AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc» 3 oaandeo voor Amersfoort 12.10 per cnaand f 0.75 _per DE EEMLANDEB DICECJEURUITGEVEQ: J.VALKHOrf PRIJS OER ADVERTENTIEN van 4 regels I 05 oer inbegrip van eet> bewijsnummer Vrijdag 5 Apr 11929 27e Jaargang No. 233 HET VALLEI- KANAAL DE WINTER KEERT TERUG BUJtlvLANDSCH OVERZICHT LTIJD iCTUEEL STEMBUSSTRIJD IN ENGELAND H.V. MIDDENSTANDS-BANK Directie: A. H. MARTENS. Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Kande'scredieten IncassseMngen Spaar-ifeposita's rente 4 WILLEM GROENHUIZEN JJWELIER Tel. 852 Gevssti^ti 1385 Vertrouwenshuis OVER DEN OCEAAN Zeven en twintig millioen Kiezers week (met gr alt» verrekering tegeo ongelukken! i 0.I71/» Btnneoiaod franco per post per 5 maanden f3.-. Afzondcilljke nummers t 0.05. FOSTRKKKNING 47910 TELEFOON IN1ERC 515 DAGBLAD elke regel mee* T0 25 Liefdadigheids advertentie© voo» de helft van den prijs Kleine Advertentiën _KE1T1ES' bii vooruitbetahnc, «-9 'egels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal flaarseo Bewijsnummer «tra 0 05 De Araslerdamsche Raad heeft een paar vergaderingen besteed aan het voorstel van B. en W. om het kanaal door de Geldersche Vallei als verbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn te aanvaarden. Gemakkelijk is het niet gegaan en bij de discussies bleek wél, dat de voor- en tegenstanders vrijwel om en om waren, zoodat van den uitslag ge durende de debatten niets te voorspellen was. Maar gisterenavond is dan de beslis sing gevallen on tegenover 20 tegenstanders stonden 2i voorstanders, zoodal de meerder heid zich voor het voorstel van B. en W. had verklaard en dit mitsdien was aangenomen. Na al hetgeen over het Vallei-kanaal in ons blad is geschreven, zal het voor ieder duidelijk zijn, dat wij de gevallen beslissing van harte toejuichen, welke wij voor Amers foort en voor de geheele valleistreek van de grootste beteekénis achten. Lettende op de toezeggingen van minister v. d. Vegte mogen "we gerust veronderstellen, dat, nu Amster dam zich voor het Vallei:kanaal heeft ver klaard, er spoedig een voorstel zal komen xen gunste van het Geldersche Vallei-kanaal Het ministerje leeftweliswaar in het laat ste parlementaire jaar, terwijl ook van de stemming in de beide Kamers der Staten- 'Generaal weinig te zeggon is, maar toch is het Amsterdamsche Raadsbesluit een groote Stap voorwaarts in de richting zooals deze in de streek.van Oost-Utrecht het meest be geerd wordt. Al stellen we ons dus alle mo gelijke gebeurlijkheden goed voor oogen dan kunnen we toch niet anders dan juichen en ons> \an harte verheugen, daar de belangen van Amersfoort en de Valleistreek door het goedkeurend votum van den Arnslerdarn- =chon Raad ten zeerste gediend zullen wor den. Met vol vertrouwen zien we de toe komst tegemoet, een toekomst vol verblij dendo perspectieven, nu één der .voornaam ste voorwaarden voor meerdere welvaart een stapje verder, ter nadere verwezenlijking 28 gekomen. Een betere verkeersweg te wa ter, hoe merigmaal hebben we het al hooren verluiden, dat dit het eerste is, waar handel en industrie naar vragen. Amersfoort met zijn uitstekende ligging ih het centrum, met ^ijn praéhtigè industrie-terreinen en zijn fra'-oi gelegen gronden voor villa-bouw kan alles bieden, als de zoo zeer begeerde water weg er is. Laten we düs hopen, dat Minister v. d. Vegte er spoed achter zal zetten en al 3al de afhandeling dan deze parlementaire periode niet Éneer plants- vindon, een zoo be langrijke levenskwestie voor een bepaalde streek, bovèndien liggende buiten het ter rein van partij-politiek, zal niet ter zijde worden geschoven. En dan kan de vreugde te Amersfoórt groot zijn. worden gebracht Op de economische poli tiek van dr Seipel had Renner ook van allerlei aan te merken en z.l.' kon men alken uit de impasse geraken, wanneer cr. nieuwe verkièzingen worden gehouden Ondertusschcn .slaat men de plank