DE EEMLANDEU JBÖfiNEMEKTSPSUS «aaad**» voor Am*rif on 2.10 per rn»aod f 0.75. per Donderdag 28 Februari 1929 27e Jaargang No. 204 Nabetrachting over den Gemeenteraad BUITENLAND OVERSTROOMINGEN IN DE VER. STATEN IJS EN SNEEUW BUITENLANDSCH OVERZICHT Sport viert hoogtij EEN CAFE IN ATHENE INGESTORT CHINA RATIFICEERT HET KELLOGG-PACT BINNENLAND weck tmeï gratis verzeGrtog U^ea o-gelilkeol f 0.I71/* B.caeciaod Iranco per past per 3 aapaden f 3.-. Afioni!e.?r,lr nn-mners 0.C5. POST KEK N i N G 47910 TEl.EFOON ÏN'TERG 515 DIRECTEUR-UITGEVER: J.VALKHOff i DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIE» vso 1—4 regels I 05 «et inbegrip vso c«o Oewtlaaomoer, ciseregel met» f0 75. Liefdadigheids-advertentie© vOot de helft vno deo prijs. Kleine Advertenties „KElTlES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke reqel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer eitr» 9 005 Een buitengewoon rustige vergadering, terwijl menigeen nog wel iets pikants had verwacht in den vorm van een of ander heibeltje. Niet van de Raadsleden boor, maar van de buitenwacht. In bepaalde kringen had men zich daarover ook wel min of meer ongerust gemaakt, want voor het Gemeentehuis patrouilleerden drie agenten cn de publieke tribune stond ook onder bewaking. Misschien had dit ver toon van macht wel preventieve werking, zoodat de communistische Generale Staf rustig de discussies kon volgen nu de scha re van „ontevredenen" zich niet vertoonde. En wat ook buitengewoon was, dat was de algemeene goedkeuring van het beleid van B. en W. inzake de steunregelingen in deze benarde tijden. De heer Polder had wel ecnige opmerkingen, welke nog in hoofdzaak niet voor het College bedoeld waren, maar kon zich toch namens de soc. dem. fractie best vereenigen met de genomen maatregelen. Dat was in hooge mate verblijdend want deze eenstemmig heid in een zoo hoogst moeilijke materie bewijst wel, dat B. en W. in deze paiaat zijn cn dat zij 'maatregelen hebben geno men, welke bij de welderikenden niet te vredenheid zijn ontvangen. En bovendien zegden de wethouders Thicn cn Ruiten berg toe, dat niets onbeproefd zal worden gelaten om te voorkomen, dat er ellende wordt geleden. Ieder, die het niet te doen is, om uit deze „nood der tijden" munt te slaan, zal dit met groote voldoening heb ben vernomen, en het is een niet geringe verdienste van het College, dat de gevolgde gedragslijn zoo algemeen werd goedge keurd. Een ander punt, dat ecnige discussie uitlokte was het voorstel tot verbouwing van het Politiebureau. Dat dit niet meer aan de bestaande behoefte voldoet is een uitgemaakte zaak en hoe, eerder er een be ter ingericht bureau komt hoe beter. Daar over bestaat geen verschil van meening. Ook B. en W. vinden, dat er zoo spoedig mogelijk een betere huisvesting voor onze politie moet komen. Maar zij zijn van mee ning dat er toch nog wel drie jaren, mis schien vier, zullen verloopen, voor we zoo ver zijn. En zij achten het nu wel verant woord voor dien tijd een bedrag beschik baar te stellen voor de allernoodzakelijkste verbeteringen. Tot zekere hoogte kon do h8er Polder zich hiermee vereenigen, maar hij meende, dat de behoefte zoo dringend is, dat in twee jaar een ander bureau er tnoët zijn. En nu vreesde hij» dat de voor gestelde verbeteringen er on wezen, dat het nog wel vijf jaar zou duren, anders zouden de gevraagde bedragen z.i. niet ver antwoord zijn. Uit de toelichting bij het voorstel bleek niet duidelijk, welk bedrag voor de verbouwing zou worden uitgege ven. Als wij goed verstaan hebben werd een totaal bedrag genoemd van 4750, waaronder echter ook een en ander voor meubileering is begrepen. Het wil ons voorkompn, dat de verbouwingssom dus niet erg hoog is en als we ons nu houden aan een termijn van drie