F\DUIM BURGER CEMENT. MANSION POLISH F* L.A.A.va«HANER5VELD DE EEMLANDEü GARAGE MOLENAAR Te!ef. nos. 1210-1211-1212 FIAT CITROëN BUICK LA SALLE EN CADILLAC. LUXE AUTOVERHUUR xeekkalme f% P. E. Riniel DIDECTEUR-UITGEVER: J.VALKhOfï Zaterdag 16 Maart 1929 27e Jaargang No. 218 Maandag, 13 Maart ARNHEMSCHEWEG 26 SEIZOEN OPENING DAMES MODEZAAK FANTASIE A. N. HINDRIKS Handel in Bouwmaterialen STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE IVfet 3UITENLANDSGH OVERZICHT GEVAAR VOOR OVERSTROOMINGEN [OPU [BEL] HET HOOGE WATER IN AMERIKA Voorzorgsmaatregelen NOODLOTTIGE BRAND IN 'N SCHOENFABRIEK ABONNEMENTSPRIJS W 5 voor Amtrsfoort 12.10. pet m««nd f 0.75. po weck (mei gratie verzekering tegen ongelnkken) f 0.171/* Btnoeolsod franco pet post per 3 maanden f 3*-. Afzonderlijke nommer» 0.05# POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 919 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENDEN vra«begrip v» ta> Mnmie», ejJee rege| fo.25. Ltefdedlghetda-edvertetitiê» voor de helft van den prtje. Klein* Advertentlén „KEITIES" bi) vooruitbetaltnp 1—5 ««ge! 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t I.— Bewijsnummer extra 005 door U. G. CA NN EG IET ER. „Ilij is een braaf mensch, maar hij be schikt o\er geen fantasie!" verklaarde mij onlangs iemand, toen wij het over een we- derzijdschen kennis hadden. Gebrek aan fantasie behoort niet tot de gebreken waarom men iemand veroordeelt, maar tot gebreken waarom men iemand beklaagt. Want dit gebrek laat een leemte in den levensrijkdom, waaruit menschcn met fantasie kosteloos schatten putten, wel ke hun eigen bestaan en dat hunner omge ving veraangenamen. Schijnbaar geestdoo- dende arbeid wordt met een weinig fantasie tot een vreugde; leege en onnutte uren vult fantasie met kleurige en vruchtbare gedach ten. Fantasie moge geen levensnoodzakelijk- heid zijn, een veredeling en vergemakkelij king van 't leven beteekent zij immer. Daarom is het zoo jammer, dat zoovele menschep deze ga\e verwaarloozen. Onbe wust roeien sommigen opzettelijk deze wil de plant uit, omdat zij met haar weelderige bloemen vaak schade doet aan de nuttige gewassen des levens. Cn inderdaad kunnen deze grillige planten den akker zoo over woekeren, dat de eetbare en verkoopbare waai* schade lijdt. Dan is het voor den ver- standigen tuinman de taak, aan het wieden, althans aan het snoeien te gaan. Fantasie mag slechts in verloren hoekjes een be scheiden plaats innemen. Maar daar late men deze orn haar geur en kleur weldadige plant dan ook zich ten volle ontplooien. Maar zells wie gewend is, de dingen uit sluitend uit het oogpunt van het nut te be- oordeelen, kan de fantasie ook uit deze hoofde leercn waardeeren. Er zijn functies, wélke men zonder haar regelende drijf kracht niet kan verrichten. Wat zou de kunstenaar zonder fantasie van zijn arbeid terechtbrengen! De fantasie is de schepper van het momuraentale bouw werk en van het minutieus geslepen bril- .iantje; van uw lie\elingsrauziekstuk, uw lievelingsroman en van het liévêlïngssnuis- terijtje op uw buffet. Zij doet den bloemist zijn boeket schikken, de modiste haar cos- tuum ontwerpen, den meubelmaker smaak én gezelligheid brengen binnen uw woning. ,.Manr',V-W.crpt een lezeres" legen, ,.wnt heeft een huisvrouw hij haar werktuigelijke dagtaak 'aan fantasie? Bij het koken en op- dlsschèn van het maal, bij het schoonhou den van de vertrekken, bij het' verstellen van kleercn of het inkoopen van levcrisbe noodigdheden staat de fantasie de praktijk in den weg!'