ver moedelijk niet al te ver mis, wanneer men aanneemt,'dat de crisis in het leven is geroepen zoowel door het systematisch ver zet der sociaal-democraten als door on eenigheden in den boezem van het kabinet welke deels van economlschen, deel van cultureelen aard zijn. De vraag rijst thans, zooals men begrij pen kan, hoe de crisis nu zal worden opgelost Zal men zijn toevlucht nemen tot een samengaan der C.hriatelijk-socialen ©n sociaal-democraten? Van deze eventualiteit wordt reeds in allen ernst gewaagd, dóch in sommige kringen Is rnen daarentegen van oordeel, dat het.aftreden van Seinel alleen maar een manoeuvre is vari den leider der Christelijk-socialen. die, wanneer de póli tieke toestanden weer gunstiger mochten worden, voornemens zou zün zijn ambts bezigheden te. hervatten. Dus: een ..reculer pour mieux sauter"? Het is mogelijk. Uit gesloten is het.' evenmin, 'dat het heengaan van dr. Seipel de gemoederen eertieszins zal doen bedaren, daar niet ontkend kan worden, dat de cïericalè leider dikwijls te genover zijn marxistische tegenstanders ?en zeer onverzoenlijke houding heeft aan genomen, hetgeen hem door zijn eigen nartijgenoo'en meer dan eens euvel Is ge- dyid. Aan den anderen kant mag niet ver zwegen worden, dat dr. Seipel zich groote verdiensten heeft verworven bij den weder opbouw van Oostenrijk en dat hij veel heeft bijgedragen naar binnen en naar buiten tot de consolidatie der republiek. Sneeuw en vorst In overvloed Kabinetscrisis in Oostenrijk. Het verzet tecen zijn per- soon vormde de beweeg reden van SeipeI's heen gaan. De laatste weken deden meermalen ge huchten de ronde, dat het Oostenrijksche kabinet, aan het hoofd waarvan Seipel als bondskanselier staat, van zins was van het politieke terrein te verdwijnen. Toen echter door Seipel zelf. alsmede door zijn minis- trs. met klem word geloochend, dat deze bedoelingen voorzaten, aanvaardde men deze verklaringen. Thans echter bereikt ons het verrassende bericht uit Weenen. dat de bondskanselier heeft gemeend toch te moeten aftreden met al zijn ministers, die met hem dus volkomen solidair zijn. De eindelooze aanvallen, die op monseig neur Seipel zijn gedaan, hebben hem er tenslotte toe genoopt zijn ambt neer te leggen Niet alleen zijn staatkunde vormde voortdurend een mikpunt der oppositie, doch ook zijn persoon vormde herhaalde lijk een voorwerp van kritiek. In mededeelingen. door dr. Seipel afge legd. heeft deze te verslaan gegeven, dat hij bet als zijn plicht beschouwde heen te gaan. orndat de nimmer eindigende kritiek een beletsel vormde voor de kalme ont wikkeling van den toestand op binnon- Taridsch politiek gebied. Wanneer bovenvermeld motief inderdaad de voornaamste beweegreden voor zijn ont slag-aanvrage is, ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat dr. Seipel niet opnieuw belast wenscht te worden met de kabinets formatie. omdat hij alsdan opnieuw zich zou geplaatst zien voor de groote moeilijk heden, die op het oogenblik in Oostenrijk bestaan in verband met «le zeer scherpe politieke tegenstellingen in de republiek. Zooals men weet. staan de regeerings- coalitie (de C.hristelijk-socialen. groot-Duit- schers en landhond) en de sociaal denriorra tische oppositie, die Seipel als eer: wjnnri der arbeiders beschouwt en zijn priester lijke eer sóins zelfs niet nalaten aan ie tasten, fel tegenover elkaar; de noodzake lijk daaruit voortvloeiende meeninssver- schillen droegen niet zelden een zeer hate lijk karakter.Overigens waren de partijen, die de coalitie vormen, ,het ook niet steeds in elk opzicht eens. Van sociaaldemocratische zijde o.a. bij monde van den gewezen bondskanselier dr. Renner is betoogd, dat de sociaal .democraten al lang tot overeenstemming wenséhten te komén mét de burgerlijke par tijen en met hen verlangden samen te war ken. doch dat dr. SeipeI's politiek dit on mogelijk maakie Vet name vond dr. Penner het jammer dat het voorsréi der socanl demortrafer. o-rt alle organisaties in Oos'en rjjk te' ontwapenen, van de hand was ge wezen, terwijl een vergellik op het tem-m der huurwetten evenmin tot stand kon Hirschberg. 