Elecirische Gas- en Peiro eumkachels. Vl'iLLEM GROENHUIZEN DE EEMLANDEü Vrijdag 22 Februari 1929 27e Jaargang No. 199 BUiTENLANDSCH OVERZICHT DE KOUDEGOLF Bevroren aardappelen N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handeiscredieten Incasseeiingen Spaar-deposih's rente 4 Haarden, Kachels en Fornuizen. DE REGKLING VAN DE ROME1NSCHE KWESTIE DUITSCHLAND MOET ZUINIG ZIJN Stegerwald over den politieken toestand TACNA EN ARICA Na bijna een halve eeuw OVERSTROOM INGEN IN MACEDUNIE Millioenen-fchade DE KILAUEA IN WERKING ABONNEMENTSPRIJS 3 fca4odeo "H™ Amersfoort *2.10 per mMBd 0.75 j*r weck .(met. gi.sttt c»2ekcrtag regeo ongetckkeü» 0.171/* Binoeotaod rraaco oer post per 3 asaandea 4 3*-. AfsondeiHjke oommers r 0.05. POSTRKKHNING 47910 TELEFOON IN I F.RC 515 DiQET.T E.UR UITGEVEQ. J-VALKhOTf PRIJS DER AOVEBTENHEH vao I —4 regels C5 «e» inbegrip van eet> oew.,«iummer, ellce regel race» f0 25 Liefdadigheids adverrentrirn voo» "Se kelft vao den prtj» - Kteit* Adveitennêo „KErriES bi» vooruitbetaling 5/egêu SO cent elke regel meer-fÖ-ceat. driemaal plaatsen. I,«eo/itsnumme» ritr» *0 05 Een tonne! onder de Groote Belt 7 De aanleg vormt weer een pant van discussie. Zeer niteantaapende opvattin, gen omtrent de kosten en de mogelijkheid van verwerkelij king. Een tijd geleden hebben wij te dezer plaatse ons reeds bezig gehouden met de plannen, die vooral in Engeland bestaan, om den reeds dikwijls besprbke» aanleg van een tunnel onder het Kanaal, waardoor sen verbinding tusschen Frankrijk en Bri- ianniö tot stand zou worden gebracht, te verwezenlijken. In Denemarken houdt men sieh tegenwoordig bezig met een verwant plan De opzienbarende koude, die de Fe- hniarimaand van 1929 in veler herinnering zal doen voortleven heeft onder meer ten gevolge gehad dat de Deonsche- watéren met uitgestrekte ijsvelden zijn bedekt. Dit is ook het geval met de Groote Belt en de vArkeersstoornissen. die er het uitvloeisel van zijn, zijn bizonder groot Onder deze omstandigheden behoeft het geen ve.rbaztng te wekken, dat men in De nemarken zich weer druk bezig houdt met de ook vroeger reeds herhaaldelijk bespro ken nlannen inzake den aanleg van een tunnel onder de Groote Belt. het vaarwater tusschen-de eilanden Seeland en Lolland «enerzijds. Fünen en Lancetand aan den anderen kant In 1908 berekende ingenieur H. Orth in hei Deensche Tijdschrift, voor Industrie op grond van de gemiddelde kos ten, welke gemoeid waren met den aanleg van Deensche tunnels, dat. een 1S'/j KM lange dubbele'tunnel onder de Groote Belt voor 1000 kronen per strekkende nieter, lus 1«>4 rnillioch kronen, gebouwd zou kunnen worden. Voor onvoorziene uitgaven voegde Orth er bovendien nog 6Vj milüoen kronen aar», toe. Professor Lundbye berekende dé kosten aanmerkelijk hooger. namelijk op 100 mil Jloon kronen, waardoor de rentabiliteit twijfelachtig1 werd Tezamen rnet professor A. R Christensen publiceerde professor Lundbve in het tijdschrift „Ingeniören" zel/s een ontwerp voor een tunnel onder de Ornote Belt. waarbü de "kosten, met inbe grip van de administratie, op niet minde dan löéo milüoen kronen m het geheel ■werden''geschat. Toen dit groote bedrag werd sienoêmd; werd er over -het ontwvrp $iit al te véél méér vèrt gedachten gewis seH ken oplossing, gezien de telfttfteche hulp fnitldeten, waaróver