DE EEMLANDED ABONNEMENTSPRIJS pci 3 eaatndeo voor Amcrsfocri i 2.10. per saaand f 0.75. pc/ DIRECTEUR UITG EVER: J.VALKIiOfï PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 8 0S cnet inbegrip *.<id err, bewiisnumrter Woensdag 6 Maart 1929 27e Jaargang Ko. 209 BUlTENLANDSGH OVERZICHT DE REBELLIE IN MEXICO WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. I el. 852 Gevestigd 1885 TREINRAMP DOOR LAWINE HET MINDERHEDEN-VRAAGSTUK VELE MOEILIJKHEDEN Chamberlain's standpunt DE STRIJD TEGEN GIFGASSEN week (mcï gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/^. Binnenland franco per poet per 3 qaandeo f3.-. Afzonderlijke cummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5» DAGBLAD elke regel meer f 0.25 L'efdadighclds-advcrtcntier voo» de" helft vaD deD prijs. - Kleine Advertentie „KE1TIES' bi) eooruitUttalinp i—5 regcln 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— bewllsnumtr.er extr» 0 05 Nobüo's houding veroordeeld. Hen gelooft niet in de recht vaardiging van rijn optreden. Ben eenstemmige opvatting der commissie van onderzoek. Gelijk wij reeds hebben bericht, is het resultaat van de onderzoekingen, ingesteld naar de ramp, waarvan do Italia, het Ita- liaansche luchtschip, dat een expeditie on dernam naar het hooge Noorden, voor den leider, Nobile, geenszins gunstig uitgeval len. Integendeelhet mag gewoonweg ver nietigend worden geacht. Voor de Italiaansche openbare meening zijn deze uitkomsten werkelijk een verras sing, omdat zij heelemaal niet gedacht had aan een technische catastrophe, maar de ramp uitsluitend toeschreef aan de ellen dige weersomstandigheden en een ongeluk kig toeval. Nu het onderzoek aldus 2ijn beslag heeft gekregen, heeft Nobile natuur lijk bij de Italiaansche luchtscheepvaart afgedaan, al beeft men hem tot dusver zijn graad nog niet afgenomen. De gevolgtrekkingen der commissie in zake de aanleiding tot het neerstorten van het luchtschip door een averechtache stuur manoeuvre, conclusies, die door een stemmigheid worden gekenmerkt, zijn geba seerd op een technisch verslag van gene raal Crocco en leggen er den nadruk op, dat voor deze manoeuvre alleen verant woordelijk is de commandant Nobile, zij het dan, dat ook de samenstelling en het gebruik der manschappen daaraan mede schuld dragen Over de houding der overlevenden na de ramp aldus lezen wij in een correspno- dentie uit Milaan in de Vossische Zeitung ;s de commissie unaniem tot de gevolg trekking gekomen, dat er in de handel wijze van de korvetten-kapiteins Mariano en Zappi niets school, dat waard was ge laakt te worden Integendeeldeze handel wijze diende te worden geprezen, hoewel zij den Zwecdsöhen meteoroloog Malm- grén bij de gemeenschappelijke poging om het vasteland van Spitsbergen te bereiken, gewond en halfbevroren op het ijs achter lieten. Wat de houding van generaal Nobile be treft, heeft de commissie als haar opvat ting te kennen gegeven, dat zijn optreden niet op geloofwaardige wijze kon worden gerechtvaardigd cn alleen kan worden ge motiveerd door de lichamelijke uitputting en de moreefé depressie van den generaal. Deze toestand was oorzaak, dat de werke lijke draagwijdte en de gevolgen van zijn stap niet tot hem doordrongen, al geschied de de redding van Nobile als eerste der sch'pbreukelingen ook. nadat Lundborg daar herhaaldelijk op aandrong. Met be trekking tot de hulpverleening is de com missie eenparig van oordeel, dat zoo spoe dig, als slechts mogelijk was, alles gedaan werd om de schipbreukelingen te ontdek ken, te steunen en te redden. Ook heeft men geen moeite gespaard om rnet de ter beschikking staande