„AMICITIA" Maandag Lieder-avond Bertlte Seroen DÉ ÉÉMLANDEü DE SPOORWEGRAMP BIJ BRUSSEL m Donderdag 18 Apr.l 1929 27b Jaargang No. 244 BU1TENLANBSCH OVERZICHT BUITENLAND DE ONTRUIMING VAN SJANTOENG AMERIKAANSCH MEDICUS VERLEENDE EERSTE HULP GEVAARLIJ K PERSOON Gevolg: dood en ziekte DE „LEKKAGE" BIJ SCOTLAND YARD WAT DUITSCHLAND KAN BETALEN Een Duitsch memorandum 9 AMEtë ABONNEMENTSPRIJS per I maanden voor Amersfoort f2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17V*. Bmneniaod franco .>er post per 9 maanden t 3«-. Afzonderlijke nummers 0.05. POSTREKENING 479i0 TELEFOON INTERC 513 DIDECTEUR - UITG EVER: J.VALKIiOEP DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van I —4 regels t 1-05 met inbegrip vat een oewijsnumtner. elke regel mee» f>0.25 Liefdadigheids-advertentlüB voo» dt helft vaD deD prijs. Kleine Advertentlën „KE1TIES" bij vooruitbetaling 9 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD I.— Bewijsnummer otr» 0.05 Niet-leden Kunstkring f 1.25, LedenKunst kring één kaart f 0.90 (alle rechten en ves tiaire inbegrepen. 1 Kaartverkoop in Pia- nohandel R VAN DEN BURG, Utr.straat. Nieuwe botsingen in China. Ernstige tegenstellingen tus- schen Tsjang Kai Tsjek en Feng Yoe Hsiang. Nadat Ts.iang Kai Tsjek, mede dank zij den steun van Feng Yoe Hsiang, den z.g. Christen-generaal, er pas in is geslaagd den jongsten opstand te bedwingen, die eindig de met de verovering van Hankau en de benoeming van generaals te Kanton, die op zijn hand zijn, ziet hij zich opnieuw voor moeilijkheden geplaatst. De loop der gebeurtenissen in China be vredigde Tsjang Kai Tsjek den laatsten tijd zoo weinig, 'dat hij van zijn besluit, om het politieke leven vaarwel te zeggen, ten lange leste alleen afzag, toen men rekening hield met zijn wensch. dat men hem dictatoriale bevoegdheden verschafte. Ondertusschen blijft Feng Yoe Hsiang. een zeer op macht belust generaal, Tsjang Kai Tsjek de grootste moeilijkheden berok kenen. Deze laatste wenscht niets liever dan de eenheid van China tot stand te brengen, doch in deze plannen wordt hij gedwars boomd door Feng Yoe Hsiang. Deze maakt het zoo bont, dat het politiek bureau der Koemintang het besluit heeft genomen ge neraal Feng te royeeren. omdat zijn hou ding indruischt tegen de partij besluiten. In de Koemintangpartlj, de partij der Chi neesche nationalisten, heeft de rechtervleu gel, die onder leiding van Tsjang Kai Tsjek staat, momenteel de meerderheid, zoodat do positie van de centrale regeering. die haar zetel te Nanking heeft, stevig mag worden geacht, Feng echter ging voortdu rend tegen het streven naar centralisatie in en heeft zich als leider opgeworpen der ontevreden elementen, die zich tegen Tsjang Kai Tsjek's dictatuur kanten. Terwijl het tot dusver lukte Feng Yoe Hsiang in bedwang te houden en hem van overijlde stappen af te houden, schijnt de toestand thans evenwel minder gunstig te zijn ge worden. Uitgesloten acht men het eenszins. dat het tot ernstige botsingen zal komen tus- schen Tsjang Kai Tsjek, die meester is van de drie groote Zuid-Chineesche steden Sjanghai, Hankau en Kanton, en den Chris- tengeneraal, die voornemens schijnt te zijn Sjantoeng te bezetten, dezelfde provincie, welke eerlang door de Japanners zal wor den ontruimd. Tsjang Kai Tsjek wil hier een stokje voor steken, niet alleen om te voorkomen, dat Feng zijn macht uitbreidt, maar tevens om te beletten, dat China wper in buitcnlandseh-politieke