A DE EEMLAITDEU BUITENLAND. R L. AA™ HAT1ERSVELD LUXE AUTOVERHUUR i Maandag 8 Apr 11929 BUiTENLANDSCH OVERZICHT HOOG WATER IN TASMAN IE INVALLEN IN KENYA CRISIS TE WEENEN DE REBELLIE MEXICO IN Ainerikaansch soldaat gewönd 27e Jaargang No. 235 DE NIEUWE STRIJD IN CHINA HET TREINONGELUK IN ROEMENIE Zeventig tiocden en gewonden mi i FATALE BRAND AMEK ABONNEMENTSPRIJS per' 3 maaadeo voor Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75. per weck (met gratis verzekering regen ongelukken) t 0.17'/*- Binnenland trauco per post per 3 maandcD f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTRHKKNING 47910 TELF.FOON INTERC 515 DIRECTEUR UITGEVER. J.VALKHOff PRIJS OER ADVERTENTIEN v'ao,""4re9€,<f 10' (net inbegrip vao ceo oewi]soumraer. elke regel meer f0 25 Liefdadigheids advertentiëo voo» de helft van den prijs. Kleine Advertentiëo ..KEITIES bil vooruitbetalmg 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f Bewijsnummer extr» 0 05 De federale troepen in Mexico bosken gewichtige successen. De centrale Chineesche re geering behaalt een belang rijke overwinning. De opstand in Mexico, die de federale re geering heel wat hoofdbrekens heeft gekost en waarvan zij den omvang in den beginne blijkbaar heeft onderschat, behoort nog wel niet geheel tot het verleden, maar de bonds- regeering kan toch den toestand thans wat optimistischer tegemoet zien. De troepen der rebellen toch, waarvan getuigd moet wor den, dat zij een taai verzet boden, verkeer den in een minder bevoorrechte positie dan de legers der officieele regeering, die door Amerika zoowel moreel als materieel wer den gesteund en bovendien beschikten over een numerieke meerderheid. Meermalen heeft net er voor Calles' troe pen minder prettig uitgezien cn deze heb ben heel wal voeren moeten laten, maar, nadat de opstandelingen zich genoodzaakt zagen Jiminez over te geven, is hun voor naamste tegenstand, naar het schijnt, ge broken. Er staan nog wel enkele duizenden rebellen in *t veld cn ook is het prettig oor dezen, flat inmiddels in den staat Ja- Heo, naar verluidt, een Katholieke opstand is uitgebroken, die voor de regeering van Portes Gil nieuwe moeilijkheden doet rijzen, doch, wanneer niet alle teekenen bedriegen, ::al binnen afzienbaren tijd de vervolging -"an de resteerende insurgenlen uitloopen op hun volkomen nederlaag. Bij de gevechten, die ongemeen hevig waren, is ontstellend veel bloed gevloeid; bj honderden liggen hier en daar de lijken opgestapeld en bovendien zullen de rebel lerende officieren, die in handen der re geringstroepen vallen, ongetwijfeld terecht v/orden gesteld. De kalmte zal dus waar schijnlijk eerlang in Mexico terugkceren, maar men kan tevens aannemen, dat te veiliger tijd een aantal generaals, belust op macht, het opnieuw in het hoofd zullen krijgen tegen het officieele gezag op te staan. Opstanden toch zijn in Mexico even gewoon als in andere landen onweer en dergel ij ke na t u u rverschij nselen. Ook in China ziet het er thans voor de centrale regeering weer veel beter uit. Al1 dadelijk was het een voordeel voor de te Nanking gevestigde «egeering, dat de ..Christen "-generaal Feng'Yoe Ilsiang, vvaai^ van men aanvankelijk niet wist welke hou ding hij aan zou nemen, de zijde van Tsjang Kai Tsjëk kdos in den strijd tegen de troe pen van het verzet plegende Woehan Laatstgenoemde paslc bovendien een van vele zijden geroemde oorlogstactiek toe. waaraan het voor een niet gering deel is te danken, dat hij het met de Woehantroepen zoo spoedig klaar speelde. De opmarsch van Tsjang Kai Tsjek s troepen vond vooral zijn bekroning in de verovering van Hnn- kau. Aanvankelijk vreesde men, dat het daar tot ernstige ordeverstoringen zou ko men en uit beduchtheid voor deze even tualiteiten hebben de huitenlandsehe mo gendheden naar deze