jaren, dan-ge- looven wij, dat het bedrag toch niet te groot is om te zorgen, dat ook in de eerste drie jaren van de allernoodzakelijkste ver beteringen kan geprofiteerd worden. „We hebben ook eenige ervaring in dit opzicht" zei de heer Polder. Maar dan weet hij toch ook, dat we in twee jaar nog geen ander Politiebureau zullen hebben en hoogst waarschijnlijk ook niet in drie jaar. Hoe logisch zijn redeneering overigens ook was had juist zijn ervaring als Raadslid hen» kunnen zeggen we moeten dit noodige nu maar accepteeren, opdat het bestaande bureau althans eenigszins aan de behoefte van den dienst zal voldoen. Het plan is blijkbaar nog het oude ge bouw van de H. B. S., waarin thans het Gymnasium is gehuisvest, in te richten voor Bureau van Politie. De plannen voor h6t nieuwe gymnasium zullen er dus eerst moeten zijn. Men is daar al langen tijd mee doende, maar rijp voor openbare behande ling schijnen ze nog niet te zijn. Er zit tocli wel schot in De heer Van Koetsveld gaf. vermoedelijk niet zoo bedoeld, wethouder Veis Ileyn een ongezochte gelegenheid om de diensten, die met de gladheid zulk vooroeeldig werk leverden, een welverdiend woord van hulde te brengen. vredea- cn veiligheidswaarborgen van het Volkenbondopact. in de Voikchbondsvergadering van 1921 i.-» daarna, voornamelijk met het oog op verschillende Fransche militaire overeen komsten, neer uitvoerig beraadslaagd, of de plichten die den leden van den Volkenbond door artikel 18 van het pact zijn opgelegd, namelijk om alle internationale verdragen bij den Volkenbond te laten registreeren en jjubliceeren, zich ook zouden uitstrekken tot de geheime militaire overeenkomsten. Een juridische commissie en de eerste commissie van de Volkenbondsvergadering deden daarbij aan de hand de verplichting tot registreering van al die documenten te schrappen, welke, van zuiver technischen of administratieven aard zijnde, de inter nationale-politieke relaties niet betreffen en evenzoo voor zoodanige technische regelin gen, dio er zich toe beperken een reeds geregistreerd stuk te preciseeren, of zijn tenuitvoerlegging te verzekeren, zonder dat daarbij tot welke wijziging ook, wordt over gegaan. Gedurende de algemeene beschouwingen in de Volkenbondsvergadering liet men evenwel uitkomen, dat deze gevolgtrekkin gen der commissie de verplichtingen, op gelegd door het aitikel, op een zeer belang rijke wijze konden veranderen, waarop de vergadering, na langdurige discussies tus- schen de aanhangers der beide opvattinpen, besloot het onderzoek naar een amendee- rlng van artikel 18 tot het volgende jaar uit te stellen. In de Volkenbondsvergadering van 1922, besloot men echter, hierbij geleid door den wensch ten aanzien van de kwestie over een langer ervaring te beschikken, de ver dere discussie op te schorten tot een latere zitting der Vergadering en van dit «ogen blik af is men nooit meer op de aangele genheid teruggekomen. Misschien geeft de publicatie van het Utrechtsch Dagblad er nu aanleiding toe, dat de Volkcnbondsvergadering zich de zaak weer herinnert en met betrekking tot de kwüstie van de interpretatie en de gel- dighei I van artikel 18 van het Volken bondspact eindelijk eens een definitieve be slissing neemt. Do tekst van artikel 18 luidt „Elk verdrag, of elke internationale over eenkomst, die een lid van den Volkenbond in den vervolge sluit, moet onverwijld bij het secretariaat worden ingediend en zoo spoedig als slechts mogelijk is, door hem worden openbaar gemaakt. Geen verdrag of internationale overeenkomst van dien aard heeft voor deze indiening rechtskracht." Van eem hernieuwing der Fransch-Belgi- sche militaire overeenkomst in 1927 en vin een Belgisch-Engèlsch verdrag uit hetzelf de jaar, waarvan de publicatie in het Utrechtsch Dagblad