Ariël DÉ ËEliLANDEü Rudge-Whiiworth Mie. Bovée Nic. Bovée Hsrley Davidson Mac. Bovée m F. N. model Sahara Donderdag 23 Maart 1929 27e Jaargang No. 223 vara af f 540. NIC. 6UITENLANDSCH OVERZICHT FOCH'S BEGRAFENIS NORTON Motorrijwielen Schitterend troepen défilé DE MOORD OP DEN GRAAF Het gevolg van een ongeluk? vanaf f 535. S3 vanaf f 695. DE GRAF ZEPPELIN vanaf f 420. Mbc. Bovée AMER ABONNEMENTSPRIJS maaodeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per 1 weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» BlnneiJland franco per post per 3 maanden f 3*-. Afzonderlijke nummers i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVER: J.VALKHOff PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 105 mei inbegrip vat» een oewi|sDummep« elke regel meer f0.25 Liefdadlgheids-advertentlifo voo» de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bi) vooruitbetaling '—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent drieman! plaatsen f I.— Bewijsnummer extre 0.05 Lavendelstraat 9 en 12 Tel. 1093 De „verkiezing" in Italië. Een volkomen iascistische Kamer go- kozen. Zondag hebben in Italië verkiezingen plaats gehad. Althans in naam. In werke lijkheid was er echter geen sprake van ver kiezingen voor een parlement, zooals wij die in andere landen kennen. De fascisti sche groote raad heeft namelijk een lijst van -100 candidaten opgesteld en de Itali aansche kiezer had slechts één der twee briefjes in te leveren, waaruit bleek, of hij zich met deze lijst al dan niet verecnigde Meer dan acht en een half milliocn kiezers hebben de van j a, nog geen 150000 de van neen voorziene stembriefjes in de bus In- ten glijden. I)it beteekent dus een groote fascistische „overwinning", daar alle can didaten zuivere fascisten zijn, zoodat de Kamer, waaraan thans het aanzijn is ge geven, van alle vreemde smetten vrij is en er in 't geheel geen parlementaire opposi tie meer bestaat. Even mogen wij in herinnering brongen hoe de lijst van den fascistischcn grooten raad tot stand is gekomen. De vereenigiu gen van werkgevers en werknemers in de diverse takken van industrie wezen 800 candidaten aan, terwijl de verdere 200 can didaten werden voorgedragen door andere lichamen: universiteiten, oud-strijders, oor logsverminkten, scholen, enz. Op een zeer tactische wijze, die reeds bij voorbaat de instemming waarborgde van bet overgroote deel van het Italiaansche volk, Is toen de groote raad aan 't schiften gegaan. Zeshonderd candidaten werden ge schrapt en de resteerende 100 waren aan nemelijk voor de meest Italiaansche kie zers. In beginsel was het natuurlijk mogelijk, dat het aantal neen-briefjes dat der bil jetten met. ja erop overtrof en met deze. alleen in theorie bestaande, eventualiteit hield de Italiaansche regeering dan ook re kening door wettelijk te bepalen, dat, mocht de lijst van den grooten fascistischcn raad niet de goedkeuring van de meerderheid der Italiaansche bevolking wegdragen, er een nieuw plebisciet plaats zou vinden Doch in een dergelijk geval zouden op nieuw alleen fascisten op de lijst komen, zoodat de tegenstanders nimmer een eer lijke kans konden krijgen. De uitslag van den stembusstrijd, die eigenlijk heelemaal geen strijd was. was dan ook slechts een aanwijzing, dat de fas cistische regeering erop een verfijnde wijze in is weten te slagen aan heel Italië haar wil op te leggen en den schijn te wekken, alsof het thans tot stand gebrachte corpo ratieve parlement inderdaad