- Zeeman - Verfwaren DE EEMLANDEü' Sponsen Borstelwerk DIBECTEWR UITGEVEC: J.VALKhCff Dinsdag 5 Maart 1329 27e Jaargang Pfo 208 EUSTEMLAiMDSDH OVERZICHT TWEE STGÜVJ BOOTEN GEZONKEN A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 DE OPSTAND IN MEXICO Oorlogsschepen aar de zijde der rebellen WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. PRESIDENT HOOVER BEEEDIGD Rede van den nieuwen functionaris VOORJAARSBEURS IN DEN WINTER Deelneming van Nederland EEN ONTPLOFFING TE SOFIA Bijna dertig dooder. LAD ABONNEMENTSPRIJS pcr raaandeo voor Amersfoort f 2.10. per maand F 0.75. pci WCck (met gracta verzekering tegto ongelukken) f 0.171/* Binneuiand franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 511 PRIJS DER ADVERTENTIE!! vfln .1—4 regels f 105 <nei inbegrip van ren oewi)*- immer elke regel meer f0 25 Licfdadi^hcids-advertcntlgn voor er helft van dcD prijs. Kleine Advcrtenttco KEITIES hi> «.cnruiilietalinp »- regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer rxtri 0 05- Hot kabinct-Hcrmann MilUer blijft. Zljii samenstclliug blijft ongewijzigd. Zooals men zich herinnert, zijn er in Duitsehland wanhopige en herhaalde po gingengedaan om zoowel met betrekking lot het rijk als tot Bruisen de groote coali tie tot stand te brengen. Heel dit streven is op niets uitgeloopen, zoodat rijkskanse lier Hermann Müller zich Zaterdagochtend dan ook genoodzaakt zag aan Hindenburg, Duitfchlands president, mee te deelcn, dat zijn bemoeiingen niet geleid hadden tot de vorming eener regeering op den grondslag der groote coalitie. Na de beraadslagingen der betrokken fracties moest hij vaststel len dat op het oogenblik een reorganisatie der rijksregeering tot de onmogelijkheden behoort. Uit dezen hoofde stelde Müller aan Hindenburg voor, dat de rijksregee ring, zonder wijziging in de tegenwoordige samenstelling, aan t bewind zou blijven. Hiermee kan de rijkspresident zich ver eenigen. Het kabinet-Muller blijft dus op zijn plaats en zal, wanneer de rijksdag weer bijeenkomt, tegenover het parlement de ingediende begrooting moeten verdedigen en het er op aan laten komen, of er een meerderheid is, die de regeering ten val brengt. Naar de Voss. Ztg. meedeelt, zal de regeering zich tegen voorstellen, waarvan het doel is bepaalde uitgaven te schrap pen of te besnoeien, niet kanten, voor zoo ver zij meent deze inkrimping van uitga ven met haar verantwoordelijkheid te kun nen dekken. Kenners van de begrooting moeten van oordeel zijn, dat voor een be drag van ongeveer 100 millioen nog be spaard zou kunnen worden, zonder dat de rijksminister van financiën protesteert. Men mag nu benieuwd zijn. hoe de hou ding der Duitsche Volkspartij ral zijn. die heeft verklaard, dat de begrooting van 1929 geen enkele nieuwe belasting mocht be vatten. Tot dusver heeft zij er zich echter voor gehoed ook maar in groote lijnen uit te stippelen hoe zij het deficit van 350 mil lioen door schrappingen van uitgaven wil elimineeren. De beide leden van het kabinet, die tot de Duitsche Volkspartij behooren. Strese- mann en Curtius. zijn voor het begroo- tingsontvyerp in elk geval mede verant woordelijk en het is bekend, dat. Strese- mann, in tegenstelling met den leider zij ner fractie, dr. Scholz. ook Vrijdag van opvatting is geweest, dat de Duitsche Volks partij tot de groote-coalitie kan toetreden op, grond van het door den rijkskanselier gedane voorstel cm de bespari ngsmogelijk- heden, wat de hegrooting betreft, te laten onderzoeken door een hizondere financieele commissie. De officieuss Duitsche mededeeling bevat gcc-n enkele aanduiding, of de rijkskanse lier voornemens is hel centrum te vragen aan dl rijksregeering mee te werken. Dit komt. omdat het Centrum voorloopig geen neiging heeft de coalitie van Weimar te herstel Ion. ofschoon deze parlementaire combinatie, gemeenschappelijk met de JBeiersche Volkspartij, op een wel-is-waar numeriek kleine, maar toch voldoende meerderheid in den rijksdag kan rekenen