spreekt, weet raen te Genève niet», d.w.z.zij is te Genève niet ingediend ter registratie en publicatie. Twee honderd gezinnen vluchten uil kun woningen Bron van vreugde, bron van zorg Geheime militaire overeenkom sten en "rtikel 18 van het VoI« kenbondspact. De publicatie van de Fransch-Belgische militaiie overeenkomst door het Utrechtsch Dagblad heeft, naar Maandag uit Genève aan de Frankfurter Zeitung werd geseind ook in Volkenbondskringen heel wat opzien gebaard. Er wordt daarbij op gewezen, dat het politieke gedeelte der overeenkomst reeds in het jaar 1920 in het register van den Volkenbond, werd opgenomen en te vens openbaar gemaakt. Dit politieke gedeelte bestaat echter slechts uit een brief d-r Belgische regeering van 15 Sept. 1920 en een brief der Fransche regeering van 15 Sept. 1920, die moesten dienen ter wederzijdsche bevestiging van de aanvaar ding der militaire overeenkomst gesloten door de vertegenwoordigers der beide gene rale staven (a,an Fransche zijde maarschalk Foch). aIs doel der militaire overeenkomst werd opgegevende versterking van de Londen, 27 Febr. (H.N.) Naar uit New-York wordt gemeld, hebben de over stroomingen in Pennsylvania, Michigan en Ohio veel schade aangericht. De rivieren zijn tengevolge van de dooi van de sneeuw en de aanhoudende regens sterk gestegen cn buiten hun oevers getreden. In de stra ten van Pottstown aan de Schuul-Killri- vier staat het water 3 meter hoog. In Mon roe in den staat Michigan moesten 200 gezinnen hun huizen ontruimen. DC WERKLGOSHEID IN ENGELAND. Het aantal werkloozen in Engeland be droeg op 18 Februari 1,458,000, of 115,495 meer dan de voorafgaande week. De stij ging van het aantal werkloozen, die zich tot het gehcele land uitstrekt, is waar schijnlijk toe te schrijven nan den stil stand van den arbeid tengevolge van de vorst en sneeuw. GE RAMP DER N03ILE-EXPEDITIE. Hot onderzoek gesloten. Rome, 27 Febr. (H.N.) Het onderzoek omtrent de ramp der Nobile-expeditie is thans afgesloten. De voorzitter der com missie Senator Cagni, overhandigde Mus solini het door de commissie opgestelde verslag over den ramp der expeditie. HET KABINET VAN HOOVER. James W. Cood minister van oorlog. Londen, 27 Febr. (H.N.) Volgens een bericht van de Associated Press verwacht men, dat James W. Cood uit Iowa in het kabinet Hoover, als minister van oorlog zal optreden. ERNSTIGE GASVERGIPTIGING. Dortmund, 27 Febr. (V.D.) Hedenmor g-en zijn bij het onderzoeken van een gas reservoir op een fabriek drie arbeiders on danks hun gasmaskers vergiftigd. Alle reddingspogingen mochten niet baten. Keulen, 27 Febr. (H. N.) Ter bescher ming van de Rijnbrug bij Keulen heeft men gisteravond het drijfijs laten springen, dat van de Moezel komt Men is den geheelen nacht bezig geweest en op kritieke oogen- blikken werden niet minder dan-65 ladin gen per uur tot ontploffing gebracht. Hel ijs van de Moezel is thans tot Düsseldorf afge zakt. De Moezel is op Duitsch gebied tot aan de grens bijna geheel vrij van ijs. Keulen. 27 Febr. (V. D.) Het afdrij vende ijs van de Moezel is tot nog'toe door den stroom van den Rijn goed afgedreven. Het drljfys heeft hedenmorgen Duisburg be reikt en zal in den loop van den middag op de ijsbarrière bij Wezel stuiten. In het algemeen is de toestand van den Rijn on veranderd. Tengevolge van de wederinge- treden vorst kunnen de ijsbrekers op Ne- derlandsch gebied den Rijn niet verder, vrij maken en moeten zij zich beperken tot het openhouden van de gemaakte vaargeul. Het ijs in de Aar, dat gisteren is losge maakt, heeft op verschillende plaatsen schade aangericht. Te Altenburg werd de brug zwaar beschadigd, tèrwijl in Altenahr een brug werd weggerukt. Het dorp Hem melssen werd bijna geheel overstroomd. BIJ Kripp, waar de Aar in den Rijn uitmondt, zijn