DÉ EÉMLANDED DIDECTELUR - UITG EVER: J.VALKhOFF Dinsdag 12 Maart 1929 27e Jaargang Mo. 214 DUITENLANDSCH OVERZICHT FELLE HOTELBRAND TREINBOTSING DE TROFBELEN IN AFGHANISTAN MEXICO'S REVOLUTIE GEËINDIGD? Alle ontrouwe 'eiders voor den krijgsraad FINANCIEELE STEUN AAN AANGEVALLEN STATEN VERKLARING VAN DE WINTERKOU In dit nummer: 0e Jubileumsmarsch ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per -1weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland tranco per post per 3 maanden f J.-. Afzonde.Iljke nummers i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN <ner inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids adverteotlSo voor de helft van den prijs. Kleine Ad vertent iêd „KEITJES' bi) vooruitbetaling regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, drieman! plaatsen lBewijsnummer extra 0 05 Een verscherpte strijd om de macht in Frankrijk. De ob- strnctie tegen den Franschen minister-president duurt nop steeds voort. Vrijdag j.l hoeft er in dc Fransche Ka mer voor den zooveelslen keer een ernstige botsing plaats gehad tusschcn de Fransche regeering, aan het hoofd waarvan els eerste minister Poincaré staat, en de lin kerpartijen. De aanleiding tot het conflict was overigens van betrekkelijk onschuldi gen aard. De regeering toch wilde de besprekingen over de artikelen ten gunste van de con gregaties, welke zij des Donderdags had ingediend in den vorm van zelfstandige wetsontwerpen, bespoedigen. Ten behoeve daarvan had zij zich bediend van een zeer dikwijls toegepast middel in het protocol het zij de indiening „vaststellen" van een nog niet uitgebracht rapport der bevoegde commissie. Wanneer men de zaak formeel be schouwt, druischt deze handelwijze in te gen het reglement. Doch dit is niet de eerste maal, dat zooiets geschiedt. In vroe gere gevallen is de Kamer steeds overge gaan tot de orde van den dag. Wanneer de linker partijen ditmaal echter een bui tengewoon heftigen aanval deden op de regeering, dat is de reden daarvan naar de Parijsche correspondent der Vossische Zeitung van gevoelen is niet alleen ge legen in de algemeene zenuwachtigheid et» den toestand van geprikkeldheid, waarin de regeering en het parlement zich al weken lang bevinden, maar bovenal in de voornemens van de oppositie om den strijd tegen het ministerie in den vervolge te voeren met het middel der parlementaire obstructie. Socialisten en radicalen hebben er zich blijkbaar rekenschap van gegeven, dat al hun pogingen, om een meerderheid tegen het kabinet tot stand te brengen, voorloo pig weinig kans op succes bieden, aange zien de radicale linkerpartij er geen twij fel over heeft gelaten, dat zij, zoolang nog geen oplossing is gevonden met betrekking tot het vraagstuk der schadevergoeding, onder geen enkele omstandigheid het tot een regeeringscrisis wil laten komen. Om den val van het kabinet te voorko men, zal zij zelfs do wetten nopen* de congregaties op den koop toe nemen, al zou zij er onder normale omstandigheden stellig tegen hebben gestemd. De oppositie, die het afdoen van dit wetsontwerp tegen geen enkelen prijs wil toelaten, blijft zoo doende geen ander middel over dan de openlijke obstructie. Na haar optreden. Vrijdag j.l., behoeft er niet meer aan getwijfeld te worden, dat zl) vastbesloten is zich voortdurend van de obstructie te bedienen. Zij heeft reeds voor de beraadslaging over de ontwerpen in de commissie een heele reeks van aanvullen de cn amendeerende voorstellen inge diend, met de bespreking waarvan ver scheidene dagen zullen zijn gemoeid. Op deze manier hoopt zij te bereiken, dat de ontwerpen niet meer voor het Paaschreces voor het plenum der Kamer gebracht