F\ DUIM BURGER CEMENT. MANSION POLISH DÉ EÊMLANDEU ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK GARAGE MOLENAAR TeSef. nos. 1210-1211-1212 FIAT CITRGëN BUICK LA SALLE EN CADILLAC. Ft LAA.vAxtlAriERSVELQ LUXE AUTOVERHUUR ABONNEMENTSPRIJS 5 Mja<k0 A«rdoofl IIIO po maand 1 0.7». per Zaterdag 2 Maart 1929 27e Jaargang No. 206 AFVAL STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN D£ BUITENLANDSGrl OVERZICHT FRANKRIJK EN HET KELLüGG PACT ,.Wie oorlog verklaart is schuldig [bel: kalme AM1CU1A A. N. HINDRIKS Mandel in Bouwmaterialen DE GROOTE COALITIE MISLUKT AMERSFOORTSCH DAGBLAD week (met gratie verzekering tegen ongelukken) I 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maasden t 3.-. Afzonderlijke nummers r 0.05. POSTREKENING 47910 TELHFOON 1N1ERC 513 DiPECTEUR UITGEVER! J.VALKhOff PRIJS DER ADVERTENTIEN v"1-4 *8*" o» mbegnp een ncllsnummer» elke regel meer 10 25 Liefdadighcids-advertcntiCe voo» de helft van den prijs. Kleine Advertentie© „KEITJES' btj vtwuiibrtolinp «—3 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatse© t Bewllsmimmer estra 005 Groote collecties 1e klasse modellen in HOEDEN en jeugdige PALETOTS ontvangen door H. G. CANNEGIETER. Men maakt zich wel eens bezorgd, dat er een tijd zal aanbreken, waarin onze planeet voor baar bewoners geen voedsel genoeg meer zal opleveren. Voorloopig behoeven wij.hierover niet ongerust te zijn. Afgezien van de onuitputtelijke mogelijk heden, waarover do menschheid beschikt om. door intenser cultuur en verbeterde techniek de voortbrengselen der aarde te vermenigvuldigen, levert deze thans reeds zoo ruiiïischoots haar volheden, dat wij zon der gewetensbezwaar een groot gedeelte er van meenen te mogen verkwisten. Bij zui niger en doeltreffender beheer zouden wij van de hoeveelheid, welke op dit oogenblik ten onzen dienste staat, oneindig veel meer profijt kunnen trekken. Ik doel hier nu niet op het opzettelijk vernielen van voorraden bij zoogenaamde overproductie, een der roekeloosheden van onze onvolmaakte economie. Wat ik op het oog heb. is hetgeen onwillekeurig verloren gaat, zonder dat iemand er op let. De oorlog heeft ons geleerd, hoe wij veel materiaal kunnen geliruikch, dat wij in nor malp omstandigheden verspillen, terwijl niemand er wil"van heeft. Maar zijn harde les zijn wij reeds lang weer vergeten. Wie zich die dagen van ontbering een oogenblik voor den geest haalt wordt zich bewust, dat wij baden in overvloed. Hoeveel menschen zouden louter van on- zen afval kunnen leven? Het is, om een doodeenvoudig voorbeeld aan te halen, dat ieder onzer dagelijks kan nagaan, vrij alge meen gebruik, zijn thee of koffie zoo slordig om te roeren, dat er bij 't afwasschcn van het gerei in elk kopje nog wel een half theelepeltje suiker overblijft. Het aantal meiTschcn op aarde bedraagt. 1822 millioon; ik meen dus zeer laag te taxeeren met aan te nemen, dat er op elke 1822 menschen één Is. die dagelijks één kopje koffie of thee gebruikt. Doch deze lage taxatie toont rec-dö" een dagelijkscbeverspi 1 ling, va\n een half milliocn theelepeltjes suiker aan. Per jaar beteekent dit een verlies van 180 milli- oen theelepeltjes, of, in gewicht uitgedrukt, van drieduizend centenaar suiker. Ware het mogelijk, deze hoeveelheid uit het weggeworpen waschwater te distillec- ren. hoeveel menschen zouden van een der- gèlijken afval wel niet kunnen leven! Er zijn producten, waarbij dit gemakkelijker gaat. Onmiddellijk denkt men hier aan het profijt, dat de industrie trekt van lompen, beenderen en oud papier en aan hetgeen onze keuken-afval voor de veeteelt betee kent. Is niet de vruchtbaarheid van het land van oudsher bevorderd door hetgeen als waardeloos van de boomen valt of onge