middelen en, gezien de weersomstandigheden, de ballongroep op te sporen. De commissie huldigt de opvatting, dat deze zaak, door de Italianen vol pliclLts- bevvustzijn vervuld en door buitenlanders krachtig gesteund, een prachtig voorbeeld is van menschelijke solidariteit, die in den succesrijken kruistocht van den ijsbreker Krassin, alsmede de ridderlijke en edel moedige opoffering van Amundsen haar bekroning vond. De uit drie generaals, den vlieger-gene raal De Pinedo, den admiraal Denti en den senator Puja, bestaande commissie heeft onder voorzitterschap van den Pool- omlerzoeker, admiraal Cagni, meer dan zes tig zittingen gehouden. Als grondslag voor de onderzoekingen dienden alle mogelijke bescheiden, die maar bijeen gebracht kon den worden, officieele rapporten, alsmede een groote verscheidenheid van Italiaan sche cn buitenlandsche publicaties. Boven dien zijn alle overlevenden van het lucht schip en verder de voornaamste deelne mers aan de reddingsexpedities onder vraagd. INBRAAK IN EEN JUWELIERSZAAK. De dader maakt slachtoffers. Er is oen poging tot inbraak gedaan in een juwelierswinkel in de rue de Rome te Parijs. De inbreker, die gewapend was, ver wondde den juwelier en zijn vrouw ernstig en doodde een kind. De dader is aangehouden. HET HANDELSVERDRAG MET DUiTSCHLAND. Het verzet van den Zuld- Airikaanschcn Senaat. Met 53 tegen 49 stemmen verwierp de Volksraad een motie, waarin den Senaat werd verzocht de ratificatie van het Öuitscnzuld-Afrikaansche handelsver drag te behandelen. De eerste minister wei gert het ratificatie voorstel in te dienen bij den Senaat, waar de oppositie in de meer derheid is. De stemming veroorzaakte groote opwin ding. De cijfers vormen een „laagterecord voor de regeering. Het verzet der oppositie tegen het ver drag richt zich tegon de bepaling, die Duitschland in staat stelt in de toekomst te deelen in de preferentioele douanetarie ven, welke aan de landen van het Britscbe rfjk worden toegestaan. De opmarsch naar de hoofdstad Hit Mexico wordt d.d. 4 Maart gemeld Het is hier nog altijd rustig, hoewel or spanning zit in de atmosfeer. Er zijn in de stad groote teekenen van militaire be drijvigheid. Morrow, de Arnerikaansche ambassadeur in Mexico, zijn dochter en kolonel Lindbergh, haar verloofde, bevin den zich op het oogenblik te Cuern&vaca, tielegen od 40 mijl afstands van de hoofd stad. Men gelooft, dat de weg voor hun te rugkeer vrij is. Verder wordt uit New York bericht Generaal Aguirre, de leider dei' onstandi- ge beweging in Mexico, was een intiem vriend van wijlen president Obregof), aan v.ien hij hulp verleende bij het onderdruk ken van den opstand van Huerta in 1923. Ofschoon de berichten omtrent de uitge breidheid der beweging nog verward zijn, schijnen er drie voorname punten te zijn, n.l. de landengte van Tehuantepec, ten zui den van Veracruz en het oostelijk deel van den staat Sonora. De revolutionnaire troepen zijn gisteren volgens een bericht uit Veracruz hun op marsch in noordelijke richting naar Mexi co begonnen. Naar de Associated Press uit Nogales in den staat Sonora meldt, heeft de gouver neur van Topeca aangekondigd, dat gene raal Gonzalo Escobar uit 'den staat Coa- huila tot operbevelhebebr der revolution- nairen is benoemd. Dc omvang van den opstand. Londen, 5 Maart (V.D.) De censuur laat niet voldoende berichten door om nauwkeurig te kunnen nagaan hoe dc om vang van den opstand in Mexico eigenlijk is. In berichten zoowel van de Ameri- kaansch-Mexicaansche grans als uit Vera Cruz wordt erop gewezen, dat de opstande lingen niet alleen over belangrijke strijd krachten