het volk ver tegenwoordigt. Immers: de oppositie mocht geen enke len candidaat stellen cn het parlement is nu een slaafsche dienaar geworden van de regeering, aan welker hoofd Mussolini staat. Uit het vorenstaande blijkt overdui delijk, dat Italië bezwaarlijk het land der vrijheid kan worden genoemd, omdat de politiek andersdenkende er onder geen be ding aan het woord mag komen. De franke mecningsuiting wordt op een verbluffende wijze aan banden gelegd. Dat Mussolini, de ongekroonde koning van Italië, waar de vorst slechts een orna ment is, handig te werk is gegaan, blijkt tevens uit het feit, dat hij de „volksstem ming"liet houden op den dag na de her denking van 't feit, dat hij tien jaren ge leden aan de eerste fascio te Milaan het aanzijn gaf. Een bizonder voordeel voor Mussolini was tevens, dat hij het is ge weest, die een voor het Vaticaan bevredi gende regeling van de vermaarde Romein- scho kwestie tot. stand wist le brengen, waardoor hij in den pas wist te komen bij de Katholieken. Het zou onbillijk zijn te ontkennen, dat Mussolini veel voortreffe lijks tot stand heeft gebracht: hij heeft stel- li'-r orde. tucht cn rust geschapen, doch de vrijheid, het kostelijkste goed der rnensch- heid, wanneer dit niet wordt misbruikt om een chaos te provoceeren, heeft hij voort durend met voeten getreden en daardoor veel geestelijk leed veroorzaakt. RIJNLANDSCHE MIJNINDUSTRIE. Essen, 2 7 M r t. (H.N.) De vakvereni gingen hebben vandaag aan den bond van mijneigenaren \an Rijnland en Mestphalen schriftelijk de bestaande loonoverecnkomst tegen 30 April opgezegd. Lavendelstraat 9 -en 12 Tel. 1093 Een langzame statige stoet De Parijsche correspondent van het Hbld. telefoneerde gistermiddag nog over de uitvaart van maarschalk Foch: Langzaam en statig is de enorme stoet door de straten getrokken, waarlangs sol daten in veldtenue de afzetting vormden. Daarachter de menigte, die al, voordat het licht werd, de goede plaatsjes was komen bezetten. Langs het geheele traject brand den omfloerste lantaarns. Men kan zich een denkbeeld vormen van de lengte van den stoet, indien men weet, dat de laatste deelnemers van de Notre Dame vertrok ken, juist toen het begin op de Place de la Concorde aankwam. Van de vliegtuigen, die in grooten getale boven den stoet heen en weer vlogen, was in den dikker wor denden mist slechts het geronk waarneem baar. Voor het standbeeld van Straatburg op de Place de la Concorde stond een groep maires uit Elzas-Lotharingen opgesteld, die zich later bij den stoet aansloten. De militaire muziek, hier geposteerd, deed bij de" aankomst van den stoet de Marseillaise weerklinken. Langs de Champs-Elysées trok de stoet de breede Esplanade des Invalides op, die prachtig afgesloten ligt door het breede, grijze gebouw aan bet eind, het „Hotel des Invalides", waarboven do koepel in den nevel verdwijnt. Aan het eind van de Avenue Galliéni, recht tegenover het ingangshek, houdt de stoet stik De paarden worden afgespannen en de genoodigden nemen plaats op twee tribunes, die tegenover elkaar zijn opgesla gen. In de rechtsche nemen plaats de pre sident van de republiek en de vorstelijke personen, met de ministers, parlementsle den, Acadómiciens en magistraten in de linksche komen de weduwe, kinderen cn kleinkinderen van den maarschalk met de hooge geestelijken cn officieren. Met een schitterend défilé van de Fran- sche en vreemde troepen langs de baar, waarbij met vaandels cn sabels den doode een