DÉ ËEMLANDEQ DIBE.CTE.UR UITGEVdQ.' J.VALKHOff Woensdag 3 Apr.l 1929 BUiTENLANDSCH OVERZICHT 27e Jaargang Ho. 231 BUITENLAND DE MOORD OP DEN GRAAF AUTOBUS GESLIPT DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN Zijn kansen staan niet slecht DE REBELLIE IN MEXICO 1 Bommen op Amerikaansch gebied ABONNEMENTSPRIJS pet 3 aaanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per week (me« gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 oaandeo f 3»Afzonderlijke nummv.s t 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vaa,~3regelsf I05 met inbegrip van eeo t>ewt)soummer, e'ke regel mee» f 0.25 Liefdadigheids-adverientiëo woo» de helft vbd den prijs. Kleine Advertentilin „KEIT1ES" bil vooruitbetaling 5 regel# 50 cent. elke regel meer 10 cent, drieman! plaatsen I.— Bewljsnummet extra 0.05 De Pan-Europeesche unie. Graal Richard N. Cou» dcnhove-Kalergi doet een beroep op Herbert Clark Hoover. De Pan-Kuropeesche beweging, waarvan graaf Coudenhove-Kalergi de ziel is. heeft de laatste jaren, dank zijn een krachtige propaganda, talrijke aanhangers verwor ven. Het doel. dat men zich voor oogen stelt, is den Ruropeeschen vrede cn de wel vaart in Kuropa te dienen. Thans heeft bovengenoemde leider der beweging.de voorzitter van de Pan rcuro- peesche unie. een open brief gericht aan den Amerikaanschen president. Hoover: den opvolger van Coolidge In dezen brief, waarvan de Vossische Zeitung don tekst brengt, merkt graaf Coudenhove-Kalergi op, dat de door hem geleide beweging Kuropa voor nieuwe beslissingen stelt en •'at het. met betrek king tot deze beslis ingen. de sympathie •n medewerking van \merika vannoode heeft. In den brief wordt t raan herinnerd dat Hoover, toon ne ze zijn ambt aanvaard de. In een rede de Graa' stelling heeft ver Coudenhove-K:.icrrji. koniliprd. dat de voor uitgang. welvaart cn vrede der Verecnigde Staten ten nauw ste zijn verbonden met den vooruitgang, welvaart en vrede van heel do menschheid Graaf Coudhnhove Kalergi spreekt als zijn opvatting uit, dat zoolang Kuropa verdeeld blijft in zes c-n twintig staten, die elkander haten, vreezen en wantrouwen, de vooruit gang. welvaart en vrede der wereld voort durend worden bedreigd. Deze onna tuur lijke tóestand moet vroeger of later tot een oorlog of sociale en economische rampen leiden, wannepr Kuropa. niet te juister tijd hei roemrijke voorbeeld volgt, dat Amerika anderhalve eeuw geledon der wereld heeft gegeven cn zich aaneensluit tot een Staten bond. Kuropa heeft sinds vier eeuwen meege werkt aan den ophouw van Anjjerika. Thans is Amerika op zijn beurt in staat mee te werken aan flcn ophouw van Kuropa. De kinderen cn nakomelingen der Euro pèesehe 'naties, die elkaar thans haten on bestrijden aldus graaf Coudenhove-Kn lergi leven in Amerika eendrachtig als J burgers van één enkele natie Wat is dpr halve natuurlijker dan dat deze groote natie, die' de harmonie dor Kuropeesche volkeren beleefd en verwerkelijkt heeft, meewerkt aan de verzoening hunner ouders cn ver dere verwanten aan gene zijde van den Oceaan Kan. zoo vraagt de schrijver zich verder af. de jonge Amerikaansche natie haar oude Kuropeesche moeder te gronde laten gaan zonder haar te helpen Verwant door het bloed, doch gescheiden door den Oceaan, zijn Amerika en Kuropa door het lot ertoe beschikt in onverander lijke vriendschap samen te werken, wat de menschelijke idealen betreft, die hen ver binden. Voor de toekomst van Amerika is een vreedzaam, onverdeeld