moeilijkheden geraakt. Dit laatste zou namelijk zeer wel kunnen geschieden, wanneer eventueel door de soldaten van Feng Japansche on derdanen zouden worden gedood of gewond en Janansch bezit vernield. Tsjang Kai Tsjek heeft Feng Yoe Hsiang reeds gewaar schuwd van eiken opmarsch naar Sjan toeng af te zien, doch men moet afwachten of de Christen-generaal dit bevel zal opvol gen. In elk geval is het niet onmogelijk, dat. mochten de beide rivalen hun geschillen gewapenderhand willen beslechten, de bur geroorlog, waarvan China juist een tijdje was bevrijd, weer in al zijn felheid zal uit breken, zeer tot nadeel van de eenwording der uitgestrekte republiek. Japan handhaaft de bezetting Londen, 17 April. (H.N.) Volgens een bericht uit Tokio is op een conferentie der regeeringspersonen besloten den keizer van Japan toestemming te vragen, om het terug trekken van de Japansche troepen uit het schiereiland Sjantoeng uit te stellen. Naar verluidt, moet dit een gevolg zijn van her haalde verzoeken van de Chineesche natio nalistische regeering, die ten gevolge van het conflict met generaal Feng verklaard moet hebben, dat zij op het oogenblik niet in staat is de veiligheid van het leven en eigendom der Japanners te waarborgen, in dien de Japansche troepen worden terug getrokken. Nader wordt uit Tokio gemeld, dat ten gevolge van de gisteren door do regeerine genomen beslissing de commandant van het Japansche garnizoen in Sjantoeng instruc tie heeft ontvangen om de ontruiming door de Japansche troepen stop te zetten. Men gelooft, dat de regeering een communiqué zal publiceeren, waarin de motieven voor dit uitstel worden opgegeven. ERNSTIGE ONTPLOFFING. Peking, 16 April (V.D.) Dinsdag zijn in Kalgan bij öen explosie van een benzine reservoir li- personen gedood en 27 zwaar gewond. Vele passagiers met gebroken beenen en sneden over 't heele lichaam Onderhoud met ooggetuigen Eon onzer medewerkers heeft gisteravond een onderhoud gehad met den eenigsten medicus, die in den Parijschen trein van Parijs naar Brussel reisde; dezo deelde hem in zijn onderhoud o. m. het volgende mede In den Parijschen trein, die gistermorgen onder Brussel is verongelukt, zaten onder meer een gezelschap van 12 Amerikaansche dames en heeren, die geleid door een ge neesheer het Europeesche vasteland bereis den en van plan waren een bezoek aan Holland te brengen. Eergisteren waren zij met dezen trein naar Amsterdam uit Parijs vertrokken De geneesheer-leider, dr. Vanamee, heeft ons verteld, dat de botsing tegen 7 uur plaats vond. Het gezelschap, dat zich in een slaaprijtuig bevond, was juist opgestaan en bezig zich te kleeden, toen men een ontzet- tenden schok voelde, waardoor de reizigers tegen den grond geslingerd werden. Meteen steeg een ontzettend gekerm en gegil op Dr. Vanamee. begrijpend dat er een ongeluk gebeurd was, spoedde zich uit de coupé naar voren om hulp te bieden. Het bleek dat hij de eenige geneesheer in den trein was, zoodat zijn hulp buitengewoon goed \an pas kwam. Er heerschte een ontzetten de verwarring, er waren verscheidene doo- den en gewonden, terwijl de niet verwonde passagiers door een panischen schrik waren bevangen. Het verbandmateriaal, dat de trein mee voerde, was zeer gebrekkig, zoodat de eerste hulp slechts zoo goed en kwaad als ging kon worden geboden. Dr. Vanamee had bij verschillende passagiers den dood moeten ronstoteeren; precies wist hij het aantal daarvan