FA.DUIM BURGER FIRTSso MANSION POLISH CEMENT. F* L. A. A.vak hAMERSVELD DEÊMLANDEU DONKERE MANSION POLISH Zaterdag 13 Apr.l 1929 27e Jaargang No. 240 Groote keuze in HOEDEN ARNHEMSCHEWEG 26 Jeugdige paletots vanaf f 20.- DAMES MODEZAAK LEVENSBLIJHEID BUITENLANDSCH OVERZICHT (nm GARAGE MOLENAAR Overal verkrijgbaar Importeurs: N. V. Hanc'elmij. Reckitts, Rotterdam ENRICO FERRI A. N. HINDRIKS Handel in Bouwmaterialen HET DRAMA AAN DE GRENS LUXE AUTOVERHUUR Im! l^j^e'CUiXb-smf H .tWN zeeb Kalme fira-su,MEU - ABONNEMENTSPRIJS p€r 3 ■aandco voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per 1weelc (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nommera f 0.05* POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIDECTEUR-UITGEVER: J.VALKIiOfT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN vw>,w'-W ubtgrlp w m bcwflioimima, - elke regel meer f 0.25. Llefdadlghetds-advertentfCü voor Gt helft van den prijs. Kleine Advertentito ^KEITJES" bij vooruitbetaling 13 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra 0.05 door G. CA N N EG I E TE li Hat geldt, on tot op zekere hoogte terecht, voor een teeken van beschaving, zoo men geleerd heeft, zijn gevoel te verbergen. Slechts de onbeschaafde geeft onbehceracht lucht aan zijn gemoed. Maar de mcnsch, die weet hoe het hoort, beseft, dat men zijn om geving niet mag hinderen met een luid- juchtige uiting van gevoelens, die voor den betrokkene weliswaar op bet gegeven oogen- blk van het hoogste belang zijn, maar waar tegenover een ander het recht heeft, onver schillig te staan. Het is onbescheiden, zijn gevoelens op te dringen aan menschen, die er niet mee heb ben tc maken. Wat geeft ons aanspraak op hun belangstelling? Zij vallen ook ons niet lastig met hun vreugdebetoon of hun rouw. Maar het is evenmin kiesch tegenover ons eigen gemoed. Wat ons gemoed beweegt, blijve binnen het besloten terrein van ons eigen leven. Het is te teer en te innig om op straat te worden gebracht. Met is harts geheim. Wanneer wij er over spreken ,is 't, alsof we tegen het liefste m beste in ons verraad plegen. Dus niet te spoedig vreomden in ons per soonlijk bestaan betrekkeu. Niet te koop loopen roet ouze bezwaren en moeilijkhe den, niet ons hart uitstorten in wachtkamer of spoorweg-coupé. Met een effen gezicht en eon onverschillig gebaar onze aandoening bemantelen. Deze strakke levenshouding, door eerbied \oor anderen en door zelfrespect geboden, kan echicr ook ontaarden in aanstellerij. Overdreven kunstmatigheid forceert de na tuur, die haar soevereine rechten behoudt. Want ons gemoed is als een stoomketel, waaraan geen veiligheidsklep mag ontbre ken. Eu, zoo wij de maatschappelijk voor geschreven bescheidenheid en kieschheid in acht nemen, mogen wij aan den natuurlij ken drang lot uiting voldoen. Zij het in den kleinen kring onzer vertrouwden, zij het in de eenzaamheid van de binnenkamer of in de onbegrensde ruimte van bosch en veld. Merkwaardig is hierbij, hoeveel gemak kelijker het ons valt, aan onze smart uiting te geven dan aan onze vreugde. Tranen laan den meesten onzer beter af dan een lach. En de omgeving,schijnt de eerste ook meer te waardeeren. Een huilbui eerbiedigt ze; aan een lachbui ergert ze zich. Het is, of wij ons voor levensblijklieid eer moeten schamen dan voor verdriet. Een droevig gezicht moge men drukkend gezel schap vinden, het is toch een teeken van ernst. Maar een vroolijk gezicht verdenkt men van lichtzinnige dwaasheid. En loch is levensblijheid het kostelijkste bezit. Zij is de eenigc grondslag van een goed en gezond léven. Men moest haar bo ven alles op prijs stellen. Een mensch, wien blijdschap de oogen uitstraalt, moest ons heilig zijn als een bizondere openbaring. Wij