Sponsen - Zeemen Borstelwerk - Verfwaren DE EEMLANDEU STEUNT DE EMMA-BLOEM HUIS-COLLECTE Woensdag 17 April Dinsdag 16 Apr.l 1929 27e Jaargang No. 242 LEGT UWE GAVE KLAAR BUITENLANDSCH OVERZICHT NOODLOTTIGE BRAND IN EEN SCHOOL A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN RELLETJES IN EEN SCHOUWBURG WAPENB*-PERKING ZEER SPOEDIG N00DIG Jhr. LOUDON SPREEKT TE GENEVE ,Men make zich geen illusies" DE REBELLIE IN MEXICO Onvoorwaarlijke overgave geeischt TRIESTE TOESTAND IN KANSOE DE ONRUST IN CHINA roomsen ABONNEMENTSPRIJS 3 Baandeo vo°' Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per we€y; (met gratia verzekering tegen ongelukken! f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON I. 'TERG 515 DIRECTEUR-UITGEVER: J.VALKHOFF PRIJS DER ADVERTENTIEN 1-4 w m« «>1*8"? vu eeo bewijsnummer, elke regel mee» f 0.25. Liefdadigheids-ad vertcotito voo» de helft van den prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES" bi) «.•ooruitbetoling i—5 regela 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extr» 0.05 De kabinetscrisis in Polen op gelost. Switalski slelt een nieuwe regeoring samen. Nieuwe botsingen tusschen par lement en regeering te verwach ten. In Polen is wel zoo iets als een staats president, die Moszicki heet, doch hij heeft feitelijk weinig in de melk te brokken, de persoonlijkheid, welke in Polen de feitelij ke macht uitoefent, is Pilsoedski, die thans van een nieuwkabinet weer als minister van oorlog deel uitmaakt en die met dui delijk aan den dag tredende dictatoriale neigingen is behept. (Tol dusver heeft hij zich nog niet, op de wijze als Mussolini en Primo de Rivera in de twee Latijnsche sta ten, als openlijk dictator opgeworpen, maar wellicht komt het nog eens zoover). Hij haat het parlement als een bende on- mondigen. die hem af en toe flink dwars- boomen cn waarvoor hij zoon verachting heeft, dat hij hen onlangs in een artikel niet alleen niet stinkende open heeft ver geleken, maar zelfs zulke grove uitdrukkin gen heeft gebezigd, dat buiienlandsche bla den niet den moed bezaten bepaalde al te sappige woorden uit Pilsoedki's vocabu laire te vertalen, teneinde de lezers niet te schokken. De vorige premier, Bartel, hoewel het dichtst staande bij maarschalk Pilsoedski, toonde echter niet steeds die vastheid te genover het parlement, zooals de dictator die gaarne zag en zijn vervanging door Switalski zal zeer waarschijnlijk leiden tot een verscherping van het conflict tusschen regeering en parlement, dat, zooals men zich herinnert, van Czechowicz, den minis ter van financiën in het heengaande kabi net, verlangde, dat deze zich voor t staats- gerechtshof zou verantwoorden, omdat hij meermalen eigenmachtig de begrooting bad overschreden. Deze vrijpostigheid heeft Pilsoedski den sejm (Poolschen landdag) zeer kwalijk ge nomen en blijkbaar wil hij in den vervolge voorkomen, dat het parlement zich op nieuw schuldig maakt aan iets, wat in Pil soedki's oogen een ongepaste brutaliteit is. Zal het parlement uitgeschakeld worden te eeniger tijd Onmogelijk is zoo iets in gee- nen deele, want feitelijk komt het op het zelfde neer, of Switalski dan wel Pilsoedski zelf als eerste minister is aangewezen Eerstgenoemde toch is een man, die van krasse maatregelen houdt, die in verach ting van t parlement met Pilsoedski wed ijvert en vermoedelijk niets liever zal doen dan zijn militair-fascistische neigingen naar hartelust uit te leven Met andere woorden- Switalski is een man naar het hart van Pilsoedski, wiens machtspositie en verlan gen om zijn eigen wil door te zetten, door een Poolsch caricaturist. Zdzislaw Czer- manski, zeer juist in beeld is gebracht. Het bedoelde