DE EEMLANDEU WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. fVtaanüag 4 fVlaart 1S29 27e Jaargang No. 207 BUJENLANDSCH OVERZICHT VERVALSCHING VAN DOCUMENTEN BERLIJNS CRISIS Tegen de Sovjetregeering gericht Tel. 852 Gevestigd 1885 Vertrouwenshuis. DRIEVOUDIGE MOORD HOOVER'S MANNEN KELLOGG'S PACT Chamberlain wenscht Kellogg geluk DE ZAAK VAN SACCO EN VANZETTI HET SCHIP, DAT IN DE LUCHT VLOOG LUCHTVAART ABONNEMENTSPRIJS pci i maanden voor Amersfoort f2.10 per maand 1 0.75. pci CTr" 111 1 ucek .lmet gratu verzekering tegen ongelukkenl I 0.171/* Binnenlaoa franco per po-t per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers 1 0.05. POSTREKKNING 47910 TELKFOON INIERC 513 DIRECTEUR UITGEVER. J.VALKIiOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN v*n '-«rtgel» I 10» mi tobtgrip >n m ixwfliiiuiMDtr. elke regel mee» fO.25 Liefdadigheids advertentiën voo» dn helft van den prijs. Kleine Advertentlëo „KE1TIES" bi) vooruitbetaling 5 tegel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extra *005 Engelsch-Perzische moeilijkhe den. De kwestie van de soe vereiniteit over de Bahrein- eilanden. In de Perzische Golf bevinden zich ver scheidene groepen van eilanden, waarvan' de Bahrein-groep, in de buurt der Arabi sche kust gelegen, wel als de voornaamste kan worden beschouwd Kr wordt veel aan parelvisscherij gedaan en aan het hoofd van het onder protectoraat der Britsch Indische regeering staande gebied staat een sjeik. De Perzische regeering nu heeft aanspra ken laten gelden op de souvereiniteit over deze eilandengroep. De verlangens stuiten echter op het verzet van Britsche zijde; de bezwaren, die tegen inwilliging der Perzi sche wensclien zijn ingebracht, zijn gefor muleerd in een nota van Kngeland. wellce aan den Perzischen gezant te Londen ter hand is gesteld. Inderdaad heeft Perzié naar in de nota wordt toegegeven heer schappij gevoerd over de Bahreineilanden, n.I. van 1622—17S3, rnaar de voorvaderen van den sjeik, die thans de macht over de eilanden uitoefent, hebben in laatstgenoemd jaar de Perzen voorgoed verdreven. Nadien is door Perzici nooit of te nimmer het gezag over de eilanden uitgeoefend. In deze pe riode, aldus wordt verduidelijkt, kunnen al thans een paar tijdperken aangewezen wor den, gedurende welke de Arabieren heer en meester waren over de Bahrein eilanden. Van F.ngelsche zijde is er tevens de aan dacht op gevestigd, dat de eilanden van Perziö zijn gescheiden door de Perzische golf over heel haar breedte en dat al onge veer anderhalf eeuw het Perzische gezag er opgehouden heeft te bestaan. Eén voor één bestrijdt de Britsche nota de motieven, die de Perzische regeering heeft laten gelden om haar aanspiaken, die volgens Engeland verouderd zijn, aanneme lijk te maken. Volgens Groot- Britannië gaat het evenmin op om zooals de Perzi sche regeering heeft gedaan een beroep te doen op artikel 10 van het handvest van den Volkenbond. Er is geen sprake van, aldus het Britsche standpunt, dat de des - betreffende bepalingen de leden van het Ge neefsche instituut verplichten Perzic'a eischen te steunen. Ofschoon de Engelsche regeering de „verlichte binnenlandsche staatkunde van den sjah reeds sinds lang met vriendschappelijke belangstelling gade sloeg", uit zij nochtans de hoop, dat Perzie zijn aanspraken voorgoed zal laten varen Wanneer deze worden gehandhaafd, dan zal er en In deze vaststelling schuilt meer of minder een dreigement een onoverko rnelijk beletsel blijven bestaan voor het tot stand komen van goede wederzijdsche be trekkingen. Het rornpkabinet