cn bloeiend Ku ropa van grooter waarde dan een chaotisch, barbaarsch en bankroet Europa. De ineen storting van Europa zou over de geheele wereld een nieuwe reeks rampen brengen. Eén enkel Pan-Europa daarentegen zou. naar Coudenhove-Kalergi meent, met de verwante staten van Pan-Amerika en het British Empire, evenals met de andere groote beschaafde volkeren der wereld, den vrede en vooruitgang der menschheid ge slachten lang kunnen waarborgen. Het Europeesche vraagstuk, aldus de schrijver, is een wereldvraagstuk, aan de oplossing waarvan de Verecnigde Staten van Amerika op een uitstekende wijze deel kunnen nemen. Uit dezen hoofde doet graaf Coudenhove- Kalergi een beroep op Hoover, als leider der Amerikaansche natie, als voorvechter der vredesgedachte en als beproefd vriend van Europa, die deze vriendschap in moeilijke tijde metterdaad bewezen heeft: ..Verleent u aan onze beweging .een mo- reelen steun en helpt u door de actieve sympathie van Amerika de éénwording van Europa vergemakkelijken en bespoedigen." Versjes van G. Groegroe Plaatjes van Jan Luiz Hij leefde met z'n wederhelft een leven vol geluk. Ganseh onbekomniéfd cn gespaard voor tegenslag cn druk. Kil als hij 's avonds rustig toeft cn dan ons Dagblad leest, Zegt hij: „Zie, vrouw, he! „Keitje" is onz* grootsten steun geweest Want 't werkzaam „Keitje" bracht m' eerst jou en toen dit vredig thuis Dit zalig plekje zonder zorg: Een huisje zonder kruis. De zegen wordt geboden daar, waar reine liefde woont, En waar het „Keitje" als de hulp in alle zaken troont. Bij huur, verhuur, bij koop, verkoop Is 't neest afdoend een „KEITJE" Het resultaat is altijd groot En 't kosteen kleinigheidje! DRIEMAAL PLAATSEN VOOR EÉN GULDEN /Ls- Woensdag voortzetting DE REBELLIE IN MEXICO. Londen, 1 April. (V. D.) Omtrent de gevechten in Mexico zijn Maandagavond zer strijdige berichten binnengekomen. UI* het hoofdkwartier der opstandelingen wordt gemeld, dat bij een botsing tusschen Escalon en Jirninez 200 man der regee ring9troepen gedood en 100 gevangen ge nomen zijn. Door de regeeringstroepen wordt een overwinning bij Corralitos ge meld, waarbij 30 opstandelingen en 6 re- geeringssoldaten gedood zijn. OOK BOVEN OOSTENRIJK STORM. Ween en. 1 April (V D.) Tijdens de beide Paaschdagen is het te Weenen koud en stormachtig weer geweest, zoodnt de meeste Weeners van bet maken van uil «tapjes hebben moeten afzien. Zondag avond heeft het boven Weenen en omge ving zwaar geonweerd. KARDINAAL LUCIDI GESTORVEN. Rome. 1 April (V. D.) Op den eersten Paaschdag is kardinaal Lucidi, wiens her stel men tocb reeds had opgegeven, gestor ven. De kardinaal, die een leeftijd van 02 jaar bereikt heeft, is in Spalato geboren en heeft zich reeds vroeg gewijd aan de ka iholieke rechtswetenschap. Hij is verschei dene malen door de curie met belangrijke missies uitgezonden. Dit is thans binnen enkele weken de derde rtaliaansche kardi naal, die overlijdt. He( kardinaals-college bestaat thans nog uit 00 leden, waarvan 27 Italianen en 33 buitenlanders. BOMAANSLAG OP EEN INDISCH VORST. Londen, 1 April. (V. D.) In den salon wagen van een extra-trein, waarin de Ni- sam van Ilaiderabad naar Mnisoer (Zuiden van Indic) reisde, werd. volgens berichten uit Calcutta een bom gevonden. De bom is aan de politie gegeven voor een nader on derzoek De Nisam is één der rijkste vorsten van Imjlië, met een jaarlijkse!) inkomen van mihstens G millioen gulden "s jaars. Verle den jaar heeft hij een