F*. DUIM BURGER DE ËEMLANDEU BUITENLAND. k A LUXE AUTO VERHUUR -alerdag 20 Apr.l 1929 27e Jaargang No. 246 Groote keuze In HOEDEN ARNHEMSCHEWEG 26 Jeugdige paletots vanaf f 20.- DAMES MODEZAAK BUITENLANDSCH OVERZICHT LUXUEUS EN DUURZAAM F* LAA.vab HAF1ERSVELD G&3AGE MOLENAAR DE VOLKENBOND EN DE ONTWAPENING Litwinof protesteert AANSLAG OP KONING BORIS VERIJDELD Communisten hadden de hand in 't spel ST00MWASSCHERIJ ZEI5ïfïELS 3RAMA0PEEN HOFSTEDE ABONNEMENTSPRIJS Maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per 1 weeV (met gratt» verzekering tegen ongelukken! f 0.17*/^ Binnenland franco per post per 3 maanden f 3#-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVER. J.VALKIiOff DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIE» van I—4 regel» f 105 oer inbegrip va© «en oewijsnumaier, m€0 f0.25 Liefdadigheids-advertentie© voor de helft van den prijs. Kleine Advertentie© ..KEITIES" bQ vooruitbetaling '—5 regela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer «tr» 005 De Pa/ijschft schadevetgoediogs GCriTcicntie. Ongunstige voot- uitzichten. Schacht wil het Duitsche aanbod «iel verhoogen. narichten uit Parijs over de confe rentie win financierde deskundigen, die daar al verscheidene wéken vergaderen om een oplossing le vinden van het vraagstuk der Duitsche schadevergoeding, luiden wei nig bemoedigend, Feifplltyk kan worden ge sproken van een breuk, daar de telegram men behelzen, dat de Duitsche vertegen woordiger, dl*. Schacht, niet bereid was het Duitsche aanbod te verhoogen. De Duit sellers hebben dientengevolge, aldus luidt een bericht uit Parijs, opgehouden aan de conferentie'deel te nemen. Zooals men weet, hadden- de geallieerde schuldeischers een memorandum ingediend, waarin hun eischen waren vervat. Van Duitsche zijde werden 'leze eischen beant woord in den vorm van een tegenmemo randüm, waarin Duitschland o.a verklaar de ge gen le zijn* «17 jaren lang 1850 mil- lioen gouden inArken le betalen. Aan ren commissie, aan het hoofd waarvan lord Reyelsioke, stond, werd opgedragen om, in dien zulks mogelijk was, de nog al uiteen loop cuide standpunten van crediteuren en debiteur nader tot elkaar te brengen. De commissie-Revelstóko zag echter spoedig in, dat niets te bereiken viel, daar dr. Schacht weigerde de Duilsche aanbiedingen verhoogen., Practisch heeft de deelne ming van de Duitsche afgevaardigden aan de verdere conferentie-werkzaamheden liiermee opgehouden. Vandaag nu zullen de gedelegeerden der crediteurstaten bijeenko men om een verslag te redigceren, waarin zij natuurlijk, zullen vaststellen, dat zij er niet in vermochten te slagen met Duitsch land tot een accoord te komen. Tot goed begrip van den loop der ge beurtenissen moge beknopt uiteengezet worden, wat het Duitsche memorandum inhield, o.a. wordt daarin een schets ge geven van de .ecouoniisclK» voorwaarden, die verwezenlijkt dj enen. la worden, wil Duitschland in staat zijn z'n betalingen te verrichten. Het memorandum behelst on der meer een pleidooi ten gunste ecner uit breiding van Duitschlands goedëren'a'fzet naar den vreemde. Gok wordt er in 't me morandum nadrukkelijk op gewezen, dat, sinds' het 'verdrag Van Versailles van kracht werd, Duitschland milliard gouden marken ten behoeve van zijn schuldeischers heeft opgebracht: een som.- die het alleen heeft kunnen betalen door het sluiten van leeningen in 't buitenland en het ver vreemden van Duitsche eigendommen. Ook wordt in 't memorandum uiteengezet, dat een nieuwe herstelregeling een algeheele opheffing in zich zou moeten sluiten van het toezicht-systeem, zooals dit wordt voor geschreven door 't plan-Dawes. Twee methodes worden door Duitschland aan de hand gedaan. Ten eerste is er het z.g. plan-A., dat 37 annuïteiten voorziet van lli.'