prentje vinden wij in 't jongste nummer van „La Pologne litteraire". De vertaling van 't onderschrift luidt: ..Maar schalk Pilsoedski in gezelschap van zijn meest intieme raadgevers". Men ziet den maarschalk, zittend in een stoel, een stuk lezen en van vier verschillende zijden ziet men zijn beeld opnieuw in rondom zijn stoel geplaatst spiegels. Tnderdaad Pil soedski is zijn eigen raadgever, zelfs nu zijn gezondheid dermate is geschokt, dat bij zijn tegenstanders in verband met diens ziekte minder nobele, mnar gegeven de situatie in Polen toch zeer mcnschelijke verwachtingen werden gewekt. Of de bestendiging van Pilsoedski's régi me, dat steunt op een stevig leger, bevor derlijk is voor Pok-ns welzijn, is ondertus- schen een andere vraag. Zijn wijze van re- geeren. zijn streven naar de alleenheer schappij en zijn miskennen van de betee- kenis eener parlementaire democratie wer ken de staatkundige stabiliteit in zijn land nu niet bepaald in de hand. In economisch opzicht zijn er in Polen nog groote achter standen in te halen. Hulp uit den vreemde is onontbeerllijk. doch juist, de tyrannie van Pilsoedski en diens vazallen, die een bron is voor binnenlandsche onrust, maken de geldschieters in den vreemde, bij wie Palen zoo voor en na aanklopt, een beetje voorzichtig. Onverklaarbaar is dit niet. Elf kinderen omgekomen Volgens een bericht uit Tokio zijn, ten gevolge van een brand in een Koreaanscho school, elf kinderen omgekomen, terwijl 2i hunner, benevens twee onderwijzeressen verwondingen opliepen. ERNSTIGE GASONTPLOFFING. Londen, 13 April. (V. D.) Waar schijnlijk tengevolge van een lek in een gasbuis (e Canningtown (Londen) had een gasontploffing plaats, tengevolge waarvan 20 personen gewond werden en verschei dene huizen werden vernield. TEL. 217. Nieuwe kroonpretendent Uit Calcutta wordt gemeld, dat blijkens berichten van de grens Nadir Khan, die on langs zijn verblijfplaats te Nice verliet om in to grijpen in den strijd om den troon in Afganistan, besloten heeft één van zijn broeders op den troon te plaatsen. Hieraan wordt toegevoegd, dat het Nadir Khan is ge lukt zich den steun te verzekeren der stam men in het gebied van Khost en dat hij van plan is eerlang tot een beslissende actie over te gaan. Successen van Aman Oellah. Londen, li April (H.N.) Volgens berich ten uit Afghanistan heeft Aman Oellah verdere successen behaald. Zijn strijd krachten worden voortdurend verstrekt, doch het is de vraag, of zijn geldmiddelen wel voldoende zijn, om deze strijdkrachten langen tijd te kunnen betalen. Kof no, 13 April. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat Aman Oellah's troepen ecnige groote overwinnengen hebben be haald. De cavallerie heeft de stad Ghazui bezet en van hier uit rukken de troepen in twee richtingen naar Kaboel op. De oostelijk oprukkende troep zou de stad Ijeihabad en de westelijk oprukkende troep Autsja-Khan hebben bezet. Aman Oellah is te Ghazui aangekomen. Hei publiek in twee kampen verdeeld In den volksschouwburg aan den Bülow- platz te Berlijn werd Zondag op initiatief van de Liga fur Menschenrechte het drama „Josef" van Eleonore Kalkowska opge voerd, waarin verzet wordt aangeteekend tegen de doodstraf. Bij deze opvoering kwam het tot schandaalscènes. Bij het slot der voorstelling beklaagde de schrijfster zich erover dat de regie te veel in het stuk had geschrapt. Het publiek k'feos ten deele vóór, ten deele tegen de schrijfster partij. Sommigen eischten, dat de geschrapte too- neelen alsnog gespeeld zouden worden, an deren wenschten, dat dit niet zou gebeuren Naar verluidt, is het zelfs tot handtastelijk heden gekomen. De uitgever Wreede heeft toegezegd, dat