plaats inderhaast tal rijke oorlogsschepen gedirigeerd, doch bui tensporigheden zijn tot nog loe niet ge meld. De tegenslag der troepen van VVoehan is ondertusschen roede te wijten aan het feit, dat een deel daarvan niet verkoos te vechten, terwijl verder een geheele divisie gemeene zaak maakte met de nationalisten, die nu van zins zijn dat deel der verzet- plegende legers, hetwelk wist te ontkomen, krachtig te achtervolgen. Men neemt dan ook van sommige zijden aan. dal de jong ste strijd in China, die opnieuw de een wording van China zeer problematiek dreig de te maken, slechts een korte episode is, die geen al te störonden invloed zal uit oefenen. Doch China is een gioot land cn verscheidene ambities van eerzuchtige ge neraals vragen voortdurend orn bevredi ging. De kiemen van opstanden zijn dus permanent aanwezig. Verscheidene dooden Tasmanië is door ongekend hevige over- stroomingen geteisterd. Hobart is van het overige deel van het land geïsoleerd. Allo verbindingen langs de wegijn en de spoor wegen zijn verbroken evenals die per tele graaf cn telefoon Er zijn vijf personen ver dronken, doordat het water hun auto mee sleurde. Het aantal dooden tengevolge van het onder water loopen van een tinmijn, als uitvloeisel van het bezwijken van een dam, is tot eertien gestegen. Tachtig dooden Abessynische stammen hebben einde vo rige week, naar thans uit Nairobi gemeld wordt, invallen gedaan in de noordelijke deelen van de Kenya-knlonie, waar zij 50 inboorlingen gedood pn hun vee en andere eigendommen geroofd hebben. De Abessy nische roovprs hebben hun inval Maandau herhaald, maar intusschen was een peleton van de Afrikannsche politie naar het Noor den gezonden, dat hpn een zoo warme ont vangst. bereid heeft, dat de roovers met achterlating van 30 dooden en gewonden en van bijkans hun geheelen buit over de Ahessynischp grens gevlucht zijn. De grens wacht zal voorloopig vprsterkt worden. DE ZOMERTIJD. Parijs. 6 April. (If. N.) De zomertijd in Frankrijk. België cn Engeland zal in den nacht van 20 op 21 April worden inge voerd. SNEEUW EN VORST IN FRANKRIJK. In verschillende deelen van Frankrijk heeft het flink gesneeuwd In de Vogezen ligt de sneeuw op sommige plaatsen 10 c.M hoog. Ook uit Savoye wordt sneeuw gemeld. In deze streken Ts*de .koude buitengewoon streng. Op sommige plaatsen heeft het 1 5 gradep gevroren. De partijen onderhandelen Ween en, 5 April. (V.D.l De onderhande lingen tusschen de christelijk-socialen en de groot-Duitschers betreffende de regee- ringsvorming hebben hedenmorgen tot een bevredigend resultaat geleid. Men is over eengekomen. dat de groot-Duitschers op grond van de coalitie-afspraken in de re geering zullen blijven Thans vinden on derhandelingen tusschen de groot-Duit schers en den Landbond plants. Men hoopt, dat deze onderhandelingen nog hedenavond tot een resultaat zullen leiden. W g e n e n. 5 April fV.B.) De onderhande lingen tusschen de Christelijk-socialen en den I.andbund hebben tot resultaat gehad, dat laatstgeoemde partij op grond van een gemeenschappelijk program in de regee ringsrneerderheid blijft. Morgenochtend be ginnen onderhandelingen met de sociaal-de mocraten. waaraan vertegenwoordigers van alle drie de burgerlijke partijen zuilen deel nemen. Parijs, 6 April (VD). Het koude weer, dat ecnige dagen geleden zijn intrede heeft gedaan kenmerkt zich vooral in Oost- cn Midden-Frankrijk door het terugkceren van een luchtgesteldheid, ge'ijk aan die van den afgeloopen winter. Tc Bourg sneeuwt het sedert Donderdag; de sneeuw ligt er 5 c.M hoog. Te Charolles daalde de temperatuur tot vijf a zes graden C. onder nul. Men vreest groote schade voor de gewassen cn de wijngaarden. KELLOGG TE PARIJS. Kellogg is in gezelschap van zijn echtge- noote gisterochtend te Parijs aangekomen. Hij is