De kanseher wil het onderhandelingen-spel met de fracties, waarvan men na do erva ringen der laatste weken meer dan genoeg heeft, niet opnieuw spelen, doch parlemen tair te werk gaan door met zijn collega's zoc lang 's lands zaken te leiden, als een meerderheid in het parlement hen volgt, «onder er rekening meo te houden, of de samenstelling der rijksdagmeerderheid vol ledig wordt gedekt door die van den rijks kanselier. Dit sluit nochtans niet uit, dat juist uit den welgevenden arbeid van 't parlement een verandering in de samen stelling van 't kabinet, wat de personen betreft logisch voortvloeit. Zij zal dan ook plaats vinden, wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Zestig Chineezen verdronken Peking, 3 Mrt. (V. D.) In de nabijheid van Tsjifoe zijn twee Chineescho stoom- booten met elkaar in botsing gekomen en gezonken. Volgens de eerste officieele me dedeeling zijn 60 Chineesche matrozen ver dronken. Verdere bijzonderheden ontbreken vooralsnog. TEL. 217. Troepenbewegingen in de hoofdstad Tel. 352 Gevestigd 1885 Vertrouwerishuis. HERSENEN BEVROREN Vreemd geval In Denemarken kopenhagen, 2 Maart. Achi da gen celeden werd eeri spoorwegbeambte in bewusteloozen toestand op de rails liggend gevonden. Hij werd naar het ziekenhui* overgebracht, waar hij eerst hedenochtend gedurende een paar minuten weer tot be wustzijn kwam, om daarna opnieuw bo wusteloos. te worden. De patiënt vertoont alle kenmerkende verschijnselen van zon nesteek. Blijkbaar echter zijn zijn hersenen bevroren. Reeds vroeger is een soortgelijk geval in Denemarken door de geneeshet-ren geconstateerd. Uit Mexico City wordt d.d. 4 Maart go- meld, dat de hoofdstad in groote opwin ding verkeert naar aanleiding van geruch ten over een opstand to Veracruz, waar mede de verbindingen verbroken zijn. Ge meld wordt, dat de censuur is ingesteld. Des middags trokken vrachtauto's, met soldalen beladen, door de hoofdstad. Volgens een bericht uit New-York maak ten de opstandelingen zich des middags om vijf uur meester van de stad Nogales, in den staat Sonora, waarbij zij gesteund werden door bondstroopen, die optraden op order van generaal Jesus Aguirre cn gene raal Manzo, gouverneur van Topete. Ver scheidene steden in den staat Veracruz zijn eveneens in opstand gekomen. Calles, de vorige president der republiek, is door de regeering teruggeroepen. Portes Gil riep allo militaire leiders tot een krijgsraad bijeen. Uit Veracruz d.d. 4 Maart: Generaal Aguirre nam dc stad in bezit in naam van de revolutie. Het is rustig in do stad; er bestaat geen vrees voor onge regeldheden. Zeven schepen dei' Mexicaan- sche vloot, die in do baai voor anker lig gen, sloten zich bij de opstandelingen aan, die beweren, dat acht staten aan hun zijde staan Calles minister van oorlog. Oud-president Calles is tot minister van j oorlog benoemd. Van bondswege is do een-', suur ingesteld. Gemeld wordt, dat opstand is uitgebroken op do landengte Hehuan- tepec. Calles. die door president Gil tot minister van oorlog benoemd is, heeft onmiddellijk zijn functie aanvaard. Te Tampico .en - Mexico is het op het oogenblik kalm. De regeering. die nog het vertrouwen geniet, zal, naar men meent, spoedig den toestand weer meester zijn. Gisteravond is de censuur afgekondigd. Generaal Valsnzuela een der voornaamste rebellenleiders. Telegrammen uit Arizona melden, dat Cananes Sonora, een der belangrijkste mijndistricten in Mexico, ziclK met het bondsgarnizocn bij de opstandelingen heeft aangesloten. Voorts wordt gemeld, dat de rebellen de candidatuur van generaal Valenzuela foor het presidentschap ondersteunen. In den staat Sonora staat generaal Menzua aan het hoofd van de opstandige beweging. EUITENLANDERS IN MEXICO GEVAN GEN GENOMEN. Hoog losgeld van 24.030 pesos gecisciit. Dn Amerikaansche vice-comul te Du- range deed gisteren aan liet Amerikaan sche staatsdepartement mededeeling van de gevangenneming door Mexicaansche re bellen van den Amerikaan Henry Hanson, bedrijfsleider van de Sanuichöli Miring and Milling Company te Vocas, in den staat Durange en den Brit Reid. employé bij genoemde maatschappij. Zij werden Zaterdagmorgen door honderd opstande lingen gevangen genomen, die een losgeld van 24.000 per os eischten. mitsgaders 200 overalls. 