laatst saluut werd gebracht, werd de plechtigheid besloten. Daarna werd de kist langs de rijen der oorlogsverminkten heen, onder wie velen zich slechts in wagentjes konden voort bewegen, naar de kapel der Invaliden over gebracht door den generaal-commandant van het gebouw, met twee oud-strijders uit den oorlog van '70, in het ouderwetsche uniform met de platte pet, aan weerszijden. Na een laatsten dienst in de kapel, slechts door de familie en enkele der hoogste gas ten bijgewoond, volgde de bijzetting van de kist in den kelder, waar ze wachten blijft op de overbrenging naar de definitieve rustplaats onder den koepel naast het graf van Napoleon. En langzaam, nog onder den indruk, ging nu eindelijk de menigte uiteen. De herdenking bulten Parijs. In geheel Frankrijk, in de hoofdsteden der geallieerde landen, ook in die van neu trale landen, hadden diensten plaats ter nagedachtenis van maarschalk Foch. DE STRIJD IN CHINA. Nederlaag van do troepen van Tsang Kai Tsjek. Peking, 27 Maart. (V.D.) Volgens een bericht uit Nanking zijn rle regeer ingstroe- jien op ongeveer 70 K.M. van Nanking door de troepen van de provincie Kwangsi vol komen verslagen en op de vlucht naar Nanking. ERNSTIG ARBEIDSCONFLICT IN OOSTENRIJK. Weenen, 26 Maart (TI.N.) De Oostcn- rijksche bond van fabrikanten heeft de eischen van de metaalarbeiders afgewezen en aangekondigd, dat de bond voornemens is orn, ingeval van een staking in de auto mobielnijverheid, de metaalarbeiders uit te sluiten, eerst te Weenen en dan in heel Oostenrijk. De beslissing omtrent de staking in de automobielnijverheid zal Woensdag in een vergadering der bedrijfsraden vallen. Bij twee firma's is reeds tot staking besloten. DE MARKIEZIN VAN CAMBRIDGE OVERLEDEN De markiezin van Cambridge, de schoon zuster van de Engelsche koningin, die aan longontsteking leed, is hedenochtend o\er- leden. DE HOERIGHEID DER COMMUNISTEN IN BULGARIJE Bijzonderheden over de ont dekking van 't complot De ontdekking van de communistische samenzwering heeft te Sofia groote be langstelling gewekt. De gearresteerde af gezant ~>an de derde Internationale heet Mladen Slajonof, die vroeger tot vijftien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Ilij verbleef langen tijd te Moskou. Hij kwam in Bulgarije terug onder een aangenomen naam en aanvaardde cle functie van secre taris der in het geheim bestaande com munistische partij en wijdde zich actief aan opruiende propaganda, met liet doel do draden dor ombonden Bulgaarschc communistische partij weder aan te knoo pen. Hij werd door de rechtbank te Sofia wegens samenzwering veroordeeld, maar wist aan de handen der politie te ontsnap pen. Deze slaagde er nochthans in, hem weer op het spoor te komen en gevangen te nemen. Op het oogenblik, dat hij aan een politioneel verhoor werd onderworpen, trachtte Minden Stajanot zelfmoord te ple gen, door zich uit het venster van hel ka- net van den inspecteur te werpen, die hem ondervroeg. Ten huize van den afgo zant en zijn medeplichtigen werden groo te sommen gelds en wapens ontdekt. Hel onderzoek duurt voort. Een bekentenis van den zoon Hirschberg, 26 Maart (V.D.) De oud ste zoon Christiaan Friedrich van den te Jannowitz vermoorden graaf Stolberg— Wernigerode, is heden door cle Berlïjnsche recherche tot drie uur vanmiddag verhoord. Tenslotte legde hij voor den „Kriminalrat" Hoppe een volledige bekentenis af. Volgens deze bekentenis zou zijn vader hem heb ben verzocht, het jachtgeweer na