Knipp »»n op den Boven-itijn tot Sonderheim (Palts) ge vorderd Op den Midden-Rijn is de toestand onveranderd. Tn de omgeving van Aken wórdt volgens de voorspelling van den meteorologischen dienst weinig verandering in het weer ver wacht. Te Parijs was het in den afgeloopen nacht en ook heden weer Iets kouder dan in de voorafgaande 24 uur. In de steden in Frank rijk daalde het kwik tot 10 gr. C. onder nul en in de buitenwijken nog lager. De langste temperatuur, werd te Lvon genoteerd, na melijk 15 gr C. De hoogste temperatuur was 5 gr C. boven nul, waarvan 'de bewo ners van Antibes en Bayonne konden genie ten. Roven het Oostelijk deel van Frankrijk hangt een dichte mist. De Belgische minister van Marine, Lip pens, heeft in den Senaat verklaard, dat geen enkele Belgische, haven door het ijs geblokkeerd is. De scheepvaart Is heden op de Schelde hervat. F.en aantal groote sche pen is in de haven van Antwerpen aange komen of daaruit vertrokken. ULNOKSTJR. 90JÏ2.283 MACDONALDS TOESTAND. Zijn gezondheid zon Ie wen schen overlaten. Londen, 20 Febr. (H. N.) De gezond heidstoestand VUII Paniek onder de passagiers New York, 20 Febr. (V. D.) Dinsdag avond brak in een ondergrondtrein te New York, dicht bij het Hudson River Sta tion, op ongeveer 200 meter afstand van den oever brand uit. De brand ontstond tengevolge van kortsluiting, waardoor de bestuurder onmiddellijk gedood werd. De trein was met eenige duizenden mcnschcn bezet. In den voorsten wagen bemerkte men plotseling rook. Aangezien de deuren van de New Yorksche ondergrond wagens automatisch sluiten, konden de passagiers niet uit den trein wegkomen Er ontstond een paniek en in het ontzettende gedrang liepen vele personen ernstige verwondin gen op. Alle ruiten werden ingeslagen, ten einde lucht in de wagens te brengen, die meer en meer gevuld raakten met een verstikkenden rook Toen eindelijk een hulpbrigade met licht kwam, konden de deuren geopend worden en konden de pas sagiers zich naar het naastbij gelegen sta tion begeven. Vele gewonden moesten ech ter op draagbaren worden weggebracht Dngeveer 50 personen moesten in een zie kenhuis worden opgenomen. In lotaal zijn ongeveer 150 personen in het gedrang gc wond of door den rook vergiftigd Zes ge wonden verkeeren in levensgevaar. In tegenstelling tot de officieele mede- deelingen. die van kortsluiting spreken, verklaren ooggetuigen, dat op de haan hout in brand was gestoken. De bestuur der had voor het vuur niet gestopt, maar had getracht met den trein over het vuur hpen te rijden. Daarbij was de eerste wa gen in brand geraakt. Niet minder dan 1500 menschen waren gedurende anderhalf uur In de met rook gevulde wagens op gesloten. Londen. 20 Febr. (V. D.) Uit New York wordt gemeld, dat het aantal bij den brand gewonde personen meer dan 300 bedraagt In het Sint Vincent-hospitaal, dat het dichtst bij den ingang van den tunnel ligt, zijn reeds 250 gewonden binnengebracht Omnibussen moesten worden gebruikt voor het vervoer der gewonden, daar er geen voldoende ambulance-auto's waren. Ramsay Macdonald moet den laatsten tijd weer slechter zijn geworden Vol gens één der bladen moet hij overwerkt zijn en heeft hij he-- hnaldelijk in het La gerhuis niet kunnen spreken. In de arbei derspartij wordt reeds de vraag b»?