DÉ EEMLANDEU BUITENLAND. EEN ..KEITJES-HISTORIE VAN PIETER VICTORIE DIDECTEUR - UITGEVER: J.VALKHOff Woensdag 13 Maart 1929 27e Jaargang No. 215 SUiTENLANDSCH OVERZICHT TROTZKI'S VERBLIJF GROOTE BRAND IN BIRMA Moeilijk blusschingswerk HOOG WATER IN DUITSCHLAND DE REBELLIE IN MEXICO GENERAAL AGUIRRE GEDOOD Wapensmokkelaars aangehouden SCHEEPSRAMP OP DE ENGELSCHE KUST 42 personen vermist ABONNEMENTSPRIJS 1X1 3 "aot Amersfoort fi.10. per m.ud f 0.7S pei wetk (met gratia verzekering tegeo ongelukken) f 0.1-71/» Binnenland franco per post per l oeandes f3.-» Afzonderlijke nummer» r" 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 515 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIES van l"4 regels t I 05 met tnbcgnp vat» een bewijsnummer c'ke regel mee» f0 25 Liefdadlghcids-ndvertentiëp woo» d» helft van deo prijs. Kleine Advertentiëo _KEIT|ES' bij vooruitbetaling S*«egels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extr» 0 05 De Washingtonsche Conventie Inzake oen werkdag van acht usen. Engeland wenscht herzientagen. Belangrijke besprekingen in den raad van beheer van het internationale arbeidsbureau. De bijeenkomst te Genève van den raad v^n beheer van het internationale arbeids bureau ontleent ditmaal vooral zijn betee- kenis aan het. feit, dat van Engelsche re- geeringszljde wordt aangedrongen om de internationale arbeidsovereenkomst aan een ferme revisie te onderwerpen. Zooals wij reeds hebben gemeld, heeft de Britsche minister van arbeid, Steel Maitland, giste ren uiteengezet, nadat Engeland al een jaar of nogen met de ratificatie heeft getreu zeld, dat van een Britscho bekrachtiging alleen sprake kan zijn, wanneer rekening wordt gehouden met den Engelschen wensch inzake bepaalde herzieningen. Ver schillende clausules, zoo wordt in Engel sche regeeringskringen betoogd, kunnen al lerlei moeilijkheden scheppen, daar zij vat baar zijn voor zeer uiteenloopende inter pretatie. Steel Maitland's bezwaren, die door den Engelschen minister zelf meer als aanvullingen dan als veranderingen wer den voorgesteld, werden eveneens gedeeld door de Duitsche werkgevers, doch overi gens vonden de Engelsche voorstellen over het algemeen geen gusntlg onthaal. Niet alleen droegen zij geenszins de goed keuring weg van den Engelschen arbeiders- vertegenwoordiger, die de Britsche regee- ringsvoorstellen beschouwde als een poging om. ten koste van de arbeiders, al te zeer rekening te houden met de verlangens der patroons, noch van den Franschen vakyer- eenigingsleider Jouhaux, die de conventie van Washington een minimum voor de ar beiders achtte, maar ook Steel Maitland's Fransche en Duitsche ambtgenooten. Lou- cheur en VVissell. konden zich niet bij het standpunt der Engelsche regeering aan sluiten. Wat laatstgenoemden minister betreft, deze liet uitkomen, dat Duitschland voor stander is eener strenge toepassing der Washingtonsche conventie en wel derwijze, dat overal ter wereld een eendere interpre tatie der bepalingen plaats vindt. Hij wees er verder op. dat over Engelands bezwaren reed9 in 1920 op een bijeenkomst te Londen uitvoerig is beraadslaagd en dat men bij deze gelegenheid vrijwel tot een eensge zinde opvatting kwam. Op grond van deze uniforme vertolking der clausules, aldus de strekking van WissèU's betoog, is feitelijk onverwijlde ratificatie plicht. De Duitsche minister deed dan ook aan de hand de conventie in haar tegenwoordige vorm te bekrachtigen en naderhand, al naar de praktijk dit wenschelijk maakt, enkele wij zigingen aan te brengen. Teneinde de gevaren te verhinderen voor de algemeene ratificatie, voortvloeiend uit