3 April (H. N.) In het Reuzengebergte houdt de sterke sneeuwval aan. Tn het gebergte is ongeveer een halve meter versche sneeuw gevallen In de dalen ligt de sneeuw 20 tot 25 c M. hoog. De tem peratuur bedraagt enkele graden onder nul Men meldt nog uit Berlijn aan de N. R. O." ïn vrijwel geheel Duitschland is Vet kwik sinds gisteren- tot ónder het vriespunt ge danld. Het koudste was het In Oost-Prui sen, waar het in den afgeloopen nacht 6 «raden vroor. In midden Duitschland is het kwik tot 3 graden onder nul 'gedaald. Te Berlijn vroor het in den nfgeloopen nacht 214 graad. Alleen aan den hoven Rün staat het kwik nog boven nul Van de Broeken wórdt een koude van 9 graden, van de cchneékoppen van 12 graden en van de Zugspifze zelfs van 19 graden gemeld. In verschillende deelen van het rijk, ook te Berlijn, sneeuwt-bet weder. Berlijn. 4 Anrll (V.D I I)e koude lucht stroom uit het Noorden die zijn invloed in geheel Noord- en Dost-Europa, doet voelen is gedurende den nfgeloopen nacht nog in hevigheid toegenomen Hedenmorgen vroeg waren de temperaturen in bijna geheel Duitschland onder h°t vriespunt. Het ..warmste" was het nog te Rorkum. waar het kwik op nul «raden stónd Uit het cen trum van het land worden temoernturen tot acht graden onder nul gemeld. Dp vele nlaaispn is wederom sneeuw gevallen en heeft het sneeuwkleed weer een meer per manent karakter gekregen. Zelfs in de groo te sleden blijft de sneeuw nu lv'gen en b0- Ipmmert het verkeer. Tn Noord-Duitschlan 1 is rip sneeuwval in den loop van den mor gen i^ts mindpr geworden, maar dnnrerite gen is het (hans ook geen sneeuwen in c.aksen, Sileziö en in de omgéving van Aken. Van de hand van den Amerikaan- schei Auto-koning multi-millionair HENRI FORD lal h:t Amcnfoortsch Lagblad een serie zeer interressante artik.len pubheeeren, getiteld: Mensch en Machine Het 'erste artik l van dez: serie verschijnt in ons nummer van morgen w. WEERBERICHT. Hoofcstc barometerstand: 760.1 te La Coruna. Laagste barometerstand: 74S.3 Jan Mayen. Verwachting tot den avond van G April: Meest matige wind uit \v. rich tingen, zwaar bewolkt of betrok ken, waarschijnlijk ecnige regen iets zachter. In dit nummer: /1/s bijlage In de Stadsediie de nieuwe dienstregeling van de Autobus UtrechtAmersfoort vooi Amerstocri eD i>ms reken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT DB POOLSCHE MIN STER VAN FINANCIËN. Warsch a u. 3 A p r i I. (V. D.) De ge ruchten omtrent het reeds ingediende ont slag van den Poolschen minister van finan cicn. dr. Grudinski. worden als absoluut on juist tegengesproken. De officieuse Kpoka weet mede te deelen, dot de Poolsche staats president tegen de verwachting in reed» Dinsdag naar Warschau is teruggekeerd en daar een conferentie beeft gehad met mi nister-president Bartel, die meer dan een uur geduurd heeft. Omtrent den inhoud do zer bespreking ts echter niets bekend. De socialfsriscche Rob«tnik meent te weten. dat staatspresident Moszicki categorisch gewei gerd heeft een door de meerderheid opge stelde lijst van candidaten voor het mir.ïs terschap goed te keuren. HACHELIJKE TOESTAND IN NANKAU EN KANTON. Peking 3 A pril. (V. D.) De stad Han- kau.is in den afgeloopen nacht door Chi- nccscbe kanonneerbooten gebombardeerd; ondanks het feit- dat. de beschieting eon hal? uur duurde, werd geen noemenswaar dige schade aangericht- De commandant der Hankau-troepèn is per vliegtuig de stad Ontvlucht, vermoedelijk naar*-de provincie Sjantpeng. In Kanton hebban gisteren com munistische benden ge:r?rht de staatsbank te bestormen: de wacht bood echter weer stand ert heeft 2 communisten doodgescho ten. DE REIS VAN DEN HERTOG VAN GLOUCESTER. Londen. 