DÉEEMLANDEa WILLEM GROENHUIZEN DIRECTEUR UITGEVER. J.VALKHOff PRIJS OER ADVERTENT1EN van 0«-d regels #05 eet lobegrip van een oewtisaonmw» Vrijdag 1 Maart 1323 27e Jaargang Ko. 205 BUJiNLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN Beschouwing der Iswestia DE ARBEID VAN DE DESKUNDIGEN Fransch commentaar JUWELIER. DE STEMBUSSTRIJD IN ENGELAND Baldwin aan bet woord DE GROOTE COALITIE Bespreking met de partijen GROOTE BRAND Ruim 1 miilioen francs schade FELLE BRAND Moeilijk blusschingswerk SCHEEPSRAMP ABONNEMENTSPRIJS 3 ««a*35 Amersfoort 1110 pet ttuanci I 0.75 pc week (me» gr atlê verzekering tegen ongelukken) I Q.171/#, Binnenland trsnco per post per 3 maanden J X-. AfzondwÜjke «tMnmera 0.05. POSTREKENING wo TEI.HFOON IN! ERG 515. DAGBLAD elke regel orwo (-0 25 Ljefdadigheida-edvertenriJi» voor de helft van deo prtji - Kleine Adverteotrte -KEITIES' t>0 vcoruitbeieling 5 regels SO cent elke regel meet 10. cent. driemaal plaataeD L— l-Jewllsnumrr.er «ztr» 0 05 Onderhandelingen inzake hot luchtverkeer over dan Oceaan. Scheepvaartmaatschappij en luchtschepenbonw. Reeds nadat de Z-R. III den eersten tocht over den Atlantischeu Oceaan had onder nomen. heeft men in de kringenvan de meest vooraanstaande scheepvaartmaat schappijen de vraag overwogen, of de ten uitvoerlegging mogelijk was van een per manent verkeer met behulp van Zeppelin luchtschepen van vasteland tot vasteland. De aangelegenheid trok opnieuw de aan dacht na de vlucht van Kölil, Hünefeld en Fitzmaurice. Nadat de Graf Zeppelin in den herfst van verleden jaar opnieuw onder de moeilijkste omstandigheden den Oceaan was overgestoken, begonnen intensieve on derhandelingcn, die thans in zekeren zin haar beslag hebben gekregen en naar alle waarschijnlijkheid zullen uitloopen op de stichting van twee loncurreerende instellin gen. Aan den eenen kant bestaat het vooi- nemen bij d» llapag, samen met het Duit- sche rijk en den luchischepenbouw, het aanzijn te geven aanbeen trans-oceaan-lijn. waarbij gebruik zal worden gemaakt van Zeppelinluchtschenen. Aan den anderen kant probeert de Nórddeutsche Lloyd met de Lufthansa, eveneons onder deelneming van het' rijk, een verkeer met vliegtuigen in te richten. De vlucht van Kob! en Fitz maurice. die voor de-deur staat, heeft ten doel pogingen te doen,"d:e de basis moe ten vormen voor de verdere ontwikkeling eener luchtlijn. Naar. wij in de Frankfurter Zeitung lezen, heeft. dr. Frkcner tijdens zijn aanwezigheid te Berlijn onderhandeld met het rijksminis terie van verkeer, met de Hapag en met de posterijen De Hapng heeft zich bereid ver klaard dm. wat den bouw betreft van het nieuwe Zeppelin-luchtschip, waarvan de constructie in het voorjaar reeds haar be* slag zal hebben "gekregen, in de kosten bij te dragen en wel. voor een som van één milljoen mark Het rijk zal waarschijnlijk maar een contributie van 500000 tot 750000 Mark kunnen geven. Van groote fcteteekénis zijn echter tie on Verhandelingen geweest, die dr. F.ckcner heeft gevoerd met het bestuur der rijks posterjjon. De luehtschepcnbouw wil, even ajs de Lufthansa en de Nórddeutsche Lloyd, pas in dè 'twéé' plaats, het ver\i6ét van passagiers bevorderen. Dér» ruggegraat voor de rentabiliteit van het bedrijf moet het transport van poststukken en goederen van hooge waarde vormen, dié m twee A twee en een hal ven dag van continent naar continent gebracht zouden kunnen worden De riiksposierijen hebben, ofschoon bij haar begrijpelijke bezwaren bestaan in verband met de veiligheid d<u*'zendingen, verklaard, dat zij een welwillende houding tegenover het project aanneèmt en dat, indien het nieuwe luchtschip.mocht beantwoorden aan de verwachtingen, over het