niet meer. Naar zijn meening va ren het er 19, maar het kon zijn dat hij zich in de verwarring vergiste. Vercler wa ren er een groot aantal gewonden met ge broken beenen en schedelbreuken, deze al len lagen in een chaos door elkaar, terwijl uit de verwarde hoop voortdurend een vree- selijk gekrijsch opsteeg. Het duurde een uur voordat er medisch hulp uit Brussel aan wezig was. Toen kwamen er 3 doktoren met een aantal verpleegsters. Voordien waren de gewonden reeds ten deele naar een hotelletje in Hal, hotel Schulle Malbecq, overgebracht of ter plaatse verhonden. De dooden waren naar het station Hal vervoerd en daar voorlr^pig neergezet. Dr. Vanamee roemde in hei r/.onder de houding van do bevolking var het dorp Hal. liet nieuws had oogenblik' 'ijk de ronde gedaan en van alle kanten kwamen de inwoners hulp bie den. Er werd voor koffie en cognac gezorgd en in alle opzichten trachtte men het leed. den gewonden aangedaan, zoo veel mogelijk te verzachten. In Hal was geen ziekenhuis, zoodat de gewonden later doorvervoerd zijn naar Brussel. Er waren verscheidenen on der, zei dr. Vanamee „with broken legs and cuts allover". Hij had nog eenige moeilijk heden ondervonden, daar de meeste Fran- schen waren, zoodat hij hen niet kon ver staan. Een kleine Belgische geestelijke, die plotseling op het terrein van de ramp ver schenen was, had als tolk geholpen. Wat betreft de andere reizigers, vertelde hij, dat deze zeer uit hun evenwicht waren. Men liep wild door elkaar, anderen hielden zich geforceerd kalm, waar waren toch in honge mate overspannen. Er waren er, die nog lang bleven schreeu wen, voordat zij als versuft in een hoekje gingen zitten. Hem was het gedrag opge vallen van een meisie van een jaar of twaalf, dat oogenschijnlijk zeer kalm bleef. Inmiddels waren taxi's gekomen uit Brus sel, waarmee de passagiers, voor eigen re kening, door konden reizen. Het Ameri kaansche gezelschap is nog 2 uur op de plaats van de ramp gebleven en toen verder gegaan. In Brussel bleken de meeste reizi gers evenwel den schrik beet te hebben, zoodat ze niet direct verder konden reizen, maar eerst wat op hun verhaal wilden ko men. De Amerikanen, die in Rotterdam zich buitengewoon rustig toonden, waren de eer sten die door gingen. Nader meldt men ons Hoewel het gerucht liep. dat verschel de oor Holland bestemde reizigers in den verongelukten trein hebben gezeten, was het opmerkelijk zoo weinig reizigers er In de treinen zaten, die uit BMarlë door* kwamen. In totaal zijn het er zeker geen 20 geweest, hetgeen uit navraag bij den hoofdconducteuv bleek. Wanneer er ook al veel reizigers geweest zijn, dan hebben deze waarschijnlijk in Brussel overnacht. Wij hebben nog een dame gesproken, die met haar beido kinderen in één van de ach lerste compartimenten van den Parijschen trein heeft gezeten. Zij vertelde dat de schok bij de botsing zoo hevig was, dat alle koffers uit het bagagenet sloegen. Alle reizigers in haar coupé reden evenwel voor uit, zoodat de koffers terecht kwamen op de leege bank. Direct na den schok hoorde men een ontzettend gekraak van het in elkaar schuivende houtwerk. Dat over- stemdo waarschijnlijk het gegil van de passagiers, maar spoedig vernam men de kreten der gewonden. De reizigers konden zien, dat twee treinen voor een groot ge deelte waren versplinterd. Zij had veel dooden cn gewonden gezien, die naar het ziekenhuis en een klooster werden \er- voerd. Zij vertelde nog. dat