door het Indisch de partement van Londen benoemde studie commissie een memorandum voorgelegd, walirin hij verlangde, dat Haiderabad door het Engelsch bestuur geheel als onafhan kelijke staat zou worden behandeld. TALRIJKE TERECHTSTELLINGEN TE KANTON. Londen, 2 April (V.D.) Volgens berich ten uit China vonden gedurende de laat ste dagen te Kanton vele terechtstellingen plaats, welker aantal in de honderden zou loopnn. De slachtoffers werden terechtge steld wegens het deel uitmaken vun een bolsjewistische beweging. Van verschillende zijdon wordt echter als zeker aangenomen, dat vele onschuldigen zijn terechtgesteld. DE BALLING TROTZKI, Zal hij in Turkije blijven? L o rid en, 2 April (V.D.) Uit Constanti- nopel wordt gemeld, dat Trotzki opnieuw is verhuisd en gisteren een particulier woonhuis heeft betrokken. Men ziet hierin een teeken. dat Trotzk) le hoop heeft opgegeven toestemming te krijgen om zich naar Duitcshland te mo gen begeven. VOLKENBOND EN ONTWAPENING. De Amerikaansche afgevaardigde. Dc Amerikaansche gezant in België. Hugh Gibson, is benoemd tot Ameri kannsch afgevaardigde op dp zesde confe rentiee der commissie tot voorbereiding van de ontwapeningsconferentie. DE TROUWPLANNEN VAN KONING BORIS. Sofia. 1 April (V.D) Uit betrouwbare, met de regeering in connectie staande, bron wordt medegedeeld, dat de Italiaansch- Bülgaarsche plannen lot een huwelijk mis lukt zijn. Koning Boris zal echter niet on- verloofd van zijn langdurige buitenland- sche reis terugkeeren. Als bruid wordt thans genoemd de dochter van den in Parijs wenenden Russischcn grootvorst Cy ri 11 of een Duitsche protestante prinses. Czaar Boris zal voor het orthodoxe Paasch feest in het begin van Mei terugkeeren. Tn aansluiting daarop zullen de feestelijkhe den plaats vinden ter viering van het 50 jarig bestaan van Bulgarije. INBRAAK IN EEN GOUDSMIDSWINKEL. Een 40 c.M. dikke vloer door> boord. In den nacht van Zaterdag op len paasrhdag is te Breslau inbraak gepleegd in een goudsmidswinkel, waarbij de dieven het 40 c.M. dikke keldergewelf wisten te doorboren. Zij maakten voor ongeveer 27.000 mark aan gouden voorwerpen, waar onder ongeveer G00 horloges buit. De win kel was den geheelen nacht door drie lam pen verlicht, zoodat voorbijgangers naar binnen knnden kijken. Van de daders ont breekt elk spoor. HEVIGE ONWEDERS IN AMERIKA. Elf doodon. Millioenen dollars schade. Uit New Vork wordt d.d. 2 April gemeld- lievige onvveders hebben de Oostelijke, midden cn Westelijke staten geteisterd. Kif personen werden gedood. De aanire richte schade wordt op verscheidene mil lioenen dollars geschat. MOORDAANSLAGEN. Essen, 2 April. (H.NIn het stadsge deelte Rellinghausen heeft een 24-jarige mijnwerker, die meende, dat een troepje opgeschoten jongens hem en zijn meisje na gingen, een 15-jarigen schooljongen met een wandelstok een zoo hevigen slag toe gebracht, dat- de jongen spoedig daarop is overleden. In Alten Kssen heeft een 5' jari ge mijnwerker Zondagavond een man van 30 jaar doodgestoken. Hij had te voren met dezen in een cofó wat gedronken, doch toen het op betalen aankwam, bleek de mijn werker zijn vertering niet te kunnen vol doen Onder de belofte, geld te gaan halen, had hij den kellner met nog twee andere personen mee naar buiten genomen en in een portaal van een woning gelokt, waar hij een mes trok en den ecnen man een doo- delijke wonde toebracht. Hel verhoor duurt voort. Graaf Christian, de. zoon van den vermoor den graaf