vraagstuk der subsidies onderhandeld zou kunnen wor den. De besprekingen van dr. Eckener op het Duitsche departement \an buitenland$cl\o ^aken betroffen het vaststellen van de rou te voor de Midclellandsche Zee-vaart. Het bericht, dat het departement van builen- landsche. zaken, in tegenstelling met zijn Ut dusver gpuite bezwaren, zich thans toch bereid heeft verklaard officieel e voorstellen tot goedkeuring van vluchten boven Egypte en Palestina te doen. schijnen iniet juist te zijn. Veeleer heeft men te doen met voor stellen, die oók nog noodzakelijk zijn na de gewijzigde route, dpch het betreft hier niet het vliegen over de zone .van het Suez- banaal. groote bankzwendel ontdekt. Binnen- en baltenïandscbï banken de dope, Berlijn, 2 8 Febr. fV. D.) Sinds eenige dagen houdt ae politie ai uier zich bezig met de onheldering van eon grootscb opge- zeiien bankzwendel, waardoor meerdere binnen- en buitenlandschp banken gedu peerd zijn. De hoofdrol schijnt gespeeld te worden door het vroeger zeer in aanz en staande bankiershuis Schappag en Co. dot is overgegaan in handen van. een zekere Schieke, die geregeld employe's er toe ge- bra-ht heeft cessies op ee.«. deel van nun salaris toe te staan, zonder dat hun crediet verleend werd. Hetzelfde heeft Schieke hij verscheidene banken in Praag uitgehaald. de ramp der sint malo Een reddingsboot roet 5 lij- kan aangespoeld. Parus. 28 Febr. (H.N.) Uit Cherbourg wordt gemeld, dat de tweede reddingsboot van tiet stoomschip Si. Malo. dat bij Barfleur is gestrand. 'aan de'kust aange dreven is. In de boot vond men 5 doode ma trozen. Van den zesden matroos, die zich eveneens in d? boot bevonden moet heb ben, v.as geen spoor te ontdekken. 25 stoom3qoten bekneld. Hamburg. 28 Febr. (V.D.l Tengevol ge van het stuwen van de ijsmassa's in de Elbe, zijn 25 stoombooten. tussehen Brunc- bausep en Twielenfleth vast "komen te zlt- Ua. Het Engelsch- Indische imperialisme Moskou, 28 Febr. (V. Ter gelegen heid van den lOen verjaardag van de on- afh ..k'elijkheidsverklaring van Afghanistan schrijft de Iswestia in een hoofdartikel, dat «ie erkenning van Afghanistan alsonaf-t hankeiijke staat door do sovjet upie en de groei van de revolutionair ualiótialistische beweging in Indië Engeland gedwongen hebben om de onafhankelijkheid van Afgha nistan te proclameeren. De pogingen van Aman Oellah's bewind om in 10 jaar tijds Afghanistan van een burcht van •Mohame- daanach conservatisme te maken tot een zelfstandigen vnoruitstrevenden staat heb ben het Britsche imperialisme tot den «aan val geprovoceerd. De troebelen der reactio naire machten in Afghanistan kunnen slechts slagen met behulp, van den meest actieven steun uit het buitenland in bet on gedaan maken van Aman Oelleh'8 hervor ming. Het direct resultaat-van deze actie zal waarschijnlijk moeten zijn het lang zamerhand binnendringen'in het gebied va.n Asmar en do langzame voorbereiding van de anexatie 'der grensgebieden. Op die manier wil men. van Afghanistan een con glomeraat van elkaar vijandigeen daar door onmachtige provincies maken, die niet in staat zijn weerstandte bieden aan het Anglo Indische imperialisme. B e r 1 ij n, 2S Febr. (H.N.).' Volgens te Mos kou uit Afghanistan ontvangen belichten beeft de vergadering van Mohammedaan- sche geestelijken, welke, te Kata wordt ge houden, een motie aangenomen, waarin de volgende punten zijn opgenomen: Aman Oellah en zijn aanhangers moeten terstond uit Afghanistan uitgewezen worden; alle Europeesche hervormingen, door Aman Oellah ingevoerd, moeten terstond afge schaft worden; het congres erkent Hóbii> Oellah aJs-koning en zal hem it) zijn strijd tegen Aman Oellah steunen:,alle Europee- sche