3 A p r i 1. (V.D.) Do hertog van Gloucester, de derde zoon van koning George, die op weg is naar Japan, om den Japanschen keizer de ordeteekenen van de orde van den Kouseband te overhandigen, is te Port-Saïd aangekomen, waar bij ver welkomd werd door lord Lloyd, den Brit- schen hoogen commissaris voor Egypte, met wien hij naar Cairo vertrok. De hertog zal zich te Suez weer inschepen. FAMILIEDRAMA EISCHT DRIE DOODEN. Stuttgart. 3 April (V.D.) Hedenmorgen vroeg werden drie leden van het gezin van een incassn-looner dood aangetroffen. Naar men aanneemt, heeft de 35-jarige rnan zijn vrouw, bun 12-jarig dochtertje en ten slotte zich zelf door gasverstikking van het leven beroofd, naar aanleiding van door den loo- per gepleegde verduisteringen. EEN ERNSTIG TEXOET. Twea fabrieksdirecteuren aan gehouden, De Soir bericht, dat er ernstige onregel matigheden zijn ontdekt bij eon vooraan staande firma te Brugge, die rijwielonder- deelen vervaardigt en tevens een Fransche rijwielfirma vertegenwoordigt. De firma te Brugge was op 24 Maart failliet verklaard. Twee der directeuren zijn gearresteerd. Het tekort bedraagt 10 millioen francs. EEN ONGELUKSPLAATS. Een motorrijder op dezelfde plek tweemaal tn botsing. Witten, 4 April. (H. N.) Vanmiddag kwam een motorrijder in botsing met een wielrijder met het gevolg, dat de dame, die op de duozitting zat. ernstig gewond werd Toen de motorrijder een agent, wicn hij aangifte van het ongeluk deed. rnet zijn mo torrijwiel naar de plek. waar het ongeluk had plaats gehad, bracht, kwam hij op de zelfde plaats in botsing met een omnibus, waardoor de agent van de zitting werd ge slingerd en door den omnibus overreden werd. Hij bekwam zulke ernstige .verwon dingen, dat hij kort daarop overleed. Dr. KARL BENS OVERLEDEN. La denburg. 4 April (V Dy in den afgeloopen nacht is alhier op 84 jarigen leeftijd overleden dr. Karl Benz, de stieVrter van de bekende Bonz-fabrieken te Mann- JieiBV Koehls plannen B e r 1 ij n 4 April. (V. D.) Naar aanlei ding van de geruchten in de pers omtrent plannen tot bet maken van een nieuwe Oceaan-vlucht door den Oceaan-vliegar Koelh heeft deze medegedeeld, dat het voor loop ig nog slechts plannen zijn, wier verwe zenlijking nog in de verre toekomst Jigt. Koehl legde er den nadruk op, dat een vlucht, waarvoor hij een drie-motorig Jun- Uer-wAtervlIegtuig zou willen gebruiken, on geveer .700 800 duizend Mark zal kosten, aangezien de aanlegkosten voor tanklïistaN De campagne zal spoedig zeerden ingezet KÖHL. laties, die in Portugal en waarschijnlijk ook in Halifax noodig zullen zijn, alleen reeds 70 k 80 duizend Mark zullen kosten. Voor uit- voérlng dezer plannen zal een spoedige rege ling der financieele aangelegenheid noodig zijn, aangezien anders het gunstige seizoen weer verstreken is en de proefvlucht en de voorbereidingen ook nog tijd zullen kosten. Overste Fitzmaurice heeft zich bereid ver klaard ook ditmaal weer den tocht mede te maken. Koehl denkt le starten op één der groote meren van Berlijn. TRAMBQTSINGEN TE PARIJS. Dertig gewonden. Parijs, 4 April. (H. N.) Gisteravond zijn bij een botsing tusschen een tram en een autobus 17 personen gewond. Later'op den avond had nog een botsing tusschen twee tramwagens plaats, waardoor 13 personen gewond werden. DE AANKLACHT TEGEN ULITZ, Warschau, 3 April. (V. D.) Het of f - tieele persagentschap Pat meldt, dat de dagvoardrng tegen den afgevaardigde Ulit? binnenkort gereed zal komen. Hij is tegen borgstelling in vrijheid gesteld, daar men niet vreest, dat hij zaï vluchten. WILKINS' DUIKBOOTPLANNEN. Begin Juni begin van den tocht. Londen. 