* Gij hebt ongelijk, lezers! .Tuist een huis vrouw kan fantasie niet ontberen. Hoeveel gezinnen zouden beter en gelukkiger leven, wanneer de, huisvrouw deze gave als het allerkostbaarste van haar bezit verzorgde en onderhield! Het is waar,'er is slechts weinig noodig. om in 't leven te blijven. Voeding, kleeding, woning volstaan. In onzen tijd van levens vereenvoudiging streeft men naar bezuini ging en-gemak, volkomen terecht! Maar men ziet wel eens over het hoofd, dat het noodzakelijke niet voldoende is om geluk kig te maken. Zonder veel extra kosten en Bonder veel extra moeite kan de met fanta- iie begenadigde huisvrouw de voeding feestmaal, de kleeding feestgewaad, de wo ning feestzaal doen zijn. Met een klein toetsje hier en een klein to.evoegseltje daar herschept zij saaiheid tot stemming, verveling tot sfeer. Overbodig- heidjes van niets brengen een bizonderen toon in d« alledaagschheid, zoodat men rich aan den dagelijkschen maaltijd in de gewone huiskamer telkens weer nieuw voelt en frisch. Wee, wanneer de verrassing wijkt uit het leven, en de sleur haar doodend grauw laken werpt over het menschenbe- •taan! Eeker, alleen de kunst vergt fantasie. Maar is zelfs het gewone huishouden ten slotte geen kunst? Zoo het dit niet is, dient men het er toe te verheffen. Het is geen kunst, eiken dag weer het zelfde eentonige menu uit den treure te her halen. Maar tot een opwekkende, geest en gemoed prikkelende kunst wordt de voor bereiding van 't maal door het onafgebro ken zoeken naar afwisseling, door 't ne men van nieuwe proeven, door 't combinee ren van onbekende met bekende gerechten. De huisvrouw met fantasie is de kunste nares, die haar publiek eiken dag weer ver steld doet staan door den rijkdom van haar vernuft. Honger maakt rauwe boonen zoet, maar afwisseling van spijs doet eten. En het eten, dat in vreugde genoten wordt, voedt het best. Zelfs het gewoonste en nederigste werk stempelt fantasie tot een kunstwerk. Wie gemakshalve dezen bezielenden factor ver waarloost, vernielt roekeloos zijn geluk. (Nadruk verboden). Groote Koppel 11 - Tel. 1135 ,,Ik zal nooit in Uw spiegel kunnen zien of mijn hoed recht staat." „Mijn beste mevrouw Schild pad, kiik toch in de Toilet tafel.' Mansion Polish maakt alles glanzend als een spiegel." is het zoo gemakkelijk Vloeren en Meubelen in perfecten staat te houden. Met weinig moeite geeft het een prachtigen diepen glans, die kleur en nerven van het hout des te fraaier doet uitkomen. Voor Ebbenhout, Donker Eiken en alle andere donkere hout soorten gebruike men Donkere Mansion Polish. Overal verkrijgbaar in gr oote en kleine soorten. N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS, ROTTERDAM. De FranschItaliaansclie legem stellingen. Een poging toi het hervatten d8r onderhandelingen. Ofschoon het onjuist zou zijn te bewe ren, dat er tusschen Dome cn Parijs de laatste tijden een gespannen verhouding bestaat, nochtans kan evenmin worden be weerd, dat die relaties werden gekenmerkt door innigheid cn hartelijkheid. Zal daarin nu eerlang een verandering komen Er zijn teekenen, die daarop schij nen te wijzen. De Fransche minister voor de luchtvaart heeft een reis ondernomen naar Italië en aan het kabinet-Poincaré omtrent de uitkomsten