DE) EEMLANDED Verhuring van Lips safe-loketten WILLEM GROENHUIZEN Vrijdag 12 Apr.l 1929 27e Jaargang Na. 239 BUiTENlANDSCH OVERZICHT TSANG KAI TSJEK WIL AFTREDEN GROOT FINANCIEEL SCHANDAAL De verklaring der directie N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfeclen. Verzilveren van coupons Handelscredieten incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 PRINCESS ROQ1V! Hors d'Oeuvre T usschengerechten Tel. 852. Langestraat 43 HET JUI STE ADRES voor Uw Gouden en Zilveren Vlerken DE VEEMMOORDEN IN DUITSCHLAND POSTSTAKING IN GRIEKENLAND CRISIS TE WEÉNEN ABONNEMENTSPRIJS pei 3 raaandcQ voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75, per wcelc (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 5 maanden f 3.-. Aizonderlljke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 diqect&ur-uitgeveq: j.valkhoft PRIJS DER ADVERTENTIEN vaD *""4 t *-05 inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llefdadlghelcj-advertcntlëD voor de helft van deD prijs. Kleine Advertentiëo „KEITJES" bij vooruitbetaling l5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra 1 0.05 Do crisis te Berlijn van de baan. De partijen komen tot een accoord met de re geering. Drie leden van 't centrum treden als minis ters tot het kabinet toe. De Duit-sche politiek werd de laatste da gen door een echte April-grilligheid geken merkt. Terwijl Maandag een verwonderlijk optimisme overheorschte, zag men den toe stand Dinsdag zoo donker in. dat ernstig rekening werd gehouden met het heengaan der regeering-Ilermann Muller. Woensdag is echter het politieke weer plotseling opge klaard en is de crisis werkelijk van de baan. Er is namelijk een vergelijk tot stand ge komen tusschen de regeering en de vijf par tijen. waarmee werd onderhandeld, een ac coord. dat misschien het best kan worden aangeduidjnet den naam van „gentlemen's agreement". Zooals men weet. waren de des kundigen der sociaal democraten, het cen trum. de Duitsche Volkspartij, de democra ten en de Beiersche Volkspartij het ten aan zien van de begrooting. dus in financieel opzicht, eens geworden. De regeering-Müller ny feseft Woensdag besloten eensgezind op komen voor de voorstellen der vijf par tijen, hetgeen teven9 meebrengt, dat de be grotingsvoorstellen evenals die rnet be trekking tot het ministerie van defensie door haar zullen worden verdedigd. Op de fracties der vijf partijen doet zij een beroep zich te kanten tegen mogelijke voorstellen, die niet-overeengekomen schrappingen be lichamen, of in grooler uitgaven voorzien. Tevens rekent zij erop. dat voorstellen van principieel belang alleen ^zullen worden in gediend. nadat onderling overleg daarac'tn is voorafgegaan. Tevens stelde zij een on verwijlde uitbreiding der regeering, door het opnemen van centrumsledcn. in 't voor uitzicht. Leiding bij deze politiek der regeering gaf de overweging, dat het een gebiedende noodzaak is. dat vooral nu in Duitschiand 'een regeering bestaat, die bij machte is te handelen, daar op buiteniandsch politiek gebied zeer gewichtige onderhandelinecTi te Parijs over het yraagstük der schade vergoeding plaats vinden. Ook de bin ncnlandsch staalkundige toestand is van dien aard, dat een innig samengaan der vijf partijen een onafwijsbaar vereischte is De besluiten der rijksregeering, waarvan wij boven een beknopte samenvatting ga ven. werden Woensdag door do vijf fracties ook door de sociaal-dmocratische rljks- daggroep derhalve goedgekeurd, zoodat de regeering van Hermann Muller nu kan rekenen op een krachtigen steun bij 't ver- wezelijken van haar plannen. Van belang is tevens, dat drie ministers van het centrum tot de regeering zullen toetreden. Als zoodanig worden gedood verfd: Von Guerard (justitie), Stegerwald (verkeerswezen) en Wirth (bezette gebie don). Dit is werkelijk een belangrijke voor uitgang, omdat nu tusschen de partijen een nauwe samenwerking tot stand is gebracht. De groote