verwerping der Engelsche voorstellen, die herziening beoogen, stelde Wissell voor de Londensche interpretaties hetzij te belicha men in een aanvullende conventie, hetzij ze op te nemen in de oorspronkelijke ar beidsovereenkomst zelf. Ook Loucheur bepleitte opneming van het Londensche protocol in de Washington sche conventie, wanneer dit bevorderlijk mocht zijn voor de ratificatie door Enge land. Men ziet dus, dat de Engelsche re geering door het samengaan der Fransche en Duitsche regeering in een moeilijk par ket is geraakt, want de Britsche herzie- nngsvoorstellen hebben in het «geheel geen kans meer, om aanvaard te worden, daar niet alleen de arbeidersgroep er in haer geheel ten zeerste tegen is gekant, doch ook de meerderheid der regeeringsgedele- geerden nlet3 moet hebben van hetgeen de regeering te Londen, vertegenwoordigd door Steel Maitland, aan de hand doet. Arme minister f Door aanvaarding der re- visie-voorstellen haalt hij zich de veront waardiging op den hals der Britsche pa troons; verwerping daarentegen zou den mallen toestand in het leven roepen, dat de Londensche interpretatie, door Steel Maitland in 1926 zelf aanvaard, van Brit sche zijde feitelijk zou worden geannuleerd. En van niet gering gewicht is ook de wijze, waarop de Engelsche arbeiders zouden rea- geeren, wanneer de Britsche regeering ten slotte niet te vinden zou zijn voor het Duitsch-Fransche vergelijk. De verkiezingen staan voor de deur en de Britsche hals starrigheid op het stuk van de ratificatie der Wa9liingtonsche conventie zou den con servatieven heel wat stemmen kunnen kos ten. Zal deze overweging tenslotte Steel Maitland tot toegevendheid nopen kwamen de beide inbrekers in den kelder, waar zij werden gearresteerd. In hun zak ken vond men geladen revolvers. De inbre kers moeten den geheelen nacht gewerkt hebben, daar behoudens de brandkost, alle schrijftafels opengebroken waren en ook alle deuren in het gebouw, die toegang gaven tot de andere kantoren, geforceerd waren. Mag hij zich irt Turkije vestigen? Het te Constantinopel gevestigde bureau van de Associated Press verneemt van niet- officieele zijde, dat de Turksche regeering bereid is Trotzki verlof te geven zich duur zaam in Turkije op te houden, voor hét ge val andere landen weigeren hem tóo te laten. De balling wil naar Wies- baden. Constantinopel. 12 Mrt. (WD.) In den laatsten tijd Is de gezondheid van Trotzki slechter geworden De doktoren heb ben hem dringend aangeraden Constant! nopel te vei laten. Tot dusverre heeft Trotzki nog geen vorzoek om toelating ge richt tot de TsjechoSlowakische regeering. daar hij nog wacht op een toestemming van do Duitsche rijksregeering voor een kuur van drie maanden in Wiesbaden. Petroleurrninstatlaties vernield Londen, 12 Maart. (V.D.) Uit Rangoon wordt gemeld, dat op de petroleumonderne- mlng Yenangyaung van de Burmah Oil Company een groote brand is uitgebroken. Do schade aan de installaties m zeer groot Door den 'grooten gasdruk op de bronnen blijven deze spulten en vreest men, dat men het vuur niet zal kunnen blusschen, hoewel zevenhonderd arbeiders aan het blus- schingswerk deelnemen. Vier personen zijn zwaar gewond en een groot aantal arbei ders liep lichte verwondingen op. Vier boortorens werden geheel verniêld. INBREKERS BETRAPT. Praag, 11 Maart. (V.D.) Twee uit Wee- nen gekomen inbrekers waren in de nacht van Zaterdag op Zondag door den kelder in de kantoren van de Legiobank binnen gedrongen. Tegen 3 uur in den nacht hoorde een politie-agent uit den kelder verdachte geluiden. Hij riep versterking, waarna alle Ingangen afgezet werden. In den kelder vonden