50 dekens en drie vaatjes spijkers. DE GRAANVOORZIENÏNG IN ZWITSERLAND. Het staatsmonopolie bij refe rendum opgeheven. Bern, 3 Maart (II.N Bij het referendum over «en nieuwe regeling voor do graan- voorziening van het land. we.-ke vrij van het. staatsmonopolie zal zijn, is het voorstel van den bondsraad en debondsvergadering, dat door alle burgerlijke partijen tegen de soc.-democraten werd gesteld, met 438000 tegen 222000 stemmen aangenomen. Een en twintig van de 22 kantonnen hebben zich voor het voorstel verklaard. Met ingang van 1 Juli is de particuliere graaninvoer in den vervolge weder vrij. Slechts zullen enkele rechten worden gehe ven ten gunste van den binnenlandschen graanbouw. DCODELIJK VLIEGONGEVAL. New York. 4 Maart. (V. D.) In de nabijheid van het viiegveld New Yoik stortte een tweedekker naar beneden Dp nzittehden, een .schoolvlieger en een stu dent, werden gedood BENZINE-TANK ONTPLOFT. I' i 11 s b u r g. 4 Maar t. (V D.) Tijdens vervoer is een benzine tankwagen ontploft, waardoor twee personen gedood worden. Dp vlammen sloegen over den weg en ver oorzaakten brand in twee gebouwen. Ontzaglijke belangstelling voor tic i nstallatie-plechti gheid N'cw-Vork, 5 Maart. (IT.N.) Het TUsi- congres is vandaag gesloten. Om tien uur kwamen do leden van het Iluis van Afge vaardigden in «le bijna leege zittingszaal bijeen en om elf uur bekleedde Dawes voor het laatst het voorzitterschap in den Se naat. Daarop begaven de leden van het Muis van Afgevaardigden zich naar de zit tingszaal van den Senaat, om de overdracht van het ambt van Dawes aan den nieuwen vice-president der Vereenigde Staten. Cur tis. bij te wonen." Do vice -president bekleedt Druktedoch voornamelijk in de Jaarbeurs gebouwen Leipzig, 3 Maart. (V. D.) Toen Zon dagochtend de deuren van de -43 groote jaar beursgebouwen, dio de Messestad Leipzig thans telt, en de Ausstellungsgelandc. waar de twintig groote hallen der Technische Messe zich bevinden, voor de veie duizenden koopers uit binnen- en buitenland werden geopend, was het wintegjJfcUles zit hier dik onder de sneeuw en bevroor zeker tien graden Celsius. Nog nooit te voren is to Leipzig de voorjaarbeurs in zulk winterweer geopend. In de stad waren de gevolgen hiervan goed merkbaar, het was er stiller dan gewoonlijk, de „stemming" ontbrak nog! Ook de straathandel in kleine tentjes, aan kraampjes, al dan niet door een enor me paraplue(of parast?!) gedekt, was af wezig, zoodat een zekere entourage ontbrak. Op de beteekenis van deze \corjaarsbeurs wil dit natuurlijk niets zeggen, want d< werkelijke koopers komen toch en het weg blijven der „Schleute" kan voor de expo santen niet zoo n groot nadeel zijn. Hoewel er vooral op de algemeene messe tallooze firma's zijn, die haar aanwezigheid gebrui ken om direct tot het publiek te spreken Verkocht worclt er uitsluitend aan den hari del, doch voor veel artikelen is het goed dat door de reclame op een jaarbeurs bij het groote publiek, dat tenslotte de consu menten vormt, de vraag naar deze artike len gekweekt wordt. Op den eersten Zondag vooral is het op do Ausstellungsgelande buitengewoon druk. vooral van belangstellenden. De gl gantische machines, de honderden in wer king zijnde motoren, kranen en andere transportmiddelen, enz. trekken dan tien duizenden kijkers. Velen van hen zijn thans weggebleven wegens de felle koude, dit vooral op do Technische Messe, buiten de stad gelegen, afschrikt. De Leipziger Messe blijft zich echter ook ondanks sneeuw en vorst voortdurend ontwikkelen. Het aan tal "exposanten bedraagt dit jaar 10 030, waarvan 8SG0 DuiUfchc en 1170 buitenland sche firma's. Het vorige jaar bedroeg het aantal buitenlandsche