instructeurs, die In Afghanistan leven móeten het land terstond Verlaten; het ge- heele volksonderwijs voor de Mohamme- daansche bevolking moet in dè li an den der geestelijken berusten. Het congres heeft ver der verklaard, dat de geestelijken nieuwe troepen voor Habib Oellah in den strijd te: gen Aman Oollnh zullen bijeenbrengen. Een clearing- home voor de Duitsche schulden P a r ij s, 2 8 Febr. (H. N.) Het denkbeeld om ceil ..clearing-house" voor de Duitsche betalingen te stichten, welk denkbeeld het eerst door een Arnerikaansch blad is geuit, wordt blijkens een artikel van Jules Cam bon ook in Fransche kringen mét leven dige belangstelling ontvangen en met in stemming begroet Volgens de Ne\V York Herald zal het denkbeeld waarschijnlijk door de conferentie van deskundigen wor den onderzocht. Dit clearing-house zou de ntflicra ties' voor de Duitsche schadevergoe ding in administratie nemen cn, volgens een nader vastgesteld plan, aan de verschil lende schuldeischersfitaten verdeelen. De I-'ransche bladen noemen r.e^ds cijfers Tmtrent'hët door de geallieerden gevvensch- te en het van Duitsche zijde aangeboden bedrag der Duitsche annuïteiten in. de toe komst. Ken Havasbericht verklaart echter, dat de deskundigen zich over de cijfers nog in het geheel geen meening hebben'gevormd. Volgens de F ranse he' bladen zou dr. Schacht een bedrag van oen milliard Mk. hebben aangeboden, terwijl de geallieerden een totaal van V/2 milliard goudmark ver wachten. Natuurlijk trachten de geallieerde deskundigen van dr Schacht een zoó hoog mogelijk bedrog voor de onbeschermde be- t.-dingcn" te verkrijgen. De Echo de Paris spot met het door dr.'Schacht aangeboden bedrag van een milliard en verklaart, dat zijn argumenten niemand hebben overtuigd en zij" collega's-deskundigen zijn protesten niet ernstig opvatten. Kr j zit een Je groot voordeel, nil. de. ontruiming van het Rijn land. aan het succes der onderhandelingen over de schadevergoeding vast. dan dat Duitschland lichtvaardig het succes van de onderhandelingen in gevaar zal brengen. P a r ii s. 2 8 Febr. (V. D.) De werkzaam heden van de commissie van deskundigen gaan geregeld vóórt, zij het tot nu toe in subcommissies. Ook lieden-wordt geen plenaire zitting van de .commissie gehouden. De Parijsche bladen aeliten het waar schijnlijk, - dal pas do volgende week een plenaire zitting zal plaats hebben om in de voorbereidende besprekingen overeen stemming te bereiken oVer .-het aantal en de grootte van de annuïteiten en welk ge deelte daarvan beschermd za) zijn De Excelsior wijst op de hartelijke Atmos feer en den gemeenschappelijken weösch Tel. 852 Langestraat 43 Gouden trouw- verlovingsringen Moderne n.odellen. van alle deskundigen om tot practlsche resultaten te1 komen, die zooveel mogelijk mét da wederzijdsche belangen rekening houden. De commis&ië v4nvijf heeft volgens hét blad NVoqnsdag bijMe'onderhandelingen met de vertegenwoordigers der banken de mo gelijkheid van dé uitgifte met de vertegen woordigers der banken de mógelijkheid van dè uitgifte van obligaties en do plaatsing daarvan op de Internationale markt be sproken.'Volgens hét blad is er geen enkele grond voor de tol nu toe gepubliceerde cijfers. Ook de kwéfttiê v^n een moratorium van het deel van het Dawesplan, dat on- beschrermdblijft, is nog niet besproken. Ook ,de Oeuvre meent te weten, dat de president v an de Duitsche- Rijksbank in. een gesprek, met Josiah Stamp een annuïteit van een milliard heèft voorgesteld. Wat de mobilisatie vsn de Duitéche schuld betreft schijnt het, dat.de deskupdigen de uitgifte van nieuwe obligaties overwegen. Vooral de- Pr&rsché. deskundigen zullen trachten voer het