te zien cn te probeeren. Daarbij was een patroon in den loop blijven steken. Toen hij daarna op de achter de sofa staande tafel aan het geweer zat te knut selen, ging het schot af en de kogel drong zijn on de sofa zit lenden vader in het hoofd. In zi|n ontsteltenis rende graal Christiaan de kamer uit cn viel buiten de deur in onmacht. De recherche zal een on derzoek instellen naar de juistheid van deze verklaring. De Duitsche bladen malden nadere bij zonderheden omtrent de bekentenis van den gearresteerden graaf Christiaan van Lavendelstraat 9 en 12 Tel, 1093 schoten heeft, nagaan of men met een nood lottig toeval of met een opzettelijk gepleeg de daad heeft te doen. Ook de wapendes kundige Schmiederer uit Berlijn is ontbo den om vast te stellen, of de gevonden kogel uit het in aanmerking komende jachtgeweer is afgeschoten. Aan het opspo ren van het boek, dat graaf Eberhard zat to lezen, toen hijdoor het noodlottige schot werd getroffen, wordt thans geen waarde meer gehecht, zoodat het lijk niet opgegra ven zal worden. Hirschberg, 27 Maart. (II. N.) Om trent het onderzoek inzake den moord op graaf Stolberg Wernigerode wordt meege deeld, dat vandaag gravin Antonin is verhoord. Omtrent het verhoor zelf wor den in het belang van hot verdere onder zoek geen bijzonderheden bekend gemaakt. De mijnwerker Siegrnund, die zichzelf als moordenaar aangegeven had, wordt verder niet verhoord, daar men zijn verklaring geheel verzonnen acht. De man zal waar schijnlijk in een sanatorium worden opge nomen. Naar het blad Tempo meldt, is de kwestie der erfopvolging voor het majoraat thans door de grafelijke familie geregeld. Graaf Christiaan Friedrich, die zich in hech tenis bevindt, had gisteren zijn advocaat meegedeeld, dat hij van de erfenis wilde afzien cn voorstelde zijn broeder Theodoor, den op een na oudsten zoon van graaf Eberhard, tot erfgenaam te benoemen. Graaf Theodoor cn de andere leden der fa milie wilden daarvan echter niets weten. Vanmorgen heeft de broeder van den ver moorden graaf aan de ambtenaren, pach ters en het overige personeel van het land goed meegedeeld, dat graaf Christian majo raatsheer is geworden. Indien zij wenschen hadden, moesten zij zich echter tot graaf Theodoor wenden, die te zamen met den ge volmachtigde van graaf Christian, een ad vocaat te Hirschberg, zich met het. bestuur van het landgoed heeft belast. B e r 1 ij n, 2 7 M r t. (II.N.) De verklarin gen van de verschillende betrokkenen zijn zeer tegenstrijdig en ook de verhoorden zelf spreken zichzelf tegen. De bekentenis van Graf Christian wordt niet onvoorwaardelijk geloofd, omdat zich nog verschillende vragen voordoen. Zoo vraagt men zich af waarom Graf Chris tian eerst na 8 dagen hekend heeft dat hij den dood van zijn vader door onvoorzich tigheid heeft veroorzaakt^ waarom hij oor spronkelijk verklaarde dat hij uit piëteit tegenover zijn vader eerst later verklarin gen wilde afleggen cn waarom hij direct een bepaalde persoon met naam en van heeft beschuldigd. Doze persoon moet de man van een vrouw zijn, rnet wie Graf Fberhard liefdesbetrekkingen onderhield. Zoo zijn er nog verschillende andere vra gen te stellen, waarop geen bevredigend antwoord is te geven. Stolberg. Volgens deze zou hij eerst ver schillende lezingen over het verloop van den avond, waarop het ongeluk geschiedde hebben gegeven. Ten slotte verklaarde hij, dat zijn vader hem had berispt over de in de wapenkast heerschende wanorde. Ilij zou toen