P. NIEROP, DE EEMLANDEQ Bad en Geyser EEN KEITJES-HI5T0RIE VAN PIETER VICTORIE WILLEM GROENHUIZEN Woensdag 1 Mei 1929 27e Jaargang No. 255 BUITENLANDSGH OVERZICHT BUITENLAND Gouden- en Zilverenwerken, FRANKRIJK'S SCHULDEN Compleet f 135. Langestr. 90 Tel. 283 HERLEVENDE HOOP Amerikaansche activiteit MUSSOLINI'S POSITIE DE REBELLIE IN MEXICO RUSLANDS ERKENNING GROOTE STAKINGSACTIE IN BOMBAY ABONNEMENTSPRIJS **r "aandea voor Amersfoort f 2.10, per maand i 0.75, pax 0=——weck (met gratia Verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-» Afzonderlijke nommera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTE.UR-UrTCE.VEQ.'J.VALKHOFf DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN v"1-4 «a*tM ^rip vu een bewijsauiniitf, -elke regel meet f0.25. Llefdadlgheids*advertentilio voor d« helft van den prijs. Kleine Advertenties ^KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 ctgeU 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extra 0.05 Do crisis te Weonot». Streeruwitz wordt waar schijnlijk bondskanselier, Wellicht herinnert men zich nog wel, dat ongeveer drie weken geleden de toenmali ge bondskanselier van Oostenrijk, dr. Sei- pol, het bijltje er hij neerlegde. Verschil lende redenen waren het, die hem nood zaakten tot dezen stap, niet alleeD maak ten de sociaal-democraten door hun her haalde en zeer dikwijls persoonlijke aan vallen hem het leven zeer zuur, maar ook onder de coalitiegenooten in 't kabinet wilde het niet al te best boteren. Dr. Sei- pel huldigde toen de opvatting, dat zijn verdwijnen van 't tooneel misschien zou bijdragen tot een kalmeering der gemoe deren. Men kent de politieke toestanden in Oostenrijk: in den Nationalen Raad, dien wij het best kunnen vergelijken met onze Tweede Kamer, hadden de Christeiijk-soci- alen 72 zetels, terwijl onderscheidenlijk de agrariërs (de Landbund) en de Groot- Duitschers in 't parlement vertegenwoor digd waren door 9 en 14 leden. Deze drie genoemde partijen vormden samen do re- geering, doch tegenover hen stond een zeer krachtigo oppositie, daar do sociaal-de mocraten over niet minder dan 70 zetels beschikten en dus bijna even sterk waren als de christelijk-socialen. Toen dr. Seipel als leider der regeering heenging, werd door de burgerlijke meer derheidspartijen onmiddellijk getracht, een persoonlijkheid te vinden, die zijn plaats zou kunnen innemen, doch over de keuze van den „premier" lukte het niet eens te worden, doordat tusschen de coalitiege nooten al te scherpe tegenstellingen aan den dag traden. Verschillende candidate», die door de christelijk-socialen werden voorgesteld, konden öf de goedkeuring der Groot-Duitschers öf die der agrariërs niet wegdragen. Kr lieerschte in de kringen der partijen, waaruit de ministers waren gere- cruteerd, een zeer geprikkelde stemming. Vooral waren de christelijk-socialen ten zeerste ontstemd, toen de plattelanders er zich tegen \erzeiten, dat prof. Mitlelberger dr. Seipcl's opvolger werd. Thans zijn echter de christelijk-socialen met een candidaat voor den dag gekomen, die wanneer niet alle teekenen bedrie gen en niet te elfder ure weer een kink in den kabel komt zoo goed als zeker do nieuwe bondskanselier zal worden. Bedoel de candidaat is het lid van den Nationalen Raad Streeruwitz, die, ofschoon hij Wee- rier is en vooral beschouwd kan worden als vertegenwoordiger van financiën en nijverheid (hij is leider van een textielfa briek en neemt een vooraanstaande functie in bij een hypotheekbank) nochtans ook zijn belangstelling laat uitgaan tot de provincie en dus stellig tevens voor de plattelanders nadrukkelijk zal opkomen. Streeruwitz is dus een man, die midden in 't bedrijfsleven zit en doorgaat voor iemand, die nog niet heelemaal verpoli tiekt is. De politieke hartstochten, al komt bij voor zijn staatkundige meeningen ferm op, zijn liem vreemd, zoodat hij waar schijnlijk ook zonder vooroordeelen zal staan tegen de in de oppositie zijnde so ciaal-democraten. De laatste berichten behelzen nu, dat Streeruwitz reeds onderhandelingen heeft gevoerd met vertegenwoordigers