van plan een week in de Fransche hoofdstad door te brengen, om daarna voor veertien dagen naar Engeland te gaan. Mis schien zal hij ook aan Rome een bezoek brengen. DE MOEILIJKHEDEN DER DUZTSCHE SPOORWEGEN. ft Verdere onderhandelingen. De vertegenwoordigers der verschillende bonden van spoorwegpersoneel in Duitsch- land hebben besloten om, gezien het feit, dat er nog geen beslissing is gevallen in zake de herstel-onderhandelingen en dus de posite van de spoorwegen nog niet vaststaat den weg tot onderhandelingen open te hou den. Tevens besloot men echter bij rijks regeering en spoorwegdirectie de noodigc slappen to doen. DE CRISIS TE WARSCHAU. Hat kabinat gaat haan. Het kabinet-Bartel is volgens een bericht uit Warschau definitief afgetreden GROOTE BIOSCOOPBRAND. Vesrlien slachtoffers. Peking, 5 April. (V. D.) In Ivalgan zijn bij een bioscoopbrand 11 personen om het leven gekomen. Het aantal der gewon den is nog niet bekend, doch zeer groot. ENGELSCH OFFICIER GEVANGEN GENOMEN. Sovrijd door een Fransche patrouille. Uit Amman (Transjordanië) wordt d.d. 5 April bericht Kolonel Peake, de bevelhebber van het Arabische legioen van Transjordanië, is on langs door een bende Syrische Bedoeinen ge vangen genomen, toen hij een deel der Sy rische grens bezocht, dat, naar hij meende, bezet was door een Franschen post Peake werd uitgeschud en met den dood bedreigd, maar door een bevriend sjeik gered. Hij werd ten slotte door een Fransche patrouille bevrijd Eert hevige ontploffing bij Naco Uit Naco (Arizona) wordt d.d. 6 April be richt: Even na drie uur hedenmorgen werden de mensVhen door ccnj vreeselijke ontplof fing uit hun bed geworpen, terwijl te vens hei electrische licht uitging, zoodat de stad in volslagen duisternis gedompeld was. Naar men geloofde, was één der mij nen, bij de versterkingen der Mexicaansche bondstroepen te Naco in Sonora gelegd, ontploft Volgens de Arnerikaansche kust wacht ging aan de ontploffing een verblin dend lichtschijnsel in de lucht vooraf en werd zij gevolgd door een hoornsignaal in de loopgraven der hou 1st roepen Ken nader bericht houdt in. dat geble ken is, dat de ontploffing werd veroorzaakt, Joordat het regeeringsgarnizoen van Naco in Sonora een locomotief in do lucht had den vliegen. Kr zijn verscheidene bommen gevongen bij den ingang van den tunnel van de Southern Pacific spoorlijn, door welke 250 man Mexicaansche bondstroepen. die in de V. S geïnterneerd zijn geweest, moesten komen. Ren schildwacht eener Amerikann sche patrouille is door een schot In de borst getroffen. Ren aanvullend bericht behelst, dat het Zaterdagochtend bij eten tunnel, die op 12 K.M. van Naco in Arizona ligt. tot een schermutseling kwam tusschen een bere len Amerikannsche grenspatrouille cn Mexi caansche opstandelingen, waarbij een Ame rikaansch soldaat zwaar in de borst werd gewond Later bleek, dat op een verborgen plaats bij den tunnel 1"> zakken waren neergezet, waarvan elk vijf bommen bevatte. Toen de Amerikannsche patrouille deze schuilplaats naderde, openden de opstandelingen van den Mexicaansche,n kant het vuur. dat door de Amerikanen beantwoord werd Op het bericht van de botsing Is terstond een sterke afdeeling Amerikaanscho ruiterij naar den tunnel vertrokken. Do strijd om Naco. De troepen der opstandelingen hebben Zaterdagochtend vroeg het bondsgarnizoen van Naco in Sonora aangevallen mei cava lerie, bombardementsvliegtuigen en twee geïmproviseerde tanks. De rebellen waren ongeveer 3000 man sterk, tervVijl de verdedigers omstreeks l.'OO man- stelden. Het verloop van den strijd kon van Amerikaansche zijde duidelijk gevolgd wor den. Voortdurend kwamen verdwaalde ko gels neer voor het naar de grens gekeerde gebouw van de Western United Telegraph Company; de telegrafisten en de dagblad correspondenten, die