terstond de verschillende geweren en munitie zijn gaan sorteeren en de ver schillende kalibers hebben beproefd. Intus schen nam zijn vader op de achter de kast staande sofa plaats en ging lezen. Bij de poging van den zoon, om een in den loop van een geweer steken gebleven patroon los te krijgen, zou toen het schot zijn af gegaan. Toen hij naar zijn vader keek, zag hij dat deze met bloed was jiedekt. Hij was toen bij cle sofa neergeknield en hacl de hand zijns vaders gekust. In allerijl verliet hij daarop de kamer, rende de achter de vertrekken zijns vaders gelegen badkamer binnen, opende de portaaldeur om, naar hij verklaarde, het te doen voorkomen, dat zich inbrekers in het huis bevonden. In een toestand vangrooten angst had hij daarop de woning, die de grafelijke fa milie bewoont, verlaten en rondgedoold, om ten slotte aan een derden persoon mede te deelen wat er was voorgevallen. De naam van dezen persoon, dien de Jonge man heeft genoemd en die zelf tot de fa milie zou behooren, wordt in het belang van het verdere onderzoek niet genoemd. Na zijn verklaring, die hij met groote innerlijke opgewondenheid aflegde, brak de gearresteerde in tranen uit. Van vvel-ingelïchte zijde wordt verklaard, dat geen bevel is gegeven tot opgraving van het lijk van graaf Eberhard Stolberg en dat dit voorloopig niet in het voor nomen ligt. De mijnwerker Siegrnund, die zich zelf van den moord heeft beticht, bevindt zich op weg naar Hirschberg. Waarom hij zich zelf heeft beticht, is nog niet duidelijk. Hirschberg, 27 Maart. (H. N.) De Berlijnsche rechercheurs zijn vanmorgen met den zich in hechtenis bevindenden graaf Christiaan naar het kasteel te Janno witz gegaan, ten einde zijn verklaringen ter plaatse nader te onderzoeken. In het bij zonder wil men door vast te stellen uit welke richting en op welken afstand hij ge Lavende straat 9 en 12 Tel: 1093 WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 776.4 te Valentia. Laagste barometerstand: 738.2 te Vardö, Verwachting tot den avond van 29 Maart: Zwakke tot matige wind uit N. richtingen, helder tot licht of half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in tempera tuur. DE OPSTAND IN MEXICO. Een stad gebombardeerd. P a r ij s, 27 M a a r t. (II. N.) Volgens be richt uil Mexico hebben i vliegtuigen der regeeringstroepen bommen geworpen op cle sterk bevestigde stad Jimenez. Vier per sonen werden gedood, terwijl er verschei dene gewonden zijn De leider van den op stand., Generaal Escobar, heeft Juarez ver laten om te Jimenex het commando over cle hoofdmacht van den opstand op zich te nemen. PENSIOEN VOOR DE WED. FOCH. De Fransche Kamer kent haar 100.000 francs per Jaar toe als buitengewoon pensioen. Parijs, 27 Maart. (H. N.) Het voorstel tot het toekennen van buitengewoon pen sioen aan de weduwe van Maarschalk Foch werd in de Fransche Kamer zonder debat aangenomen De weduwe zal behal ve het wettige pensioen nog een buitenge woon pensioen van 100 000 francs per jaar ontvangen dat ook op de kleinkinderen van Foch kan worden overgedragen, die daar van tot aan hun meerderjarigheid zullen genieten. Voorts zal een Fransch oorlogs schip, dat binnenkort van stapel zal loo- pen naar den maarschalk genoemd wor den. VLIEGONGELUK. Dinsdagavond is builen het vliegveld van Mannheim een Klemm-Dairnler vliegtuig, vermoedelijk door het breken van een stuurkabel, van een hoogte van 50 M. neer gevallen. De bestuurder liep slechts lichte verwondingen op, doch een