talrijke vruchtboomen vernield. Ook de stuwdammen werden ernstig beschadigd. Coblene, 2 7 Febr. (H. N.) De Rijn landcommissie heeft aangeboden Fransche geniesoldaten ter beschikking te stellen om behulpzaam te zijn bij het laten springen van ijs. Zoo noodig ^al de Duitsche regee ring van dit aanbod gebioiik maken. Berlijn, 27 Febr. (H. N.) De sneeuwval in Thüringen is buitengewoon hevig en duurt nog steeds voort. Op sommige plaat sen ligt de sneeuw tot aan de kruinen van de boomen. Zelfs is het verkeer per slee op sommige plaatsen onmogelijk, daar de paar den tot aan dén hals in de sneeuw weg zakken. Getracht zal worden de voornaam ste wegen weder vrij te maken. Berllj n, 27 Febr. (If. N.) Uit do Duit sche wintersportplaatsenivwordt gemeld, dat in het Zuiden, vooral iÏL Beieren en de Allgau een milde temperatuur heerscht. De sneeuw heeft onder dit zachte weer te lij den, zoodat de omstandigheden voor dé sport niet gunstig zijn. Daarentegen zijn de omstandigheden voor de sportplaatsen in Midden-Duitschland buitengewoon gunstig. De sneeuw is hier uitstekend bij een tem peratuur bij 10 tot 17 graden onder nul. DE NIEUWE KOUDEGOLF IN WEST-EUROPA. Eet ijs °P Neckar in be weging. Stuttgart, 27 Febr. (V. D.) In den afgeloopcn nacht is het ijs op de rivier de Neckar in beweging gekomen. Over den Wilhelma-dam in Cannstatt stroomt een geweldige watermassa. De rivier is boven dien sterk gestegen. Overigens heerscht in geheel Duitschland opnieuw hevige koude, welke in Beieren en Wurtembei? gepaard ging met een flinken sneeuwval. Ook was dit het geval in Silezië en Saksen. Ook Londen en Parijs melden opnieuw vorst. In Zuid-Skandinaviè heerscht een kou van 22 graden, terwijl in het Noorden echter een stijging der tem peratuur werd waargenomen, van 31 tot 6 graden onder nul. Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat met het uur de moeilijkheden toenemen, zoodat men rekening moet hou den rnet het volledig stopzetten van het geheele verkeer rondom Denemarken. DE DUITSCHE RIJKSDAG. De moties van wantrouwen verworpen. B e r 1 ij n, 2 7 Febr. (V. D.) Heden heeft de Rijksdag de moties van wantrouwen der communisten tegen den minister der Rijks- weer en tegen het gansche kabinet verwor pen. Bij de stemming over de eerste motie onthielden zich de Duitsch-nationalen en stemden de nationaal-socialisten met de \oorst.ellers mede. Bij de tweede stemming stemden de Duitsch-nationalen, de natio- uaal-socialisten en de voorstellers voor. WAAR ZAL TROTZKI HEENGAAN? Een verblijf te Tsjecho- Slowakije aangeboden. Praag, 2 7 Febr. (H.N.) De commissie tot redding van Trotzki, welke door de communistische oppositie te Brünn is op gericht en pogingen in het werk stelt om voor Trotzki een vertdijf in een Tsjecbo- Slowakische badplaats mogelijk te maken, heeft naar de bladen meiden Donderdag j.I. een in het Duitsch gesteld telegram voor Trotzki naar het Sovjet-gezantschap te Angora gezonden, waarin zij verzoekt mede te deelen of hij naar Tsjecho-Slowa kije wil komen Dit telecrram Is terugge stuurd met de aanieekening „geadresseer de onbekend". Op 25 Februari Is een tweede telogram. thans in het Fransch aan het Russisch consulaat te Conséantinopel gezonden. Volgens de Lidove Noving heeft Trotzki daarop vandaag geantwoord, dat hij bereid Is naar Tsjecho-Slowakije te komen. Hij wijst ér echter op, dat hij eerst dp beslissing van Duitschland moet of- wachten. Hij zal den strijd voortzetten, L o n d e n, 2 7 Febr. (H. N.) Trotzki heeft in een Engelsch blad een uitvoerig artikel gepubliceerd, dat hij na zijn aankomst te Constantinopel heeft geschreven. Hij ver klaart daarin, dat zijn politieke opvattin gen door zijn verbanning evenmin gewij zigd zijn als zijn houding tegenover de tegenwoordige machthebbers in Rusland. Trotzki