DË EËMLANDÊU WILLEM GROENHUIZEN DIDECTEUR-'UITG£VED: J.VALKIiOff BUITENLANDSCH OVERZICHT^ 27e Jaargang No. 253 ABDIJ VAN T0NGERL00 VERWOEST BUITENLAND Langestraat 43 Gouden- en Zilverenwerken. HET NIEUWE KABINET STAUNING Weinig nieuwe gezichten CONCESSIES VAN FRANKRIJK AMERSFOORTSCH DAGBLAD MMCUCUTODDI10 J— ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 fflaaDdco voor Amersfoort f 2.10. p« maand f 0.75. per WCck (mck gratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.177r Binnenland franco per post per 3 maanden i 3»-. Afzonderhjke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van '"^regels f l.05 met inbegrip van een bcwljsnuinmer, e|^e mcct f0.25. Llefdadlghelds-advertentliin voo» da helft van den prijs. Kleine Advcrtentlin „KEITIES" b(J vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t I.Bewijsnummer extra 0.05 Hoover en het pacifisme. De Duitsche bladen zijn zeer ingenomen met de rede, die ch; Amerikaansche verte genwoordiger op dc zitting van do voorbe reidende ontwapeningscommissie (die, zoo als dezclfdo pers teleurgesteld constateer! nog niets wat op ontwapening lijkt ge bracht heeft) in Öenèvo heeft gehouden. Hij heeft daar eentgc grondstellingen ont wikkeld, die van ernstige bedoelingen tot een werkelijke ontwapening blijk geven. Hij heeft daarbij aangegeven, dat deze stellin gen het wezenlijke program bevatten van den nieuwen president der Vcreenigde Sta ten. De Duitsclie pers laat uitkomen dat Hoover's opinie over het z.g. Kellogg-pact geheel strookt met het Duitsclie inzicht, namelijk dat dit traclaat de verplichting van de mogendheden in zich sluit om ccn vredestoestand onmogelijk te maken, die gekenmerkt wordt door oorlogstoerusting. Men kan uit dezen toestand alleen geraken door een gemeenschappelijk besluit van de staten, die over de grootste legermachten beschikken, tot ceu werkelijke verminde ling van hun bewapening. Het doel moet zijn zooveel menschen als mogelijk is van den militairen dienst te ontheffen en den zwaren belastingdruk als 'L kan te vermin deren. Presidtnt Iloovcr schijnt het hij die al- gemeene theorie niet te willen laten zitten. Hij heeft zijn admiraals bijeengeroepen om tot een technische bezuiniging to ko men, en in Genèvo heeft hij zich bereid verklaard onder behoud van de sterkte- verhouding, zooals zij op de vlootconferen- tie te Washington is vastgesteld, zoowel tot een werkelijke vermindering der weder- ztjdsche vlootmachlcn to komen, als tot een meer elastische berekening dezer machten. Hij heeft daarmee den weg ge opend voor een nieuwe overeentemming inzake het kruiserprobleem, waaraan de laatsto vlootconferenlie te Genève schip breuk heel't geleden. Hij Vil van een vas% stelling der getalsterkten '„limitation") niet meer weten, maar ziet slechts in een wer kelijke vermindering („reduction") een ernstigen stap tot ontwapening. Hij is be reid deze ontwapening op alle klassen \an schtpon, ook op do onderzeebooten toe to passen. Daarmee neemt hij lijnrecht stelling tegen het Engelsche argument (de Duitschers spreken hier van uitvlucht) dat iedere vloot naar haar eigen behoefte moet aanbouwen, daar het gevaar van een oor log met Amerika denkbeeldig is, zoodat men volgens de Engelsclieh niet naar de onderlinge verhoudingen behoeft te zien. De president is daarentegen overtuigd, dat alle bouwprogramma's met elkaar in be trekking staan. De Duitsclie pers ïs zeer verheugd over 'deze pacifistische uitlatingen, cn die van te meer heteekenis zijn door de plaats, waarop ze uitgesproken zijn, namelijk in dén Volkenbond. Hieruit blijkt dat Iloover zoowel de algemeenheid als