coalitie is officieel nog wel niet een feit geworden, doch de realisatie daar van verwacht men na het zomerreces. Voor- loopig komt het er op aan de begrooting af te handelen Budgetaire moeilijkheden, die de regeering in gevaar brengen, behoe ven thans niet te worden gevreesd, daar de partijen op zich hebben genomen geen verdere voorstellen te doen tot het laten vervallen van begrootingsposten: m.a.w.: de sociaal-democraten verplichten zich niet te stemmen tegen den tweeden termijn voor den pantserkruiser. Men mag thans hopen. dat. nu tusschen de partijen een z.g. ..Zweckverband" is ont staan. de partijen der groote coalitie, die thans weer in de regeering zijn vereenïgd. door wederzijdsche inschikkelijkheid dezen staatkundigen toestand zullen weten te be stendigen in de verre toekomst, daar de herhaalde crises in Duitschiand het aan zien van dit land ten zeerste schaadden. Zijn verzoek niei ingewilligd WAT FORD VERDIENT. New York, 11 April (V.D.) Uit Boston wordt gemeld, dat blijkens de gisteren ge publiceerde balans en winst- en verliesreke ning van de Ford-automobielcnfabriek do zuivere winst over het afgeloopen jaar 5S2.629.563 dollar bedraagt tegen 65i.S51.061 dollar in het jaar daarvoor. Een Duitsche bank door een Rus voor miUioenen opgelicht Peking, 11 April. (V. D.) Maarschalk Tsjang Kai Sjek heeft zich met een nieuw telegram tot de Nanking-regeering gewenrt waarin hij de redenen aangeeft, welke hem tot zijn aftreden genoopt hebben. Hij ver klaart. dat de resultaten van het Koeomin tang-congres hem hebben teleurgesteld en hij meent, dat hij niet, langer aan het hoofd der regeering kan blijven, aangezien de volmachten, die de regeering hem gegeven heeft, niet voldoende zijn om de nationals beweging in China te stabiliseeren. Tsjang Kai Tsjek neemt ook stelling tegen de ver wijten van generaal Fcng, als zou hij dic tator willen worden. Hij verklaart, dat een militaire dictatuur noodzakelijk is en wijst de verwijten af In Mei a s. wil hij al zijn 'uncfies aan de Nanking-regeering overdra gen en een langdurige studiereis naar Euro pa ondernemen, waar hii Engeland. Frank rijk en Duitschiand wil bezoeken Namens de Nanking-regeering heeft minister presi dent Tang aan Tsjang Kai Tsjek medege deeld. dat de regeering zijn verzoek niet zonder meer kan inwilligen, aangezien wij ziging in het opperbevel van het Nanking- leger de Nanking-regeering in grooite moei- Jifkheden zou kunnen brengen Tsjang Kai Tsjek wil zijn verzoek om ontslag echter in •Ik geval handhaven. Men meldt uit Berlijn aan de N.R.C.: De affaire met den Rus Oeraltsjef, door wiens optreden de Deutsche Raiffaisen bank tientallen milioenen heeft verloren, schijnt alle financieels schandalen, die in Duitschiand in de jaren na dtfn oorlog zoo veel stof hebben opgeworpen, nog te over treffen. Dezo avonturier is er in geslaagd de Raiffeisenbank, die voornamelijk ere dieten aan den landbouw verstrekt, te be trekken in een transactie, waardoor deze bank ten minste 50 milliocn mark heeft verloren. Oeraltsjef was, toen hij in Duitschiand kwam, in het bezit van ongeveer 1500 mark. Hij beweerde als officier te hebben gediend bij het witte leger en na de bolsjewistische revolutie naar het buitenland te zijn ge vlucht. Hij vestigde zich eerst te Dresden, waar hij tevergeefs trachtte aan den kost te komen. Een andere Rus. zekere Strnrn berg, stelde hem tienduizend pond sterling ter beschikking. Met dit kapitaal richtte Oeraltsjef verschillende industrieele onder nemingen op. Door een toeval leerde hij den heer Krause. directeur van de Raiffeisenbank. kennen. Weldra werden hem credieten ver leend. Eerst waren het kleine bedragen, maar na korien tijd had hij reeds een paar millioen mark opgenomen. Hij bood alle mogelijke documenten als waarborg aan, maar de Raiffeisenbank gaf zich niet eens de moeite te onderzoeken, of deze stukken wel degelijk wuarde hadden. Het lag in de bedoeling