moesten tegenover hem staan als tegenover een wonder. Wat is er heerlijker dan echte, onbekom merde blijdschap! Een van de ontroerend ste oogcnblikkcn, die ik ooit heb beleefd, was het ontwaken, doordat op een stillen Zondagmorgen op een kamer naast de rnijno een klein kind in zijn eentje aan 't zingen sloeg. Er was nog geen woord noch geen wijs, maar dit zingende wakker wor den, zóó uit den slaap, was iets zoo echts en spontaans, dat er behalve het kwinke- leercn van vogels wel niets te bedenken is, dat zóó zuiver de levensblijheid vertolkt. Kwinkeleerendc vogels, dartelend vee in de wei, spartelende visschen in 't water, hoe zelden vinden ze hun evenbeeld in mon- schelijko gestalte.. Is levensblijheid den mcnsch ontzegd? Is hij aan deze natuur lijke gave ontgroeid? Moet hij, als cultuur wezen, er zich voor schamen? Kinderen kennen ze nog, de levensblij heid, en we veroorloven hun, deze te uiten. Maar een volwassen mensch, die zingt, die danst van pleizier?! Zeker, wij mogen ver heugd zijn, maar wij hebben onzo vreugde gekanaliseerd binnen conventioneel© ge dragslijnen. Spontaan vreugdebetoon is ons verdacht. Bijna zou ik een pleidooi voor brooddron kenheid houden. De kern van brooddronken heid is gezond. Maar, al moge de drijfveer dezelfde zijn, formeel is er geen grooter te genstelling mogelijk dan het kleine kind, dat in zijn bedje zingende wakker wordt en do tierende, lallende menigte, die de stra ten vult met haar brooddronken lawaai. Is in ons puriteinsch vaderland de ge- meenschapsvreugde te lang en te streng on- drukt, zoodat zij het natuurlijk orgaan heeft verloren? Dan heeft onze beschaving jets in te halen. Ongedwongen blijheid immers is voor de samenleving even onmisbaar als voor elk harer leden persoonlijk. Wij moeten weer leeren juichen en jube len, lachen en dansen en in ons spontaan vreugdebetoon éven decent leeren wezen als we 't geleerd hebben te zijn in ons droef- heidsgebaar. (Nadruk verboden). BerlijnLa Paz door de lucht. De Boliviaansche vliegers over hun plannen. De Boliviaansche vliegers, de kapiteins Luizaga en Vnsquez, zijn Woensdag te Ber lijn aangekomen, van waar zij van zins zijn naar La Paz te vliegen. Eén der medewer kers van de Deutsche Allgemeine Zeitung heeft met de vliegers gesproken over den voorgenomen Oceaan tocht. „Mijn vriend en kameraad Vasquez cn ik zijn Boliviaansche militaire vliegers, ons station is La Paz met een 4200 M. boven Fiat type 520 „is" een wonder-„zes"! .111 *ottpc Spidtf. De volkomen geruischlooshcid van motor, gang* wissel en .achtcrbrug; de vingcrlicole druk' waarmede men alle beaicnings-organen doet funo tionneeren; bet bliksemsnelle optrekken; het zon-) der overschakelen kunnen rijden zoowel met top-' snelheid als met den langzamen gang van den wan-i debar ziedaar eenigc kenmerken van dit type." Zc zijn een gevolg van de absolute technische perfectie van dezen „zes" van de 7 X gebger-' de krukas, welke zwaar cn onwrikbaar, volkomen uitgebalanceerd is van den trillingdemper van de speciale constructie van zuigers, cyLindcrkop en klcppenmechanismc van de vóór-verwarming der inbatgasscn van de soepele koppeling. En dan de smaakvolle, duurzame koetswerken Vraagheden nog onze brochures of een proefrit aan; bet verplicht U tot .niets. TORPEDOi 3450.—. COUPE SPIDER3850.-i COND. INT„ laken bekleed 3850.— COND. INT„ Ieder bekleed 4050.- Uitgerust met 1 reserve-wiel met band» 4 schokbrekers, elcctriscbe richtingaan-. wijzers, automatische ruitenwisscher. enz. Imp.: J. LEONARD LANG - AMSTERDAM". .Stadhouderskade 114 Telefoon 27100. Alleen vertegenwoordiger voor Amersfoort en omstreken TEL. 1210. 