- prokén. wie met de leiding der partij be Inst zal worden, In dien Macdonald ge dwongen zou zijn af te treden. Men acht het in de kringen der Engelsche arbeiders partij In ieder geval uitgesloten, dat bij een overwinning der arbeiderspartij bij de a.s verkiezingen Macdonald weer. evenals in 1924, het ambt van minister-president en dat van minister van buitenlnndsche zaken tegelijk zou kunnen waarnemen. MACDONALD. De daders vermoedelijk gevat Volgens de Nachtausgabe hebben de ver dere huiszoekingen bij bij de beruchte in brekers Max, Erich en Frans Sass zooveel aanwijzingen opgeleverd, dat het bij de recherche vaststaat, dat zij ondanks hun hardnekkig ontkennen, de voornaamste daders van de inbraak in de kluis van de Discontomaatschappii gevat heeft. In hun woning is. «behalve tal van andere inbre kerswerktuigen een bijzonder breekiizer gevonden, dat in de gaten van den muur van de verwarmingsinrichting in de Kleist- straat volkomen paste Een trein met mijnwerkers stort van den spoordijk Londen, 20 Febr. (H N.) Een ernstig spoorwegongeluk wordt uit Peoria in den staat Illinois gemeld, waar een trein, die mijnwerkers vervoerde, verongelukt is. Vier wagons met 250 personen vielen van den 25 voet hoogen spoordijk naar beneden. De ge- heele trein bestond uit 11 wagons en be vatte ongeveer 900 reizigers Volgens de voorloopige berichten zijn ten minste 5 per sonen gedood en ongeveer 200 gewond, waarvan enkele doodelijk. TREINONGELUK IN BELGIË. Twee dooden en vele ge wonden. Gisteren Is een personentrein uit Aalst naar Geeraardshergen op een goederen trein geloopen. Er zijn twee dooden en 20 tot 25 gewonden. Senator Tit toni bespreekt de beteekenis der oplossing R o in c, 20 Febr. (H. N.) Senator Tittonl bespreekt in een urtikel in de Nuova An tologia de beteekenis der oplossing van het Romeinsche vraagstuk en in het bij zonder de mogelijkheid of onmogelijk beid. dat het Vatikaan tot den Volkenbond zal toetreden. Tittoni acht het toetreden van het pontificaat tot den volkenhond niet,- gewenscht. Sonnirto heeft uit vrees, dat de paus het Romeinsche vraagstuk oan de orde zou stellen, de goalliecrden er toe weten te brengen den paus van de vredes conferentie uit te sluittn. Daarmede hoeft hij, zonder het te weten of te willen, den paus een grobtcn dienst bewezen. Men stelle zich eens voor. in welken toestand de pauselijke legaat zich zou hebben be vonden, indien hij het vredesverdrag had moeten onderteekcncn. De paus kan er slechts bij verliezen, indien hij zich in de materieele en territoriale twisten der vol ken mengt Reeds tijdens den oorlog heeft de paus de grootste bekwaamheid aan don dag moeten leggen, om de gevoelens der katholieken van de vijandelijke noties niet te kwetsen. In den volkenbond zou Je po sitie van den paus nog moeilijker zijn. DE VERKIEZINGEN IN ITALIË. Toepassing van 't nieuwe systeem. Rome. 19 Febr (V. D.) Gisteren was het de laatste dag. waarop namen van can didaten konden worden ingediend voor de te houden verkiezingen onder het nieuwe kiessysteem. Bij den grooten rand zijn meer dan duizend namen ontvangen. De groote rand moet hierop selectie toepas sen, zoodat voor de verkiezingen van 2*. Maart n.s. de namen van 100 candidaten overblijven. Verschillende corporaties cn syndicaten hebben cnndidaten-lijstcn inge diend. Aan den kop prijkt meestal de naam van Mussolini. Zelfs het syndicaat van grondwerkers, die maar één candid.nnt mocht indienen, heeft daarvoor den duce gekozen. Bij de Candida a tstclJing moet een geheel dossier worden ingediend, o.a. be vattende een bewijs van goed gedrag van den candidaat en bijzonderheden omtrent de levenswijze van den candidaat. Ann de band van deze gegevens zoekt de groote rand de vier honderd personen uit, lie op de lijst zullen komen. De kiezers hebben dan het recht om voor of tegen de gehecle lijst te stemmen. Stemmen op de niet in de lijst opgenomen candidaten is niet ge oorloofd, zoodat de vier honderd door den grooten raad aangewezen candidaten «ol- lectief gekozen worden. I!et aantal tet stemmen gerechtigde personen is vermin derd tot 9.460.000, ondanks het feit. dat thans ook gehuwde jongelieden tusschcn 18 en 20 jaar stemrecht hebben. De be voegdheid van de nieuwe Kamer