bruikt op het veld overblijft? Inderdaad, zoodra wij de kunst verstaan, afval te exploiteeren, kunnen wij baden in overv loed. Maar die kunst is niet in alle ge vallen even gemakkelijk. Er bestaan echter bedrijven, welke op die kunst zijn gegrond vest. Ik denk aan den essayeur, die de stof jes zilver en goud, welke in de werkplaats van den goudsmid verstoven zijn, bijeen gaar! Wat is kostelijker dan zilver en goud? Mogen wij zilver en goud laten verloren gaan? Voor den leek bevat een emmer vuil uit den goudsmidswinkel niets dan onbruik baar stof. Men moet het essayeurs vak ver- saan, om den kostbaren afval te vinden. Het zou goed zijn, zoo wij allen dit vak leerden En dan zóó, dat wij onzen speurzin naar weggeworpen kostbaarheden niet tot het stoffelijke beperkten. Want ook in an der opzicht gaat er zooveel bruikbaars ver loren. Tot voor kort golden groote groepen ge- brekkigen onder de menschen voor maat schappelijk onbruikbaar. Zij zaten in ledig heid aan oen weg cn waren hun omgeving tot last. Maar thans hebben de essayeurs zich over dezen menschelijken afval ont fermd en zij weten het goud en het zilver, dat men tevoren in deze „onvolwaardige ar beidskrachten'' roekeloos verwierp, maat schappelijk bruikbaar te maken. Welbeschouwd bestaat er geen afval. Ook niet in zedelijk opzicht. In de zedelijk abnor- malen, die onze samenleving vroeger als misdadigers op den hoop wierp, ontdekken de hedcndaagsche essayeurs ook wel dege lijk zilver en goud, dat bij zorgvuldige be handeling te voorschijn kan worden gehaald en tot nuttig gebruik kon worden dienstbaar gemaakt En zoo is er in alle opzichten, stoffelijk, geestelijk, zedelijk, veel meer goeds op de wereld dan wij in onze oppervlakkigheid waarnemen. Veel, dat wij over 't hoofd zien en dat wij in roekelooza verspilling verwer pen, zou ons in onzen nood te stade komen •n onze ontbering veranderen In -ijkdom. Wanneer wij klagen over ons tekort aan genegenheid, goedheid, geluk beteekent bij nader onderzoek deze klacht vaak niets an ders dan een tekort aan opmerkzaamheid voor ongebruikte gelegenheden, en gaven, welke ons in overstelpenden overvloed om ringen, doch waarvan wij geen profijt trek ken. omdat het ons aan de aandacht en de moeite voor het opsporen ontbreekt (Nadruk verboden). „O, Mies' wat heb jij lange pooten". „Wees niet zoo dom 't is slechts de weerkaatsing in dezen vloer' die met Mansion Polish gewreven is". UITSTEKEND voor MEUBELEN, VLOEREN en LINOLEUM OVERAL VERKRIJG 3 A AR IN GROOTE EN KLEINE DOOZEN IMPORTEURS: N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS. ROTTERDAM. Een Engelsche dokter beweert, dat de Daitschers tijdens den oorlog pestbommon hebben ge» worpen. Een Fransche ont kenning. Sir Berkeley Moynihan, één der verant woordelijke vertegenwoordigers der Engel sche geneeshecren, heeft in een rede, uitge sproken aan een maaltijd, verklaard, dat, rmnstens in één geval, in het begin van IO'iB, clcor het onderzoeken van splinter» reiie bom, die uit een Duilsch vliegtuig was g.worpen, vastgesteld is, dat de Duit '•-lie oorlogsleiding geprobeerd heeft pest Laoillen te verspreiden. Deze sensationeele rnededeeling heeft ook f.oar weg gevonden in de Britsche bladen. Tijdens den oorlog zijn dergelijke bewerm gen herhaaldelijk geuit en het publiek heeft ook stellig geloof aan deze geruchten ge hecht. Van officieele zijde was tot dusver Duitschland nooit voor de voeten gewor pen, dat het dit barbaarsche middel werke lijk toegepast had De be\yering nu van sir Berkeley baart echter nogal opzien, om dat bij president is van het Royal College of Science en tijdens den oorlog als presi dent van het college van geneesheeren, dat de Britsche legerleiding vari advies