zij in de zoldering een groot gat, dat de inbrekers gemaakt hadden om daar door In de kantoren van de bank te komen. Door dit gat zagen de politiebeambten twee mannen, die bëztg waren een brandkast te openen. Eerst na herhaalde aanmaningen en de mededeel in g, dat vluchten uitgesloten .was, daar alle ingangen waren afgezet, Gevolg van dooi en ijsgang Mannheim, 12 Maart (V. D.). Door den in den loop van Maandag plotseling inge treden ijsgang op den Neckar is de rivier meer dan 2 M. gestegen. De oevers werden echter slecht6 op enkele plaatsen over stroomd. Iets ernstiger ziet het er echter in Rheinhessen uit. Ten gevolge \an het smelten van de sneeuw zijn de beken daar dermate gestegen, dat zij buiten hun oe vers traden en akker3 en velden onder wa ter zetten. De waterspiegel is daarbij op sommige plaatsen zoo hoog, dat iD de die per gelegen boomgaarden alleen nog de kruinen der boomen boven het water uit steken. In het dorp Kettenheim in de na bijheid van Alzey is door hef water alle verkeer gestremd. Ook in eenige dorpen in de omgeving van Worms drong het water door en zette vele kelders onder. Op vele plaatsen moester politie en brandweer de behulpzame hand bieden. H a 11 e a. d. Saaie, 12 Maart (V. D.). Uit alle deelen van de provincie Saksen komen berichten over overstroomingen ten gevolge van de geweldige hoeveelheden smeltwater. In talrijke steden staan heele stratencomplexen onder water. In den Harz verhinderen nachtvorsten voorloopig nog een snel wegsmelten van de sneeuwmas sa's. Desondanks is de Helme bij Sundhau- sen gestegen met 20 c.M. per uur. Op de velden staat het water op veie plaatsen zoo hoog, dat de landwegen en zelfs de spoor dijk overstroomd zijn. Zoo op de lijnen Stassfurth Naunsdorf en Eilenburg— Pretzsch, HalleHettstedt. In de Duitsche Hydrier-fabrieken In Rosslnu vloog een magazijn met 8000 K G. natrium in de lucht dat ten gevolde van verbinding met het binnendringend smeltwater ontbrand was. RUSSISCHE IJSBREKERS AAN HET WERK. Twee Duitsche schepen in veilige haven. Berlijn, 11 Maart (H.N.) De Russische IJsbrekers hebben de stoomschepen Goe- taelf en Luleaelf. die in de Mecklenburg- sche bocht in het ijs vastzaten', geborgen en zijn met deze schepen thans onderweg naar Warnuemunde. Vervolgens zullen de IJsbre kers ten spoedigste naar. Kiel gaan, om het Noord-Oostzee kanaal open te breken. Zij worden echter niet voor Dinsdag te Kiel verwacht. -i. VERSJES VAN G. GROEGOE PLAATJES VAN JAN LUTZ Gelokt door het „Moctf Amersfoort" van 't wakk're V. V. V., Zocht Piet in z'n "vacantktijd in onze Stad een stee. Een „Keltje" in'het „Dagblad" bleek hem extra productief; Van elk pension in Amer&foort kreeg hij zoowaar een brief. Een- keus gedaan, 't pension was goed. Het heeft hem nooit berouwd. De dochter van zijn hospita, bevallig, ongetrouwd, Bèzweek voor Pieters smachtend hart en zwoer hem eeuw'gen trouw. En 't „Keitje" bracht Piet 'n goed pension en bovendien een vrouw. d'Ervaring die maakt het voor ieder tot les, Een „KEITJE" in 't „DAGBLAD" heeft altijd succes DRIEMAAL PLAATSEN VOOR ÉÉN GULDEN A.s. Woensdag voortzetting De' regeering aan de winnende hand Londen, 12 Maart (V.D.) Blijkens de berichten uit Mexico staat het thans vast, dat de troepen van generaal Calles de op standelingen onder generaal Urbalejo ver slagen hebben of op de vlucht gedreven, maar er gaan nog allerlei tegenstrijdige geruchten over het lot van generaal Ur balejo, van wien men niet weet, of hij ge vlucht is of in handen van Calles geval len. Calles'heeft zijn hoofdkwartier opge slagen te Canitas en is voornemens binnen 24 Uur de opstandelingen