zul len kunnen worden. Uit bovenvermeld feit en uit reeds eer der te dezer plaatse meegedeelde feiten blijkt ondertusschen overduidelijk, dat du strijd tusschen het ministerie-Poincaré en de linkerpartijen in Frankrijk vormen heeft aangenomen, die in de geschiedenis van het Fransche kabinet zonder voor beeld zijn. HET GRAF VAN TOET-ANK-AMEN. Luxor wordt bericht, dat negentig kisten met voorwerpen van waarde, die in de graftombe van koning Toet-Ank-Amen werden gevonden, onder goed geleide nanr Cairo zullen worden vervoerd. De voorwer pen zijn het resultaat van twee jaren res tauratie-arbeid door den Britschen Egyp toloog Howard Carter. ONLUSTEN IN ONDERWIJS- INSTELLINGEN TE SPANJE. P a r ij s 8 Maart. (II. N.) Volgens een bericht uit Madrid blijkt uit een officieuse nota, dat vanmiddag aan verschillende in richtingen van onderwij'9 onlusten hebben plaats gehad, en slechts op enkele instel lingen het onderwijs een normaal verloop heeft gehad. Uit Madrid wordt d.d. 10 Maart nog aan de Cour. gemeld outoren hebben te Madrid weer studen tenrelletjes plaats gehad, welke tegen de regeering waren gericht. De politie had geen instructies, krachtig tusschenbeide te komen, doch heeft deze inmiddels ont vangen. De regeering is voornemens de nog in he* land woonachtige „onverbeterlijke on ruststokers", naar raming duizend ia gC" tal, oaar elder3 te verbannen of achter slot io grendel te zetten. De scherpe daling in den pesetakoers in de afgeloopen week heeft in oficieele krin gen grooten indruk gemaakt. Alle impor teurs heben groote verliezen gcledem Thans blijkt duidelijk, welk een groote fout de regeering gemaakt heeft, door deri koers niet te stabiliseeren, toen de gelegen heid daarvoor eenige maanden geleden *eer gunstig was. Misplaatste nationale trots, welke er toe dreef, de valuta zoo mo gelijk weer op pari te brengen, is hiervan de oorzaak.- Een aantal personen omgekomen Berlijn, lt Maart, (V.D.). De B. Z. air. Mittag verneemt uit Hongkong, dat het King Edward-hotel aldaar hedenmorgen vroeg door brand vernield is. Het aantal slachtoffers staat nog niet vast, maar het schijnt, dat minstens zeven mcnschen den dood hebben gevonden en wel vijf blan ke mannen, een vrouw en een Chinees. Be halve de brandweer namen ook Britsche matrozen aan het blusschingswerk deel. Londen, 11 Maart, (V.D.). Volgens de laatste berichten is het aantal personen, dat bij den brand in het King F.dward-ho tel te Hongkong om het leven is gekomen, thans „reeds gestegen tot twaalf. De nauwkeurige oorzaak van den brand in hotel „Edward the Seventh", aldus een nader bericht uit Hongkong, is niet be kend, maar, naar men meent begon hij in de conversatiezaal gelijkvloers en kroop langs de hoofdtrap naar boven, waar hij do eerste en tweede verdieping in lichter laaie zette.De ontwaakte bewoners sneld'un naar de brandtrap, tnaar het vuur gre'-p snel om zich heen en sneed spoedig de nooduitgangen af. Een vrouw die van de vierde verdieping naar beneden sprong, was op slag dood haar echtgenoot wordt vermist. Een Amerikaansch zeeman van den kruiser Memphis, die in een laken sprong, opgehouden door brandweerlieden en toeschouwers, sprong ernaast en viel te pletter. Een ander zeeman werd rnet gebroken ruggegraat in hachelijke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Onder de dooden bevindt zich ook esn Franschman. Generaal Tsjan Ming Sji, civiel gouverneur van Kwantoeng, en zijn vrouw sprongen van de tweede verdie ping in een laken maar werden niet ern stig gewond. Zestig koeien gedood. TI a m m. (Westfalen). 