zicli in het gebouw be vonden, zijn op hun post gebleven, ofschoon de Amerikannsche troepen de ontruiming van het zuidelijke deel der Amerikaansche stad hebben bevolen. Tegen den middag waren de opstande lingen er in geslaagd een kerkhof ten W. van de stad te bezetten en de verdedigers uit de voorste loopgraven te verdrijven In den loop van den middag slaagden de bondstroepen erin den aanval der rebel len af te slaan. De verliezen der verdedigers zijn oogonscbijnlijk gering, terwijl de re bellen zware verliezen leden, daar de kale rotsvlaktc, waarover de aanvallers moes ten naderen, weinig dekking bood. Ken bom, door een vliegtuig der Mexi caansche rebellen geworpen, is op tame lijk grootcn afstand van de grens op Ame rikaansch gebied neergekomen en ont ploft op een erf achter het gebouw der Western Union Tel. Cv Door de ontplof fing gerankte een hoop afval in brand. Kr werd niemand gedeerd. Overal in de Ame rikaansche stad slaan menschcn achte»* muren en op daken om den strijd gade te slaan. Hoe Hankau zich overgaf Londen, 5 April. (V. D.) De krijg tus schen Nanking en Woehan is met het bin nentrekken der stad Hankau door Tsjang Kai Tsjek geëindigd. De reden van het vol slagen falen der verdediging door do troe- pon van Woehan is niet alleen gelegen in het overloopen der 7de divisie, doch vooral ook in het feit, dat op het beslissende mo ment de troepen weigerden te vechten. Kr schoot den bevelhebber van het Woehan- leger niet anders over dan zich ten spoe digste terug te trekken. Zelfs de garni zoenscommandant van Hankau vluchtte overhaast in het Russische consulaat. In Hankau wordt de orde gehandhaafd door Chineesche beambten, die voor den intocht van Tsjang Kai Tsjok een onderkomen had den gezocht in de Britsche nederzetting. Talrijke oorlogsschepen, welke strijdmate riaal voor het Woehanleêe'r aanvoerden, zijn naar de Nanking-regeering overghgaan. Londen, G April (VD) Na rle inneming van Hankau door de Nankingtroepon zal de eerste stap van de Nanking-regeering te Hankau het herstel van de financieele ver houdingen zijn. Tien ambtenaren van het departement van financiën te Nanking zijn reeds op weg ijaar Hankau. Omtrent de verdere* militaire plannen der Nanking-regeering wordt uil Sjanghai ge meld. dat de vluchtende Woehan-troepcn achtervolgd zullen worden, terwijl de regee ring tevens van plan is de opstandige strijdr krachten ten Zuiden en ten Westen der provincie Kiangsi met alle middelen, waar over zij beschikt, te onderwerpen teneinde een nieuwen opstand over eenigen tijd on mogelijk te maken. De overwinning van Hankau heeft het vertrouwen in de Nan king-regeering versterkt. Op het oogenblik dreigt haar nog slechts gevaar in de pro vincie Kiangsi, doch ook hier doet de val van Hankau zijn ohgunstigen invloed op de opstandelingen voelen, aangezien thans de geldmarkt van Hankau voor hen gesloten is. Ken zendingsvereeniging te Londen, die in het gebied van Hankau een twintigtal missionarissen gestationneerd heeft, heeft gisteren .een telegram ontvangen, dat de orde nergens \vas verstoord. AUTO RIJD EEN WINKEL BINNEN. Te Berlijn verloor een chauffeur van een taxi dc macht over zijn wagen, reed het trottoir op en kwam terecht in de étalage van een rijwielwinkel, waarvan de inhoud geheel werd vernield. Twee vrouwen, die zich juist op het trott »ir bevonden, werden door den auto medegesleurd in de étalage en moesten, ernstig gewond naar het zieken huis worden overgebracht. Eén barer, een 14-jarige naaister, is aan haar verwond in gen overleden. Ken van de inzittenden liep een heen fractuur op, terwijl de chauffeur ongedeerd bleef. Het staiionspersoneel verantwoordelijk Volgens den Roemeenschen minister van verkeer heeft een tc Boboe gehouden onder zoek uitgewezen, dal het geheele personeel van het station