viel te beschikken, leek harfst -onmogelijk. Kén in hél buitenland wonend ingenieur zond aan bovengenoemd tijdschrift echter naderhand onder het pseudoniem „Nemo" een project, volgens hetwelk de tunnel voor 100 mlllioen kronen gebouwd kón worden Hij wilde den tunnel lattin bestaan uit tunnelbogen dicht onder deri bodem van de zee en slechts zoo diep in 'den bodem weg, dat scheepsankers daar aan. niet konden vasthaken. In tegenstel ling met het bovenbedoelde ontwerp zou geen samengeperste lucht worden toege past. Naar aanleiding van dit project werd der» directeur der telefonie Fr. Johan- sen opgemerkt, dat de door „Memo" aan do hand gedane bouwwijze in de Groote Belt niet, toegepast kon worden de kosten zou den de 100 mrUiocn kronen verre overschrij den Later volgde, naar wij in de Frankfur ter Zeitung nog lezen, een gedachtenwis- seling over de mogelijkheid van een tun- nelaanleg onder de Oeresund Ook deze be sprekingen leverden geen bevredigende uit komsten op In de Kopenhangsche krant ,.B rsen" hteld zich professor Lundbye de zer dagen nogmaals bezig met hel oude project ten aanzien van de Groote Belt. In technisch opzicht, zoo meent hij. is het plan. om oen tunnelonder -de- Groote Belt te bouuen» onuitvoerbaar. Mij motiveert zijn stautfpunt in de .volgende bewoordin gen ..Het Kanaal' tusschen Dover en Calais kan in éen stevige kalklang worden ge bouwd. die nief bizonder diep onder den bodem der zee ligt. In de Groote Belt be reikt men pas op zeer groote diepte deze vaste kalklaag. waaruit groote kosten zou den voortvloeien. Omtrent de vorderingen der techniek in de toekomst kan echter niets wordejn voorspeld op het oogenblik echter zou - de bouw van een tunnel onder de Grooie Be't veel te duur en niet renda bel zijn.-vooral niet. wanneer men- in aan merking neemt dat ijsmoeilijkheden. zboals wij die thans meemaken, tot de zeldzaam heden behooren". GEEN NIEUWE REVOLUTIE IN MEXICO. Het leg«.r blijft tro-w. Londen. 21 F.ebr. (H N-) Het Mexi cannsche gezantschap te Londen mankt be kend. dat volgens ontvangen officieel? -be richten uit Mexico het uitbreken van een nieuwe revolutionaire beweging beslist wordt ontkend De toestand in het land is onveranderd, het leger blijft trouw, en het gekozen regeeringsstelsel werkt regelmatig. DE DAAD VAN EEN BARBAAR. Berlijn. 21 Febr. (H.N.) Naar de bla den melden, heefi de moordenaar Kirmse, die Te Altenburg den veehandelaar. Lichten- 6teln den hals afsneed en diens vrouw zware verwondingen toebracht, zichzelf gisf-er avond bil de politie aangemeld De vrouw van T.ichtenstein is intusschen in het zie kenhuis aan haar verwondingen overleden Verbetering van 'i spoorwegverkeer in Oosi'Pruisen De slaitlng der schobn te Berlijn. De. Berlijnsche schoten en badhdizen zul len ring tot 27,Febr gesloten blijven. Door dazen' maatregel wordt dageljjks 5ÖO.OOO K.G. kólen bespaard. De afgodrevcnen terecht Nabij Duisburg raakte, naa'r wij meld den. het ijs op don Rijn plotseling los. Ken tiental menschen varkeerden geruimen tijd in ernstic levensgevaar. Politie»en brand weer werden, zooals rnen weet. te hulp geroepen, die er ten slotte, toen de duister nis reeds was ingevallen, in slaagden al len aan land te brengen. Tot dusver wordt niemand vermist. De dool In Engeland zet niet ferm door. Ofschoon de weervoorspellingen berich