10 Maart. (V.D.) Vol gens een bericht van den Westfalischcn Ku- rier is Zondagavond de D-trein No. 40 van Berlijn naar Keulen in Heessen, voor het binnenrijden van het voorstation Hamm, ten gevolge van den dichten mist op een veetrein geloopon, waarvan de laatste wa gon geheel vernield werd; 60 dieren kwa men om, terwijl drie reizigers gewond wer den. De hulptrein uit TIamm was na 20 mi nuten reeds ter plaatse. Kort daarna arri veerden ook de brandweer en geneeskundi ge hulp. De plaats des onheils biedt een ruïneuzen aanblik. De rails zijn verbogen. Het verkeer is voorloopig op deze baan gestremd. Hamm. 11 Maart (V.D.) Nader blijkt, dat de laatste zeven wagens van den vee- trein volkomen zijn vernield. Bovendien kreeg de locomotief van den D-trein lichte beschadigingen. De 60 gedoode dieren zijn runderen. In tegenstelling met het eerste bericht is slechts een passagier licht aan het hoofd verwond. Aman Oellah rukt op. Londen, 11 Maart, (V.D.) De Daily Mail tueldt uit Lahore, dat Aman (Jellah den marsch van Kandahar naar Kaboel is be gonnen. Nadir Khan cn zijn broeder gou den gearresteerd zijn. Iïabib Oellah heeft alle eigendommen van Nadir Khan te Ka boel in beslag laten nemen. Do vroegere hevelhebber van Djellalabad is te Pesja- war aangekomen. Hij heeft het voornemen zich naar Kandahar te begeven, teneinde zich bij Aman Oellah aan te sluiten. Vol gens zijn verzekering zijn alle stammen in Afganistan. ook de Sjinwahri s, bereid zich bij"Aman Oellah aan te sluiten mits deze van vergeldingsmaatregelen afziet. HEVIGE BRAND Berlijn, 11 Maart. (V.D.). Volgens een bericht van de Berlijnsche bladen is in den nacht van Zaterdag up Zondag in Weis- sensee een ernstig brandongeluk gebeurd, waarbij een kind gedood is, terwijl twee personen levensgevaarlijk werden gewond. Een jonge man liet in zijn slaapkamer een brandende cigarette vallen, terwijl hij in sliep. LIij werd ee-st weer wakker, toen het geheeïe huis r^eds in lichterlaaie stond. Met grooe moeite wist hij zich te redden door uit het venster te springen. Hij bleef echler zwaar gewond op straat liggen. De- rook was intusschen door de naden in de daarboven gelegen zolderverdieping ge ll-.nr sliepen twee kinderen, oud 1 en 1!, jaar. Toen de brandweer binnen drong, had de rook de kinderen reeds be dwelmd. Onderweg naar het ziekenhuis overleed het jongste kind. terwij] het oud ste eerst na lange toepassing van kunst matige ademhaling weer tot bewustzijn kon worden gebracht. BLOEDIGE TWIST TUSSCHEN FRANSCHE SOLDATEN Parijs, 10 Mrt. (V. D) Naar uit Rabat gemeld wordt, kwam het Zondagavond in de nabijheid van Casablanca tot ernstige handtastelijkheden tusschen artilleristenen Marokkaansche schutters. Naar het schijnt, is de oorzaak een twist over vrouwen, die ontaardde in een directen veldslag, waarbi) een onderofficier werd gedood en verschei done soldaten gewond werden. Het batail- lon van het schuttersregiment. dat betrok ken is in de handtastelijkheden, Is naar Frankrijk getransporteerd. 105 JAAR OUD. Stuttgart, 9 Maart. (H. N.) De oud ste inwoonster van Wurtemberg. een domi- ne's-weduwe, is vandaag in den ouderdom van 105 jaar overleden. Generaal Aguirre zou zich hebben overgegeven Mexico, 11 Mrt. (V.D.) Hedenmiddag is alhier officieel medegedeeld, dat gene raal Aguirre zich met zijn geheele troepen macht in Juanita, nabij Vera Cruz, heeft ovorgegeven cn ontwapend is. Aguirro's broeder wordt op het oogenblik nog door de regeeringstroepen achtervolgd. Londen, 11 Maart. (H.N.) De toe stand in Mexico is nog steeds zeer verward. Volgens een bericht van de United Press melden zoowel de regeering als de opstan delingen nieuwe successen. De opstandelin gen deelen mede, dat de garnizoenen van den Zuidelijksten staat Mexico zich bij den opstand hebben