de openbaar heid zoekt, eu geen herhaling wcnscht van ue geheime zittingen, die drie jaar geleden in Genève de mislukking van de Uootcon- ferentie te Genève hebben veroorzaakt. Men hoopt, dat Hoover spoedig ook zijn pacifistische gevoelens inzake de land machten zal doen gelden. Vele kunstschatten een prooi der vlammen en bc- zieken- TREIN TEGEN BUS. Verscheidene slachtoffers. Te Buenos Aires is op ccn overweg een electrisclie trein in botsing gekomen met een autobus, waarin zich ruim twintig pas sagiers bevonden. Dc autobus werd geheel vernield. Zes personen verden gedood en 17 gewond. De president der republiek begaf zich naar het tooneel van dc ramp Un zocht' daarop dc gewonden in liet huis. AMERIKAANSCH CONSULAAT GETROFFEN. Door Mcxicaansche vliegers. Het Amerikaansche departement van bui- tenlandsche zaken heeft vera omen, dat drie vliegtuigen der Mexicaansclic regccrings- tloepen bij het bestoken van opstandelingen den 25en April bommen hebben laten vallen op Ciudad Óbregon in den staat Sonora. Een van de bommen sloeg door hot dak \an het Amerikaansche consulaat en kwam daar tot ontploffing. SPIRITUS.SMOKKELAARS GESNAPT. Kopenhagen, 27 April (V.D.) l;ii Ny- koebmg op Falster wordt gemeld, dat de politie aldaar een goede vangst heeft ge daan. De politie was er van op de hoogte gesteld, dat aan de Oostkust van Halster een groote hoeveelheid spiritus op het eiland gesmokkeld zou wórden. In den nacht van Woensdag op Donderdag men ccn oude Duitsclie torpedobooi. echter weer verdween. In den nacht \an Donderdag op Vrijdag naderde de boot weer, welke een sloep uitzette, die naar het strand voer, waar twee personen onge veer 800 liter spiritus in ontvangst namen. De politie arresteerde de smokkelaars en nam den spiritus, die uit Kiel afkomstig was, in beslag. zag dio De kerkschatten gered Brussel, 2 8 April. (V. Heden is brand uitgebroken in de beroemde abdij van Tongerloo, in de Belgische provincie Liraburg, in de nabijheid vau de Neder- landsche grens, dicht bij Weert. De abdij ia in de dertiende eeuw door monniken van de Orde van St. Norbert gebouwd, en was een der oudsto cn mooiste abdijen van Bel- giè, met talrijke hislorischo documenten en kunstvoorwerpen van onschatbare waarde Het. \uur heeft reeds drie vleugels van het hoofdgebouw vernield, terwijl de kerk nog in brand staat. Het is den monniken ge lukt, de kerkschatten te redden, maar iu liet klooster zelf zijn velo kunstschatten cco prooi der vlammen geworden. Omtrent den brand in de abdij van Ton gerloo vernemen wij uit Brussel nader: De brand in de abdij van Tongerloo is hedenmiddag te ongeveer drie uur uitge broken. liet, vuur is ontstaan in het novi ciaat, terwijl do patctrs zich in de kapel bevonden. Dorpelingen zagen den brand liet eerst en signaleerden de brandweer. Zooals te begrijpen valt was de brandweer van Tongerloo machteloos tegen den ge weldigen brand, cn spoedig nadat de brand ontdekt was werd dan ook de hulp inge roepen van do brandweer van Mecholen en van Aarschot, en tenslotte werd dc brand weer te Antwerpen om assistentie verzocht. Do brandweer uit alle drie genoemde sle den rukte met volledig materiaal uit, doch intusschen werd de kerk door liet vuur aangetast en werd geheel vernield, evenals drie vleugels van het hoofdgebouw, die op het oogenblilc geheel zijn uitgebrand. De bibliotheek en dc archieven werden even eens een prooi der vlammen. Zoowel kerk als kloostergebouw bevatten vele kostbare kunstvoorwerpen, o.a. bui tengewoon waardevolle gobelins, terwijl in dc kerk het bekende schilderij \an Leonar do de Vinei, „Het Laatste Avondmaal", hing De kerk