beschikken, maar ook dat zij in de andere provincies onder de bevolking groo- ten aanhang hebben. De regeering te Mexi co City beschouwt den toestand als zeer ernstig, hoewel verklaard kan worden, dat de regeering er niet aan twijfelt den op stand to onderdrukken en dat het overgróote deel van het leger achter haar staat. Het schijnt echter wel vast te staan, dat de re bellen S van de 23 staten geheel in handen hebben Ecu tegenspraak. De telegrammen uit Texas, volgens welke president Portes Gil en oud-president Calics door de opstandelingen zouden zijn gevangen genomen, worden van alle zijden tegengesproken. Volgens de laatste bench ten zouden zij thans in 10 staten dc macht in handen hebben. Om Washington gerust te stellen, hebben MODERN HAND3EDREVEN ZILVERE.vWERKEN Drie personen gedood zij medegedeeld, dat de Arnerikaansche belangen in Mexico niet geschaad zullen worden. Ilun voornaamste doel is dc uitwij zing van Calles uit Mexico. New-York, 4 Mrt. (V.D.) De Ameri- kuansch-Mexicnansclje grenzen zijn door Amerika voor Mexicanen gesloten ver klaard. De rebellen zijn geheel meester in clo staten Vera Cruz, Sonora en de land engte van Tehuantepec; het ganschc leger is door Mexico gemobiliseerd, doch de hou ding der vloot is nog onzeker. Naar presi dent Gil mededeelt, hebben 7 oorlogssche pen radiotelegrafisch om instructies ge seind. Daar de rebellen nergens op tegen stand gestuit zijn, is het nog niet tot een treffen gekomen. Intusschen is generaal Coa- huila inet een aanzienlijke troepenmacht naar Vera Cruz gezonden. Van de stad Mexico zijn eveneens versterkingen ge stuurd naar het centrum van den opstand, Nogales in Sonora. Beide expedities wer den door vliegcslcadcrs begeleid. Portes Gil gevangen genomen. Volgons to Laredo (Texas) vernomen geruchten zou de Mexicaansche president. Portes Gil, met Luis Norones. den leider der arbeiders, cn José Amaro, den chef van de stad, in de stad Mexico gevangen genomen zijn. Regeoringstroepen in strijd met opstandelingen. Gemeld wordt uit El Paso (Texas), dat 5000 man Mexicaansche regeéringstroepen. onder commando van generaal Urbalege, hedenmorgen om .vier uur een gevecht be gonnen met een' groote troepenmacht der opstandelingen. Een succes der opstandelingen. Londen, 5 Maart. (H.N.) Uit het hoofdkwartier der opstandelingen wordt gemeld, dat volgens' een mededeeling van den opperbevelhebber generaal Escobar uit Nogales de opstandelingen de hoofdstad van Nueva Leon hebben ingenomen. Deze stad is de voornaamste stapelplaats voor oor logsmateriaal. Een aantal kanonnen en een groote hoeveelheid geweren is den opstan delingen in handen gevallen. DE VERNIELING DER SOVJETTENTOON STELLING TE BRUSSEL. lil de zaak van de vernieling der sovjet- tentoonstelling te Brussel, heeft de recht bank één beklaagde veroordeeld lot één maand gevangenisstraf voorwaardelijk en twee andere vrijgesproken. De io or steil en van Dandurand gewijzigd Genève, 5 Maart. (V.D.;. Uit wat er be kend wordt van de vele besprekingen, die tusschen de verschillende afgevaardigden particulier worden gevoerd, blijkt meer en meer, dat de positie, waarin de Volkenbond zich bevindt door de behandeling van de kwestie der minderheden, niet makkelijk is. In kringen der delegaties lieeft men sterk den indruk, dat «e strijd voorname lijk zal loopen over de vorming van de commissie, die zich met dit vraagstuk zal bezig houden. Van Fransche en Poolsche zijde wcnscht men een commissie van drie, samengesteld uit Aziatische en Zuid-Arnerikaansche le den van den Raad, wier arbeid voorname lijk zal neerkomen op voortzetting van de huidige