blijft Berljjn, 2 Maart. (V.D.) Officieel wordt thans medegedeeld, dat de rijkskanselier he den bij den rijkspresident verslag heeft uit gebracht van zijn bemoeiingen voor de vor ming van een kabinet op breedere basis Na onderhandelingen met de betrokken fracties heeft hij moeten constateeren, dat een dergelijke verandering van de rijksre geering niet mogelijk is. De rijkskanselier hpeft daarom den president voorgesteld de rijksregeering in haar huidige samenstel ling te handhaven. President von Hinden burg ging hiermee acoord. Een centrale ontdel f Uit Bellijn wordt d.d. 2 Maart bericht: Naai pas heden bekend wordt, heeft de politie 28 Februari een centrale van verval- schingen tegen de sovjetregeering ontdekt, waar documenten werden gefingeerd, die van Berlijn uit via Parijs hun weg naar de Vereenigde Staten vonden. Er werden vier personen gearresteerd, van wie er drie vroeger Russisch onderdaan waren, 11.I. een vroegere beambte der Oekrainische radenrepubliek te Berlijn, Soernarokof genaamd, vroeger rechter van instructie, de voormalige Russische staats raad Wladimir Orlof, de Russische baron Sergej Küstes, de zoon van een vroegere Russische senator, en een vriendin van Soe rnarokof, Gertrud'Dümmler. Orlof en Soe rnarokof hebben reeds een volledige beken tenis afgelegd. Deze beide werden als de voornaamste beklaagden gevangen gehou den, de beide andere werden weer vrijgela ten. Een huiszoeking bij Orlof heeft veel ma teriaal opgeleverd, waaruit kun worden af geleid, dat men hier met een bizonder ge raffineerde vervalsching van politieke docu menten, te doen heeft. Door de bekentenis der beide voornaamste beschuldigden is reeds opgehelderd, dat uit de centrale de vijftien documenten afkomstig waren, waar mede getracht is een politiekcn veldtocht tegen de Amerikaansche senators Borah cn Norris op touw te zetten. De vervalschingscentrale kwam aan het licht, dnortiat Soernarokof den Berlijnschcn vertegenwoordiger van de New lork Eve- ningpost valsche documenten als echte te koop aanbood. Pe correspondent stelde zich met de politie in verbinding, maar ging schijnbaar op het aanbod van Soernarokof in. EEN SCHIP VERMIST. Ruim twintig slachtoffers 7 Londen, 2 Maart (V.D.). Uit Sidney wordt gemeld, dat daar groote bezorgdheid heerscht over het lot van de sleepboot Co- ringa, met een bemanning van 23 koppen, welk schlD reeds eenice weken over tijd is Onderzoekingstochten met watervliegtuigen hebben geen resultaat opgeleverd. DE ENGELSCHE LUCHTVAARTBEGROO- TING. Bij de indiening der Engelsche luchtvaart- begrooting voor het komende jaar, die 16.200.000 bedraagt, zegt de minister voor luchtvaart in een toelichting, dat geen van de toegestane bedragen, ondanks den groei van de koninklijke luchtstrijdkrachten en de burgerlijke luchtvaart in vergelijking met het totaal van het vorige jaar. groote veranderingen hebben ondergaan, maar dat het toch met 50.000 is verminderd. De tegenwoordige sterkte van de konin klijke luchtvaartstrijdkrnchten benadert on geveer 73 eskaders, waarvan acht behooren tot hel hulpkader. In het afgeloopen jaar zijn twee eskaders toegevoegd aan de Indi sche afdeeling, twee nieuwe eenheden lieg- bootcn zijn gevormd. In 1029 koestert men het plan zeven nieu we eskaders aan te schaffen. De minister voor luchtvaart verklaart, dat de toegeno men betrouwbaarheid der luchtkrachten en der motoren, die thans in dienst zijn, het mogelijk heeft gemaakt, verder nog 1.