was een der oudste bouwwerken van België. liet vuur woedt nog steeds voort. Het is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. De burgemeester van Antwerpen, van Cau- wclaert, was ter plaatse om het blusschings- werk gade te slaan. De paters hebben tij delijk liun intrek genomen in dc abdij van Averbode. Het juiste adres voor Uw TEL. 852 AANSLAG OP DEN OUD CONSUL- GENERAAL SCHREINER. Het slachtoffer bijna direct over leden. O den burg, 2S April (H.N.) Een onbe kende heeft op den vroegeren consul-gene raal Schreiner, toen deze van een uitstapje terugkwam, een aanslag gepleegd. Schrei ner werd door een revolverschot in den polsader getroffen, terwijl zijn vrouw aan do dij werd gewond. Schreiner wist zijn auto nog tot stilstand te brengen, maai* toen deze stopte, was hij reeds overleden. Zijn vrouw stapte uit de auto, om naar den dader te zoeken, doch zonk bewuste loos neer. De geneesheeren denken haar in het loven te kunnen houden. Nader wordt nog uit Boedapest gemeld d.d. 28 April Uit Odcnburg wordt bericht, dat de moor denaar van den consul-generaal Schreiner, reeds ontdekt is. liet is een timmermans- leerling, dio van een vriend een Maniiliclier- geweer had gestolen en daarmede uit een zolderraam had geschoten. Pas later be merkte liij welk onheil hij daardoor lieeft geslicht. Negen soc. democraten en f drie radicalen DE WERKZAAMHEDEN DER DESKUNDIGEN. Overeenstemming toch nog mogelijk? Beweerd opti misme. Terwijl do secretariaten de laatste hand leggen aan de opstelling van het ontwerp voor het verslag aan de regeeringen, duur den Zaterdag de besprekingen tussclien Young, den voorzitter der commissie van financieele deskundigen te Parijs en Schacht voort. Deze laatste is daarna naar Berlijn vertrokken ter bijwoning van de maandelijksche vergadering van den alge- mecnen raad der Rijksbank. De Inlransigeant meldt, dat er onderhan delingen achter cle schermen der schade- vergoedingsconferentie gevoerd worden. Zaterdagmorgen zou er in conferentiekrin- gen een neiging tot uiting zijn gekomen om de zaken wat minder somber in te zien. Verklaard wordt, dat men liet misschien ten slotte eens zou worden. Men verzekert, dat dr. Schacht bij een hernieuwd onder zoek der Duitsclie financiën nog honderd millioen mark zou gevonden hebben, die hij jaarlijks zou kunnen aanbieden en dat hij dus zooals ook al door de Chicago Tri bune is beweerd tot een annuïteit van 1750 millioen zou komen. Er wordt op ge wezen, dat overeenstemming mogelijk zou zijn, indien dr. Schacht er in zou toestem men een micklel te vinden om deze betalin gen 47 in plaats van 37 jaar te doen ge schieden. Het blad meent te weten, dat de gealllieerden cn de Amerikanen hiermee zouden kunnen instemmen. ONGELUK BIJ AUTORENNEN. Twee personen gedood. Maagdenburg, 28 April (II.N.) Bij de Stendaler-wedstrijden voor auto's en motor rijwielen, geraakte de auto van Baron van Wcntzel, die dc grootste snelheid had be haald, nadat het einddoel reeds gepasseerd was, aan het slingeren, doordien een wiel rijder plotseling over den weg kwam, waar voor von Wcntzel trachtte uit te wijken. De auto reeds tegen een mijlpaal en ge raakte in brand. Baron von Wcntzel zelf bekwam ernstige brandwonden in den rug. terwijl zijn begeleider en een der toeschou wers gedood werden. Andere toeschouwers werden gewond. De wedstrijden! werden daarop terstond gestaakt. Kopenhagen, 28 A p r i 1. (V. D.) Zon dagavond laat wordt van verschillende kanten de volgende lijst der nieuwe coali- tie-regeeriug, bestaande uit sociaal-derno cralen cn radicalen, als definitief opgege ven Minister-president cn minister zonder portefeuille Stauning (soc.