aangesloten. Verder moet in het Noorden van Mexico een generaal, die tot nu toe aan de regeering trouw was, naar de opstandelingen zijn overgeloopen. In tegenstelling met de optimistische uit lating van den leider der opstandelingen in Nogales, generaal Borguez, spreken ech ter berichten uit andere deelen van Mexico over een langzame, doch zekere, ineenstor ting van de revolutionaire beweging. Gene raal Aguirre, de opperbevelhebber der op standelingen, moet aan president Porlez Gil verlof hebben gevraagd, om Mexico te kunnen verlaten. Gil heeft echter in zijn antwoord onvoorwaardelijke overgave ge- eischt en daaraan toegevoegd, dat alle lei ders van den opstand voor een krijgsraad zullen worden gebracht. In hoeverre dit bericht juist is. kan niet worden nagegaan. Men zou zeggen, dat de generaal, die zich nog in vrijheid bevindt, dit verlof "*hiet noo- dig heeft. Voorts wordt gemeld, dat de regeerings troepen onder Calles, bij Durango de op standelingen hebben verslagen. De hoofd macht der opstandelingen bestond hier uit 2000 Yaqui Indianen. Over de nederlaag der rebellen bij Durango wordt nog gemeld, dat de troepen tegen generaal Urbalejo in op stand zijn gekomen, toen zij vernamen, dat hij niet voor, doch tegen de regeering streed. Urbalejo kon ternauwernood met zijn lijfwacht van 30 man ontkomen. Het gros van de troepen heeft zich bij de re geeringstroepen aangesloten. Vliegtuigen van het Callesleger werpen boven alle be langrijke steunpunten der opstandelingen biljetten af, waarin de strategische positie wordt uiteengezet. Uit New York wordt nog gemeld, dat de vliegtuigfabriek van Long Island dag cn nacht werkt, om een groot aantal vliegtui gen voor de Mexicaansche regeering gereed te maken. Aan het einde van deze week zullen de eerste vliegtuigen gereed zijn, en van het Mitchellvliegterrein naar Mexico vertrekken. Een tweede afdeeling zal een week later volgen. De vliegtuigen zijn uit gerust met machinegeweren en bommen werpers. De Mexicaansche vliegers worden intusschen opgeleid om de vliegtuigen te kunnen bedienen. MOTORBOOT GEZONKEN. F. of no, 10 Maart, (V.D.) Naar uit Mos kou gemeld wordt, is de Russische motor boot Nakarow in de Zwarte Zee in de na bijheid van Susum in een zw are storm ge raakt en gezonken vijf matrozen zijn xer- dronken. BANDITISME IN NEW YORK. Brandkast geplunderd. New York, 11 Maart. (V. D.) In eet- zakenhuis in de 5e Avenue zijn bandieten erin geslaagd een brandkast met dyna miet te openen; 20 000 dollar viel in hun handen. De daders zijn ontkomen. UIT HET IJS BEVRIJD. Warnemunde, 10 Maart (V.D.) De veerbootcn Sthwerin en Mecklenburg, die geruimen tijd door pakijs waren ingesloten, zijn door de Russische ijsbrekers bevrijd en ondanks den sterken mist hedenmiddag te Warnemunde biunengeloopen. Engelands bezwaren Londen, 11 Maart. (V. D.) De diplo rnatieke medewerker van de Daily Tele graph schrijft, dat uit een onderzoek van het ontwerp van een overeenkomst tot fi- nancieele ondersteuning van Volkenbonds staten in geval van oorlog, welk ontwerp door den Raad van den Volkenbond aan de aangesloten staten wordt aanbevolen, blijkt, dat men de bepalingen, die men vnrt Engelsche zijde gevaarlijk en onaanvaard baar achtte, niet heeft losgelaten. De voor naamste bezwaren, die men van Britsche zijde tegen het plan had, zijn de volgend-»: 1. Het Britsche imperium als gctreel wordt volgens het ontwerp verplicht A tot l/3 van de geheele in geval van oorlog op te nemen leerrlng op te brengen. 2. De verplichtingen van het Britsche imperium zullen bijna drie maal zoo groot zijn als die van Frankrijk en Duitschland 3. De verplichtingen van Groot Britannic alleen, zonder de dominions en Indië, zul len ongeveer 15 meer zijn dan die van Frankrijk en Duitschland. 