>6.000 te besparen. Betreffende de beveiligingsmaatregelen wordt gezegd, dal het aanbrengen der „au iomatische slots" snellen voortgang neemt Elke dienstmachine heeft nu een valscherm aan boord, behalve watervliegtuigen. In 192S werden zes levens door valschermen ge red. DE BOOTWERKERSSTAKING TE BORDEAUX GEËINGDIGD. De bootwerkers te Bordeaux hebben de staking opgeheven en besloten vandaag weer aan het werk te gaan. De metaalbe werkers op de marinewerven zijn nog in staking. GROOTE GARAGEBRAND. Te Singen (Wurternberg) is gisterochtend een groote automobielherstelplaats door brand vernield. Tengevolge van de koude kon do brandweer het groote, uit verschei dene verdiepingen beslaande gebouw niet redden. De brand is waarschijnlijk toe te schrijven aan de ontvlamming van gassen. Tal van auto's, die in de garage waren ge stald. zijn verbrand. De schade is zeer groot, v ERNSTIG GEVAL VAN VLEESCH- VERGïFTIGING RcbVs moordenaar in actie Zaterdagochtend doodde in een trein op de lijn Uesküb—Kossowska—Mitrowitza in de buurt van het station generaal Jankowitz Zia Woetsjiternatsj, de moordenaar van Al- cibades Bebi, die onlangs door het gezwo renenhof te Praag werd vrijgesproken cn naar Albanië terugkeerde, met een revolver schot den inspecteur van het Zuid-Slavisch ministerie van binnenlandsche zaken Za- wisjitsj, Stanimir Rodowanowilsj, een jon gen man en den afgedanktcn soldaat Baira- mowitsj. Verder bracht hij twee personen verwondingen toe. Woetsjiternatsj werd aangehouden en in de gevangenis te Ues küb opgesloten. EEN ONDERAARDSCHE GANG IN SING SING. De lijst gepubliceerd In de New-Yorksche gevangenis Sing Sing is door cipiers een 40 voet lange onderaardsche gang ontdekt, die van de kolenkelder naar den ringmuur gegraven was. Fr ontbrak nog maar vier 'voet aan tot aan den ringmuur. WIE WAS DE ONTVOERSTER? Dezer dagen heeft te I.onden een 18- jarige dienstbode terecht gestaan, die er van beschuldigd werd een 11-jarig meisje uit Putney naar Ierland te-hebben ontvoerd. Zij bekende cn kwam er af met de belofte, dat zij twee jaar goed zou gppassen. Zij was in dienst in een hotel te Putney en erg ge steld op het 11-jarige dochtertje van de hotelhoudster. Zc hielden beiden erg veel van dansen en het denkbeeld, om samen naar Ierland te gaan, was eigenlijk van de jongste uitgegaan, die belust was op avon turen. De dienstbode werd tèn processe be schreven als een eenvoudig lersch meisje met een verstand van eon kind van tien jaar. Ze had de 11-jarige lersche dansen geleerd en het kind had toen gezegd, dat ze nam.' Ierland moesten r \o run er samen 'ais danseressen op te treden. Volgens den rechter had de 11-jarige eigenllijk de 1S- jarige ontvoerd. Ilij gaf het kind een uit brander, dat zij haar moeder zoo in angst had laten zitten. Volgens een Zaterdag door het bureau van Hoover, den nieuwen president der Vereenigde Staten, bekend gemaakte lijst v.-ordt hm nieuwe kabinet als volgt samen gesteld Buiienlandsche Zaken: Henry Stimson, de tegenwoordige gouverneur der Philippij nen: Binnenlandsche Zaken: Lyman Wilbur, president der Stanford-Universiteit; Oorlog. James Good, de vroegere voorzit ter van de commissie van financiën in het Huis yan Afgevaardigden; Marine: Franci's Adams, advocaat; Justitie: William Mitchell, „chief solici tor"; Handel: Patterson Lamont, de president der America Steel Foundries, to Chicago, een bekend econoom. Posterijen: Walter Brown, voormalig on derminister van handel; Landbouw: Arthur Hyde, de vroegere gou verneur van Missouri. Uit het bestaande kabinet worden over genomen: Financiën: Mellon; Arbeid: lames Davis. Naar verluidt, is de tegenwoordige minis ter van buitenlandsche zaken, Kellogg, be reid het ambt tot de aankomst van Stirason verder waar te nemen. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 771.2 te Stornoway. Laagste barometerstand: 719.1 te Vardö. Verwachting tot den avond van 5 Maart: Zwakke tot matige N. tot N. O. wind, licht tot zwaar bewolkt, wei nig of geen neerslag, om het vries punt tot lichte vorsts des nachts, overdag matige dooi. Uitwisseling iler ratificatie- oorkonden Een alibi van oen hunnerf Twintig worder.. personen ziek ge- B r u 6 e 1, 1 Maart. Uit Be veren-Waes wordt gemeld, dat doar twintig personen ziek zijn geworden na het eten van vleesch. Een vijftienjarig meisje is reeds aan ver giftiging overleden. Bij onderzoek bleek het vleesch bevroren te zijn geweest. (Tel.) \7obele zelfopoffering Uit Bogota wordt bericht, dat thans vast staat, dat twee leden van de bemanning der Futonia, waarop in de haven van Buena ventura een ontploffing plaats had. zich hebben opgeofferd door te trachten het schip tot zinken te brengen, voordat de vlammen de lading zouden bereiken, die uit 1130 ton ontplofbare stoffen bestond. De rest der bemanning had de gelegenheid om, toen de brand uitbrak, aan wal te springen. MUITERIJ TE PEKING. Twee C-aoden en vijf en dertig gewonden. Bij een muiterij van een regiment te Pe king zijn twee soldaten gedood en vijf cn dertig gewond. COOLIDGE'S LAATSTE REGEERINGS DADEN. Coolidge heeft het wetsontwerp geteekend waarbij strenger straffen worden gesteld op overtreding der drankverbodswet; het maxi mum wordt daarbij bepaald op 5 jaar ge vangenisstraf of 10000 dollar boete. Voorts heeft Coolidge het wetsontwerp ge teekend Inzake credieten voor den bouw van kruisers. die het lieele stenografisch verslag van de zaak aan lsct uitgeven is. In deze com missie zitten o.n. de oud-minister van bui tenlandsche zaken Llihu Root en de oud- minister van oorlog Baker. Sacco heeft steeds gezegd, dat hij op don dag van den moord to South Braintrec, waarvoor hij en Vanzetti ter dood gebracht De correspondent, te New-York van de Manchester Guardian meldt, dat er dezer dagen nieuw materiaal is gepubliceerd in de zaak-Sacco en Vanzetti, waarvan de strekking is de stelling te staven, dat Sacco onschuldig was. Het is gepubliceerd dooi de commissie van bekende rechtsgeleerden, werden, te Boston was om te trachten een paspoort te krijgen. Dit alibi werd bevestigd door twee Ita lianen, die onder eede verklaarden, dat zij Sacco hadden gezien cn rnèt hem hadden gesproken. Zij wisten den datum precies, omdat, dienzelfden dag een commissie van Italianen een diner gaf ter eero van een journalist uit Boston. President Lowell van de universiteit van Harvard, die lid was van de commissie van advies, welke gou verneur Fuller van Masachusetts bijstond bij het nemen van een beslissing, stelde een zelfstandig onderzoek in en verklaarde, dat deze gelr.gen niet dc waarheid zeiden, om dat hel diner bijna een maand later dan den opgegeven datum plaats had Thans is gebleken, dat er twee diners zijn gegeven, waarvan één op den datum dooi de beide getuigen aangegeven. In den loop van het onderzoek werd dit aan president Lowell aangetoond en deze maakte zijn verontschuldigingen tegenover de getuigen. Tegelijkertijd werd echter alle discussie over dit materiaal, strekkende tot steun van het alibi, uit het officicelo ver slag der verhooren weggelaten cn in het verslag aan gouverneur Fuller werd er geen melding van gemaakt. ZUID-AFRIKA'S HANDELSVERDRAG MET DUITSCHLAND. Een conslitntioneele crisis 7 De oppositiepers is van