van den Landbund. De besprekingen werden door weliwillendheid gekenmerkt en beloven veel \oor de toekomst. Men neemt aan, dat ook de Groot-Duitschers geen overwe gende bezwaren tegen Streeruwitz zullen hebben, zoodat zijn benoeming tot bonds kanselier vermoedelijk binnen zeer onaf zienbare» tijd kan worden verwacht. POOLSCH DORP DOOR BRAND VERNIELD. W ar se h a u, 28 April. (V.D.) Zaterdag werd bijna het geheele dorp Mansonka in het wojwode-schap Byalistock door een ge weldigen brand vernield. Zes-en-vijftig hofsteden werden een prooi der vlammen. MISSIONARISSEN VERMOORD. Woensdag 1.1. zijn in het westen van Hoe- nan drie Amerikaanschc katholieke pries ters vermoord. MAARSCHALK FENG CONTRA DE NANKING-REGEERING. P o k i 11 g, 27 April (V.D.) Maarschalk Fehg heeft aan de Nanking-regeering me degedeeld. dat hij het aanbod hem tot voor zitter van uitvoerend comitö dor rëgoering te benoemen, niet kaD aanvaarden. Boven dien zeide hij niet te kunnen sympathisee- ron met de buitenlandsche politiek der Nanking-regeering en het aftreden van den huidigen minister Dr. Wang te verlangen. SOCIAAL-DEMOCRATISCHE PARTIJ IN LITAUEN VERBODEN. Ontbinding van de partij gelast. Berlijn, 3 0 April. (V." D.) Naar de Vos6ische Zeitung uit Kowno meldt, heeft het ministerie van binnenlandscbe zaken van Litauen heden de ontbinding va do so ciaal-democratische partij gelast, liet be sluit is genomen uit de overweging, dat de partij door haar relaties in emigranten- kringen te Wilna de veiligheid cn onafhan kelijkheid van den Litauschen staat in ge baar brengt. r Versjes van G. Groegroe Plaatjes van Jan Lutz 1 En komt er eens een enk le maal voor Piet een tegenslag, 't Komt altijd goed. Nog kort gelcên verloor hij op een dag, Zijn portefeuille, flink gevuld men zal het altijd zien En veel papier van waarde was er bij nog bovendien. Doch Piet riep vlug de hulp in van zijn ouden trouwen vriend, Die altijd weer met zorg en vlijt hem keurig had bediend. Het „Keitje" stelde Piet ook nu natuurlijk niet teleur, En 's avonds was de vinder al bij Pietcr aan de dcurll Weet U, wie steeds trouw Eiken opdracht vervulden? t} Waren „KEITJES" in 't „DAGBLAD" Prij's: Driemaal 'voor dén Gulden. A.sWoensdag voortzetting Langestraat 43 Het juiste adres voor Uw TEL. 852 GrooOBritannië en Amerika geven een wenk De besprekingen ie Parijs duren voort Parijs, 30 April. (V.D.) Door de afwe zigheid van dr. Schacht is het werk der commissies grootendeels stil gelegd daar men, ondanks de ontkenningen uit Ber lijn, toch nog hoopt, dat dr. Schacht met nieuwe voorstellen zal terugkeeren. Mis schien is het aan deze „vacantiestemming" te danken, dat in kringen van deskundi gen, althans als men de Chicago Tribune raag geloovcn, gisteren een optimistische stemming heerschte. In ieder geval staat vast, dat ook weer gisteren vorscheidcne besprekingen van particulieren aard tus schen verschillende deskundigen hebben plaats gevonden. Volgens de Chicago Tri bune ontkent men niet, dat de pogingen, om overeenstemming te bereiken tusschen t standpunt der schuldeischers cn dat der Duitschers, voornamelijk loopen over het pincipe der eerste vijftien jaarbetalingcn. Algemeen heerschte de meening, dat men het over de daarop volgende jaren wel eens zal kunnen worden. Volgens de New York Herald zijn de onderhandelingen thans in een beslissend stadium gekomen en zou men onder do deskundigen van meening zijn. dat thans binnen vier dagen overeen stemming bereikt kan worden. Actief zijn ooral de Amerikanen.' Bijna dag en nacht voeren zij besprekingen zoowel met de Duitsche als met de geallieerde delegaties, in de hoop beide partijen tot overeenstem ming te kunnen brengen. Een regeling urgent Parijs, 3D April. (V.D.) De gisteren in het Engelsche Lagerhuis door den verte genwoordiger van het departement van fi nanciën gedane mededeeling, dat Engeland do Fransche regeeriug op de hoogte heeft gesteld van zijn wensch om de overeen komst tusschen Caillaux en Churchill zoo spoedig mogelijk te ratificeeren, heeft, evenals de verklaring van senator Borah in Fransche