-dem.) Buitenlandsche zakenP. Munch (radi caal). Financiën Bramsnaes (soc.~dem.) Binnenlandsche zakenDalgaard (radi caal). DefensieL. Rasmussen (soc.-dem.) Handel en industrie Ilauge (soc.-dem Justitie: Zalile, (radicaal). Sociale zaken Steincke (soc.-dem.) OnderwijsBorgbjcrg (soc.-dem.) EeredienstDalil (soc.-dem.) VerkeerEriis-Skotte (soc.-dem.) Landbouw Bording (soc.-dem.) Maandagmorgen om half elf zal Stauning den koning de lijst overhandigen. Van de genoemden waren allen, behalve de radi caal Dalgaard, reeds vertegenwoordigd in de vroegere sociaal-democratische regee- ling-Stauning of in de regeering-Zahle. EEN FOCH-POSTZEGEL. Parijs, 27 April (V.D.) Gemeld wordt, dat do Franscho posterijen overwegen oen Foch-postzegel uit te geven, waarschijnlijk in ecu waarde van 50 centimes cn roode kleur, AUTOBUS OMGESLAGEN, Vier personen verbrand en vijf tien gewond. Londen, 23 April (II.N.) Bij Reading is een autobus omgevallen cn In brand ge raakt. Van de inzittenden zijn er vier in de vlammen omgekomen, cn 15 ernstig ge wond. WEERBERICHT. Hoogste baronie te rstóiid: 7(5 i.S tc Isafjord. Laagste barometerstand: 7H5.0 tc Brest en Bonnes. Verwachting tot den uvond \un 30 April: Matige, wellicht krachtige wind uit O. richtingen, In-trokken lot zwaar bewolkt, tijdelijk regen, la ter iets koude. Op het terrein der ontwapening. April aan de Uit Genève wordt d.d. Tc), bericht: Uit een onderhoud, dat graaf Bornslorff lieden aan de Duitsche pers toestond, blijkt, dat do Duitsche delegatie bereid is ook ver der in dc commissic-Loudon tc blijven medewerken. Zij hoopt, dat, nu de gcoofende reserves huiten dc conventie blijven, nog concessies zullen worden gedaan op het gc- biod van liet opgeslagen materieel, waar door dc conventie voor Duitschland aan nemelijk zal worden. Massigli ontving de Fransche cn Engel- sclio pers. Ilij wees daarbij op een uitlating van generaal von Seeckt van één of twee jaar geleden, waarin dezo juist het tegen overgestelde standpunt verdedigdo als graaf Benistorff. Von Seeckt zou bij dio gelegen heid gczer.cl hebben, dat de beste beper- kingsmelhodo was de effectieven in vredes tijd te treffen. Massigli ontkende, dat de aanvalskracbt van ccn leger wordt ver groot door geoefende reserves. Gevraagd naar do .concessies, dio Frank rijk geneigd zou zijn te doon, antwoordde Massigli, dat zijn land wellicht bereid is de internationale contrólo op de bewapening tci luten varen. Overigens was hij van niee- ning. dat het onbeperkt laten van cle ge oefendo reserves als zoodanig niet betec kent, dat deze reserves niet indirect ver minderd kunnen worden, bijv. door vermin ~.j.ww. jat dit ]>ict juist zou zijn. Terecht zullen dering van den diensttijd. Deze uitlating de Raad cn dc publieke opinie, wanneer zij wordt echter in Fransche kringen niet zoo Van bet werk dezer commissie kennis nc- opgevat, als zou Frankrijk bereid zijn zijn mcni z;fh kunnen afvragen, of do verdra- diensttijd nog meer te verminderen dan tot pen van Locarno cn het Kcllog-pact dan een jaar. zooals ti'af. onlancs vonr\s - TORNADO-ONHEIL Een sombere lijst Naar men Zaterdag schatte, zijn door den tornado in de staten Georgia cn Zuid-Ca- rolina S7 personen gedood cn ongeveer 500 gewond. ZOMERTIJD IN AMERIKA. De zomertijd in New York en een aantal andere steden, omvattend tennaastehij een kwart van de bevolking der Ver. Staten, is in den nacht van Zatei dag op Zondag te 2 uur ingegaan. VERLAAGDE TARIEVEN. Voor blinde trampassagiers. Als uitvloeisel van een vrijwillige conses- sic van een aantal spooiwegmaatschappijcn zal voortaan op 41 trajecten in dc Ver. Sta ten een blinde met zijn gids voor den prijs van één enkel biljet kunnen reizen. TELEFOONKABEL DOOR DEN OCEAAN. Uitvinding van een Duitscher. De Kölnischc Zeitung bericht, dat de di recteur-generaal van de „Feiten und Guil- laume Carlswerke A.