ten dat dé koude cn de vorst met Dosten en Zuidoostenwinden in Etigeland zullen voortduren, steeg de temperatuur te Lon den gisterochtend on» negen uur (och tot het vriespunt cn ging zij de volgende twee uur mei vijf grilden tot .'17 gr F omhoog, de hoogste iomperafuur sedert tien da gen. Dinsdag dooide het in het Zuid \Ves ten van F.ngelnnd. maar tn de rest van het land verminderde de vorst niet noemens waard. De gistermiddag tom, drie uur te Londen' geregistreerde temporatuur was 41 gr. F., of 9" gr. boven vriespunt Dit was de hoog ste stand, sedert de strenge a vorst tien dagen geleden begon. De thermometer is sedert het vroege morgenuur voortdurend gestegen. De stijging werd beschouwd als een voorproefjp van den dooi. maar voor den komenden nacht werd opnieuw vorst voorspeld. Koningsbergen.' 70 Febr. (V D.) De d«réctie der rljkssffciofv/egen a'hièr heeft hedenmorgen vroeg fcen medfld»eling gedaén, dat rfé sifaatte hl het geheel0 li- triét belangrijk Verbeterd isN£r zitten g»-en treinen meèr vast en de mc^te treinen vertrekken reeds wéér op tijd V Slechts op zes plaatsen in het .Zuid oosten der pro vincie, waar de toestand reeds v van den aanvang af het ergste was. is het verkeer nog niet hersteld. Te Koningsbergen t>v droeg de temperatuur in den afgeteupen nacht 201 grauen en hedenmorgen vroeg 11.2 graden. Bevroren aardappelen. Berlijn, 19 Febr (HNJ In het Prul sische ministerie van landbouw heeft van daag een bespreking plaats gehad over de wijze, waarop de aardappelen, die ten ge volge van de buitengewone koude bevro ren zijn. nog gebruikt kunnen worden Bij de besprekingen bleek, dat naar raming ettelijke mllliocnen tonnen aardappelen in Duitschland bevroren zijn Alles zal daar om in het werk worden gesteld, om deze aardappelen nog zooveel mogelijk dienst te laten doen. Aan de landbouwers znLde raad worden gegeven, om de aardappelen te ge brui ken, als voer voor de varkens, hél rundvee cp de paarden. Aanwijzingen, od welke wijze dit kan geschieden, zullen per brochure worden bekend gemaakt. Ook werd de mogelijkheid besproken om de aardappelen nog voor industrieele doel einden te gebruiken. 22 graden ander nu! In Noorwegen. Oslo. 20 Febr. (V.D.) In eten afgeloo- pen nacht werd in Odemse tot dusver de laagste temperatuur van dezen- winter ge registreerd. n.l. 22 graden onderVnul. Trots de terugkeoreride "koude kon de over.toi/hl over den Grooten Belt heter plaats vinden dan voorheen: drie vearbooten; konden in 4 uur tijds den overtocht volbrenqpn. Het !Je öpr den Rijn, Coblenz, 21 Febr. (V.D.) Op den Be- neden-Rijn strekt het ijs zich thans uit tot voorbij Homberg, op den Boven-Rijn zijn de ijsafzettingen weer 1600 M. stroomopwaarts uitgebr^d, zoodat h"*. thans rerls iot voor bij Sontersheim staat. Onder' Mannheim zijn groote stukken aan het afdrijven ge raakt, zoodat thans ongeveer 4:5- K.-M. vrij is. Het ijs op den Midden-Rijn is onveran derd. Volgens het meteorologisch instituut te \keii kan weersverandering voorloopig niet verwacht worden. Vliegtuig, dat proviand naar een geïsoleerd eiland brachJL wordt vermist Hamburg. 