zij aanvanke lijk in den trein was blijven zitten, doch deze later had moetpn verlaten. Een tele gram naar haar Hollandsche verwanten had zij zelf moeten betalen. De inwoners van Hal, die vrijwel allo hun werkkring in Brussel hadden, hebben een vrijen dag genomen, daar de treinverbinding verbro ken was. De machinist van trein gearresteerd. den snel- Brussel, 17 April. De machinist van den Parijschen trein, die bij de botsing ge wond werd, is in arrest gesteld. Het op- ruimingswerk is nog niet ten einde ge bracht. Het verkeer zal niet voor Donder dag weder hervat kunnen worden, aange zien de rails over een afstand van 20 M. vernield zijn. Hij entie menschen cn dieren in Warschau, 16 April (II. N.). Een gewe- tcnlooze bedrieger heeft Zondag zijn slag geslagen in een dorp in de buurt van Ka- lisch. Hij vervoegde zich bij den burge meester, aan wicn hij zich als veearts voor stelde. terwijl hij beweerde opdracht te hebben, om het vee in te enten, waarvoor een vergoeding van een zloty per stuk moest worden betaald. De burgemeester liet hem zijn gang gaan en de bedrieger heeft daarop ongeveer 200 dieren ingeënt. Enkele dorpelingen vroegen hero.'of hij ook een middel tegen de griep had, waarop hij verklaarde, dat hij ook de menschen tegen griep kon inenten. Verschillende dorpelin gen onderwierpen zich aan deze operatie waarbij de bedrieger van dezelfde substan tie gebruik maakte, die hij voor de dieren had gebruikt. Het gevolg hiervan was, dat Maandag acht dorpelingen ernstig ziek werden en 45 stuks vee dood gegaan zijn. Verscheidene doctoren en veeartsen zijn ge zonden om de menschen cn dieren te red den. De gevaarlijke bedrieger is nog niet in handen van de politie gevallen. De hand van Moskou Het onderzoek der autoriteiten naar de „lekkage" bij Scotland Yard, het uitlekken van staatsgeheimen, in verband waarmee een inspecteur en een brigadier van de „special branch" (de politieke afdeeling) van het Londensche hoofdbureau van po lite geschorst zijn, duurt nog steeds voort Uit de berichten in sommige Engelsche bladen valt volgens 't Hdbl. op te maken, dat de uitgelekte geheimen ten goede zou den gekomen zijn aan de Russische com munisten en Britsche troepenbewegingen zouden betroffen hebben. De inlichtingen zouden via een anderen staat naar Moskon zijn opgezonden. Volgens een andere lezing zou het geval aldus in elkaar zitten. Al meer dan drie jaar lang zijn de communis ten bezig te trachten de Britsche soldaten op te ruien. Bepaalde regimenten zijn her haaldelijk verplaatst, maar nauwelijks wa ren zij op hun nieuwe bestemming aange komen, of de communistische propagandis ten waren er ook al. De politieke afdeeling van Scotland Yard kon de schuldigen maar niet ontdekken, tot een inlichting, die door een bekend communist aan den inlichtin gendienst van het departement van oorlog zou verstrekt zijn, verdenking deed ont staan omtrent de vermoedelijke bron. Ver tegenwoordigers van een vreemde mogend heid zouden zoowel met ambtenaren van de politieke afdeeling als met Britsche com munisten In verbinding hebben gestaan. Dan is er ten 6lotte in vorband hiermee nog een verhaal van een som van 40000 pond sterling, die in Februari 1928 uit Mos kou via Amerika naar Engeland zou gezon den zijn voor „Russische uniformen waar mede communistische organisaties in En geland zouden worden uitgerust. Slechts een klein deel dergenen, voor wie ze be stemd waren, hebben die uniformen