werkzaamheden. Daarentegen wcnscht men van Duitsche cn Canadeesche zijde de vorming van een commissie van deskundigen, die de zaak grondig zal on derzoeken en in September a.s. de Assem ble van den Volkenbond voorstellen zal doen voor een geheel nieuwe regeling van de huidige Volkenbondsgaranties en die de bezwaarschriften der minderheden verder zal uitwerken. De voorstellen van Dandurand. Het secretariaat van den Volkenbond pu bliceert heden opnieuw het reeds bekende voorstel inzake de minderheden van den Canadeeschen senator Dandurand, waarbij echter drie nieuwe belangrijke punten zijn opgenomen. Zooals het voorstel thans luidt, kunnen in de toekomst niet alleen de ver tegenwoordigers van de minderhedengroep zelf, maar ook vertegenwoordigers van de minderheden, die niet in het betrokken land leven, bezwaarschriften bij den Vol kenbond indienen. Verder wordt voorge steld, dat in bijzonder dringende gevallen de minderheid, die klachten heeft, haar be zwaarschriften niet meer via haar eigen re geering moet indienen, maar haar be zwaarschrift direct aan den Volkenbond kan toezenden. Voorts houdt de nieuwe tekst van Dandurand's voorstel 'n wijziging in, volgens welke dé Volkenbondscommissie voor het onderzoek van de bezwaarschrif ten der minderheden, ingeval zij een be zwaarschrift afwijst, in elk geval afzonder lijk kan besluiten op welke wijze zij haar afwijzend besluit publiek maakt. Chamberlain's standpunt. De Roemecusche gedelegeerde Titulescu heeft aan dr. Stresemann een bezoek ge bracht. Dit is het eerste contact tusschen de Duitsche delega tie en een der dele gaties,-welke in het vraagstuk der min derheden een tegen overgesteld stand punt innemen. Een onderhoud tusschen dr. Stresemann en Briand heeft nog niet plaats gehad, doch wordt ver wacht. Tusschen de verschillende dele- guties wordt voort durend over het vraagstuk der min derheden levendig van gedachten gewis seld. Naar verluidt, zal Chamberlain ten gevolge van den sterken druk, door de ver schillende Engelsche partijen in Engeland op hem geoefend, waarschijnlijk in dit vraagstuk ccn minder onpersoonlijke hou ding aannemen en zich niet onvoorwaar delijk aansluiten bij de Fransch-Poolsclie opvatting. Beslissende besluiten in het vraagstuk der minderheden zullen waar schijnlijk eerst in de plenaire vergadering van September worden genomen. Een afwijzend besluit. Gêné y e. Maart. (V.D.). De gisteren door den Raad van den Volkenbond inge stelde juridische comm., welke 'n onderzoek TITULESCU. Uit Spokane (Staat Washington) wordt bericht, dat bij een treinongeluk, dat he denmorgen te Singleshot in Montana door een lawine werd veroorzaakt, drie perso nen zijn gedood en vier gewond. Zes wa gons van den trein werden door de neer stortende sneeuw van een 60 meter hoepen dijk geworpen, juist even voordal de trein een tunnel zou binnenrijden. TOT DEN BOUW VAN EEN NIEUW VOLKENBONDSPALEIS BESLOTEN. De cersto steenlegging zal In September plaats hobben. Genève, 5 Maart. (H. N.) De secre taris-generaal van den Volkenbond heeft op grond van het besluit dor laatste vergade ring vandaag het contract voor den bojuvv van het nieuwe paleis voor den Volkenbond onderteekend .Do vijf architecten, die de opdracht ontvingen zijn: Neno en Lefèvre (Frankrijk), Flegonheimer (Zwitserland), Broggie (Italië en Vago (Hongarije). De architecten hopen hun plan binnen kort geheel gereed te hebben en het geza menlijke plan zal nog deze maand aan een commissie uit den Volkenbond ter goed keuring worden voorgelegd. De plechtigheid van de eerste steenlegging zal vermoedelijk tijdens de vergadering van September plaats