veroordeeld scherp de politiek van Stalin, den voorzitter der communistische partij. Hij verklaart, dat zijn aanhangers ondanks zijn verbanning den strijd tegen het tegenwoordig stelsel in Rusland zullen voortzetten. Uitvoerig schetst hij, hoe hij door zijn politieke tegenstanders is be streden. Waarschij nlijk twin tig personen gedood Berlijn, 27 Febr. (H.N.) Uit Athene wordt aan de B B.C. gemeld, dat het groote café Pan-FIlenion in de Universiteitsstraat, waarin zich een variété bevond plotseling is ingestort. Tal van personen werden onder de puinhcopen bedolven. Men vreest, dat er ongeveer 20 personen gedood zijn. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 779.S te Aberdeen. Laagste barometerstand: 755.1 te Marseille. Verwachting tot den avond van 1 Maart: Zwakke tot matige N. tot W. wind, gedeeltelijk bewolkt, wellicht lichte sneeuwbuitjes. nog matige tot lichte vorst in het Z., in het N. om het vriespunt tot lichte dooi. Een voorstel om uit den Volkenbond te treden Londen, 27 Febr. (H.N) De Cbineesche regeering heeft het Kellogg-pact geratifi ceerd. Tijdens de zitting van den politiekén Centralen Raad diende Soenfo, de minis ter van spoorwegen, het voorstel in, dat China uit den Volkenbond zal treden. De ministerraad besloot dezo vraag ter be slissing aan het volgende partijcongres der Nationalisten voor te leggen. POLEN'S VERHOUDING TOT DANZIG. Do minlstor-pxesident bozockt laatstgenoemde stad. Warschau, 26 Febr. (V.D.) De mi nister-president van Polen, Bartel, vertrok heden near Danzig, waar hij tot 28 Febr. zal blijven Hij zal officieele bezoeken af leggen bij den hoogen commissaris van den Volkenbond, Van Hamel, en aan den j>re- sident van den Senaat van Danzig. Sahm, die vroeger een officieel bezoek aan War schau gebracht heeft. Dit bezoek van den Poojschen minister-president is een bewijs van de groote verbetering in de betrekkin gen tusschen Polen en Danzig. Sedert een jaar heeft de Volkenbond van de zijde van Danzig geen enkele klacht ontvangen te gen Polen. Ook de verschillende kwesties, die tusschen Polen en Danzig waren ge rezen, zijn door directe onderhandelingen opgelost, als bijv. de kwestie van het te werksteller van Poolsche arbeiders in de haven van Danzig, de kwesties i.z. de spoorwegen, do Weslerplatte en het ver blijf van Poolsche oorlogsschepen in de ha ven van Danzig. Dit bezoek wordt be schouwd als een stap op den weg van de samenwerking in het wederzijds:he econo mische belang van Polen en Dauzig. DE BRITSCHE CONSERVATIEVE PARTIJ. Een arbeider op een hoogen post. Gvvilym Rowlands, een arbeider, die ver scheidene jaren in de mijnen van Wales heeft gewerkt, ls gisteren gekozen tot voor zitter van den raad van de nationale unie van conservatieve organisaties, als opvolger van den millionair, kolonel Gretton. Row lands komt uit Rhondda Valley, dat bekend is wegens zijn extremistische socialistische elementen. Hij werd voorgesteld als. voorzitter door Davidson, den voorzitter van de partij met ondersteuningn van lady Iveagh. Hij werd daarna met algemeene stemmen gekozen. KERK EN STAAT IN MEXICO. Ruim driehonderd geestelijken voldoen aan 't regeoringsbeveL Verscheidene bisschoppen en bijna drie honderd priesters der Roomsch Katholieke Kerk in Mexico hebben hun adressen aan de regeering gezonden, overeenkomstig de order, uitgevaardigd naar aanleiding van het opblazen met dynamiet veertien dagen geleden van een trein, waarin de president der republiek reisde. DE WEERSGESTELDHEID IN DUITSCH LAND. Berlijn, 27 Febr. (V.D.). In het dal van den Boven-Rijn staat de thermometer nog 1 b. 2 graden boven nul. In alle andere ge deelten van Duitschland is het in het al gemeen weer kouder geworden. Zelfs te Karlsruhe vriest het thans en er valt sneeuw. Het koudst