1211 1212 „O, jij verwaande poes! je doet haast niets anders dan je in den vloer bekijken, nu die met Mansion Polish gewreven wordt." maakt Meubelen, Houtgraniet- or Parketvloeren cif Linoleum \lug spiegelglanzend. Ten einde de kleur en het gehcele aanzien van het hout te ver fraaien, gebruikc men voor wrijv men Donker Eiken Meubelen en -Vloeren met den zeespiegel gelegen vliegterrein'', ver klaarde kapitein Luizaga. „Onze militaire vliegtuigen zijn voor 't rneerendeel Fokker machines, terwijl deverkeersvluchten, die volgens een geregeld reisplan lusschen Co- chabarnba cn San la Cruz worden onder nomen, bijna uitsluitend plaats vinden met Duitsc.he Junkersmachines. De Boliviaan sche verkeersvluchten zijn door een Duitsch-Boliviaansche Maatschappij op touw gezet; men beschikt over twinlig ma chines, die alle bestuurd worden door Duitsche vliegers. Bovendien hebben de Bo liviaansche militaire vliegers voor hot grootste deel hun opleiding genoten in Duitschland. Ik zelf ben als vlieger opge leid te Schleissheim bij München cn in dc Berlljnsche vliegerscholen, terwijl mijn ka meraad Vasquez in de Verecnigde Staten en in Engeland zijn vliegeropleMing ge noot." „IJoe is u tot de vlucht van Duitschland naar Bolivia gekomen?" aldus vroeg dc journalist. Op 6 October 192S," verklaarde Luizaga, „ondernam ik een vlucht van La Paz— Buenos Aires en terug: 7000 K.M. Door deze succesrijke vlucht kwam ik op de gedachte, dat het toch een prachtige en verleidelijke taak moest zijn van Duitschland, het land, aan welks eerste klas-scholen ik mijn vaar digheid in 't vliegen dank. naar La Paz te vliegen, waar ik het in Duitschland ge leerde voor 't welzijn van mijn vaderland in toepassing breng. Zoo rijpte in mij het besluit een vlucht over den Oceaan, die nu op 't punt staat verwerkelijkt te worden, te ondernemen." „Wilt u", zoo werd verder gevraagd, „een nieuw vliegrecord vestigen?" „Neen", luidde het antwoord, „het vlieg- traject, dat wij willen kiezen, bedraagt 12000 K.M. en wij zijn voornemens te Sevilla, waar bij onze aankomst nog de Spaansch- Amerikaansche tentoonstelling plaats zal vinden, in Senegal, Natal on Rio de Janeiro de vlucht naar La Paz te onderbreken. Pau zes van langen duur staan echter niet op het programma: alleen zullen landingen plaats hebben om onze brandstof aan te vullen. Een veiligheidsvluchL komt 011s be langrijker en van grooter waarde voor dan een recudvlucluwij geven daarmee een navolgenswaardig voorbeeld voor de ver- keersvliegerij cn ondernemen tevens zoo doende een propaganda vlucht voor de be vordering der betrekkingen tusschcn Duitschland cn Zuid-Amerika in 't alge meen, tusschen Duitschland cn Bolivia in 't bi zon der." ..Wanneer is u van plan uw vlucht te beginnen?" „Dc eerste taak. die ons in Duitschland wacht, is het verkrijgen van een geschikt vliegtuig. Nog geenszins zijn wij tot een besluit gekomen over het te kiezen type, doch tenslotte zal wel tusschcn een Fokker en Junkers gekozen moeten worden. Daar wij ons besluit echter willen laten afhan gen van een zeer nauwkeurig persoonlijk onderzoek en rekenng zal worden gehou den met alle aanbiedingen, die ons worden gedaan, is het ook mogelijk, dat wij ten slotte een geheel ander type zullen kiezen. Wanneer deze zaak beklonken is, zal kapi- tior Vasquez zich nog een korten tijd voor con bezoek aan de navigatieschool naar Stettin begeven, terwijl ik in Duitschland verschillende vluchten zou willen onder nemen. Begin Augustus gelooven wij dan zoo ver te zijn. dat wij voor onze groote vlucht kunnen starten. Het is niet buiten gesloten, dat een Duitsche piloot ons op deze vlucht zal vergezellen. Wij verheugen er ons over de eerste Zuid-Amerikaansche vliegers te zijn, die een dergelijke vlucht ondernemen en wij hopen, dat de tocht voorspoedig rnoge