.O mill toen mark (600 rnilliocn, be schermd door een overdrachtsbepaling, G00 milliöfen, waarvan overdracht en opbrengst worden beschermd cn 450 millioen zonder transferbescher m i ng). Plan-B. bevat dezelfde jaarlijksche beta lingen, waarvan Duitschland de algeheele bescherming bepleit: van dc eerste 825 mil lioen moet de overdracht, van de andere 825 millioen de opbrengst worden be schermd. Vorenvermelde cijfers betreffen den z.g. stabielen toestand, die na het elfde jaar een feit zou worden, wanneer aan de leverin gen in natura, welke volgens beide plan nen voor het eerste jaar op 750 millioen worden berekend en langzamerhand in een tijdperk van tien jaar verminderen tot 200 millioen, heelemaal een einde komt. Plan-B. heeft Duitschland ter verwerke lijking aan de hand gedaan, indien mocht blijken, dat de kansen voor Duitschlands bctaalvermogen zoo gering mochten blij ven, als zij er momenteel uitzien. Mocht men aldus de verdere inhoud van 't memorandum niet tot overeen stemming kunnen komen over het tijdsbe stek van 37 jaren, dan zou men kunnen probeeren tot een accoord te geraken over een korter periode, b.\. van 10 tot 15 jaren. Nu de conferentie is mislukt, ''trachten beide partijen natuurlijk haar standpunt uiteen te zetten. Volgens de Duitsche lezing is plan-A. gisteren in 't geheel niet be sproken, doch slechts plan-B. Weldra bleek, dat do geallieerden alleen te vinden waren voor verdere discussies, als de Duit- schers de annuïteiten verhoogden. Van Duitsche zijde werd erop gewezen, dat de toestand van Duitschlands bedrijfsleven zulks niet toeliet. Toen de toestand zich al dus had ontwikkeld, stelde men van den kant der crediteuren vast, dat overeenstem ming uitgesloten was en dat in dezen geest verslag zou worden uitgebracht aan de vol tallige commissie, die vanochtend zou ver anderen. Met klem wordt van Duitsche zijde verklaard, dat de Duitsche delegatie nimmer met voorstellen voor den dag Is gekomen, die het karakter van een ultima tum droegen. Voortdurend was zij bereid lot verdere beraadslagingen, wanneer men slechts plannen indiende, die het risico beter zouden motiveeren. hetwelk de Duit sche afvaardiging op zich zon nemen door dergelijke verplichtingen te aanvaarden. Van Fransche zijde wordt uiteengezet, dat dr. Schacht in zijn memorandum 37 jaar lijksche betalingen, elk 1050 millioen mark groot, aan de hand leed. 11ij stelde echter den eisch, dat niets hiervan hetzij onbe schermd, hetzij mobiliseerbaar zou zijn. Transfer en commercialisatie wilde dr. Schacht wel mogelijk maken, indien de Duitscheannuïteiten werden verlaagd, of indien Duitschland in politiek opzicht ver goedingen kreeg. In dit verband worden ge noemd. opheffing van den corridor van Danzig en teruggave der Duitsche koloniën, omdat het verlies hiervan Duitschland economisch heeft verzwakt. Wanneer de commissie niet genegen was rekening te houden met de Duitsche politieke voorstel len zou dr. Schacht zijn voorstel formeel handhaven en verhooging der annuïteiten van de hand wijzen. De deskundigen der crediteurstaten waren, aldus de Fransche lezing, eenparig van <revoelen. dat het niet op hun weg lag de politieke eischen tot een on dpi* werp van gesprek te maken Fr zal dus voor de commissie niets anders op clan de beginsel-verschillen vast te stellen, die met betrekking tot het „Duitsche ultima tum" niet uit den weg konden worden ge ruimd. Van Duitsche zijde wordt ondertusschen beweerd, dat deze voorstelling van zaken volkomen misleidend is. daar. zoolang de conferentie heeft geduurd elf weken Duitschland nooit met politieke eischen voor den dag is gekomen. Ondertusschen zit men te Parijs nu in een slop en is de heele conferentie voors hands op een échec uitgeloopen. Zal men te elfder ure nog trachten een vergelijk le vinden? Onmogelijk is het niet, doch dc verwachtingen rnag men in dit opzicht niet le hoog spannen. AMERIKA EN RUSLAND. N b w-Y o r k, IS April. (H. N.) Senator Borah, de voorzitter van de senaatscom missie van buitenlandsche zaken, heeft gis teren opnieuw een voorstel ingediend tot erkenning van sovjet-Rusland. Tevens wordt gemeld, dat staatssecretaris Stirnson de Duitsche regeering telegrafisch heeft verzocht de behandeling van de zaak Orlot zooveel mogelijk te bespoedigen. Zooals be kend. heeft Orlof documenten vervalscht, waarbij senator Borah in