het stuk de volgende maal onveranderd zal worden opgevoerd. GRIEKENLAND EN TURKIJE. Volgens een bericht uit Athene aan da bladen verwacht men, dat thans binnen kort overeenstemming zal worden bereikt tusschen Griekenland en Turkije over de tusschen beide landen nog hangende vraag stukken. De Grieksche gezant te Angora heeft van zijn regeering opdracht ontvan gen orn de laatste Turksche voorstellen tot regeling van de nog bestaande strijdvragen als grondslag voor de onderhandelingen te aanvaarden.Het betreft hier vooral de kwestie der schadevergoeding in verband met de uitwisseling van de bevolking van beide landen na den oorlog. LIEFDESDRAMA IN EEN KRANK- ZINNIGENGESTÏCHT. M n c h e n, 15 April. (V.D.) In een krankzinnigengesticht te Kaufbeuren in Zwaben is een 30-jarige arts door een 33- jarige huishoudster doodgeschoten Beiden waren reeds geruimen tijd bij de inrichting werkzaam en kenden elkaar reeds lang. De huishoudster schijnt eenigen tijd van mee ning te zijn geweest, dat de geneesheer haar wilde trouwen. Gisteren had zij een langdu rig onderhoud met hem en kort daarna vol voerde zij haar daad. De huishoudster is gearresteerd en naar de gevangenis te kaufbeuren overgebracht. DE GEWEERDE BALLING. Berlijn. 13 April. (V. D.) Volgens een bericht in de Vossische Zeitung uit Stam boel is Trotzki van plan om. nu zijn ver zoek om toelating in Dultschland is afge wezen. zich te begeven naar de Prinsen eilanden, de Kisil Adalar, in de Zee van Marmara. DUBBELE ZELFMOORD. Mannheim, 14 April. (H. N.) Van morgen werden tusschen Hockenheim en Oftersheiru op den Rheintalspoorweg de lij ken van een 15-jarig meisje uit Hocken heim en van een 17-jangen Jongen uit Pfaffengrund gevonden. Beiden waren door een sneltrein overreden. Uit een op één der lijken gevonden brief valt op te maken, dat men hier niet een geval ;faii dubbelen zelfmoord heeft te doen. AANSLAG OP DEN TREIN VAN DEN ONDER-KONING. De politie voorkomt erger. Londen, 15 A p r i 1. (H. N.) Uit Britsch Indiö wordt gemeld, dat Zaterdagnacht een aanslag is gepleegd op den trein van den onder-koning. Alleen door de werkzaamheid der politie is een ernstig ongeluk voorko men. De Brouckere voor-Jet anders een nieuwen wedloop in bewapening Jhr. Loudon's verwachtingen G e n v e, 13 A p r i 1. (V.D.) Een delega tie van de Tweede Internationale, bestaan de uit vertegenwoordigers van België, Frankrijk, Duitschland en Ir. Albarda voor Holland, heeft hedenmiddag in een onder houd met jhr. Loudon het doel van de btj duizenden naar Genève gezonden petities uiteengezet. De petities dringen aan op een snelle werkmethode van de voorbereidende ontwapeningscommissie. Het Belgische lid der delegatie, De Brouckere, betoogde, dat zonder spoedige, belangrijke wapenbeperking, het gevaa-r van een nieuwen wedloop in bewapening niet denkbeeldig is en tot een nieuwe ca tastrofe kan leiden. Loudon dankte de de legatie voor haar stappen cn wees op het gewicht van een actie als de onderhavige, bedoeld om pressie op de regeeringen uit te oefenen. Na afloop van het onderhoud verklaarde de Brouckere nog, dat voor de eerste week van Augustus in alle landen groote demonstraties ten behoeve der vre desbeweging op het getouw staan. De voorziter van de voorbereidende ont wapeningscommissie, Loudon, heeft heden ten overstaan van internationale persver tegenwoordigers verklaard, dat hij niet zeer optimistisch ten aanzien van de resultaten der commissie gestemd is. Desondanks zal een eventueel échec dit goede gevolg heb ben, dat de mogendheden zich van het ge vaar bewust worden, dat een mislukking met zich zou brengen. Hij zeide overtuigd te zijn, dat binnen enkele maanden door den