oordeel, dat het besluit van Hertzog om het Duitsche han delsverdrag niet aan den senaat voor te leggen, een belangrijke constitutioneele cri sis heeft teweeggebracht en betoogt, dat de regeering de duidelijke bedoeling ven de actie van Unie (de eigenlijke grondwet) ne geert. PROF. CLEMENS VON PIRQUET. f Professor Clernens von Pirquet, directeur der Weensche kinderkliniek, van wiens dood ten gevolge van vergiftiging door koolmonoxyde melding werd gemaakt, was een geleerde van grooten naam Von Pirquet werd in 1874 te Hirschstetten in Oostenrijk geboren. Hij werd in 1910 hoogleeraar te Breslau, in de kindergcneei kunde; in 1911 te Weencn. Bekend was hij o.a. ook om den norm N. E. M. (Nahrungs Einheit-Milch), de voedingswaarde van 1 gram melk. De voedingswaarde van andere voedingsmiddelen kunnen in deze eenheid worden uitgedrukt (1 gram meel 5 Nem.) In 1913 vond hij een wereldgetallcntaal uit, die hij den naam „Tolëkaba" gaf. DE VOLKENBONDSRAAD BIJEEN. Een geheime zitting. G e n 6 v e. 8 M aart. (II.N.) Alle raads leden met hun juridische adviseurs elides* kundigen zijn vandaag te Genève aange komen. Chamberlain was gisteravond reeds uit Parijs vertrokken, waar hij een korte tijd heeft vertoefd, terwijl Briand vanmor gen op reis is gegaan. Daar de. meeste raadsleden eerst met de avondtreinen aan kwamen, hebben Zondag geen particuliere besprekingen plaats gehad. Alleen Dantlu- rand (Canada) bracht een bezoek aan Chamberlain, ter bespreking van Dandn- rand's voorstel tot verbetering van de pro cedure bij de behandeling der klachten van de minderheden. De raadsvergaderingen worden morgenochtend geopend met een geheime zitting waarin o.a. het Hongaarsch- Zuid-Slavisch optantenvraagstuk en het voorstel van Litauen tot toelating van dit land tot de principieele beraadslagingen van den raad over het minderhedenvraag stuk behandeld zullen worden .Dan volgt de openboie vergadering waarin verschil lende rapporten worden uitgebracht. Op de agenda staat, ook de behandeling van het Hongaarsch RumeenSch optantenverdrag, dat in verband met de directe onderhan deling tusschen de beide landen opnieuw verdaagd zal worden. DE POLITIEKE MOORDEN IN DUITSCHLAND. Naar aanleiding van den pohtieken moord op een lid van de rechtsradicale Stahlhelm te Pankovv heeft de Pruisische minister van binnenlandsche zaken in den landdag de politie in bescherming genomen, geprotesteerd tegen het verwijt van een te slappe uitoefening van den dienst en erop gewezen, dat de snelle ontdekking en ar restatie van de daders aantoonen, dat de politie wel degelijk goed werkt. De minister achtte het echter geheel verkeerd te willen beweren, dat zulke aanslagen zijn to voor komen: dit is eenvoudig een onredelijke eisch. Met klem drong de minister tenslotte bij alle politieke partijen erop 'aan elkaar slechts met geestelijke wapenen te bestrij den cn nu eindelijk gewelddaden als argu menten in de politiek na to laten. DE RAMP AAN DE NOORDPOOL. Rome, 3 Maart. (H.N.) Het onderzoek naar de ramp van het luchtschip Italia is thans geëindigd. De commissie komt in haar rapport tot de slotsom, dat de hou ding van Nobile niet te rechtvaardigen is, en slechts hierdoor te verklaren is, dat Nobile zich in een toestand van lichame lijke en moreele uitputting heeft bevonden. Daarom heeft hij de gevolgen van zijn han delwijze niet juist kunnen beoordeelen. Nobile draagt de schuld voor het vergaan van het luchtschip cn had verder niet als eerste liet kamp der schipbreukelingen moe ten verlaten. Met grooten lof wordt gespro ken van het verdere