daarvan een uit voerig verslag uitgebracht. De reis van den minister is geenszins vruchteloos geweest, daar er tusschen Italië en Frankrijk een overeenkomst inzake de luchtvaart is on derteekend, waarvan de geldigheid vijf ja ren zal duren en die automatisch zal wor den verlengd, wanneer blijkt, dat geen wijzigingen noodzakelijk zijn. De Fransch Italiaansche besprekingen hebben al geruimen tijd geen voortgang gehad. Het sluiten, van het accoord op luchtvaartgebied wordt nu van verschillen de zijden uitgelegd als een hervatting der onderhandelingen, die op het doode punt waren gekomen. Beaumarchais was wel als Fransch gezant naar Rome gestuurd en zijn doel was onder meer het geheele com plex der politieke vraagstukken, die Itiuië en Frankrijk betreffen, te onderzoekon maar de besprekingen schoten niet op. Tot overmaat van ramp werd nog het Engelsrh Fransche vergelijk op vlootgebied onthuld en dit beteekende de stopzetting der onder handelingen. De hervatting daarvan werd bovendien bemoeilijkt, omdat de Italiaansche regee ring de handen vol had in verband met de besprekingen, die met het Vaticaan werden gevoerd over de regeling van de Romeinsche kwestie. Dit verklaart ook, dat de nota. die het Fransche departement van builcnlandsche zaken een maand of drie geleden naar Rome zond cn waarin aan de hand werd gedaan opnieuw besprekingen te voeren, tot dusver onbeantwoord bleef. Uit een Parijsche correspondentie, die wij in de Frankfurter Zeitung tegenkomen, blijkt nu, dat de Fransche minister voor de luchtvaart tijdens zijn verblijf in Italië de zekerheid heeft verkregen, dat de Ita liaansche regeering binnen afzienbaren tijd door een uitvoerige beantwoording der bovenbedoelde nota het hare ertoe wil bij dragen, opdat de onderhandelingen weer voortgang vinden. Optimisten houden er rekening mee, dat tusschen Rome en Parijs verschillende overeenkomsten zullen wor den gesloten, waarvan het doel is bepaalde moeilijkheden uit den weg te ruimen, die tot dusver een beletsel vormden voor aan gename betrekkingen tusschen beide staten. In de allereerste plants zal waarschijn lijk het vraagstuk worden nagegaan, bon de staatsrechtelijke positie der Italiaansche kolonisten in Tunis zal zijn. Daarna zal vermoedelijk de van Italiaansche zijde ver langde Lybische grensregeling behandeld worden. Aan dit laatste vraagstuk zitten nog steeds ernstige moeilijkheden vast, daar de- Italianen zeer verstrekkende eischen stel len o.a wenschen zij een verbinding tot stand te zien gebracht met het Tsaad-meer. Wat de Italiaansche kolonisten in Tunis betreft, neemt men aan, dat de Fransche regeering de Italiaansche zal aanbieden, dat deze kolonisten wel-is-waar overeen komstig de Italiaansche wenschen hun oor spronkelijke staatsburgerschap kunnen Lo houden, maar dat do nakomelingen na drie generaties Franschen worden. Dat zijn de beide punten, waarmee men in de besprekingen over de talrijke neteügo Fransch Italiaansche vraagstukken weer schot hgopt te brengen. Duizenden menschen bedreigd N e w-Y ork, 15 Maart. (II.N.) De gou verneur van den staat Alabama heeft per radio een dringenden oproep „aan allen" gericht, om deel te nemen aan het red dingswerk voor het stadje Elba, een plaats je van 4000 inwoners in het 2Uiden van Alabama, dat tengevolge van de plotse ling opkomende overstroomingen in groot gevaar verkeert. De gouverneur verklaart