Volkenbond belangrijke stappen zullen worden ondernomen, indien resultaten van deze commissie uitblijven. De ontwapeningsconferentie heden geopend kije de Turksche ambassadeur, voor de Vereenigde Staten de ambassadeur Gibson en voor sovjet-Rusland Litwinof. Jhr. Loudon (Nederland) opende de zit ting met een algemeeno rede, waarin hij op de laatste besluiten van de commissie in de Maartzitting van het vorige jaar en op de resolutie van de Volkenbondsverga- dering wees, waarin van de ontwape ningscommissie nadrukkelijk wordt ver langd de voorbereidende werkzaamheden zoo spoedig mogelijk te beëindigen. Zooals algemeen verwacht werd, deed de president geen voorstellen inzake de ver dere werkwijze van -de ontwapeningscom missie, noch over de geschillen, die in de commissie ann den dag zijn getreden. Het verluidt, dat Gibson het nieuwe Duit- sche voorstel zal steunen. Genève, 15 April. (V. D.) Hedenmor gen is onder voorzitterschap van jhr. Lou don (Nederland) de zesde zitting van de voorbereidende ontwapeningsconferentie geopend. De besprekingen zullen twee drie weken duren. Alle in de commissie vertegenwoordigde 27 regeeringen worden in deze conferentie door bijzonder sterke delegaties vertegen woordigd. Aanwezig zijn voor Engeland lord Cushendun, voor Duitschland graaf Bern- storff, voor Frankrijk Massigli, voor Tur- OPLICHTERS AANGEHOUDEN. De politie te Praag ontving een bericht van de politie te Nice, volgens hetwelk daar de gebroeders Rudolf en Robert Reindel, die vier jaar lang tevergeefs door de politie zijn gezocht, aangehouden zijn. Rudolf Reindel, die indertijd bediende aan een bank te Praag was, had daar in October 125 twee chèques tot een bedrag van 6900 verduisterd, welke door zijn broeder Robert bij een bank te Leipzig werden geïn casseerd. DE BRITSCHE DELEGATIE VERLAAT RUSLAND. Voorloopig geen uitbreiding der handelsbetrekkingen. De afvaardiging van Engelsche indus- trieelen heeft haar studiereis naar sovjet- Rusland ten einde gebracht en is naar En geland teruggekeerd. De subcommissie der delegatie heeft een verklaring openbaar gemaakt, waarin het Russische standpunt wordt erkend, dat uitbreiding der handels betrekkingen tusschen Engeland en Rus land alleen kans op welslagen heeft bij we- deraanknooping der diplomatieke betrek kingen. Onder de tegenwoordigen verhou ding tusschen de beide landen is het niet mogelijk aan de eischen van de Russische markt te voldoen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 769.5 te Kopenhagen. Laagste barometerstand: 757.4 te Vardö. Verwachting tot den avond van 17 April: Meest matige N. O. tot Z. O. wind, licht tot half bewolkt, waarschijn lijk droog, weinig verandering in temperatuur. VERKEERSGEBOD: Breng in bochten, weggebruikers, Geen collega's in den nood. Bocht naar rechts moet altijd kort zijn Bocht naar links steeds ruim en groott GROEGROE. hebben over de vaststelling der agendt, waaraan in de eerste plaats de Ouitscha gedelegeerde graaf Bernstorff en de Rus sische gedelegeerde Litwinof zullen deel nemen. Genève, li April. (II. N.) Voor do vandaag beginnende zitting der voorberei dende ontwapeningsconferentie zijn bij het secretariaat van den Volkenhond uit 21 landen niet minder dan 7ö00 adressen bin nengekomen. waarin op een spoedig tot stand komen van een definitieve beperking der bewapening wordt aangedrongen. De positie der opstandelingen hachelijk Jhr. LOUDON. Genève, 15 April. (V. D.) In zijn rede bij de opening van de zesde zitting der voorbereidende ontwapeningsconferentie wees de voorzitter der ontwapeningscom missie jhr. Loudon erop, dat de commissie niet is bijeengeroepen om thans reeds de ontwerp-convenlie in tweede