een ongunstig daglicht werd gesteld. Hoe behaaglijk en intiem Is he interieur van de sierlijke. "Fiat 520 modellen. Zie die zoo vsmakelijk gegroepeerde apparaten Tn het instrumentenbord. let eens op de mahonie-lijsten wabrln dc ramen gevat zijn, op de breede glimmende friezen van ingelegd wortelnotenhout. x Soliede bekleeding in de kleur van het koetswerk, diep veerende '.zittingen en dan - steeds dat ge voel van zekerheid, dat de duur zame F'it constructie Uschenkt! «Kom at 520 eens beproeven. U overtuigen van de schitterende afwerking, maar ook van de tech nische kwaliteiten van dezen 6 cylinder, die volmaakt rijgenot garandeert. Vraag in ieder g val nu reeds onze brochures aan. J. LEONARD LANG -A 'DAM Stadhouderskade IK-Tc!. 27100 torpedo f 3450.-! coupé- SPIDER 3350.-1 COND. INT. j lakeobckletdlDg ..3850.-' COND INT. Itder bek! 9 13 4050.-1 Ultger. met 1 r«serve-wltl net bond. 4 oehokbreVera,j «lectr. rlchtlngnanwljier*., üJlcm. (ulttowisschcr. cos.' Alleen verlege:-, ./ooriii er voor Amersfoort en omstreken r1-:!. 1210, 1211 1-12 De Russische voorstellen afgewezen Geneve, 19 April. (V. D.) Hedenmor gen werden in de voorbereidende ontwape ningscommissie o'e discussies over de voor stellen van Litwinof voortgezet. De voorbereidende ontwapeningscommis sie heeft, zonder een eigenlijke stemming te houden, onder protest van de sovjet-dele gatie de voorstellen van Litwinof afgewe zen. Het bureau der commissie had een rapport uitgewerkt, dat de afwijzing van het Russische voorstel inhield en dat de goedkeuring van de grootste meerderheid der delegaties gekregen had. Het compromis werd door Litwinof met groote hardnekkigheid bestreden. Hij be toogde. dat deze conferentie wel bevoegd was een beslissing te nemen en dat het niet noodig was de Russische voorstellen naar de eigenlijke ontwapeningsconferen tie te vei wijzen, zooals in het rapport wordt /aslgesteld. Litwinof cischte opnieuw van de delegaties openlijk haar standpunt te genover de Russische voorstellen duidelijk te maken. Graaf Bernstorff verklaarde nog in het kort, dat Duitschland alle mogendheden, die wérkèiiik tot omwanening besluiten, op alle mogelijke wijze zal steunen. Behalve Rusland waren ook Turkije en China tegen het rapport. Zonder stemming concludeerde jhr. Loudon, dat het rapport door de voorbereidende onlwapeningscom missie was aanvaard. Hierna begonnen de debatten over de voorstellen van den leider der Duitsche de legatie, graaf Bernstorff, betreffende de pu- blikatie der bewapeningscijfers. G e n v e, 19 April. (II.X.) De voor bereidende ontwapeningscommissie heeft de motie betreffende de Russische voorstellen aangenomen. In politieke kringen te Genève stelt men naar aanleiding daarvan vast, dat de commissie de voorbereiding van een vermindering der bewapening als deel van haar werkzaamheden heeft erkend. De Rus sische voorstellen zijn niet verworpen, zoo als indertijd het Russische voorstel om terstond tot algemeene ontwapening over te gaan. doch het nieuwe voorstel is ge deeltelijk bestemd om als aanhangsel bij het ontwerp der conferentie te worden op genomen. Daarna begonnen de beraadsla gingen over het Duitsche voorstel, om nauwkeurige cijfers omtrent den tegen woordigen stand der bewapening to pu bliceeren Graaf Bernstorff wees erop, dat de commissie nooit tot verwezenlijking van haar eigenlijke taak zal kunnen komen, zoo lang de tegenwoordige stand der bewape ning niet nauwkeurig bekend is en dat het Duitsche voorstel door zijn tabellen dc mogelijkheid van een definitieve oplossing aan dp hand doet Lord Cushondun ver klaarde. dat de F.ngelsche regeering drin gend de eigenlijke ontwapeningsconferentie bijeengeroepen wenscht te zien. Engeland zal ieder voorstel aanvaarden, dat de goed keuring van andere landen heeft. Het debat wordt morgen voortgezet. Twee bommen in den irein ontdekt De politie te Sofia heett heden medege deeld een poging verijdeld te hebben om koning Boris, die op t oogenblik in België verblijft, te vennoorden, wanneer hij naar Bulgarije terugkeert. Zij ontdekte gister