is het echter aan de zeekust, waar het hedenmorgen te Sylt 18 graden vroor, te. Stettin 15 graden, te Ko ningsbergen eveneens 15 graden. In Silezië vroor het 9 tot 13 graden. CHAMBERLAIN'S TOESTAND. Londen, 27 Febr. (H.N.) Vanavond is naar aanleiding van de geruchten over den gezondheidstoestand van Chamberlain door den behandelenden geneesheer Sir Ken neth Goadby een bulletin uitgegeven, waar in gezegd wordt, dat Chamberlain aan een pijnlijke halsontsteking lijdt, waardoor hij gedwongen is zijn kamer te houden. F.ch *cr is reeds een verbetering ingetreden en zijn er geen complicaties cn ook geen koorts. Verdere bulletins zullen dan ook niet worden uitgegeven. AANKLACHTEN TEGEN OUD-MINISTER KLOTZ. De meeste aanklachten in- gotroken. P a r ij s. 2 7 Febr. (H.N.) Oud-minister Klotz is vandaag door den rechter van In structie verhoord. Volgens de Information verklaarde Klotz, dat hij zich niets kon herinneren. Hij weigerde eenige inlichtin gen te geven, zoolang degenen, die aan klachten tegen hem hebben ingediend, zich% niet hebben geuit. Hij wees erop, dat do meeste tegen hem ingediende klachten in getrokken zijn, zoodat eventueel slechts da aanklacht van den officier van justitie te gen hem zal overblijven. TWEEDE KAMER. 1 In de zitting van Woensdag werd aao de agenda toegevoegd de begrooting der Posterijen 1929. De heer Van Vuuren stelt voor <le behandeling van het ontwerp tot toetre ding tot het Kellogpact uit te stellen met het oog op de huidige omstandigheden, welke spr. meent niet nader te behoeven toe te lichten. De Voorzittor neemt dit voorstel over. De heeren A I b a r d a. Oud, L. d e Visser, Knottenbelt en Heems kerk achten echter behandeling ge- wcnscht, terwijl het voorstel van den voorzitter verdediging vindt bij de hoeren Schokking, Kersten en Nolens. De heer Nolens wees er op, dat een atmosfeer van vertrouwen thans terecht of ten onrechte in gewcnschte mate niet aanwezig is. Het voorstel van den Voorzitter wordt veworpen met 41 tegen 26 stemmen. De motie-L. de Visser (regeling toela ting en uitwijzing van vreemdelingen) wordt verworpen met 4423 stemmen. Daarna is aan de orde de interpellatie- Duvmaer van Twist betreffende de wer king der Zuiderzeesteunwet. De heer D u y.m a e r v. Twist wijst op de schade, ondervonden door de Zui- derzeevisschers. De werking der Steun- wet is onvoldoende, omdat dezo werkt als armenzorg. De Zuiderzeevisscher3 worden gelijk gesteld met paupers. Minister v. d. V e g t e antwoordt, dat hij inzake wijziging van de Zuiderzee steunwet nog de adviezen wacht van den Zuiderzeeraad en de generale commissie. Hij zal wijziging overwegen. De heer Duymaer v. Twist dient een motie in, uitsprekende, dat wijziging der Zuiderzee-steunwet in door spr. be doelden zin nog dit zittingsjaar tot stand moet komen. De heer Van der Bilt betoogt, dat als deze zaak niet afdoende geregeld wordt, vele R. K. tegen de begrooting var het Zuiderzeefonds zullen stemmen. De heer L o v i n k heeft als grootste grief, dat geen rekoning gehouden wordt met de waardevermindering der schepen. De heer D u y s herinnert aan hetgeen hij voorspeld heeft bij de totstandkoming der wet, n.l. dat de regeering er geen ple zier van zal beleven. Spr. critiseert uit voerig de steunregeling cn dient drie mo ties in, resp. vragende le. toeslag op loon of bedrijf voor al len, die schade lijden door drooglegging 2e. afbetaling van credietcn over een langer tijdvak met een rente van hoog stens 4 3e. ruimere vertegenwoordiging der Zui- derzee-visschers in de generale commissie. De heer Kersten sluit zich aao btj den heer Duvraaer v. Twist. De heer E b e 1 s bespreekt de noodza kelijkheid van land- en tutnbouwonderwijs in de omgeving der Zuidérzeé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1