exposanten 1144, uil welke vermeerdering zeker de toenemende beteekenis van de Leipziger Messe als inter nationale morl;t blijkt. Nederland zond dit jaar ongeveer dertig exposanten, tegen 25 in 1928. Tenslotte nog als laatste cijfer medegedeeld, dat ongeveer 93 pet. det expo santen fabrikanten zijn. Was, op dezen eersten Zondag, de stad betrekkelijk stil, in de Jaarbeurs-gebouwen en in de enorme hallen op de Technische Messe heerschte een groote drukte. Binnen de muren heerschte de Messe stemming, buiten ontbrak nog de opgewekte vroolijk beid langs de straten, op de terrassen en san de andere tallooze warme worst kraampjes!-Wellicht gaat het dooien niet te hard! en dan zal de algemeene drukte zeker toenemen! Behalve de reeds gemelde exposanten uit Nederland zijn met dc extra-treinen onde: de bekwame leiding van de hecren H. J. van der Berg uit Amsterdaam en L H. Braun uit .Rotterdam en met do gewone treinen ongeveer 1800 koopers naar Leipzig gereisd, het grootste aantal sinds de inflatiejaren, toen iedereen" naar Duitsclilond reisde. Deze tijd is gelukkig voorbij en zij. die thans uit het buitenland bomen, doen tnt in de eerste plaats om zaken te doen En daar gaat het.in deze Messestad tenslotte om! HOOVER. tevens het voorzitterschap van den Senaat. Hoover en Coolidge, benevens het geheele. diplomatieke corps en (al van hooge arnb tonaren, waren er bij tegenwoordig. Nadat Curtis den eed had afgelegd, wer den in do buitengewone zitting van het Congres verschillende benoemingen, waar onder di° der leden van het nieuwe ka binet Hoover, bevestigd. Een half uur later was Hoover president, en Coolidge. na der tig jaar in regeeririgsdie'nst te zijn geweest, weder eenvoudig burger geworden. Coolid ge begaf zich daarop naar het station, o:n zich naar zijn landgoed in Northampton (Masacbusets) te hegeven; Curtis en Hoo ver legden den eed af in de handen van oud-president Taft De plechtigheid had ontzaggelijke belang stelling getrokken. Vijfhonderd treinen en ontelbare auto's hebben naar raming ruim 200 003 personen naar Washington gebracht. Het weer was gunstig. De stad was feeste lijk met vlaggen getooid. Tijdens de eeds aflegging vlogen vliegtuigen en luchtsche pen boven het Ca pi tooi. Na de eedsaflegging hield president Hoo ver van een tribune voor het Witte Huis de toespiaak. waarmede hij zijn ambt aan vaardde. Op hot gebied der binncnlandsche politiek kondigde bij aan, dat het alcohol verbod gehandhaafd zal worden. Hij ver klaarde zich tegen staatsbezit of staatsex ploitatie van economische ondernemingen, daar aan het particulier initiatief vrij baan moet worden gelaten. Voorts kondigde hij een hulpactie ten behoeve van den land bouw aan. Op het gebied van de buitenland sche politiek, verklaarde de nieuwe presi dent, dat de Vereenigde Staten niet naar uitbreiding van gebied, noch naar econo mische of politieke opperheerschappij over andere volken streven. De Vereenigde Sta ten zijn bezig een nieuw economisch stelsel op te bouwen, dat een afkeer van het im perialisme heeft. De nieuwe Amerikaansche' idealen willen, dat medegewerkt zal wor den aan alle nuttige internationale onder nemingen. Met pact tot uitbanning van den oorlog mod tot een verdere ontspanning leiden. Amerika wil dat vrede, rechtvaar dighéid en de heerschappij van het gezonde verstand in de wereld zullen gelden, en het geweld uitgeschakeld zal worden. Daarom streeft bet Amerikaansche volk eerlijk naar ontwapening. Daarom zijn.ook de Véreenig de Staten bereid, onder het vroeger ge maakte voorbehoud toe te treden tot hot wereldsgerechtshof voor arbitrage. Wat den Volkenbond betreft gelooft het Amerikaan sclie volk. dat de bond zijn vredestaak be ier zal kunnen vervullen, indien de Ver eenigde Staien geen lid van den Volken bond zijn. Anders zouden de Ver. Staten ge dwongen zijn zich in conflicten van andere volken te mengen. Van bijzonder belang is het bestaan van vredelievende betrekkin gen tot de overige AruérikaarlSche