4. Groot-Britannic cn het Britsche im perium zullen in bepaalde gevallen niet alleen verplicht zijn hun aandeel bij te dra gen in de garantie voor de oorlogsleening, maar zullen ook nog een bijzondere garan tie op zich moeten nemen; zij zullen n.l., indien een of andere staat niet aan zijn verplichtingen voldoet, het ontbrekende be drag moeten aanvullen. De medezeggen schap over het gebruik van het geld blijft geheel buiten de Engelsche bevoegdheid, zoodat de mogelijkheid niet zou zijn uitge sloten, dat Engeland de oorlogstoerusting van een toekomstigen tegenstander onder steunt. De golfstroom zou een rol spelen Stockholm, 9 Maart. (II. N.) Vol gens een verklaring van den Zweedschen meteoroloog Sandstrom, die dezen zomer een expeditie naar den rand van den ijs- gordel in de Behrenszee bij Spitsbergen en de arctische centra van den golfstroom zal ondernemen, is de oorzaak van de barre koude, die in de laatste periode over ge heel Europa merkbaar wa's, te zoeken in het feit, dat de golfstroom- verleden jaar buitengewoon warm is geweest. Dr. Sand- ström wijst er op, dat, indien er in Europa een hevige koude heerscht, dit zelfde waar genomen kan worden in westelijk Groen land, terwijl er dan te Thorshavn, de hoofdstad van de Faroe-eilanden, mild weer heerscht. Aan den anderen kant is het, indien het te Thorshavn koud is. in westelijk Groen land en Europa betrekkelijk warm. Door de temperatuur te Upernivik in westelijk Groenland en die van Perm in Rusland ge durende het tijdvak 1900 tot 1910 te verge lijken, heeft men bevonden, dat de tem peraturen in deze beide plaatsen een won derbaarlijke overeenkomst vertoonen. In dien deze temperatuurcurven omgedraaid worden, geven zij precies de temperatuur van TJiorshavn in ditzelfde tijdvak. Dooi deze en andere waarnemingen heeft men bevonden, dat de werking van den golf stroom zich van westelijk Groenland tot Rusland uitstrekt. Men kan den golfstroom vergelijken bij een kom. waarvan het een trum in de Faroe-eilanden en de uiteinden bij westelijk Groenland en in Rusland lig gen. De temperatuur aan de uiteinden is altijd het tegenovergestelde van die in hel centrum. Indien de lucht boven het centrum warm is, stijgt zij als het ware uit een schoor steen op om boven westelijk Groenland cn Europa neer te dalen. Daar deze lucht echter zonder bewolking is, wordt zij aan getrokken door de warmte-uitstraling van de aarde met het gevolg, dat de luchtgor- del kouder cn kouder wordt, wat door den geringen zonneschijn- tijdens den winter niet vergoed kan worden. Is de golfstroom minder warm, dan zal het klimaat van Europa en westelijk Groenland daarente gen betrekkelijk warm zijn. Indien wij ge weten hadden, aldus besluit dr. Sandstrom, dat de golfstroom in den afgeloopen herfst buitengewoon warm was geweest zouden wij hebben kunnen voorspellen, dat de win ter in Europa buitengewoon bar zou zijn. Dergelijke weersvoorspellingen, die zes maanden te voren gemaakt kunnen wor- nen worden, zullen ongetwijfeld van groot belang voor den landbouw en de industrie zijn. HET GEVAAR VAN KRUIEND IJS. Wasserburg, 9 Mrt. (V. D) De bewo ners zien hier met bezorgdheid de gevolgen van het kruien van het ijs tegemoet. De ge weldige Ijsmassa's ontwikkelden zulk een kracht, dat een derde gedeelte van de oude brug werd weggeslagen. Hierdoor is het Oostelijk deel der stad van het centrum en het station afgesneden. Ook voor de restee- rende deelen van de brug bestaat gevaar. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 775.3 te Stornoway. Laagste barometerstand; 741.8 te Jan Mayen. Verwachting tot den avond van 13 Maart: Zwakke tot matige N. tot N. W. wind, mistig tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, aanvankelijk iets zachter. VERKEERSGEBOD. Wilt op den rijweg 't fietsen mijden, Als gij een fietspad kunt berijden. ter gelegenheid van het 40-jarig jubjleum der „Amersfoortsche Muz ekvereeniging". DB TOESTAND VAN DEN KONING. Na vier maanden een korte tijd in de buitenlucht. Londen, 11 Maart (H. N.) De koning van Engeland heeft vandaag voor het eerst sedert vier maanden een korten tijd in de buitenlucht doorgebracht. Hij werd in een rolstoel naar het park van Crnigwell House fe Bognor gereden, en hrncht daar genii- mon tijd door in gezelschap van de Ko ningin en van zijn lijfarts. HET WATER IN DEN RIJN STERK GESTEGEN. Overstrooming in vele streken. Frankfort. 11 Maart. (H.N.) Terwijl het ijs op den Rijn geleidelijk afdrijft zon der overstroomingen te veroorzaken is se dert gisteren het water van de beken en kleine rivieren in Hessen door den dooi van de sneeuw zoo gestegen, dat overstroo mingen niet uitbleven. In vele streken staat het water zoo hoog, dat de fruitboo- men nog slechts mei hun kroon boven het water uitsteken. In enkele plaatsen steeg het water gisteren tot een Y: meter hoog in de huizen. Ook in den Taunus wassen de bergstroomen snel Vanmiddag is de ijs gang op de beneden Neckar begonnen. HET FRANSCHE BEZETTINGSLEGER. Verschillende doodelijko griep gevallen. D r e n, 9 Maart. (V. D.) Gisteravond is maarschalk Detain, opperbevelhebber van het Fransche leger, alhier aangeko men, vergezeld door eenige doktoren, ten einde een onderzoek in te stellen naar de griep epidemie, welke in Trier en in Duren in totaal reeds den dood van 15 Fransche soldaten heeft veroorzaakt. WEDSTRIJD TUSSCHEN MATHIESSEN EN EEN RENPAARD. Kopenhagen, 11 Maart. (V. D.) Te Oslo vond gisteren een wedstrijd plaats tusschen den kampioen-schaatsrijder Os- kor Mathiessen en een der snelste Noor- sche renpaarden. De wedstrijd ging over lO.'ft meter. Aanvankelijk had Mathiessen de leiding, maar kort voor het einde ging het paard hein voorbij en won den wed strijd. Het paard legde de 10~>0 meter af in 1 minuut 37.2 seconden; de tijd van Mathiessen was 1 min. 40.5 sec. GROOTE OPLICHTINGSZAAK TE WIESBADEN. Wiesbaden, 10 Maart. Het op-w baar ministerie te Wiesbaden heeft eeo groote oplichtingsaffaire in handen. De zaak staat in verband met bet faillisse ment van de Rheinlsche Import uDd Iian- delsgesellschaft m. b. H., waarvan de fir manten Bornstein en Grunspan heeten. Laatstgenoemde is voortvluchtig en moet zich in Nederland verborgen houden. De hoogte der verplichtingen beloont nrt»^ veer een milliocn mark. Het aantal credi teuren beloopt ongeveer 250. (Tel.). HET IJS OP DEN RIJN. Op normale wijze tlrijf het a*. Coblenz, 10 Mrt. (V. D.) Gedurende do laatste dagen is het ijs in den Rijn nabij de Loreley in beweging gekomen De hoofd-i<- vierwacht te Coblenz deelt mede, dat het ijs is gebroken van Assmannshausen tot .ct. Goar, zoodat van Niederheimbacht, tot jt Gocr een 80 k «00 meter b»e~de geul i- ont staan. waardoor het ijs op normale »vijze afdrijft. Gedurende den heelcn Zondag was er ijsgang in deze geul. Men rekende, dat het eerste drijfijs Coblenz hedenavond le gen 9 uur zou kunnen bereiken, zoodat het waarschijnlijk niet voor Maandagmorgen to Keulen zal zijn. Patrouilles, die het ijs kun nen laten springen, worden gereed gehou den. Men gelooft echler niet, dat het noo- dig zal zijn in te grijpen, aangezien het af drijvende ijs zeer broos is geworden en den bruggpn waarschijnlijk geen kwaad meer zal kunnen doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1