-G." tc Keulen, dr. Ge org Zapf, ccn belangrijke uitvinding heeft gedaan, waardoor het in den vervolge mo gelijk is per kabel telefoongesprekken te voeren met landen aan gene zijde van den Oceaan. De uitvinding bestaat hierin, dat te lefoondraden in een buigzamen hollen kabel worden gebouwd, die weerstand kan bieden aan den geweldigen waterdruk op den bo dem der zee. Onderzoekingen hebben bewe zen, dat deze holle kabels een druk van 600 atmosfeer kunnen doorstaan. Volgens de deskundigen zijn zoodoende telefonische ka belverbindingen van Europa met Amerika technisch mogelijk geworden. een jaar, zooals liet onlangs reeds heeft ge daan. Voorts meent men, dat het niet. juist is tc zeggen, dat Duitschland over geen re serves beschikt. In Fransche kringen schijnt nog eenige ongerustheid te bestaan over de Duitsche militaire uitgaven. Zoo wees Mas sigli er op, dat Duitschland als koopprijs voor zijn mitrailleurs driemaal zooveel op geeft als het wapen in andere landen kost. Voorts zullen Frankrijk cn Engeland wel licht een concessie doen door niet aan te dringen op zekere methodes van bespreking der militaire begrootingen. Massigli wees er op, dat Frankrijk al een zeer korten dienst tijd heeft en door liet teekenen der conven tie zich zou verbinden voor den duur daar van vermoedelijk tien jaar den dienst tijd niet le verlengen. Hetzelfde geldt voor de effectieven in vredestijd. Wat de bewapening ter zee aangaat, is Frankrijk bereid toe te stemmen in een be perking van alle scheepscategoriecn, de duikbootcn inbegrepen. Op het. oogenbiik worden le Genève reeds besprekingen gevoerd over de procedure, die gevolgd zal worden, wanneer do volgen de weck de bewapening ter zee aan de orde komt. Het is echter nog niet bekend, of do Amerikaansche delegatie dan reeds haar voorstellen openbaar zal maken. De rapporteur van den Volkenbcmdsraad voor minderheden-kwesties, Adatsji, heeft heden een delegatie ontvangen van het con gres voor Europeesche nationale minderhe den, die hem een memorandum overhan digde, waarin critiek wordt uitgeoefend op de minderhedenprocedure en concrete voor stellen worden gedaan ter verbetering daar van. Prof. Rutgers voor inkrim ping der gewapende re serves. De Nederlandse he gedelegeerde prof. Rutgers wees er volgens het Ilbl. Za terdag in de ontwapeningscommissie op, dat dc Nedcrlandsche delegatie er voortdurend op uit is geweest een zoo doeltreffend moge lijke conventie tc erlangen. Deze methode, die hij de maximale noemt, heeft geen suc ces opgeleverd, doch dit wil niet zeggen, dat dc commissie nu maar met een minimum resultaat genoegen za'. moeten nemen, vee) eer moet getracht worden dc beperking toch nog op een zoo lioog mogelijk peil te bren gen. Een minimum-conventie zou dc bijeen roeping van dc conferentie wellicht niet rechtvaardigen. Men moet rekening houden met do omstandigheid, dat, het een inge wikkeld politiek vraagstuk en geen reken kundig of technisch probleem geldt. In deze commissie is het niet voldoende argumenten aan te voeren, die logisch onaantastbaar zijn, aangezien omveerlegbaro argumenten vaak hun invloed pas na zeer langen duur doen gelden. Na uitvoerig het verband tus-i trainingen, bij Stuttgart schen de geoefende reserves en het opge-1 gemaakt. Hij is om half slagen materiaal te l»ohv>pn I cu net opge slagen materiaal te hebben