verloop van het red dingswei k. In de groote vergaderzaal van het staats- departement te Washington deponeerden Zaterdag de gezanten van Duitschland. En- geland en Italië, alsmede do gezanten van Canada, Ierland on Tsjecho-Slownkije ge meenschappelijk met staatssecretaris Kel logg de ratificatie-oorkonden tot het Kei- loggpact. De oorspronkelijke onderteeke- nende mogendheden niet medegerekend, hebben thans 25 staten het Kelloggpact ge ratificeerd. De oorkonden van Denemarken. Nederland cn Honduras kwamen Zaterdag langs telegrafischen weg binnen De Britsche gezant deponeerde de ratifi catieoorkonden mede namens Zuid-Afrlka, \11stralie, Nieuw-Zeeland en Indië. 'Ier gelegenheid van het deponeeren van de Britsche oorkonde tot ratificatie van het Kelloggpact zond Chamberlain, de minister von buitenlandsche zaken, aan Kellogg een telegram met hartelijke gelukwenschen „bij da voltooi)ing van deze groote daad, waar aan uw naam voor altijd zal zijn verbon denChamberlain zegt verder te hopen dat hot pact de landen der wereld in vreedzame samonwoiking met elkaar zal verbinden en in bet bizondcr den sedert langer dan hon derd jaar durende vrede tusschen het Brit sche rijk en Amerika zal bevestigen. LEIPZIGER JAARBEURS GEOPEND. I, e 1 p z i g. 3 Manrt. (H.N.) De Leipzig9r Jaarbeurs is vandaag geopend. Er zfjn ruim 10.000 exposanten, waaronder 1170 buiten landers. Rij deze gelegenheid werd een radio-telefonisch gesprek gehouden tus schen den rijksarbeidsminister, die de Jaarbeurs opende, en den Amerikaanschcn minister van landbouw te Washington. BEHOUNEK. Naar dc Praagsche bladen melden, is dr. Cehounek benoemd tot lid van de commis sie voor het onderzoek der atmosferische electriciteit bij de „Acro-Arktis", internatio nale vereeniglng voor poolonderzoek, waar van Fridtjof Nansen voorzitter is. Het is mogelijk, dat dr. Behounek zal deelnemen aan Nansen's luchtvaart naar het Noord den met de „Graf Zeppelin". GASONTPLOFFING IN PLETTERIJ. EEN Dortmund, 2 Maart. (V. D.) Gister avond heeft er op de pletterijwerkplnatScn Barop een hevige gasontploffing plaats ge had. I11 een buiten gebruik zijnde gaslei ding hebben de daar aanwezige gassen door onopgehelderde oorzaak vlam gevat. Hier bij werden vier arbeiders gewond; één hun ner is hedennacht overleden. HEVIGE ONTPLOFFING. Vier dooden en lien gewonden. Praag, 3 Maart. (V. D.) In de naai- machinefabriek Lada 111 Sobeslau is een ketel in de lucht gevlogen, waarin zich gassen hadden gevormd. 4 arbeiders zijn gedood, 10 deels zwaar gewond. EEN DUBBELE NOODLANDING De vruchten van goed onderricht. Zaterdagmiddag moest de eerste Holland sche privé vliegtuigbezitter, de heer M Vlaming, van het vliegterrein Vlissingcn komend en gaande naar Rotterdam, een noodlanding maken tengevolge van w storing in den benzinetoevoer. Vliegend met een vliegtuig dat geen stijgvermoeën meer had, vloog hij boven het bevroren llollandsch Diep np een hoogte van enkele meters, doch wist het eiland Tien Gewe ten te bereiken. Hier herstelde hij de s-.o ring en vervolgde zijn reis naar Rotter dam. Echter dwong dezelfde storing hem tc landen op een stuk opgespoten land in den Bergscher.polder. Wederom wist hij zonder ongelukken te landen. Dit Is we! een overtijgend bewijs van de zorgvuldige opleiding welke de Rotterdamsche Aero Club aan haar leerlingen geeft. Na gere pareerd te zijn door de technischen dienst van de Aeroclub werd het vliegtuig naar Waalhaven overgebracht door den chef- instructeur de heer H. M. Schmidt Cran*.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1