met inbegrip van den chef. wegens niet inachtneming der voorschrif ten voor het spoorwegongeluk verantwoor delijk moet worden gesteld Volgens de jongste opgaaf bedraagt het aantal dooden 12, dat der gewonden 58. j f&K me f WEERBERICHT. Hoogste barohieterstahd: 7G8.3 te Calshot. Laagste barometerstand: 754.5 te .Tan Mayen. Verwachting tot den avond van 0 April: Zwakke tot matige vyind uit YV. richtingen, half tot zwaar bewolkt waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in temperatuur. VERKEERSGEBOD: Neemt ge soms een and re richting Geeff het door eert-feeken an. Voor U zeiven is dal veilig, d'Ander heeft gemak er van. GROEGROE. Vijf doodet Te Des Moines (Iowa) is het hotel Kfrk- wood afgebrand. Vijf personen kwamen In de vlammen om. Ken groot aantal gasten Kregen brandwonden of werden gekwetst bij een poging om, door uit het raam te springen, zich in veiligheid te stellen. HET CONFLICT BIJ DF. DUITSCHE SPOORWEGEN. Dc aclic van het personeel. De Duitsche vak vereen igingen van spoor wegpersoneel zijn overeengekomen, dat de besturen zich tot do rijksregeering cn do spoorwegdirectie zullen wenden voor het voeren van verdere onderhandelingen in de veronderstelling, dat met hun rechtmatige cn uitvoerbare verlangens ten spoedigste re kening zal worden gehouden. DUITSCHLAND'S HERSTELBETALINGEN OVER HET VIJFDE JAAR. De cijfers, Berlijn, 7 April. (H.N.) Blijkens het verslag van den agent-generaal voor de schadevergoeding over het vijfde jaar van het Dawes-plan hebben de ontvangsten tot 31 Maart 1.498.577.000 mark bedragen, waar van 1.268.9GO.OOO mark aan de buitenland- sche schuldeischers is overgemaakt. Het kassaldo op 31 Maart bedroeg 229.617.090 mark. Aan Frankrijk is betaald 042.647.730 markt, waarvan 246.595.000 mark in contan ten. Aan Kngeland 285.289.000 mark, waar van 86.217.000 mark in contanten Voorls zijn overgemaakt aan Italië 93.000.000 mark en aan Belgio 64.750000 mark. Het overige bedrag is verdeeld tun- schen Zuid-Slavië, do Vereenigde Stalen, Roemenië, Japan, Portugal, Griekenland en Polen. VIJF ARBEIDERS DOOR NEERVAL LENDE AARDE BEDOLVEN. Vier hunner konden slechts als lijken geborgen worden. B r e s d a u 7 April. (H.N.) Bij Fürsten- berg aan de Oder zijn vijf mijnwerkers, die bezig waren een kanaal te graven, door neervallende aardmnssa's bedolven, welke in beweging geraakten, loen de D trein Bres- lau—Berlijn passeerde. Ken hunner kon worden gered, de vier andere werden na urenlange reddingspogingen slechts als lij ken geborgen. GR1EKSCHE VROUWEN TEGEN HET KXESRECET. Athene, 5 April (V.D.) De vrouwelijke bevolking van Missolunghl heeft geprote steerd legen de invoering van het algemeen kiesrecht, onder motiveering, dat het kies recht voor de vrouw een schadelilken in vloed op het gezinsleven zal uitoefenen. HET GRIEKSCH—ZUID-SLAVISCHE VERDRAG. Ween en. 5 April. (H.N.) Uit Athene wordt gemeld, dat de Grieksche kamer Donderdag het vriendschapsverdrag tus schen Griekenland en Zuid Slavic in twee de lezing heeft goedgekeurd Door verschil lende afgevaardigden werd er op aange drongen. dat overeenkomstige verdragen qok met andere Balkanstalen zullen vvor den gesloten DS STERFGEVALLEN IN HEY BEZETTINGSLEGER. P a r ij s, 5 A p r i 1. (V. D.) Ren schrijven van den socialistischen afgevaardigde Barthel aan den minister van oorlog Pain- levé komt nog eens terug op de sterfgeval len tijdens de koudeperiodc in het bezet tingsleger. In dit schrijven worden den mi nister eenige nieuwe, nog niet onderzochte, gevallen voorgelegd, waarin onachtzaam heid van de dienstdoende officieren de ge zondheid van de> manschappen in gevaar gebracht heeft, terwijl de minister herin nerd wordt aan de belofte de nnod'gs strafmaatregelen te nemen jegens de schul digen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1