bij Torreon op nieuw aan te vallen. In regeeringskringen is nien ervan overtuigd, dat hiermee de weerstand der opstandelingen in het Noor den voor goed gebroken is. In sommige kringen hoopt men zelfs, dat deze strijd niet noodig zal zijn en dat de voorberei dingen voldoende zuilenrijn om de rebel len tot rede te brengen." In tegenstelling tot deze berichten wordt uit andere bron gemeld, dat de beweging, zonder bepaalde successen te boeken, zich toch steeds uit breidt. Generaal Estrado, een der beste strategen van Mexico, zou te Nogales zijn aangekomen om het commando over de troepen der opstandelingen op zich te ne men. Bezittingen van de rel ellen in New-York, 12 Maart (H. N.) Naar uit El Paso wordt gemeld, heeft de Ame- rlkaaii8Che grenswacht Maandagnacht een poging verijdeld om groote hoeveelheden wapenen en munitie, die klaarblijkelijk voor de opstandelingen bestemd waren, over de grens te smokkelen. Het kwam tot een gevecht tusschen de grenswacht en de smokkelaars, waarbij twee soldaten van de grenswacht gewond werden. Het Araeri- kaansche departement van oorlog heeft een afdeêlfng ruiterij naar Naco in den staat Arizona gezonden om de grenswacht te versterken. Een schijnbeweging. Uit Mexico-- wordt gemeld, dat een gene raal, die zich bij de opstandelingen had aangesloten en een afdeebng Sonora- Indianen naar Torreon zou leiden om de opstandelingen daar te versterken, de stad Sonora, die door opstandelingen was be zet, zonder strijd voor de federale regee- ring in bezit heeft genomen. De generaal verklaarde, dat hij zich slechts schijnbaar bij de revolutionnaire beweging had aange sloten, maar in werkelijkheid de federale regeering trouw was gebleven. Generaal Agulrre gesnenvold? Naar de avondbladen uit Mexico melden, hebben de federale troepen de rest van het leger van Aguirre gevangen genomen. Ter wijl generaal Aguirre zelf sneuvelde is zijn broeder Simon gevangen genomen. Hij zal voor een krijgsraad worden gebracht. De opstand in het Zuiden wordt thans als on derdrukt beschouwd. Volgens een bericht van de Associated Press uit Mexico heeft de voorhoede van het leger van Calles de stad Camacho be reikt. De marsch van Camacho naar Tor reon zal veel moeilijkheden opleveren, daar tusschen beide plaatsen een woestijn ligt, waar geen water te krijgen is, terwijl, naar de opstandelingen melden, alle spoor wegbruggen, die zich tusschen Camacho en Torreon bevinden, vernield zijn. Uit Monterey wordt gemeld, dat generaal Almazan met 10.000 man tegen Saltillo op rukt om de opstandelingen, die daar staan, naar Torreon terug te drijven. In den staat Sinaloa trekt de leider der opstandelingen. Iturbe, met een krijgsmacht van 5000 man tegen Mazatlan op, dat door een gar nizoen van 2000 man federale troepen is bezet. De Mexicaansche regeering maakt bekend, dat zij de particuliere eigendom men van do leiders der opstandelingen welke zich In de stad Mexico bevinden en een waarde van vele honderdduizenden dollars vertegenwoordigen, in beslag heeft genomen en in het openbaar zal laten ver- koopen om een deel der kosten te dekken, welke de onderdrukking van den opstand veroorzaakt VERKEERSSTAGNATIES IN DENEMARKEN. Door de hevige sneeuw- stormen. Berlijn, 11 Maart (H.N.) Uit Riga wordt gemeld, dat door de sneeuwstormen van de laatste dagen belangrijke verkeersstagnaties zijn veroorzaakt. De treinen hebben groote vertraging, terwijl het autobusverkeer ge heel tot stilstand is gedoemd. Op het traject Riga-Mitea zijn drie autobussen en twee vrachtauto s in de sneeuw blijven steken. De sneeuw reikt tot de vensters van de- auto's. De stad Goldingen is geheel