zu Stolberg-Wernigerode, is gis teren den geheelen dag van 10 uur voor middags tot omstreeks 9 uur 's avonds in de gevangenis te Hirschherg verhoord. Daarbij zijn geen nieuwe voor hem bezwa rende punten aan het licht gekomen, maar wel zijn enkele tegent rij dighed er opge helderd. Volgens de commissie van onder zoek zou graaf Christian door niemand van den moord zijn beschuldigd, als hij niet door zijn tegenstrijdige verklaringen do verdenkingen op zich had geves'igd. Ook de rentmeester van Jannowitz, Gom- bert, heeft -=en lnndui g verhoor onder gaan; hij schijnt n.l. degene to zijn, dien graaf Christian in den nacht van den moord in vertrouwen beeft genomen. Kort na de daad heeft dezs in tegenwoordig heid van zijn zuster gravin Antonie aan Gombert medegedeeld, dat hij in de kamer, waar de moord is gepleegd, was geweest, dat hij een lichtstraal en vlammen had ge zien, was weggeloopcn, het bewustzijn had verloren, enz. Twintig dooden en gewonden Londen, 1 April. (V. D.) Volgens be richten uit Bucharamanga in Columbia zijn bij een autobus-ongeluk acht personen gedood en 12 zwaar gewond. De autobus was op den gladden straatweg buiten Bucharamanga geslipt en van een helling gevallen. Aman Oellah rukt op Kaboel aan Naar de Daily Kxpress uit Calcutta meldt, rukt Aman Oellah met 30.000 man, die van Brilsche geweren cn munitie zijn voorzien, op Kaboel aan. Habid Oellah treft, hoewel zijn strijd macht telkens afneemt, toebereidselen tot dc verdediging der hoofdstad. Volgens een bericht uit Karachi aan het zelfde blad worden In Britsch-Indië mili taire voorzorgsmaatregelen getroffen. De troepen in de nabijheid der grens worden gereed gehouden. Aan de Daily Telegraph wordt uit Alla habad gemeld, dat de kansen van Aman Oellah zijn verbeterd, sinds enkele belang rijke stammen hebben verklaard, dal slechts hij recht heeft c>p den troon. KARDINAAL LUCIDI. t Rome, 1 April. (H.N.) Kardinaal Lu cidi, die reeds ernstig ziek was, is op Paaschzondag in den ouderdom van 02 jaar overleden. Hij werd te Spoleto geboren, en wijdde zich reeds vroeg aan de studie van het kanonieke recht Hij werd door de curie herhaaldelijk met belangrijke zen dingen belast en door Paus Pius XI in 1923 gelijk met Galli tot kardinaal be noemd. Hij heeft kardinaal Galli slechts een paar dagen overleefd In de laatste weken zijn thans drie leden aan het col lege van kardinalen ontvallen, dat uil zes tig leden bestaat, namelijk 27 Italianen cn 33 buitenlanders. ROEIBOOT OMGESLAGEN. Zes arbeiders verdronken. Londen, 1 April. (V. D.) Op \yeg van C.harles-Island naar Mil ford in don staat Connecticut is een met zes man bezette roeiboot omgeslagen De inzittenden, die van hun werk huiswaarts keerden, zijn verdronken. GASVERSTIKKING. Geheel gezin omgekomen. Berlijn. 1 April. (V. D.) In hun wo ning aan de Max Steinkestraat werden op den eersten Paaschdag de 42-jarige arbei der Willy Mund, zijn 30-jarige echtgenoote en zijn 14-jarig dochtertje dood gevonden De oorzaak is gasvergiftiging tengevolge van het poreus worden van een gasleiding. TWEE KISTEN MET DYNAMIET GESTOLEN. B e r 1 ij n 2 April (H. N.) Te Niesky in den Oberlausitz zijn Maandagnacht twee kisten met dynamiet, eigendom van de Seer-Steengroeve administratie, gestolen De politie stelt Ijverig nasporingen In het werk om na te gaan, waar deze gevaarlijke buit is gebleven. Een veldslag or,ebrand New Y o r k 2 April. (V D.) Uit Mexi co wordt gemeld, dat de opstandelingen Zondag een