diende, een leidende rol speelde. Tegenover de Daily Telegraph verklaarde sir Berkeley desgevraagd, dat het door hem vermelde geval inderdaad htt eenige was, dat tijdens den oorlóg bewezen kon wor den. De Engelsche autoriteiten troffen on middellijk omvangrijke veihgheidsmaatre gelen, vooral door den strijd tegen de rat ten aan te binden, waardoor het uitbreken eener epidemie werd voorkomen. Een niet met name genoemd lid van.d* British Medical Association verzwakt de oorspronkelijke bewering van sir Berkeley nog al eenigszins. wanneer hij zegt dat al leen op pest gelijkende bacillen vastgesteld worden. Deze zegsman voegt er aan toe, «lat de omvangrijke Britsche maatregelen, vooral het onderzoek der na dit voorval ge vonden doode ratten, niets hadden opge leverd <er bevestiging der ver-lachte geval len. Een feit is ook. dal een hooggeplaatste, helaas echter evenmin met nan.e genoemde persoonlijkheid van de Army Medical Ser vice de bewering van Sir Berkeley meer of minder duidelijk dementeert. Deze deskini dige verklaart eveneens in de pers. dat het onjuist is aan te nemen, dat pestbacillen 1oor explosieve bomfrien verspreid kunnen worden, daar bij de ontploffing van de bom «Je bacillen worden gedood. De mil'iaire «leskundice van de Daily Telegraph geeft op grond van zijn groote kennis duidelijk te verslaan, dat hem van den beginne af aan dezp alter dinner story van sir Berkeley zeer onwaai schijn lijk voorkwam en hij stelt vast, dat zijn zeer nauwkeurig onderzoek de juistheid van die bewering niet bevestigd heeft. Hij dringt er bij sir Berkeley op aan het bewijs van zijn mededeelingen te leveren. De Engelsche methode om na een goeden maaltijd interessante ervaringen mee te declen, schijnt, aldus de Londensche cor respondent der Frankfurter Zeitung, een overigens vooraanstaand man tot bewerin gen verleid te hebben, die sir Berkelev. wanneer hij een man van eer is dwingt onmiddellijk de grondslagen openbaar te maken, waarop hij zich beroepen kan. Wanneer het met de zaak zoo zou zijn gesteld, dat inderdaad het bacteriologisch onderzoek, hetwelk overigens in een primi tief veldlaborntorium en dus niet onder vol maakte omstandigheden plaats vond, de doctorpn deed gelooven. dat er werkelijk sprake was van pestbacillen, dan had het eenvoudigste menschelijke fatsoen sir Ber keley ervan moeten weerhouden, om op grond van een dergelijk twijfelachtig geval en slechls één geval een bewering te lanrecren, dia overal ter wereld de mee ning zou kunnen doen postvatten, alsof de Dmtsche legerleiding, volgens Engelsche meening. werkeliik zich had bediend van zulke barbaarsche strijdmiddelen. Ondertusschen kiest de Fransche medicus dr. Paul, die tijdens den oorlog den gas dienst in het Fransche groote hoofdkwar tier leidde, in de Fransche pers positie te gen de verklaringen, die sir Berkeley Moy nihan heeft afgelegd. De Fransche genees heer stelt vast. dat de Fransche onderzoe k'ftgsdienst tijdens den geheelen oorlog geen enkel geval heeft kunnen, vaststellen, dat Duitsche granaten of vliegerbommen met bacillen geïnfecteerd waren. De verklaring van den Engelschen doctor vindt hij des te verbazingwekkender, daar de Engelsche en Fransche bureaux, die belast waren met het onderzoek van dergelijke zaken, gedu rende den geheelen oorlog zoo nauw mo gelijk voeling met elkaar hebben gehouden on elkaar al hun bevindingen hebben mee gedeeld. Nooit echter is ter kennis van «Ie Fransche instanties gekomen, dat ook maar een enkelen keer Duitsche aanvallen mei behulp van bacillen op eenlg deel van het front hebben plaats gehad De Kamer hee't de ralifieeèring aangenomen P a r ij s, 1 M r t. (V.D Ook de laatste Ka merzitting was aan de debatten over het Kellogg-pact