beschermde deel der Duitsche an nuïteiten een bepaling te vinden om daar door de betalingen aan Amerika gemakke lijker te kunnen doen. Frankrijk zou op deze wijze de Duitsche-betalingen met-zijn eigen ischulden aan de Verenigde Staten in overeenstemming' vyillen brengen. De conservatieve ree een g en de ar heulers L o n d e u, a h r. (V'.S>4 Baldwin lieeft, naar de Daily Telograph meldt, be sloten óm vóór den koihenden verkiezlngs tijd geen veranderingen meer in het kn binet te brengen Als waarschijnlijke da tum voor de verkiezingen wordt 2 Juni- ge noemd. Nadat'onlangs de eigenlijke verkie zingsstrijd reeds werd ingezet met een rede van Ramsay. Macdonald, hield Baldwin gis teren een verkiezingsrede, waarin hij de grondbeginselen Qer conservatieve verkie- zingspoliliek uitvoerig toelichtte. Hij verklaardeo.a., dat de conservatie-, ven na do algemene staking van 1926, in dien zij -gewild hadden, nieuwe verkiezin gen-hadden kunnen doen uitschrijven. Zij zouden dan verzekerd, zijn geweest van oen zeer.groote meerderheid, maar hij en zijn collega's in-.hét kabinet hadden het beter geacht zich eerst tol het land. te wenden, als hun mandaat zon .zijn afgeloopen'. Te over de verlokkende voorstellen van de ar beiderspartij en van de liberalen dient mén de feiten te stellen. Hij vroez den socialis ten of zij met het geld de belastingbetalers de Industrie - zouden willen, nationnlispéren en of zij werkelijk eeloofden daardoor de Britsche industrie te kunnen doen coricur- reeron met de buito^lsndsche, Op.den dour zoii een dergelijke nationaliseering tot la- cere looner. en' slechtere arbeidsvoorwaar den of tot grootere werkloosheid leiden. Ah» politicus;-dié-in de werkelijkheid staat, zou Baldwin niet het. risico dur.ven-loopcn het huidige stelsel op. te heffen, zoolang hij geen st'evice -fundamenten heeft voor de toekomst. Sedert de rnijnwerkersstakmg van 1926 heeft de Britsche regeering veel gedaan om het lot der arbeiders te verbe teren Kfk jaar heeft het land echter nbn- we verliezen-gebracht. Niettemin zag de regeering kans een kleine verminder ng der inkomstenbelasting in te voeren. 'On danks de-vele- ontmoedigende verschijnse len 'is G oót-Britann: V in slaat elk jaar meer arbeid te vinden, verloren geeane markten terug te wjnncn. langzaam van de oorlogsverliezen te herstellen en de meer derheid van het volk een hoogeren le vensstandaard (e vurzekepen Voor de liberalen zal. zooals gemold. Lloyd Georgé den verkiezingsstrijd openen Eén der voornaamste punten yan de lïbe- 'ale 'verkiezmgscatnpcgne zal dc Werklorw héid zijn. Het bestuur der Britsche nrbeïüerspaNiJ henft besloten in 561 districten candidaten re, stellen De mogelijkheirT is niet uitg-e-*io- ten. dat dit aan'al nog iets vergroot wordt, zoodat conservatieven en arbeiderspartij m$t ongeveer pvenveel-candsdatèn den ver kiezingsstrijd zullen ingaan. zest:o arrest «ties te boedapest. Wegens communistische activiteit. Boedapest. 2 8 Febr. (H.N.) De'poli tie to Boedapest heeft vandaag 60 personen gearresteerd, die in een koffiehuis te Boe dapest hun vergaderlokaal hadden en ver bindingen onderhielden met" communisten XVeencn en te Berlijn Hun doel was in Hongarije een communistische beweging te organiseeren. Het is gebleken, dat men zich van geheime radiózend en ontvangst stations op korte golf bediende. Eerst moet overeenstemming over de begrooting bereikt zijn Berlijn. 28 Febr. (H. N.)'De bespre- kingen, die de rijkskanselier vanavond met de partijen.