hebben. GRIEKENLAND TEGEN VERDOOVENDE MIDDELEN. P a r ij s. 5 Maar t. (H.N.) Uit Athene wordt gemeld, dat minister-president Ve- nizelos den aanbouw van papaver, om daaruit opium te winnen, in Griekenland heeft verboden. Hij verklaarde, dat de re- geeringspolitiek zich ten scherpste verzet tegen de productie van verdoovende mid delen. INCIDENTEN IN DEN PRUISISCHEN LANDDAG. Berlijn, o Maart (V.D.) In den Prul- sisehen Landdag kwam het tijdens do dis cussies over de „viaggenwet" tot stormach tige tooneelen. Toen de Dultsch-nationale afgevaardigde Steuer bij de bestrijding van het voorstel sprak van „het revolutie-ge spuis van 191S", ontstond een oorverdoo- vend kabaal, speciaal bij de communisten en sociaal-democraten. De communisten drongen met dreigende gebaren naar het spreekgestoelte en na veel moeite gelukte het den voorzitter hen te bewegen naar hun plaatsen terug te keeren. Toen de af gevaardigde Steuer wilde probeeren zijn rede voort, te zetten, werd hij daarin door een stormchtig geroep van „Schluss ver hinderd. De voorzitter zag zich ten slotte genoodzaakt de vergadering te Schorsen. HET WEER VAN WORGEN. Hoogste, barometerstand: 76S.7 te Malinhead. Laagste barometerstand: 747.0 te VardÖ. Verwachting tot den avond van 77 Maart. Zwakke tot matige, tot N. wind, meest zwaar bewolkt, waar schijnlijk ccnige licljte regen, topi peratuur om het vriespunt des nachts tot overdag lichte, tot mati ge dooi. VERKEERSGEBOD Fietsers, verblinding dient vermeden Richt dus Uw lampen naar beneden 1 Een Duitsch gebaar Londen, 5 Maart. (H.N.) De mede deeling, die gisteren door dr. Streseoimn in den raad van den Volkenbond gedaan, dat Duitschland binnenkort zal toetreden tot de conventie, waarbij het gebruik van vergiftigde gassen in den oorlog wordt verboden, wordt in de Engelsche bladen met instemming begroet. Verklaard wordt dat Duitschland zich door dit besluit aan do zijde van de beschaving heeft ge schaard, voor de beslissing over een vraag stuk, ten opzichte waarvan alle landen hun standpunt moeten bepalen. De Daily News vestigt in verband hiermede de aan dacht op do verklaring van de Engelsche regeering, dat zij de overeenkomst eerst zal ratificeeren. indien alle onderteekenaars zich daartoa bereid hebben verklaard. Men kan nooit tot uitbanning van den gasoor- log geraken, indien alle regeeringen dit standpunt Innemen. HOOVER EN DE PERS. Zooveel mogelijk samenwerking. N e w-Y ork, 5 Maart. (H.N.) President Hoover heeft vanmiddag per radio de ver tegenwoordigers van de binnen- en buiten landsche pers uilgenoodigd tot een con ferentie op het Witte Huis en laten ver klaren. dat hij het gebruik van de pers conferentie op Dinsdag en Vrijdag zal handhaven en er naar zal streven met de pers zooveel mogelijk samen te werken. moest instellen naar het voorstel der Litau- sche, Zuid-Slavische en Tsjecho-Slowaki- sche regeeringen tot het toelaten van ver tegenwoordigers der betrokken landen bij de behandeling van liet minderheden- waagstuk door den Volkenbondsraad tot de raadzittingen, waar deze zaak aan de orde komt, is hedenmorgen rnet haar werk zaamheden gereed gekomen en is tot een afwijzende conclusie gekomen. De juridische commissie zal den Raad in een geheime zitting van hara conclusie op de hoogte stellen. De commissie motiveert haar afwijzend besluit aldus, dat alleen do Raad van den Volkenbond bevoegd is tot de behandeling der minderhedenkwestie en dat de tot nog toe door den Volkenbond ge nomen besluiten betreffende de minderhe den eveneens zijn genomen, zonder dat de daarbij geïnteresseerde mogendheden daar aan hebben medegewerkt. Polen