lezing te be handelen. Hij verklaarde, dat men zich geen illusies moet maken. Zijn onderhandelingen met de afzonderlijke regeeringen in het af- Efeloopen jaar hebben aangetoond, dat in zake de voornaamste kwesties van de ont wapening nog geen overeenstemming is be reikt. Op grond hiervan is het ook niet mogelijk de voorbereidende werkzaamheden tot een einde te brengen, om dan de alge- raoene ontwapeningsconferentie bijeen te roepen. De commissie heeft thans in de eerste plaats tot taak eenige juridische vraag stukken op te lossen, welke op de vorige zitting nog niet behandeld zijn. De president constateerde vervolgens, dat de openbare meening in alle landen zich in toenemende mate ongerust maakt over den langzamen gang van de ontwa peningswerkzaamheden De openbare mee ning moet evenwel begrijpen, dat de ont wapening slechts stap voor stap in onmid dellijk verband met de kwestie der veilig heid kan bereikt worden. De commissie zal zich onder de huidige omstandigheden in de eerste plaats moeten bezighouden met de ontwapeningsvoorstellen van sovjet-Rus land en met de Duitsche voorstellen inzake de publicatie der hewapeningscijfers. Tenslotte deelde jhr. Loudon mede, dat hem gedurende de laatste weken vooral uit arbeiderskringen zeer vele petitionnemen ten bereikten, waarin een doel-bewuste, practische arbeid van de commissie wordt verlangd. Deze petitionnementen zijn zeer toe te juichen, daar zij er toe kunnen leiden de openbare meening voor de werkzaamheden en het resultaat van de commissie te inte resseeren. Hedenmiddag lieeft geen zitting van de commissie plaats, opdat de delegaties ge legenheid zullen hebben het eens te wor den over de agenda van de thans aange- vangen.zitting. Dinsdagochtend zullen debatten plaats Londen, 14 April. (H.N.) De Mexï- caansche regeering maakt bekend, dat do opstand in den staat Chihuahua geheel on derdrukt is en dat ook in den staat Sonora de toestand van de opstandelingen ver twijfeld is. De generaal der opstandelingen Rabbale heeft de regeering zijn onderwer ping en die van zijn troepen tpr strekte van 6000 man aangeboden., op voorwaarde, dat het leven van hem en van -Ie overige officieren gespaard zou worden. President Gil heeft in zijn antwoord 19 kennen ge geven, dat de lagere officïjreo en man schappen op een milde betr.mdeling kun nen rekenen, omdat zij door de hoogere of ficieren misleid zijn, doch lat de overgave onvoorwaardelijk moet geschieden cn de verantwoordelijke leiders voor een krijgs raad gebracht zullen worlen. Hongersnood en terreur Londen, li April (H.N.) De Times ont leent aan do North China Daily News ver schillende bijzonderheden omtrent den op stand der Mohammedanen in de provincie Kansoe. De Mohammedanen staan onder leiding van een generaal, die slechts 18 jaar is. Niet minder dan 113 dorpen zijn verwoest, waarbij duizenden mannen en vrouwen gedood zijn. Boomschors en hooi zijn de eenige levensmiddelen, waarmede de bevolking zich kan voeden. Vreemdelingen het slachtoffer Volgens een telegram uit Tsjangteu, ge legen in het N. W. van Hoenan, hebben vreemdelingen aldaar gedurende zes da gen onder vuur gestaan. De inspecteur van de Engelsche Asiatic Petroleum Company, werd door Chineesche soldaten gevangen genomen, kreeg een wond van een lans in de borst en werd vervolgens, geheel ont kleed, a3n een paal gebonden, in welken toestand hij achttien uur zonder voedsel en drank bleef. Later slaagde hij erin zich vrij te maken, te ontsnappen en de neder zetting te bereiken. De bureaux van de pe- troleummaatschappij werden geplunderd en verwoest, evenals een katholieke missie nederzetting.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1