van Oeraltsjef de geheele Saksische glasindustrie op te koppen. Spoedig had hij nu voor zijn trans acties een eigen bank noodig en voor een bedrag van 600.000 mark nam hij daarom het bankiershuis L. M. Bamberg in de Ja gerstrasse te Berlijn over. Ook interesseer de hij zich in de chemische industrie In Saksen bouwde hij een fabriek voor phai maceutische producten. In deze onderne ming stak hij V/i millioen mark. In 1925 was Oeraltsjef aan de Raiffeisen bank reeds meer dan tien millioen mark schuldig. Men vertrouwde hem daar echter volkomen. Op zekeren dag, toon de schuld aan de bank tot 20 millioen was gestegen, bood Oeraltsjef aan den leider van de bank een cassette aan, die voor milliocncn aan kost baarheden moest bevatten. Toen de inhoud van de cassette later verkocht werd, bracht ze vijftienduizend mark op. Oeraltsjef in niet de eenige geweest, die de onbekwame directeuren van de Raiffei senbank heeft weten te bewegen hem cre dieten ter beschikking te stellen. De raad van bestuur der Deutsche Raif feisenbank constateert, dat "de door de bank geleden verliezen alle reeds van vier jaren geleden dagteekenen, waaromtrent reeds in 1926 en 1927 in de openbare algemeene ver gaderingen te Hamburg, Keulen en Ko ningsbergen gehouden, alle bijzonderheden zijn meegedeeld. Deze verliezen zijn door de reorganisatie van de bank, die in samen werking met de Prcusscnkasse is tot stand gekomen en welke de algemeene vergade ring van 13 Maart 1.1. te Berlijn heeft be krachtigd. geheel geregeld cn vereffend. I)e bij de Raiffeisenbank aangesloten or ganisaties hebben daardoor de waarborgen: le. dat zij behalve de reeds gestorte aan- deelen geen cent verliezen; 2e. dat zij de in 192G gestorte borgtochten terugkrijgen; 3e. dat haar leden op geenerlei wijze in de dekking van het verlies worden betrokken; 4e. dat hun spaar-inleggers geen cent te kort zullen komen. voor Amersfoort cn Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. OVEREENSTEMMING TUSSCHEN DE GEALLIEERDEN inzake de betalingen door Duitschiand Parijs, 11 April. (V. D) Hedenavond is bekend geworden, dat de geallieerden in dc middngzitting tot overeenstemming zijn gerankt, inzake de aan Duitschiand te slel len eischen. Vrijdagmorgen zal de laatste formuleering van hun besluiten volgen, zoodat de mogelijkheid bestaat, dat de be sprekingen met Dr. Schacht reeds morgen middag voortgang zullen hebben. TEL. 310 LEVERING AAN KUIS VAN cn GROOTE BRAND TE BERLIJN Id 't warenhuis Karstadt Berlijn, 11 April. (II. N.) Vanmiddag om 4 uur is brafiuNiitgebroken in hél in aanbouw zijnde gedeelte van het warmhuis Karstadt op de Herrmannsplntz. Waor schijnlijk is de brand bij de werkzaamhe den op de bovenste verdieping ontstaan Het vuur \ond in het voorhanden zijnde bouwmateriaal rij kei lijk voedsel, zoodat de brand zich zeer snel uitbreidde De brand weer was echter reeds tien minuten na het eerste alarm ter plaatse, en (aslte het. vuur met li slangen aan. zoodat om 5 uur het gevaar geweken was, en de meeste spu if en konden inrukken, Het verkeer in dil zeer drukke gedeeltp van Berlijn was tijdens het blusschingswerk versperd Ken m?n*g te van duizenden toeschouwers sloeg den brand en het blusschingswerk gade D*-. ar beiders op het werk hadden zich tijdig in veiligheid weten te stellen. De aangerichte schade kon nog niet worden vastgesteld. Heropening van alle processen Naar aanleiding van de rnededeeling in de puridischo commissie van den Pruisi- schen landdag, dat de vroegere Feldwebel Fahlbusch op weg naar Duitschiand is, nadat do Ver. Staten toegestemd hebben in zijn uitlevering wegens medeplichtigheid aan zeven moorden, meent een Berlijnsch nieuwsagentschap te kunnen voorspellen, dat allo veemmoordprocessen heropend zul len worden. Het herinnert er aan, dat Fahlbusch er van beschuldigd is in tal van veernmoordzaken de beslissende rol te heb ben gespeeld. Fahlbusch is tijdens het Landsberger proces door Klaproth en enkele getuigen op de ernstige wijze beschuldigd Hij wordt er van verdacht zijn medeplich tige, den vroegeren Feldwebel Büsching, vermoord te hebben. Fahlbusch is samen met Büsching uit een Italiaansche haven naar Z.