dat, indien niet terstond hulp wordt ge bracht, alle inwoners van het stadje bin nen enkele uren het leven verloren zullen hebben. Op sommige plaatsen staat het water reeds 5 meter hoog. Op een tweede verdieping van het schoolgebouw zijn 350 kinderen door het water ingesloten. Ook uit Kentucky wordt een snelle was der rivieren gemeld. Op sommige plaatsen stijgt het water een voet per uur. In de stad Burlington in Iowa ontstond een pa niek, toen het gerucht zich verspreidde, dat een stuwdam in de buurt van deze stad bezweken was. De bevolking vluchtte uit de stad. Bij een nader onderzoek bleek, dat de dam enkele zwakke punten had, doordien ratten daar huis hadden gehou den. De zwakke plekken konden echter door het aanvullen van zandzakken wor den cedicht. DORP DOOR BRAND BEDREIGD. Parijs, 15 Maart. (H.N.) Uit Locarno wordt gemeld, dat sedert Woensdagmiddag in de bosschen op de bergen ten noorden van dé stad een hevige brand, woedt, waar door het dorp Orselina wordt bedreigd. OP:] |f1Aj WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 776.6 te Berlijn. Laagste barometerstand 7.46.3 te In Yo. Verwachting tot den avond van 17 Maart. licht tot half bewolkt droog weer. Zwakke tot matige O. tot Z. wind wellicht nachtvorst zachter over dag. VERKEERSGEBODe De rijweg vrij I Was dit maar waar. Dan liep een ieder op 't trottoir Reeds ernstige schade aangericht Het hooge water in Alabama en Georgia veroorzaakte twee spoorwegongelukken, de overstrooming van vier steden en een alge- meene ontwrichting van hot.verkeer. De be volking is gewaarschuwd, dat de regen nog 24 uur zal aanhouden. Er zijn ingenieurs naar de Mississippi ge zonden voor het controleeren der dijken en het opsporen van zwakke plekken. De Black-Warrior-rlvier is bij Tuscalopsa in Alabama 9 M. gewassen. Duizenden H.A. land zijn overstroomd; in de straten van Tuscaloosa staat het water een voet hoog. Voor Kleeding naar Maai Vraagt stalencollectie Tel. S82 Vraagt het Uw Vrienden en Kennissen Tien arbeiders omgekomen Te Montevideo zijn bij een brand in het centrum der stad tien arbeiders van een schoenfabriek tot onherbenbaar wordens toe verbrand, waar de brandweerlieden hen niet konden bereiken. GEREGELDE LUCHTDIENST ENGELANDKAAPSTAD. De daar der reis Is twaalf dagen* Londen, li Maart. (H. N.) Tusschen Engeland en Zuid-Afrika zal een geregelde luchtdienst worden geopend. De minister voor de luchtvaart deelde vandaag in het lagerhuis mede, dat de onderhandelingen daarover thans geëindigd zijn. De vlucht van Londen naar Kaapstad zal twaalf dagen duren. ZUID-AFRIK A'S HANDELSVERDRAG MET DUITSCHLAND. Nieuwe uitspraak van den Senaat De Senaat van Zuid-Afrika heeft gisteren een motie goedgekeurd, waarin gezegd wordt, dat, gezien het feit, dat het handels verdrag met Duitschland niet door beide Kamers is goedgekeurd, het niet goedge keurd is door de bevoegde wetgevende macht. De motie, ingediend door senator Malan, werd met 18 tegen 15 stemmen aangeno men. Malan wees er bij de toelichting zijner motie op, dat het op grond van het verdrag voor de unie niet mogelijk zou zijn anti dumping-rechten te heffen op Duitsche goe deren. Senator Langenhoven keerde zich tegeh de motie en noemde haar een juridisch ad vies, waarvan de aanneming niet in over eenstemming was te brengen net de waar digheid van den Senaat

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1