20 Febr. Een KlemnvDafm .Ier vliegtuig, dat vandaag vertrokken was om proviand voor het eiland Tfieséhem te brengen en tegen dén avond te' Hambtrrg ♦flruv werd verwacht, was técreVi rrildder- oac'nt nog niet teruggekeerd Men vleest, dat de vlieger een noodlanding heeft moe- ten maken. voor Amersloori en f^trn.reken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. CANotsxrja.OOJneL.2ea Langestraat 43. Het juiste adres voor Uw Gouden- en Ziiverenwerken TEL. i.52. B.oédapest 21 Febr YH. N.l Ken nieuwe koudegiilf is "óver Hongarije, geko men. waardoor het spoorwegverkeer met Oostenrijk weer veel storing dndervindt De treineri. die gisteravond en vamoriitenri uit Bovdnpiest naar Wecnen zijn vertrokken, hebbenhet slechts tot nai>-het grensstation kunnén brengen De twee treinen^ die van- rnorgAn van Wecnen naar Boedaf«st ver trokken, zijn nog niet op het grensstation aangekomen. De oorzaak van de storing op de Oosterijksche lijnen ..is nog niet bekend Voorspelling alt Leningrad. Berlijn. 21 Febr. HI. N) Het rneteo rologisch bureau te Leningrad.dat meestal goed uitkomende weerverwachting» n geeft, maakt bekend, dat een nieuwe strenge koudegolf in aantocht is In het Noordoos ten van Rusland heeft zich een nipuw hoog ltieh.tdrukgebied gevormd dat zich reeds ver naar het Dosten en Zuiden heeft uitge broid. zoodat waarschijnlijk weer een nieiAv koude periode te wachten is. De vrijheid van den Heiligen Stoel In antwoord op de bezwaren en de kritiek, ten opzichte van de tusschen het Vaticann en het Quirinaal gesloten overeenkomst zijn gemaakt, nierkt de Dsserxntore Ro mano op. dal het dwaasheid is te beweren, dat de vrijheid, die zoo kostbaar is voor het leven der kerk. verloren zou zijn of zelfs maar zou worden bedreigd Geen enkele Paus, van Pius IX tot Benedictus XV. heeft ooit gezegd, dat internationale waarbor gen 'onmisbaar zijn -voor de vrijheid der kerk en de rust der Katholieke wereld. De klpine pauselijke.staat is reeds interna tionaal. of beter gezegd: supernatiónaal: hij is vrij. onafhankelijk cn neutraal van nature en niet krachtens verdraven of overeenkomsten tusschen verschillende mogendheden. Het blad voegt er aan toe Voortaan ontbreekt nierts meer aan de vrijheid der kerk. Ken verzoening met rtali.é was niét mogelijk, zoolang de paus op Itaüaansrh gebied resideerde. Thans he7Jt de Heilige Stoel een eigen piebicd: er is 'dus gpon twijfel meer omtrent zijn on afhankelijkheid. Het gërucht loopt, dat mgr. Duca, secre taris van de afdeeling buitenlanrfcchfl h*er kelijke aangelegenheden van h^t Vaticaan de eerste nuntius zal zijn. dion de H ^toel hij de Italiaansche regeering zal benoe men. DE GRIEP IN WESTFALEN. Ernstige uitbreiding. Munster. 2 0 Febr (U. N.> De griep heèft zich in Westfalen zeer uiteeBr^id. Al leen In de stwl FTa^n moeter» T2 000 perso nen aan griep riek'liegen; Alle ziekenhui zen ziin overvol er» d° ccholen mo^-«*en. ge- si^^en werden Dok in andere steden, van Wèsitfaïenkómen tal van ziektegevallen vóór. Een ernstige vermaning van den Rijkskanselier Berlijn, 21 Febr.