ont vangen. Wat is er met. de rest van het geld gebeurd? wordt er nu gevraagd. Het ver band tusschen die uniformen en de propa ganda onder de Britsche militairen wordt ietwat duidelijker, als men weet, dat on langs communistische propagandisten, in Russische uniformen gekleed, tn het mili taire kamp van Aldershot hun leerstellin gen trachten te verkondigen. Meeningsverschillen onder de experts De gistermiddag gehouden voltallige zit ting der commissie van deskundigen, die twee uren duurde, was opnieuw aan de Duitsche betalingscapaciteit gewijd. De des kundigeri der crediteur-mogcndheden heb ben het standpunt ingenomen, dat do cij fers, vermeld in het door hen ingediende memorandum, voor het Duitsche economi sche leven te dragen zijn. De discussie, hierover ontstaan, bewoog zich om do vraag, op welke gegevens deze opvatting steunt. Dr. Schacht bracht een aantal be denkingen naar voren en zette uiteen, waarom z.i. de in het memorandum neer gelegde cijfers voor het Duitsche economi sche leven niet juist waren. De uitkomst der besprekingen was, dat den Duilschen gedelegeerden werd verzocht en dat dezen zich ook bereid verklaarden, voor een ple naire zitting, tegen hedenmiddag te houden, een memorandum in te dienen, dat zich zal bezighouden met den economischen toe stand van Duilschland en met de daarmede verbonden voorwaarden. De Duitschers ver klaarden echter met nadruk, dat bet hier geen tegenvoorstel betrof. De cijfers, in het memorandum der geal lieerden genoemd, zijn in den loop der be sprekingen als „in overeenstemming met de eischen hunner regeeringen'' aangeduid. Thans ook besprekingen mat de z.g. kleine mogendheden. Parijs, 16 April. (V.D.) Terwijl Woens dagmiddag een voltallige ziting der com missie van deskundigen plaats vindt, zul len de delegaties der crediteurstaten des morgens 'n gemeenschappelijke zitting hou- hon waarin zij 'n bespreking zullen hebben met de „kleine mogendheden", welke in de deskundigen-commissie vertegenwoordigd zijn. Tot dusverre zijn deze z.g kleine mo gendheden over het vraagstuk van de ver mindering der vorderingen op Duitsch- land nog niet geraadpleegd. HET TERUGTREKKEN DER JAPAN SCHE TROEPEN. Uitstel gevraagd. Londen 16 April. (H.N.) Uit Tokio wordt gemeld, dat door een conferentie van re geeringspersonen besloten is, den keizer toestemming te vragen om het terugtrek ken van de Japansche troepen, uit het schiereiland Sjantoeng, uit te stellen. Dit moet geschied zijn op het herhaald ver zoek van de Chineesche nationalisten, die verklaarden dat zij op hel oogenblik niet in staat zijn de veiligheid van het leven cn eigendommen der Japanners te waarbor gen, indien de Japansche troepen terugge trokken worden. RUSSISCHE SPIONNAGE IN LETLAND. Naar de Lellandsche bladen berichten, is in het gebied nabij de Russische grens een spionnage-organisatie ontdekt, die ten gun ste van sovjet-Rusland werkte. Twintig per sonen werd aangehouden. Voor het meeren- deel zijn het in het grensgebied woonachti ge personen. De organisatie werd geleid door een houtvester. Men heeft bij hem compromitteerende brieven, alsmede kwi tanties en foto's gevonden. AUTO-ONGELUK TE BOCHUM. Do inzittenden beschonken. Uit Bochum wordt bericht, dat bij een autotocht, die de bestuurder van een auto bus maakto met enkele beschonken inzit tenden, plotseling één der naast hem zitlen- dne het stuur greep. De wagen reed in vol le vaart tegen een boom en werd volkomen vernield, terwijl zes pasa.giers zeer zwaar ten deele levensgevaarlijk, gewond werden. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 776.9 tc Wcenen. Laagste barometerstand 751.1 te Stensele. Verwachting tot den avond van 19 April: Zwakke tot matige Z. W. tot Z. wind, meest licht bewolkt met ochtendnevel, droog, iets warmer mogelijk tijdelijk toenemende wind on weinig of geen regen in het N. FENG VOORNEMENS SJANTOENG TE BEZETTEN Botsing met Nanking onvermijdelijk Londen, 16 April (II. N.) Volgens een bericht uit Nanking is generaal Feng uit de nationalistische partij gesloten, aange zien Fcng door zijn afzonderlijke politiek het werk der vereeniging van China be moeilijkt De nationalistische partij heeft Feng gesommeerd zijn oorbereidingen voor de bezetting van het schiereiland Sjantoeng te staken Tevens worden op bevel van Tsjang Kai Tsjek vier divisios regeerings- troepen gereed gemaakt, om naar Sjan- loeng op te rukken. Generaal Feng moet echter aan zijn plan vasthouden, om het schiereiland Sjantoeng te bezetten, zoodat men binnen, kort botsingen tusschen do troepen van generaal Feng en die van de Nankingrcgeering verwacht. DRIEVOUDIGE MOORD. Madrid, 16 April. (V. D.) Uit Huesca wordt gemeld, dat acn zekere Barcero tij dens ccn twist met een knuppel zijn schoonmoeder en zijn schoonzuster heeft gedood, om ten slotte zijn vrouw met een mes het hoofd af te snijden. TWEE DUITSCHE TORPEDOBOOTEN IN AANVARING. Wilhelrashafen, 16 April. (V. D.) Bij don aanvang hunner reis naar Spanje zijn twee Duitsche torpedobooten in aan varing gekomen, doordat tengevolge van de ruwe zee het roer en de schroef van één der schepen telkens boven water kwamen. Zij moesten weer naar hun punt van uit gang terugkeeren; persoonlijke ongevallen hadden niet plaats. LANDINGSSTEIGER INGESTORT. Verscheidene slachtoffers. B e r 1 ij n, 16 April. (H.N.) Te Wladiwostok is, bij het inschepen van passagiers, op het stoomschip Primorje een landingssteiger in gestort. zoodat een groot aantal fersonen te water geraakte. Verscheidene hunner zijn verdronken. DE ONRUST IN INDIE He! onderzoek der politie naar de revolutionaire be weging. Londen. 17 April (V. D.). De politie te Delhi en te Lahore zet het onderzoek naar den bomaanslag te Delhi op groote schaal voort. Reeds meent zij te hebben ontdekt, dat de hoofdzetel der anarchistische bewe ging moet liggen in het Pensiab-pebied met vertakkingen en ondercentrales in de ver schillende provincies. SPAANSCHE HOOGESCHOOL GESLOTEN. P a r ij s17 April. (H.N.) De Spaanscho staatscourant publiceert een besluit, waar bij de universiteit van Oviedo wordt ge sloten. PASVERVALSCHINGEN. Verscheidene arrestaties. Parijs, 17 April. (H.N.) De Fransche politie is een internationale bende op het spoor gekomen, welke er haar werk van maakte, om passen te vervalschen. Onge veer 12 buitenlanders zijn reeds gearres teerd en men verwacht, dat nog meer per sonen gearresteerd zullen worden. FELLE STORM BOVEN NEW YORK. Een vreeselijke storm, waaiend uit den Atlantischen Oceaan, heeft gisteren New York geteisterd, met geweldige stortbuien. In de haven werden twee schuiten tot zinken gebracht en strandde een vracht- stoomer. Over het algemeen hebben de schepen veel te lijden gehnd. De wind loeide den geheelen dag, terwijl do storm langs de geheele kust zweepte. De oceaanbooten berichten, dat or hooge zeeën staan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1