verloopen en dat een groot succes voor ons land wordt bereikt." Ondertusschen wordt uit Barcelona be richt, dat Commandant Franco op 7 April met een Dorniervval, rechtstreeks van de bouwwerf Marina di Pisa (Italië) komend, daar aangekomen is. De vliegtijd bedroeg precies vier uren. De vliegboot is voorzien van twee Hispano-Suizza-motoren van elk 050 P.K, en bereikt een snelheid van 220 Kilometer per uur. Commandant Franco is voornemens begin Mei met deze vliegboot een wereldvlucht te beginnen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 772.5 te Akuregri. Laagste barometerstand: 750.3 te Calais. Verwachting tot den avond van li April: Zwakke tot matige O. tot Z. of Z. W. wind, betrokken tot zwaar of half bewolkt, waarschijnlijk tijde lijk regen, iets zachter. Een militante figuur Prof. Enrico Ferrl, gewezen hoogleeraar aan de Universiteit te Rome, is gisteroch tend, naar wij reeds meldden, op 73-jari- gen leeftijd gestorven. Hij was met Lom- broso de stichter van de crimineele anthro pologie. Ook op politiek gebied, aldus de N.R.C., had bij zijn sporen verdiend als leider van de oude socialistische partij. Fer^i was op 25 Februari 1856 to Sao Benedetto aan den Po geboren cn leerde op de universiteit te Bologna, waar hij stu deerde, den vermaarden criminalist Cesarc Lombroso kennen, van wie hij één der be gaafdste leerlingen was. Reeds als student deed hij veel aan politiek: aanvankelijk was hij monarchistisch gezind, doch wel dra kreeg de socialistische leer vat bp hem en werd hij als socialistisch afgevaardigde van Gonzaga tot Kamerlid gekozen. In hef parlement werd hij weldra één der leiders van zijn groep en raakte als millitanle na tuur weldra in strijd met den meer gema tigden Turati. Jarenlang is hij ook hoofdredacteur van het partijblad Avanti geweest, In 1913 werd hem uit de partij verweten, toenadering tot de monarchie te hebben gezocht Dit leidde tot zijn uitsluiting uit do partij. Tijdens den wereldoorlog heeft Ferri ge tracht zijn land buiten den strijd te houden cn daar dit standpunt met dat van de so cialisten strookte, werd hij weer in de par tij opgenomen en in 1919 nogmaals tot Ka merlid gekozen. Hij is omstreeks 30 jaar parlementslid geweest. Bij de opkomst van het fascisme heeft Ferri zich wel niet. bij die beweging aange sloten, maar toch herhaaldelijk te kennen gegeven, dat hij een aanhanger is van Mus solini. Groote Koppel 11 - Tel. 1135 Schadevergoeding gevraagd OPl Ou. Warschau, 12 April. (V.D.) Naar uit Baranowicze gemeld wordt, heeft de Rus sische consul aldaar den autoriteiten me degedeeld, dat aan de in Polen wonende familie van Apanasjewitsj een ondersteu ning zal worden gezonden. Namens den ernstig gewonden politiebe ambte Kucharkowski is een civiele actie te gen de sovjet-regeering ingesteld tot een be drag van driehonderd duizend zloty. De familieleden van den vermoorden Zelaz- kowski eischen 150.000 zloty schadevergoe ding. DE SPAANSCHE STUDENTEN ROERIG. Opnieuw betooglnger Uit Madrid wordt aan het Journal bericht, dat er gedurende een film-vertooning nieu- ke studentenbetogingen hebben plaats ge had. Het kwam tot een botsing met de po> litie, waarbij tijdens de gevechten, die op straat werden voortgezet, verscheidene per sonen werden gewond. Drie studenten wer den gearresteerd. Het centraal stakingscomité der studen ten Deemt een onverzoenlijke houding aan en het schijnt, dat de agitatie nog toe neemt Er zijn vlugschriften van commu nistische strekking in beslag genomen tij dens een huiszoeking in den hoofdzetel der studentenfederatie. Twee studenten in dé medicijnen en een leeraar eener kweek-. 9chool zijn in verband hiermede gearret- teerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1