-die in de regeering vertegen woordigd zijn. had. duurde ongeveer twee uur. De vertegenwoordigers der Duitsche volkspartij hielden vast aan hun elsch, dat eencoalitie, waarbij de fracties gebonden zullen.zün. slechts''mbtfëlijk is, op'voorwaar de. dat tevóren overeenstemming over de begrooting is bereikt. Van democratische zijde werd daarentegen betoogd, dat men eerst een reêeèring moet tot stand'.brengen, tegenover wie de fracties gebonden zijn en dat dan na overlegging van de-begrooting de vraag zal ..wordenbehandeld, op welke wijze deze zonder nieuwe belastingen slui tend kan worden gemaakt In parlementaire" kringen is men pessimistisch omtrent den uitslag cjer onderhapdélingen gestemd Over het algemeen is de opvatting dat hij de be- sprekingeft van vandaag geen vorderingen zijn gemaakt. De rijkskanselier ontving vanavond nog Rteg'ènvald, den voorzitter van de centrumfractie, dien hij op de hoogte bracht van het resultaat der interfractio- neele besprekingen van hedenmiddag. Hij verzocht-Stegerwald. dat het centrum Vrij dag aan de nieuwe besprekingen zal deel nemen. die in hoofdzaak betrekking-zullen hebben op finoncieele en belastingvraag- stukken.» Stegerwold bracht daarop verslag uit aanzjjn fractie, di<5 besloot aap den wensch van den rijkskanselier gehocir te geven.- BYRD'S ZUIDPÖOL-EXPEDITIE. Van de buitenwereld afgesloten. Londen, 28 Febr (H.N.) De Zuidpool expeditie van commandant' Byrd is thans door het ijs van Alië verbindingen met'de hu'ttonwereld afgesneclen. Het is aan het hulpschip der expeditie niet meer gelókt door het ijs vkn de Ross-zee door te drló- gen. om aan de expeditie'een tweede la- iihg JevóPsmiddelefi èrt andere benoodlgfL héden.' benevens -een vHe'gtbig'te brengen. Na nér radio overleg met commandant Byrd te hebben gepleegd, is het sch'p on verrichter zake tiaar.N'ieuw Zeeland terug- cplteerd. De expeditie heeft echtéfv'óldóeh- de levensmiddelen en andere bonoodlgd heden voor een overwintering in het ijs» GEVAAR VOOR LAWINES IN OOSTENRIJK W e e ti e n, 2 8 "F e b r. (V.D.) 'In het begin dezer week was het weer In Oostenrijk veel zachter. De thermometer kwam' boven nul en het begon overal t-e dooien. In den af geloopen nacht is hét weer echter omge slagen. Hedenmorgen vroor het te \Veenen weer 6 graden en bij een krachligen wind begon er weer sneeuw t8 vallen. Hel zach tere weer van dé'afgeloopen dagen Weeft het gevaar voor lawines weer verergerd Op het traject Craz-Salzburg van de boncis- spoorwegen zijn gisteren eenige lawines omlaag gekomen, welke stagnatie van het verkeer "tengevolge hebben gehad. CHINA EN DE VOLKENBOND. G-enève. 2S Febr. t'V.D.) Van gezag hebbende ziidè wordt vanwege het secrp- fariaat van den Volkenbond rnedégëdeeld. dat het bericht van eenKncelsch nërs- agentschap. als zou dc uittreding "van Chi na uit den Volkenbond öu' handen zijh. al ien redelijken grondslag mist, TUMULT IN DEN RIJKSDAG. Communisten verlaten scheldende de zaaL Berlijn, 2 8 Febr. (V.D.) In'den Rijks dag heeft zich hedenmiddag een incident voorgedaan. Na 'de rede van Zapf, die het voorstel de« Dni.tsche volkspartij lot grond wetswijziging yerdedjgd had. verlangde de communist Torgler opgewonden, d.at de zitting onmiddellijk zon worden afgebro ken. aangezien de voorzitter voor vandaag een korte zitting had beloofd. President Loebe antwoordde, dat Torclpr als.steeds een verkeerde voorstelling ,van zaken gaf. waarop bij de communisten groot turp'ilt.ontstónd. «Den voorzitter werd toegevoegd; „Gij wordt met den daR onbe schaamder!" Hierop gelastte de president aan t\vee communisten de zaal te verlaten. 1 Onder heftige scheldpartijen voldeden belden ain dit bevel. HEVIGE SNEEUWVAL IN THÜRINGEN. Berlijn. 