zal meer ndviseerend dan wetgevend zijn. Sensationeele berichten HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 784.0 tc Praag. Laagste barometerstand: 750.8 te Isa f jord. Verwachting tot den avond van 22 Februari. Zwakke tot matige O. lot Z. wind. helder tot licht bewolkt droog weer. des nachts matige vorst, des mid dags lichte dooi. met Maura, den oud-premier. Ook staat hij in verbinding met den markies van Magraz, den Spaanschcn gezant bij het Vaticaan. Maandagavond deed het ge rurht de ronde, dat Magraz wilde trach ten als opvolger van Primo de Rivera op te treden. In hetzelfde bericht wordt ge sproken over nieuwe onrust, die een ge volg zou ziin van de plotselinge daling van do peseta van 6.30 tot 6-50 in den dollar. ONTPLOFFING IN EEN DYNAMIET- FABRIEK. Viff arboidors gedood. P r Ij s, 2 0 F e b r. (H. N.) BIJ een ontplof fing in een dynamletfabrlek te St Martin De Crau aan de Rhóne zijn vijf arbeiders gedood. Noodlotige brand in Cheshire De Chicago Tribune publiceert een be richt uit Hendaye, aan de Spaansche grens, waarin beweerd wordt, dat koning Alfonso In verbinding staat met verschei dene persoonlijkheden voor het overnemen der regeering. Volgens genoemd blad neeft hij de vorming eener regeering aangebo den aan generaal Berenguer, den chef van 't konings militair gevolg, die echter heeft geweigerd. Hij onderhandelt thans C Bij een brand, die gisterochtend in een huis to Wallasey in Cheshire woedde, kwa men drie vrouwen om het leven. De man van een der vrouwen redde zijn kinderen langs do reeds brandende trap. Toen hij daarop wilde lerugkceren om zijn vrouw te redden, was het reeds te laat, daar de vlammen hem den toegang versperden. Een officieel verzoek Naar aanleiding van het telegram, door Trotzki uit Pera aan Löbe gericht, waarin Trotzki den voorzitter van den Duitschen Rijksdag om zijn voorspraak ter verkrijging van een reisvergunning verzoekt, vernemen do bladen, dat de Duitsche Rogeering nog geen verzoek van dien aard ontvangen heeft. Indien oen dergelijk verzoek binnen kwam. zou het aan het rijkskabinet um»- den voorgelegd. Trotzki beeft, naar nader wordt bericht, nnn den Duitschen consul te Stamboel het officieele vezopk gericht hem de npodige pasvisa voor Duischlond te verstrekken. TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer zette Dinsdag de be handeling der wijziging van de invalidi teitswet voort. Door den minister van Ar beid was in art. III een wijziging aange bracht, welke echter door de Commissie van Rapporteurs en den heer Beumer ont raden werd, waarna de minister de wijzi- eing terugnam. Nadat het amendement- Duys was aangenomen, werd art. III goed gekeurd In art. XII was door den minister de wijziging aangebracht, waordoc. ook de hypotheek preferenties wordt verleend bo- ,jen de premie, welke wijziging door de Kamer werd aanvaard. Hii art. 19 wijst de heer Duys er op, dat zeer lage weduwen- en weezenrenten voor komen. Kr zijn er zelfs toegekend van 1 dubbeltje per week. In 1923 is toen be paald, dat tot 1 Juli 1928 die lage renten zouden kunnen voorkomen. Spr. wil den termijn nu verlengen tot 1933, wat door den minister wordt bestreden, omdat men ook dan weer voor hetzelfde feit zou komen te staan. Na voortgezette discussie zeet de minister *r>e. dóf. indien de Centrale Raad van Be roep vasthoudt aan ziin constante ïuiispru- dcnlie. hij wetswijziging zal voorstellen, waarna de heer Duys zijn amendement in trekt. De heer B ij 1 e v e 1 d stelt bij amende ment axt XXbis voor. betrekking hebbende jp de terugbetaling van gedane stortingen door de besturen van bitzondcre scholen ten behoeve der bijzondere onderwijzers ge daan. Het artikel bepaalt, dat rijk daar-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1