Staten, aan welke de Vereenigde Staten vrede en welvaart toewenschen. On het Amerikaan sche contineïit kan de vrede gemakkelijk worden gehandhaafd, omdat men daar niet te maken heeft met «le erfenis van haM vrees De beschaving is oud genoeg en de mcnschheid rijk genoeg, om nog voo«* het tegenwoordige geslacht den weg tot den eeuwigen vrede te vinden. De rede van Hoover werd heVha^ldelük door luid applaus van de toehoorders on derbroken. Een arsenaal in dc lucht gevlogen Sof ia. 4 Maart. (II. N.) Vanmiddag is in het arsenaal, in de werkplaats, waar raketten worden vervaardigd, door onvoor zichtigtioid van een arbeider brand ont staan, waardoor een groote hoeveelheid oni plofbare stoffen, die opgeslagen waren, in do lucht is gevlogen. Het fabrieksgebouw- dat een verdieping lioQg is. werd door dc ontploffingen en don daarop volgonden brand geheel verwoest. In het gebouw be vonden zich ongeveer 40 personen, voor het grootste gedeelte vrouwen, die te vergeefs trachten door dc vlammen en do vensters, die van traliewerk waren voorzien, te vluch ten: Eerst nadat met veel moeite het ijze- »'cn traliewerk voor oen van de vensters losgerukt was, gelukte het een twaalftal personen, die echter voor het grootste ge deelte reeds belangrijke verwondingen had den opgeloopen, naar buiten te komen. Voor zoover tot nu toe bekend is, zijn 26 personen, meest vrouwen, gestikt en ver brand Volgens dc verklaringen van de ge redden heeft een arbeider de onbegrijpelijke onvoorzichtigheid gehad om met los bus kruit te dicht bij een kachel tc komen, waardoor het buskruit ontbrandde. Het ge lukte de brandweer, die door troepen werd bijgestaan, den brand binnen betrekkelijk korten tijd te blusschen. Do minister van oorlog en cle commandant van het garni zoen waren bij hot blusschingswerk aan wezig. Nóg eon ontploffing. Londen, 4 Maart. (IT. N.). In het ar senaal te Woolwich hadden vandaag kort na elkaar verschillende ontploffingen plaats, waardoor brand ontstond. 15 perso nen zijn. gedeeltelijk ernstig, gewond. De ontploffingen zijn waarschijnlijk in de ra- kettonwci kplnnts ontstaan, üe brandweer trachtte met 40 stralen den brand te blus schen, terwijl alle beschikbare politieagen ten ten spoedigste naar de plants des on héils'werden gedirigeerd om hulp te verlee- nen. Verdere bijzonderheden ontbreken op bef oocrenblik nog Nader wordt gemeld: Dé brandweer was des avonds nog bezig met de bluss"hin« van den brand in het arsenaal van Wool wich. De mnterieele schada is zeer belang rijk. Verscheidene personen moeten gewond zijn. 1 In het officieele communiqué omtrent de brand in het Arsenaal te Woolwich wordt gemeld, dat 19 personen verwondingen van liehleren aard hebben opgeloopen. zoodat zij niet naar het ziekenhuis vervoerd be hoefden te worden De werkzaamheden in het Arsenaal zullen van den brand geen hinder ondervinden De aangerichte .schade is nog niet vast te stellen. HET V/EER IN DUITSCHLAND THANS OMGESLAGEN. B e v 1 ij li, 4 Maart. (V D.). Gedurende den Zondag is het weer in Noord-Duitsch- land finaal omgeslagen, terwijl tot nog toe een zeer hooge druk in het Onsten heerschte en in het Westen een diepe de pressie, waardoor het toestroomen "an koude luchtmassa's werd veroorzaakt, is thans hoven Oost-Europa een minimum- gebied ontstaan, terwijl de luchtdruk in Westen stijgt Dientengevolge is de wind gedraaid. De thans heerschende Noordwes telijke en Noordelijke wjnden brengen van de Noordzee, waar een temperatuur van 1 tot 3 graden boven nul heerscht. warmere luchtmassa's mee. waardoor dc temper** tuur aanzienlijk zachter is geworden ONGELUK IN EEN MIJN. Twee arbalaers gedood. B o churn, 3 Maart. (IT.N.) Vanmorgen werdén op den mijn Konstaniin vier arbei ders. die bezig waren kolen te verladen be- «lolv. ii, doordien een deel der opgeslagen kol ei plotseling in beweging kwam. Twee hunr. werden levend geborgen, doch de beide anderen -waren reeds overleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1