-Amerika govlucht. Onderweg is Büsching op een nacht van boord verdwe nen, zonder dat men indertijd kon vast stellen, of er een moord of een ongeluk in het spel was. Het onderzoek der Duitsche justitie zal zich eveneens tot dit raadsel achtig geval uitstrekken en rnen zal met behulp van het logboek van het schip en het getuigenis der Italiaansche bemanning de zaak probeeren op te helderen. BANKOVERVAL TE CHICAGO. De roovers met ce buit ont komen. New-York. 11 April. (V.D.) In een voor stad van Chicago deden vijf zwaar gewa pende bandieten onder bureautijd een aan val op het bankiershuis Lamont. Met gewe ren hielden zij de beambten en de klanten, die zich op dat oogenblik in het gebouw be vonden, in bedwang cn roofden 15000 dol lar. Het gelukte hun met de buit te ontko men. Het personeel wenscht hooger loon Men meldt d.d. 10 Maart uit Athene aan het Vad.: In geheel Griekenland zijn heden op de postkantoren do werkzaamheden gestaakt. De loketten bleven gesloten. De bond van de posrambtenaien eischt 20 pCt. loonsvei hoo- ging waardoor de staatsbegrooling mei 120 mflliocn drachmen zou worden belast. Of schoon de regeering allo eischen formeel weigert in te willigen, onderhandelen ge volmachtigden der ambtenaren thans di rect met Venizelos, onder terzijdestelling van den minister van posterijen. Des mid dags werden de loketten weder geopend. De ambtenaren hadden echter van hun vakband instructie gekregen zich gereed te houden om het werk elk oogenblik weer neer te leggen. Bij eventueele staking re kent men op de kabels der Eastern Tele graph Company om de verbinding met overig Europa te handhaven. Gunstige vooruitzichten Uit YVeentsche berichten valt af te leiden, dat de onderhandelingen met de vertegen woordigers van alle partijen uit den Na- iionalen Raad over een ecnheidsprogiam een gunstig' verloop hebben, hoewel alle moeilijkheden nog niet uit den weg ge ruimd zijn. De meerderheid en de oppositie hebben den wil betuigd zooveel mogelijk het standpunt der tegenpartij tegemoet te komen. De règeeringspartij heeft voorstel len gedaan, dre door de oppositie in begin sel niet verworpen worden, zoodat met be trekking tot de voornaamste punten over eenstemrning 'mogelijk is. Men verwacht do vorming ecper regeering tegen de vol gende week. NIEUWE NOORDPOOL-EXPEDITIE? Plannen van een Itaüaansch ingenieur. Oslo, 10 A p r i 1. iH. N.) Een Italiaansch ingenieur heeft een plan ontworpen voor een nieuwe expeditie, om een onderzoek in te stellen, naar het lot van de nog steeds vermiste manschappen van de Nobile ex peditie, die na het vergaan van het lucht schip met het omhulsel van den ballon afgedrevee» zijn. Deze expeditie zal met een Noorsch schip worden ondernomen Ook de bemanning zal in hoofdzaak uit Noren bestaan Verder zullen een Itali aansch marineofficier en twee Italiaan sche alpinisten aan do expeditie deelne men Het plan is. de expeditie nog in don loop van deze maand te laten vertrekken. KWESTIE VAN GODSLASTERING. Hooger beroep. Berlijn, 11 April. {II N) Het O. M. is in hooger beroep gegaan van do vrij spraak der Kamer voor strafzaken van het landsgerecht III te Berlijn tegen den kunst schilder George Grosz en den uitgever Wie- land Herzfeldt, die wegens godslastering terecht hebben gestaan, in verband met de bekende plaat, Christus aan het Kruis met een gasmasker voor en soldatenlaarzen aan, voorstellende. Ook in ripper Silezic zal deze zaak voor de rechtbank komen, aangezien daar een boekhandelaar, die de plaat uitgestald had, zich te verantwoor den zal hebben. Deze zaak is reeds een maal op de rol gebracht, doch de behande ling werd toen uitgesteld, omdat men eerst het vonnis van de Berlijnschc