gewijd, welke werden geopend door een uitvoerige uiteenzetting van den secretaris der socialistische partij, Paul Faure, die o.a. zeide. dat de enkele tekst oorl«)gsverwikkelingen niet kon voorko men, doch door een daaraan beantwoor dende actie te Gcnève moest worden aan gevuld. Tot dit doel beval hij de hervat ting van het protocol van Genève van 11)24 aan, alsmede de contróle der particuliere wapenfabricage. De atmosfeer in Europa noemde spr. buitengewoon verontrustend Wonneer het Rijnland niet vóór 1935 is ont ruimd, zal men den Duitsch-nationalen een sterk wapen legen de Duitsche demo cratie in de hand spelen. Na Faure kwarn Briand aan het woord, die begon met te verklaren, dat hij zich zou onthouden van een juridische ontle ding van het Kellogg pact, daar het als alle mcnschcnwerk zijn onvolkomenheden beeft. [OP: tBELj 0P1 HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 784.4 te Breslau. Laagste barometerstand: 734.7 te Ingö. Verwachting tot den avond van 3 Maart: Zwakke tot matige O. tot Z. of 7 W. wind, toenemende bewolking waarschijnlijk droog weer, matige tot lichte vorst des nachts, overdag toenemende dooi. Zalen voor v*r?acferingen, concerten, tooneelen feesi uitvoeringen enz Sterk verlaagde tarieven Met betrekking tot de ontwapening ia Frankrijk le Gcnève steeds in de voorste gelederen aangetroffen Hoe veel arbeid heeft de Volkenbond niet reeds verricnt Briand herinnerde aan Oppor-Siiezië, en nnn het Poolsch I.ithausch conflict. De hoofdidee van het Kellogg-pact is, den oorlog naar de keel te grijpen en hem loe te roepen: „Gij zijt de misdadiger!" F.lk volk. dat den oorlog verklaart, is schuldig! Het Kellogg pact zal de ontwapening ein delijk mogelijk maken. Frankrijk honpt ook hier nnn het hoofd te gaan. waarbij het echter zekere waarborgen voor zijn vei- 'Igheid mag verlangen, daar het al te tra gisch zou zijn, wanneer de machtige vol keren hei slachtoffer van hun edelmoedig heid zouden worden. Na de debatten heeft de Fransche Ka mer met T»70 tegen 12 stemmen de rntificpe- ring van het Kellogg-pnct aangenomen. Tegen stemden de communisten en eenige afgevaardigden van uiterst rechts. 3roote Koppel 11 - Tel 1135 Muller zal geen rerdere stappen deen Berlijn, 1 M r t. (V.D.) Aanennnrta de mislukte onderhandelingen in zak« het coalitie-vraagstuk wordt officieel medege deeld. dat de rijkskanselier na de verkla ring van den afgevaardigde Scholz aan het slot moest mededeelen, dat de poging tot het totstandbrengen van de gr«x>fe coalitie op het o«)gonblik als mislukt i9 te beschou wen en hij in dit opzicht geen verdore stappen zal ondernemen. Aan den rijkspre- sident zal door den kanselier nader ver slag worden uitgebracht. DE CONFERENTIE VAN DESKUNDIGEN. Maandag een planalxe zitting. Parijs, 1 M r t. (H.N.) De conferentie van deskundigen zal Maandag een plenaire zitting houden, waarin de conclusie der sub-commissies zullen worden besproken. Ook de commissies voor transferbescher ming en voor de leveranties in nalura heb ben voorloopig geen zitting gehouden. De afzonderlijke besprekingen over hét te cel- de maken van een deel der Duitsche scha devergoedingsschuld duurt voort RATIFICATIE VAN HET KELLOGG-PACT. Uitwisselingen der oorkon* den van de staten in Amerika. Washington, 1 Mrt. (H.N.) Elf van de vijftien staten, die te Parijs het Kel logg-pact onderteekenden, zullen in de werkkamer van Kellogg, hun ratificatie oorkonden vari het Kellogg pact uitwisse-, len. Van België, Frankrijk, Japan en Po len zijn de ratificatie-oorkonden nog niet aangekomen. De diplomaten, stellen er prijs, op de on derhandelingen te doen plaats hebben zog lang Kellogg zijn ambt nog bekleed.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1