groote overwinning hebben be haald op het leger van generaal Calles. Vierhonderd man van do federale troepen zouden zijn gedood en 1500 man gevangen genomen. L o n d e n 2 April. (H. N.) Volgens be richten van de Mexicaansch-Amerikaansche grens, zijn de gevechten om het bezit van Jimenez, die Maandagmorgen over een front van 2 mijl begonnen, nog steeds aan den gang. Bij het intreden van de duister nis werden de vijandelijkheden onderbro ken. De regeeringstroepen badden toen en kele successen behaald, cn de voorhoede was tot in de buurt van de buitenwijken der stad doorgedrongen. In de straten kwam het tot een verwoed handgemeen. De tegenstand der opstandelingen is nog geenszins gebroken, en na de hervatting van hel gevecht werden aan beide zijden plaatselijke successen behaald. De over macht der regeeringstroepen, zoowel wat aantal als technische uitrusting betreft, wordt gedeeltelijk gecompenseerd, door de buitengewone hardnekkigheid, waarmede de opstandelingen onder persoonlijk bevel van generaal Kscobar tegenstand bieden. De tot nu toe door belde partijen in ver schillende sectoren behaalde plaatselijke successen hebben nog geen beslissenden in vloed op het gevecht gehad. Uit Naco in Arizona wordt gemeld, dat twee vliegtuigen- der opstandelingen bom men op do loopgraven der regeeringstroe pen hebben geworpen Terstond daarop volgde een infanterieaanval op de stellin gen der regeeringstroepen. Uit Limon in den staat Sinaloja wordt een overwinning der regeeringstroepen gemeld De opstan delingen moeten hier 100 man. do regee ringstroepen 20 man aan dooden hebben verloren Ken vliegtuig der opstandelingen heeft op Amerikaansch grondgebied, in den staat Arizola, bommen geworpen, waardoor twee Amerikanen gedood zijn terwijl ver scheidene gebouwen zwaar beschadigd wer den. Dit geschiedde in de buurt van de stad Naco Waarschijnlijk zal de Amerikaansche regeering hierin aanleiding vinden, om maatregelen te treffen, teneinde een herha ling van dergelijke incidenten te voorko men. Op het departement van buitenland- sche zaken te Washington werd te kennen gegeven, dat generanl-majoor T.assiter, de commandant van het 8ste district in Sanca Antonio, vliegtuigen van de vliegvelden in Texas naar Naco zal ontbieden. De opstandelingen bij Jimenez Ingesloten. Nader wordt gemeld, dat de gevechten orn het bezit van Jimenez vanmorgen om vijf uur zijn hervat. Om één uur meldde Galles, dat de federale troepen de stad heb ben bezet De opstandelingen zijn Ingeslo ten tusschen het station en enkele done hen nog bezette stellingen. Zij doen ver twijfelde. doch vergeefsche pogingen om door de linies van de federale troepen heen te breken. AUTO RIJDT OP EEN TROEPJE MEISJES IN. Een doode en drie zwaar ge wonden. G e n v e 2 April. (V. D.) In de nabij heid von Lausanne heeft een ernstig auto- ongeluk plaats gehad Ken ante van eea koopman uit Lausanne, waarin drie perso nen gezeten waren, reed met groote snel heid in een zigzaglijn een vrij steilen weg af. waarbij de chauffeur waarschijnlijk de macht over zijn stuur verloor. De wagen reed met. volle vaart op een troepje Kngel- sche meisjes in. Kén hunner werd op slag gedood, terwijl drie anderen zwaar gewond werden en in hopeloozen toestand naar een ziekenhuis zijn vervoerd De meisjes waren van 17 tot *23 ianr oun en vertollen te Lausanne in een pensionaat De inzitten den van de auto zijn door de politie geur» resteerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1