rechtbank wilde afwachten. DE UITBREIDING DER REGEERING GOEDGEKEURD. Berlijn, 11 April. (V. D.) Rijkspresi dent Von Hindenburg heeft heden den Rijkskanselier ontvangen, die voorstelde den huidigen minister van Justitie, Koch— Weser, overeenkomstig zijn verzoek uit, zijn mabt te antzetten. Verder deed hij rnede deeling van do voorgenomen uitbreiding der regeering met drie Centrum-ministers Beide zaken werden door den president goedgekeurd. De benoeming van een nieu wen minister van Justitie is in den loop van morgen te verwachten. REGEERINGSCRISIS IN MECKLENBURG- STRELITZ. Begrooting verworpen. Berlijn, 11 April. (II. N.) In Mecklen- burg-Strelitz is een regeeringscrisis uitge broken, daar de begrooting met 18 tegen 16 stemmen verworpen is. De sociaal democratische staatsminister Von Reibnitz heeft daarop zijn ontslag ge nomen. De sociaal democraten stelden voor, dat het staatsministerie ook ontslagen zou worden van het voorloopig waarnemen der zaken, opdat de oppositie zich terstond met de leiding der zaken zou belasten. De oppositie wordt gevormd door de Duitsch- nationalen, de democraten en de handwer kerspartij. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 776.4 te Thorshavn. Laagste barometerstand: 756.8 te Vardö. Verwachting tot den avond van 13 April: Matige O. tot N. O. wind. betrok ken lot half of zwaar bewolkt, mo gelijk een weinig neerslag, weinig verandering in temperatuur. TWEE WATERVLIEGTUIGEN VERONGELUKT De inzittenden allen omgekomen Rome, 11 April. (V D.) Twee water vliegtuigen, welke, in de nabijheid van het Augusta vliegkamp, manoeuvres uitvoer den, zijn op een hoogte van 100 M. met el kaar in botsing gekomen, cn naar beneden gestort. De inzittend van beide vliegtuigen, een luitenant en drie manschappen, zijn allen omgekomen. LORRIE DOOR EEN SNELTREIN GEGREPEN Vier dooden en een gewonde Rome, 11 April. (H. N.) De sneltrein Milaan—Rome heeft bij Cnstelfranco een lorrie aangereden, waarop zich zes arbei ders bevonden. Vier arbeiders werden ge dood en één gewond, terwijl de zesde on gedeerd bleef. HET VRAAGSTUK DER WERKLOOSHEID. Henderson spreekt voor de radio L o n d e n, 11 A p rl I. (II. N.) Hender son, de secretaris der Engelscbe Arbeiders partij, heeft vandaag in een rede, welke per radio werd uitgezonden, het nieuwe programma der partij ontwikkeld, waarin de oplossing van het vraagstuk der werk- J. ..i. HENDERSON. loosheid het voornaamste punt is. De ar beiderspartij wil de werkloosheid vermin deren door het opruimen van krotwonin gen cn het bouwen van woningen voor ar beidersgezinnen, welke tegen billijke huren zullen worden verhuurd, door aanleg van straten cn wegen en andere groote open bare werken, o.a. op het gebied der clectri- ficatie. Ook wil de partij de uitvoer bevor deren om Engeland zijn oude plaats op de verloren gegane markten weder te doen in nemen. PRINS AXEL VAN DENEMARKEN BIJ KONING GEORGE. Londen, 11 A prill (V. D.) Óndanks een kouden Noord-Hosten wind heeft de koning hedenmorgen zijn gebruikelijke ochtendwandeling in de tuinen van Craie- well House te Bognor gemaakt. Prins Axel van Denemarken, die den nacht op Croitr- weil House heeft doorgebracht, had een lang gesprek met den koning, alvorens naar Londen te vertrekken, vanwaar hij naar Denemarken zal terugkeeren. KEERT FENG ZICH TEGEN NANKING 7 Moskou. 11 April (V.D.) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat men zich in regeer? g9- kringen te Nanking ongerust maakt 5ver de invasie van de provincie Hoepeh door de troepen van den ,.Christen"-generaal Feng Yoe Hsiang. die oprukt laners de spoorlijn Peking TIankau en zich nog slechts op 150 K.M afstand van Hankau bevindt. Deze actie van Feng, die zich on danks zijn critiek op Tsjang Kai Tsjek tot nu toe nog steeds achter de Nanking-regee ring heeft geplaatst, wordt besihouwd a!® een directe bedreiging voor Nanking.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1