-fH. N.) De rijkskanse lier had vandaag een bespreking met de vertegenwoordigers de» partijen, van wie ministers in i^et kabinet zitting hebben. Dok een-vertegenwoordiger van het centrum was daarbij tegenwoordig. De kanselier x\ees op de talrijke voorstellen, die in den laatslcn tijd in den- rijksdag zijn ingediend door de achter de regeering staande partijen, zonder dat de partijen tevoren rnet? elkaar overlee hebben gepleegd De voorstellen'zijn vporal op hor gebied der sociale politiek zeer talrijk De rijkskanselier wees er op, dal de uitvoe ring dezer, voorstellen zulke belangrijke nieuwe uitgaven zou vordereri.' dal de re- geering die bij den tegenwoordigen finnnc.i- eelen en economischer» toestand niet verant woord acht. Indien in plaats van voorstellen, besluiten door de paritjen worden genomen, zal de regeering de mogelijkheid onderzoo ken. of de nitvoering daarvan mogelijk is Hij richtte tot de parfijen een ernstige ver maning om 'zuinig te zijn De vertegenwoor disers der partijen gingen met de verkla ring van den rijkskanselier accoord en zeg dén toe, dat men in nader'overleg met el kander zal spreken Het vraagstuk der eoa litie is niet ter sprakp gekomen Na afloop van het onderhoud had de rijkskanselier nog een bijzondere bespreking met Dr ^te gerwald De centrumfractie van den rliksibi- hield vanavond een vergadering, waarin Stegerwald-vérslag uitbracht over den poli tieken toestand Vastgesteld werd, dat geen- wijziging in dén toestand is ingetreden Het voorstel 'van de Duitschp volkspartij en den Rniisischen ministerpresident Brnun. volgens hetwelk het centrum zich tevreden zou stellen, met twee vakministers en een minister zonder portefeuille die.tevens tot de rijksregeering behoort, werd. voor kennisgeving a.angeno men Het s de zaak'der centrumsfractie van den landdag, om hierover een beslissing te nemop. EET BRITSCBE LEGER. Zestigduizend recrofen lo weinig. Het jaarverslag betreffende de reerntee- ring voor het leger en het algemeen jaar verslag voor het Britsche leger voor het jaar. dat op .60 Sept j 1. einidgde, zijn thans gepubliceerd. De effectieven der regimen ten van hét geregelde leger bedroegen 1 Oct. 200 462 tegen 200 998. voorzien bij de begrootincr van 1928 Het totaal dér effec tieven van het territoriale leger en de re serves bedroeg 465.329, tegen 527.841 voor zien bij de begrooting. Er meldden zich 82.938 recruten aan. maar slechts 30.183 werden aangenomen. LEGER DES HEILS. Generaal Biggins bij Baldwin. Minister Baldwin heeft Dinsdag in het Lagerhuis het hoofd van het Leger des fleils, generaal Higgins cn diens echtge noot© in audiëntie ontvangen in gezelschap van de meeste leden-van den Hoogen Raad. die nog niet naar hun verschillende landen van herkomst, teruggekeerd waren. Teder lid van den.Hoogcn Raad werd aan den eersten minister voorgesteld, die daarna een korte toespraak hield, waarin hij ge tuigde van zijn ingenomenheid met het werk van het Leger. Peru en Chili worden hel eens OvereeiMtemmiirg tusschen Peru en ChJli. Na bijna een halve eeuw. Officieel wordt medegedeeld, dat de regee ringen van P(eru en Chili tot een overeen komst zfjn gekomen, waarbij het van 1883 dafeerendé geschil inzake Tacna en Arica wordt ge.regeld. Üe stad Tacna komt aan Peru. terwijl Arico Chinleensch bezit zal worden BROODKAARTEN IN DEN SOVJETSTAAT. Be r 1 ij n. 2 0 iFe b r. HI. N.) Uit Moskou wordt gemeld, dat daar begin volgend* maand broodkaarten zullen worden Inge voerd Voor de arbeiders blijft de prils on veranderd. doch voor de .nvericre rbevolkine zal hit worden verhoogd. Tn de desbetref fende aar>kor»digirg wordt cezeerd. dat i* •ne.ejvoorraden voldoende 7i?n orn In aüe hehnef-fon te vooj-rlen. doch dit.de maat regelen ^troffen worden om de speculaties te bestrijden. RET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 