2 8 Febr. (H.N.) De sneeuwval in Thüringen is buitengewoon hevig ge weest zopdat het spoorwegverkeer zper ont redderd is. Een trein is-in de epeeuw blij ven steken. De reizigers werden, nadat sneeuwploegen aan het werk wapen gesteld, doch de trein niet-konden vrijmaken n\et losse locomotieven naar elders gebracht. Sneeuwploegen zijn aan het werk om het traject Sonnefeld—F.lsfeld vrij te maken. De sneeuwophoópingen hebben in sommige gedeelten van het Thüringer Woud groote afmetingen aangenomen. Overal zijn sneeuwploegen aan het werk om de wegén vrij - te' maken. HET WEER VAN KORGEN. Hoogste, barometerstand: 783.S te Hamburg. Laagste barometerstand: 718.4te Jan Mayon. Verwachting tot den avond van 2 Maart: In het N. zwakke veranderlijke. In het Z. zwakke v.'ind uit O. nch tingen; helder tot ücht bewoiki droog weer. matige tot lichte vorst des nachts, overdag Jicht? dooi.. Het hotel La Kcsirlcnce e Génhe ge'iec. verwoest Genève, 28 Febr. (H.N.) Een der grootste internationale hotels te Genève, l.a Residence, is vanavond door een brand ver woest. Bij een hevigon storm breidden de vlammen zich zeer snel uit. zoodat het ge- bèele gebouw spoedig in lichten laaie stond. «Na een korten tijd stortten het dak en een zijvleugel met donderend geluid ;n. Het bluséchinsrswerk waaraan -de geheel e brandweer uit Genève -deelnam leverde zéér groote moeilifkliederv op daar de wa- terloiriingen bevroren waren. Hér. hotel, dat over 16.5 •bedden., beschikte, wasjjeerst' 8 ia- rén csldden gehèe! nieuw opgetrokken. Hét was het-kwartier van verschillende delega ties vanyden volkenbond o.a nam de- Hon- géardche delegatie daar steeds'haar intrek. De schade wordt op ruim oen tpHlioeh Zwitsersche francs geraamd. De hrandwoer bepaalde zich in hoofdzaak (ot het h*>- achermcn van de omliggende huizen; het hotel zelfs werd a!s geheel verloren be schouwd. Een hislorisch kasteel een prooi der vlammen Limburg a. Lahn, 2S Febr. (H N,) Sedert de vroege mörgenuron staat het uit (Ie'dertiénde eeuw dateerendo kasteel vanLimburg, het' kenmerkende monumervt van Limburg op den Dómrots, in brand. De pogingen van de brandweer, om het vuur te blusschen. hieven wégons de uroo- te koude zoo goed als zouder succes 'Iet duurde IJ? uur, voordat de brandweer wat' kon uitrichten, want de waterputten wa ren bevroren, terwijl het uit de Lahn waar boven gepompte water in de slangen be vroor. Vanmorgen om half acht waren de rechter en de zuidërvlètige! benevens een deel van den óosteltjken \leugel. tot de massieve grondmuren' afgebrand. Onge deerd is op bet oogenblik nog de in het Oosten gelegen' Renaissancebouw en de woontoren. Op het oogenblik v.oedt het vuur nog in het inwendige van de overige vleugels. Door den vonkenregen liep een oogenblik ook een blok huizen groot vaar. Een gezin, dat in het kasteel woon de. kon nog tijdig* in veiligheid worden gebracht. Behalve kostbare kunstvoorwer pen is ook het museum, dat zich in het kasteel bevond, geheel verwoest. Tachtig slachtoffers Londen, 28 Febr. (V. D.) Volgens te Hongkong ontvangen berichten ls het Chi- neesche stoomschip S)oenan 28 mijl ten Noorden van Itsjang met 8o personen oan boord gezonken. Bemanning en passagiers zouden verdronken zijn. AANSLAG OP CUBA'S PRESIDENT. Acht hoofdleiders van het complot in hechtenis. Lond en, 2 8 Febr. (H. N.).Volgens een bericht uit Havana is een. complot.ontdekt, dat ten doel had den president der repu bliek- Cuba te vermoorden en een inmen ging van de Vereenigde Staten uit t« lok ken. Een der voornaamste samenzwe—cfera is generaal Ma ca do, een neef van den,presi dent Gusta\o Mecado. Een deel van het leger moet b\J het complot betrokken zij* geweekt- -Er zal een. birtengewone krijgs raad worden ingesteld Overigens heerscht in het geheel# land rust. S hoofdleiders zijp lü hechtenis genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1