uiteengezet, bc toogdc de Nederlandsche gedelegeerde, dat een conventie, die dc geoefende reserves buiten beschouwing luut, slechts ccn zeer onbcleekciicndo waarde heeft voor do daad werkelijke beperking der bewapeningen. Volgens den lioor Rutgers zal do dag, waarop dc tegenstanders van ccn beperking der geoefende reserves hun standpunt zul len Jatcn varen, een historisch moment ge- nooiiid kunnen worden. Iedereen is er zich van bewust, dat dc tegenstanders vuil de beperking dor reserves hun standpunt gron den op hun internationale verplichtingen, die niemand liet recht heeft tc ontkennen, maar dat kan niets veranderen aan het geen men zich voorstelt van liet resultaat, dat aldus bereikt kan worden. Dc verant woordelijkheid voor de concessie, dio thans van de commissie gevraagd wordt, zou dc Nederlandsche gedelegeerde niet kunnen dragen, wanneer hij dc overtuiging liud, dat binnen afzienbaren tijd geen wijziging in het standpunt der tegenstanders zou zijn tc ver wachten. Voorts heeft de lieer Rutgers zich afgc- rcagd, of liet misschien goed zou zijn de gevraagde concessie tc doen cn dc teleur stelling hierover tc verbergen. Spr. meent, niets beteekencn cn of het niet mogelijk is dc oorlogslcgers zelfs maar met één man tc. verminderen. Wanneer tegenovoi* liet ge ringe resultaat inzake dc landmachtbcpci- king geen tastbaar succes staat op liet gM- bicd van de ontwapening ter zee, dan zal dc Raad zich terdege rnoclcn afvragen, of het wel de moeite waard is, dc ontwape ningsconferentie bijeen tc laten komen. Dc lieer Rutgers stelde tenslotte nog voor de publieke opinie beter voor te lichten ovei hetgeen in de ontwapeningscommissie g»-. heurt. Dc openbare rncening heeft zeer veel moeite zich rekenschap te geven van deze werkzaamheden cn daar dc lieer Loudon juist in het begin van de zitting ccn beroep op dc openbare mecning lieeft gedaan, zou het goed zijn deze mccrTUaarlieid over den arbeid dor commissie te geven. Dc lieer Rutgers stelde daarom voor in liet rapport, dat de commissie aan den Raad en aan dc conferentie zal uitbrengen, ccn overzicht tc geven van de voorstellen, die wel cn die niet zijn aangenomen. 1 lij hoopte, dat liet bureau aanleiding zou vinden het voorstel van den Zwccdschcn gedelegeerde, die een morcclc balans van dc werkzaamheden der commissie verlangd heeft, tc steunen. Prol'. Rutgers eindigde met dc hoop uil tc spréken, dat de nederlaag, die de com missie thans geleden lieeft, niet definitief zou zijn cn dat dc conferentie toch nog meer resultaten zal kunnen bereiken. Chamberlain prijst Gibson's voorstellen. In een openlucht-bijeenkomst bij Wake field noemde Chamberlain dc voorstellen vun Gibson te Genève ccn belangrijken stap in de richting van de ontwapening. Hij wil de niet zeggen, dat alio ontwapcnings-moei- lijklicden thans achter den rug waren, doch het Amerikaansche voorstel, waarin tegen over beperking vermindering werd gesteld, was z.i. een hoopgevend teeken cn een be langrijke bijdrage tot cïc zaak der ontwape ning. Er bleek weer eens uit lioe dicht de politiek van Britluniê cn die van Amerika bij elkaar stonden, wat de ontwapening be trof. 1300 K.M. in 97 UUR GEVLOGEN. Met een Klcmm babyviicg- tuig. Stuttgart, 2 5 April. (H.N.) De vlie ger Franc Ilirsch heeft gisteren met een Klemm babyvliegtuig, zonder tusschenlan- ding, een vlucht van het vliegterrein van Böblingcn, hij Stuttgart, naar Barcelona gemaakt. I-Iij is om half vijf opgestegen cn des middags om 2 uur to Barcelona ge land, zoodat hij den afstand van 1300 K.M. in den Ujcl van OS uur heeft afgelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1