en de zaak-Ulitz. Naar een Berlijnsch nieuwsagentschap uit Genève verneemt, heeft Polen bij den raad van den Volkenbond naar aanleiding van het protest van den Duitschen Volks bond in Opper-Silezië in verband met de arrestatie van zijn leider ülitz een nota doen toekomen, waarin verklaard wordt, dat Ulitz is garresteerd wegens het verlee- nen van hulp aan deserteurs. De arrestatie en de tegen hem geopende instructie heeft geheel plaats volgens de bepalingen van 't Poolsche strafrecht en höt is de Poolsche regeering niet mogelijk in de behandeling van de zaak in te grijpen, evenals dit ook voor een internationale instantie cn derhal ve ook voor den Volkenbond niet mogelijk is. Stresemann bij Briand. Genève, 5 Maart. (H.N.). Dr. Stresemann heeft vanavond een onderhoud rnet Briand gehad. De raadszitting, die vanmiddag zou plaats hebben, is tot morgenochtend half elf uur uitgesteld, daar de commissie der juristen nog niet gereed was gekomen met de behandeling van het verzoek van Li- thauen, om toegelaten te worden tot de be raadslaglng van den raad over het vraag stuk der minderheden. Chamberlain ontving vanmiddag de ministers van buitenland sche zaken van Hongarije en Polen, bene veils den raadsvoorzitter Scialoja. Naar ver luidt. heeft Dr. Benesj in particuliere be sprekingen aan alle leden van den raad zijn standpunt omtrent het vraagstuk der minderheden bekend gemaakt. Dit stand punt komt hierop neer, dat geen wijziging moet worden gebracht in de bestaande re geling voor de behandeling der klachten van de minderheden, aangezien de bestaan de, door den raad vroeger getroffen rege ling geheel voldoende is. Daarom bestaat er volgens Benesj voor den raad geen aanlei ding om een nieuwe regeling te overwegen. Geen voortzottlng der bespre kingen, to Lugano begonnon. Genève, 5 Maart. (H. N.) Het onder houd tusschen Briand en Stresemann heeft ruim een uur geduurd. Bizonderheden daar omtrent zijn niet bekend gemaakt, doch men neemt aan, dat alle hangende vraagstukken besproken zijn. Men veronderstelt, dat het niet lot een definitief besluit of voortzetting der te Lugano begonnen besprekingen zal komen, zoolang de conferentie van deskun digen te Parijs haar werk niet heeft geëin digd. Het trok de aandacht, dat Chamber- Iain bij de ontvangst der Engelsche journa listen vandaag de opvatting verkondigde, dat het Rijnland-vraagstuk bij den tegen woordigen stand der beraadslagingen van de conferentie der deskundigen te Parijs nog niet rijp is voor voortgezette besprekingen. Over het ontwapeningsvraagstuk moet in het onderhoud tusschen Stresemann en Briand in het geheel niet gesproken zijn. Wat de kwestie der minderheden betreft, verluidt dat Briand niet tot de bekende as similatietheorie neigt, welke ook in de voorstellen van Dandurand verworpen wordt. Genève, 5 Maart. (H.N.). Naar in de kringen der Canadeesche delegatie ver luidt, beschouwt Dandurand het als een persoonlijke gewetensplicht om het vraag stuk der minderheden aan de orde te stel len en zal hij daarom zijn voorstellen met nadruk verdedigen. Hij handelt daarbij ge heel zelfstandig cn heeft vermeden, om met de andere raadsleden overleg te plegen, ten einde van geen enkele zijde invloed op zich te laten oefenen. Het is zijn vaste overtui ging. dat het de onafwijsbare pljcht van den raad is, om tot een principieel e be'studee- ring van de waarborgen over te gaan, wel ke de volkenbond voor de bescherming der belangen van de minderheden biedt en om rekening te houden roet de gerechtvaardig de eisrfcen en wenschen van de minderhe den.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1