777.8 te Wecnen. Laagste barometerstand: 75§.5 te Lerwick. Verwachting tot den avónd van 23 Februari: Zwakke tot matige.Z. O. tot Y W. wind. ./.waar bewolkt cd betrok kon. weinig óf geen neerstag; -nóg lichte vorst des nachts, overdag iets zachter. Een zeer ernstige toestand In Grieksch Macedonië en Thracië ia door overstrooiningcn van de Wardar. de Sfroema, de Mesta en de Maritzo onorrne schade teweeg gebracht ln het Stroema- dal staan verscheidene dorpen onder wa ter. o.fi. ook die. welke door d° uit Klein- Azië gevluchte Grieken zijn gebquwd Te "seres zijn bakkerijen cn ineelopslagplaat- sen van hetloger weggespoeld F.cn groote spoocwcgbrug. v.ele andere bruggen cn ook straatwegen zijn vernield Naar raming staat alleen in de Stroema- vlakte een gebied van 10.000 H.A. onder wnter Te Ka wal la wordt de schade op vel© miHioenen draihme»» geschat. In het War- dardal is dp schade geringer, maar toch nog van beteekenis In het Mnritzcdal heerscht in de fatrijkè van de buitenwereld afgesneden dorpen vebrek aah levensmiddelen. In sommige dórpen hebben vliegtuigen zpkken met voedingsmiddelen neergeworpen. 'Tok uit de Pelnponnasu« en Tiiessaljê komen .berichten nopens overstroomIngen. De totaie scha«le wordt op vele honder den millinenen drachmen geschat De re- eeering heeft terstond mnatrogelon genó- naen om hulp tê brengen. uur zuilen van 100 meier hoorde Uit Hilo (Hawai) wordt gemeld, dat de grootste actieve vulkaan ter wereld, d® Kileauen. hedenochtend Is begonnen te wer ken. Twee groote vuurfontelnen, ter hooate van 100 meter, springen uit een der kra ters op. ERNSTIG SPOORWEGONGEVAL. Een groot aantal gewonden. Maagdenburg. 21 Febr. fV.DHe denmorgen even voor tien uur is op het station Maagdenburg oen locomotief inge reden op een oj het punt van vertrek sfaanden trein-naar Aschersleben. D© laat ste drie wagon* van den trein werdem In elkaar gedrukt. Drie personen werd©n ern stig e»i 21 licht gewond. De ernstig gewon den werden in het ziekenhuis te ^aagdgn-, burg-Altstadt opgenomen. De lichtgewon den konden voor-het grootste gedeelte de reis voortzetten. De mnch'nist van den lo- comofci.f, die op den trein was ingereden, had den laatsttn wagen van dez°n treia niet gezien door ontsnappenden stoora. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK 'IN JAPAN. Elf doodec. Tokio. 21 Febr. tVD) In de nabijheid van Yokosoeka heeft een ernstig spoor wegongeval plaats gehad Tengevolge vhtï een verkeerden wisselstand reden twee sneltreinen op elkaar. De trein vloog in brand cn 11 wagen*, waaronder de héide slaapwagens, brandden geheel-af Elf nasr saglers werden sedood cn 27 zwaar ge wond. BYRD'S EXPEDITIE. Hij onldekl een nieuw ZuldrPoolland New York. 21 F©br. fV Dl Volgens een speciaal bericht van de Times heeft Com mander Bvrd tijdens zijn vluc.hI met twee vliegtuigen groote uitgestrektheden'van een i'ast land nabij de Zuid Pool ontdekt. Hij nam van dit land bezit voor de. Vereenigde Staten en noemde het Marv Rvrd land Ten Oosten en ten Zuiden van Marv Bvrd- lénd ontdekte h'i twee groote bergketens ongeveer ter hoogte van acht 2»-tier>'duidend voet Dora hereketens nóerod* R"rd' 'de Rockefeller r»engs". Hef ontdekte Mary Rvrd tand ligt tusschen de Ross zee en Grk- hamland.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1