ingesneeuwd, en van de buitenwereld afgesneden. Noch te voet, noch per slee is het verkeer moge lijk. Op sommige plaatsen ligt de sneeuw twee meter hoog. HET WEER VAN MORGEN Hoogste barometerstand: 776.7 te Shields. Laagste barometerstand: 746.S te Ha pa ran da. Verwachting tot den avond van 11 Maart; Zwakke tot matige N.O. tot N.W wind, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Het s. s. Lunesdale na een aanvaring gezonken L o n d e n, 12 Maart. (V. D.) Het stoom schip „Lunesdale", uit Londen, is heden morgen tengevolge van den mist bij do kust van Northumberland in aanvaring gekomen met het Schotsche stoomschip „Mei rose". Do „Lunesdale" is gezonken en men vreest, dat 12 leden dor bemanning ver dronken zijn. De „MelroseY kon drie man nen opnemen, doch moest haar reis onver richter zake voortzetten, toen het schip van de overigen geen spoor kon ontdekken. Ook een zeilschip na aanvaring gezonken. Rome, 12 Maart (H. N.) 'Het s.s. Helun, dat to Triest thulsbehoort, heeft Zaterdag, naar thans eerst bekend wordt, het zeilschip Monte C.rappe, dat van Ra venna naar Triest onderweg was, aange varen. De- Mnn.té Grappa zonk terstond. Van de opvarenden zijn er drie verdron ken, on twee'gered. DE BELGISCHE SENAAT KEURT HET KELLOGGPACT GOED. Onder groot enthousiasme. Brussel, 12 Mrt. (V.D.) De Belgische Senaat heeft met algemeene stemmen der 108 aanwezigen het Kelloggpact goedge keurd, hetgeen met groot enthousiasme ge paard ging. Tegen het gebruik hield do voorzitter Magnette een toespraak, waarin hij de verdiensten van het pact en zijn bei de geestelijke vaders, Briand en Kellog, in het licht stelde. DE ACHTURENCONVENTIE. Het Engelsche wijzigings voorstel verworpen, Genève, 12 Mrt. (V.D.) Aan het Mot der beraadslagingen over de achturencon- ventie van Washington werden alle voor stellen, waaronder speciaal genoemd die nen te worden die van den minister van arbeid van Engeland, Sir Arthur Steel Maitland, en van den Poolschen regeerings- afgevaardigde Sokal, door den Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbu reau verworpen. Tegen stemden steeds de arbeidersgedelegeerden, terwijl de afge- GEESTELIJKE DOODGESCHOTEN. Volgens een bericht uit Kanton (Ohio) schoot na de mis een vrouw vijf keeren op vader Joseph Ricardi, die in het zieken huis overleed. Hij zeide, dat de vrouw er over klaagde, dat haar vijfjarig dochtertje op school werd mishandeld, vaardigden der werkgevers bij de laatste «temming blanco stemden: ook de regee- nngsafgevaardigden van Italië en België stemden tegen een eventueele herziening van de conventie. Hiermede 'is het Engel sche voorstel tot wijziging van de achturen- conventie van de baan. DE STUDENTENRELLETJES TE MADRID. Madrid. 12 Mrt. (V.D.) In den loop van den dag hebben de studentenonlusteu zich verscherpt; in de omgeving van het ge bouw van den premier kwam het tot een botsing met de poli-tie, bij welke gelegen heid de politie van de wapenen ge -buik moest maken. Eén student werd zwaar, en vele anderen licht gewond. In andere stads- deelen joeg de politie met getrokken sabel de studenten op. DE NOORSCHE KROONPRINS TE STOCKHOLM. Stockholm, 12 Mrt. (V.D.) Kroon- prins Olaf van Noorwegen is heden in vroegte te Stockholm aangekomen, waar hij door de Zweedsche koninklijke familie hartelijk, werd verwelkomd. Stockholm is geheel in vlaggetooi. Als inleidingtot de eigenlijke huwelijksplechtigheid zal een groot jaantp.l feeslelijkheden plaats vinden. Hedenavondwordt in het slot te Stock- hol ni een groot bal gegeven door den kroon prins en de kroonprinses.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1