avond twee bommen in het particulier spoorrijtuig van den koning. De hommen waren krachtig genoeg om den heelen trein te vernielen. De politie zegt er zeker van te zijn, dat de communisten van plan waren den ko ning te dooden, indien de bommen niet zouden explodeeren. DE FASCISTISCHE JEUGDBONDEN. Een groot kamp te Rome. Rome, 19 A p r i 1. (V. D.) Uit alle declcn van Italië arrivoeren fascistische jeugd groepen te Rome om deel to nemen aan het kamp. dat door ongeveer vijftiendui zend fascistische jongelingen van 20 tot 20 April zal worden betrokken bij gelegenheid van den derden fascistendag, op Zondag 21 April a.s. te Rome. In het hypodroom aan den Tiber zijn duizenden tenten opge slagen en in het midden wordt een tribune gebouwd, van waar Mussolini de fasclstl sche jeugd zal toespreken. Deze jeugdgroe pen vormen de reserve van de fascistische partij, aangezien slpchts de 18-jarlgen uit deze groepen jaarlijks worden ingelijfd bij de fascistische militie. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 772.3 te Vostmanoer. Laagste barometerstand 735.7 te I-Ielsingfors. Verwachting tot den avond vah 21 April: Krachtige tot matige N. W. tot N of N. O. wind, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenigc regenbuien, vrij koud, des nachts weinig ver andering in temperatuur. STOOMEN - VERVEN s Maandags en 's Woensdags franco halen enbezorget u Amersfoort en omstr door eigen Attcobesreldiensi. Roovers moorden een gezin uit Warschau 18 April (V.D.). In den afee- pópen nacht hebben roovers op een boeren- lOfstedè bij Brest in afyvezigheid van het iftvvonendè echtpaar hun kinderen in den ic-eftijd van 2 en 4 jaar evenais een 45-jn- rige bloedverwante door messteken ver moord. Vervolgens plunderden zij het huis, stalen 2 paarden en brachten hun buit in veiligheid in de richting Wladimir Wlynsk. De vader van de vermoorde kinderen zit zelf op het oogenblik wegens broedermoord in de gevangenis te Wolynsk, terwijl de on gelukkige moedor daarheen getrokken was '>m hem te bezoeken De moordenaars had den de avond le voren als reizigors om on derdak gevraagd en hun daad ten uitvoer gebracht, toen alles in diepe rust gedom peld lag. De politie meent, dat het hier de aanvoerders van een beruchte bende be treft, die reeds vele ovrvallen cn moorden gepleegd heeft. Ilooge belooningcn zijn uit geloofd voor hun gevangenneming. De ge roofde paarden werden 5 K M. van Wolynsk bij den weg gevonden. DE SLUITING DER SPAANSCHE UNIVERSITEITEN. P a r ij s, 1 8 A p r i 1. (H. N.) Uit Madrid wordt gemeld, dat volgens een mededce- ling van den minister van onderwijs de ge neeskundige faculteit der universiteit van Salananca gesloten is. FENG WIL SJANTOENG BINNENRUKKEN. Japan heeft hiertegen bezwaar. Generaal Feng heeft den Japanschen op perbevelhebber in de provincie Sjantocng verzocht de provincie te ontruimen, opdal zijn troepen daar zullen kunnen binnen rukken Fcng verklaarde zich borg te stel len voor de veiligheid der Japanners en wijst er op. dat hij over voldoende troepen beschikt, om dit mogelijk te maken. De •lapanache opperbevelhebber heeft het ver- zoek van Feng afgewezen en verklaard, dat de provincie zoolang onder Jnpansch bestuur zal blijven, tot de onderhandelin gen met de Chineesche regeering geëindigd zijn. Generaal Feng heeft een dagorder tot zijn troepen gericht, waarin hij verklaart, dat hij de soldaten van hun eed van trouw aan de nationalistische regeering ontslaat. DE TOCHT VAN DE ZEPPELIN, Friedrichshafen. 19 April. (H.N.) De Graf Zeppelin is vanmiddag kwart over vier vlot geland. Het luchtschip is vandaag totaal 9Vt uur in de lucht geweest. Eerst werd den loop van den Boven-RIJn ge volgd. daarna den loop van de Neckar, en vervolgens het dal van de Donau. In het geheel zijn 800 K.M. afgelegd. Wegens het gebrek aan tijd moest het bezoek aan Frankfort vervallen. Omtrent het eigenlijke doel van de reis, het beproeven van een nieuw kompas, wordt gemeld, dat deze proeven een bevredigend resultaat hebben opgeleverd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1