vrouwelijke passagier is, na overgebracht te zijn naar het ziekenhuis, aan haar verwondingen be zwekèn Het vliegtuig is geheel vernietigd. MOTORBOOT IN BRAND. Een explosie het gevolg. Saarbröcken, 27 Maart. (V. D.) De bevolking van Besseringen werd lieden op geschrikt door een hevige knal op de Snar. Een motorschip, waarop 50 personen ver voerd zouden kunnen worden, was bijna voltooid en twee monteurs legden de 'aat- ste hand aan het werk toen plotseling brand in het schip uitbrak, welke zich buitengewoon snel uitbreidde. De monteurs vluchtten van de boot cn lieten deze om gevaar te voorkomen afdrijven. Eenige seconden later ontplofte met een hevige knal do geheele benzine-voorvaad. De rest van de boot was spoedig uitgebrand. Ge lukkig zijn er geen menschenlevcns te be treuren. Heden middag te Friedrichs- haven vernacht Berlijn, 26 Maart. (II.N.) Te Frie drlchshafen is bericht ontvangen, dat de Graf Zeppelin te Haifa in Palestina is aan gekomen De Oceana van do Hamburg Amerika-lijn, die zich op reis van Rhodos naar Beiroet bevindt, staat voortdurend in radiotelegrafische verbinding met cle Graf Zeppelin en zorgt ook voor do verzending der telegrammen van het luchtschip De Oceana, die een vacantiereis doet, heeft ook de bemanning van een Italiaansche vliegboot gered, die in cle Middellandschu zee ronddreef. De commandant van het vliegbooteskader heeft daarvoor een dank betuiging aan den kapitein van de Oceana gezonden. Friedrlchshafen, 27 Maart. (H.N.) De Graf Zeppelin bevond zich vanmorgen om 4 uur ten noordwesten van bet eiland Mejos en vloog om 6 uur boven Athene, koersende in de richting van Constanti- nopel. B e r 1 ij n, 2 7 Maart. (II.N.) Volgens een bij de werf te Friedrichshafcn ontvangen bericht heeft de Graf Zeppelin tengevolge van den tegenwind zijn koers gewijzigd, zoodat de tocht naar Constantionapel niet wordt voortgezét, doch het luchtschip meer naar het zuiden gaat en over do Adriati- sche zee de reis naar Friedrlchshafen zal voortzetten. Berlijn, 2 7 Maart. (H.N.) Uit Athene wordt gemeld, dat de Graf Zeppelin tot groote vreugde van de bevolking vanmor gen tegen 9 uur boven Athene terugkeerde en ecnigen tijd boven cle stad kruiste. Het gebeele verkeer te Athene stond stil. Van de Akropolis af sloeg een groote menigte het luchtschip gade. Berlijn, 2 7 Maart. (H. N.) Uit Frie drlchshafen wordt gemeld, dat de Graf Zep pelin zich vanavond op ongeveer 100 K.M. ten zuiden van de Zuid-Slavische stad AgVam bevond. Om 4 uur was het lucht schip boven de Zuid-Slavische haven Ra- gusa. Te Friedrichshaven verwacht men, dat het luchtschip morgenmiddag terugge keerd zal zijn. Boedapest, 27 Maart. (II. N.) liet luchtschip Graf Zeppelin werd vanavond 11 uur boven Ivaposoar gezien. Het vloog toca in de richting van Boedapest. DE SPAANSCHE OCEAANVLUCHT. De duur van den tocht. Uit nadere berichten blijkt, dat de Spaansche vliegers Jiminez cn tglesias bij hun landing te Bahia 43 uur en 48 minu ten in de lucht waren geweest. Het is hun dus niet gelukt het record van de Italiaan sche vliegers Ferrarin en Del Prete, die vorig jaar van Rome naar Rio de Janeiro gevlogen zijn in ruim 59 uur, te slaan. Jimenez ziek geworden. Jemenez heeft door cle inspanning van den tocht koorts gekregen en moest in een ziekenhuis opgenomen worden. De voort zetting van den tocht naar Rio de Janeiro is daarom enkele dagen uitgesteld. Lavendolstraat 9 en Tol 1093 12

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1