3 April (H. N.) Naar uil New-York wordt gemeld, is de Pool vlieger Wilkins, die een reis naar de Noordpool met een duikboot wil ondernemen, erin gt slaagd de beschikking te krijgen over een onderzeeboot, die zich in particulier Arne- rikaansch bezit bevindt. De onderhande lingen met de geldschieters, die de nnodige middelen voor de expeditie willen verschaf fen duren voort. Indien deze onderhande lineen succes hebben, wi.! Wilkins begin Juni nanr Spitsbergen vertrekken, om in Tuli den tocht te ondernemen, d'e hem van Spitsbergen over de Noordpool naar hei \merikannscV)e continent moet bronven Tn- hemanninq vnn de duikboot zal uit 10 leri'm hestann. Wilkins denkt zijn tocht in 30 da gen te kunnen volbrengen. Londen, 4 April. (V. D) Hoewel de eerste schermutselingen van den verkie zingsstrijd reeds hebben plaats gevonden, zal de eigenlijke campagne de volgende week worden Ingezet Ken groot aantal ver gaderingen, waar de leiders der drie poli tieke partijen het woord zullen voeren, is helegd. In de komende week zullen zeveiV tien leden der regeering op verschillend© plaatsen in het land hel woord voeren en voor de volgende weken" hebben de minis ters nog meer spreekbeurten aangenomen. Het feit. dat een groot aantal nieuwe ki.o- zers nan deze verkiezingen zal deelnemen, voornamelijk vrouwen on „floppers", die allen in den loop van de volgende maand moeten worden Ingeschreven, maakt, dat deze verkiezingen de grootste uitgaven vor deren, die óóit een verkiezing sedert het aannemen van de wet tot het bestrijden dar' corrupte verkiezingspractijken in 1883 beeft gekóst. De laatste algemeene verkiezingen in 1924 hebben 921 000 gekost. De kosten zullen ditmaal, nu de kiezerslijsten onge veer 27 millioen kiezers bevatten, belang rijk hoog er zijn en men vermoedt, dat de totale kosten de 2 millioen pond zullen over schrijden. De Bt'ilschc ra«1io-ornroep heeft voorbereidingen getroffen, waardoor de drlo politieke partijen eenige personen kunnen aanwijzen die voor de rnicrophoori zullen kunnen spreken Er is nog geen definitieve regeling bekend gemaakt, «naar vast staat reeds, dat elk der partijen drie of vier maal gebruik zal kunnen maken van do rnicro phoori tot het houden van opn red* vnn on geveer een half uur. Mede in verbond met de uitbreiding van het kiezerscorps hecht men groote waarde ann deze drnndlonze uit zendingen van verkiezingaredevoeringen, waardoor men tien a twaalf millioen kie zers hoopt te kunnen bereiken. CARL BENZ. f Mannheim. 4 April. (H.N.) Dr. Carl Benz, de uitvinder van den auto. die. zooal» reeds gemeld, vannacht In den ouderdom van 84 jaar te Ladenburg bij Mannheim is gestorven, was de zoon van een machinist en liep reeds vroeg met het denkbeeld rood een wagen te conslrueeren. die op eigen kracht op alle wegen zou kunnen looped- In 1S85 gelukte het hem den eersten nut>, een wagen op drie wielen, te vervaardigen, die op het oogenblik nog in het Dui'sche museum te Munchen Is te zien. Bij den eer sten proeftocht gelukte het slechts een \i- stand van 105 Meter af te leggen, do-^h spoedig wist de uitvinder een wagen te coa- strueeren, waarmede hij een snelheid van 16 K.M. per uur bereikte. In 1888 werj de eerste Benz&uto te München tentoongesteld on met de gouden medaille bekroond. In Duitschland was^aanvankelljk de afzei van de Benz-automobielen gering. Tn 1899 werd de fabriek omgezet in een naamlooze ven nootschap. Spoedig daarop trad Dr. Carl Benz uit de fabriek en leefde sedert terug getrokken to Ladenburg. Ter gelevcr-heid van zlln 70sten verjaardag werd bij do©r de technische hoogeschool te Karlsruhe tot eeredoctor benoemd. BETHLEN IN ITALIË, Boedapest, 4 April. (V.D.) Het dag blad Magyarszag meldt uit Florence het bericht te hebben ontvangen, dat do Hon- «narsche minister-president, graaf Bethlen, die gedurende de Paascbdagen in Italié vertoefde, daar een bezoek heeft gebracht aan Florence, waar hij .den .Itallaanschen minister president Mussolini ontmoet heeft met wlen hij .een. langdurige bespreking over de loopende politieke vraagstukken '.ou hebben gehad Slechts o*ele officieel# oersonen waren op d? hoo ft van het he zoek van «raaf Bethlen en de bladen zijn er onkundig van gelaten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1