kringen wederom het bewust zijn gewekt, dat de sedert jaren uitgestcl- do regeling van het schuldcnvraagstuk toch binnen korten of langen tijd opnieuw aan de orde zal moeten komen. Dit maakt voor Frankrijk een regeling van de schadever goedingskwestie met, Duitschland nog meer urgent. Het is de vraag, of Frankrijk zijn tot nog toe gevolgde politiek van betaling zijner schulden aan Engeland 011 Amerika met de opbrengst dor Duitsche schadever goedingsbetalingen op den duur zal kun nen blijven volhouden. Zooals bekend is, heeft Frankrijk in 1926 een vergeefschc poging gedaan om een clausule van der gelijke strekking in de schuldenovereen komst met Engeland cnmetde Verecnigde btaten opgenomen to krijgen. In zekeren zin deed Churchill echter een kleine concessie en wel in een brief aan Caillaux. Pe beide schuldenovereenkom- sten zijn echter tot nog toe noch door de Kamer npch door den Senaat geratificeerd De eerste Augustus, de datum waarop de termijn vervalt, waarin Frankrijk 400 mil- lioen dollar als schuld voor geleverd mate riaal aan de Vereenigde Staten moet beta len, nadert snel, zoodat de ratificatie een brandende kwestie is geworden. In Fran sche kringen erkent men, dat nieuwe on derhandelingen met Engeland en roet de Vereenigde Staten niet. bet minste vooruit zicht op een voor Frankrijk gunstiger op lossing bieden. DC BELGISCHE SENAAT EN HET VROUWENKIESRECHT. Brussel. 30 April. (H. N.] De Belgi sche senaat heeft met 69 tegen 54 stemmen het voorstel van katholieken, om voor de volgende provinciale verkiezingen aan de -vrouwen het kiesrecht te verleenen, ver worpen. Weer een portefeuille erbij Rome, 30 April (V.D.) De gisteren tot president van de Kamer gekozen minister van openbare werken, Ginziati, heeft zijn ontslag als minister ingediend. De koning heeft Mussolini tot minister van arbeid benoemd. Mussolini is daardoor niet alleen minister-president, doch be kleedt bovendien nog acht ministerfunctios. Naast hem zijn er nog vijf ministers. Deze gang van zaken wijst erop. dat Mussolini in de toekomst waarschijnlijk nog slechts met onder-staatssecretarissen zal regeeren, AUTORAMPEN IN AMERIKA Tientallen dooden Te New Hampton in den staat New York is Zondag een auto door een trein gegre pen en geheel verbrijzeld. Hierbij verloren negen personen, w.o. zeven kinderen, bet leven Bij een soortgelijk ongeluk in den staat Indiana werden eveneens negen personen edood. In de stad New York verloren Zondag bij auto-ongevallen elf personen het loven, terwijl ongeveer twintig automobilisten werden gewond. In de omgeving der stad vielen negen personen aan do autosport ten offer. Laatste stuiptrekkingen Uit Nogales (Arizona) wordt d.d. 29 April gemeld, dat 500 Moxicaansche opstandelin gen onder kolonel Guerro zich te Ortiz (Sonora) aan de bondstroepen hebben over- &egevga; 18 mitrailleurs eji verscheidene rollen minutie werden uitgoleverd. De re bellenaanvoerder, generaal Almada, hoeft zich tot de Amerikaansche immigratie- autoriteiten gewend en toelating in de Ver. Staten verzocht. Dit wordt beschouwd als een aanwijzing te meer van het ineenstor ten van den opstand. PARLEMENTSGEBOUW TE SOFIA VERBRAND. Sofia, 30 April. (V. D.) Hedenmorgen te vijf uur brak in de groote vergaderzaal van het Bulgaarsche parlement tengevolge van kortsluiting brand uit. Het vuur breid de zich in de geheel met hout betimmerde zaal snel uit. De zaal is nagenoeg uitge brand. De brand werd ontdekt, doordat de bel van den president, voortdurend klonk. De parlementswacht werd gealarmeerd. Tegen 8 uur 's morgens was de brand gebluscht. De zaal en de loges en tribunes zijn ver woest. De schilderijen van tsaar Roris,vden vroegeren vorst, en den tsaar van Rusland cn de zich in de zaal bevindende tsaren- kroon zijn door het vuur vernield. Het dak is door vuur cn water geteisterd en dreigt in te storten. Het geheele parlementsge bouw is ontruimd. Het nieuwe gedeelte van de Sobranje, dat in aanbouw is, kon werden gered. Voorloopig kan het gebouw niet meer gebruikt worden. De voorgevel van het parlementsgebouw is geheel gespaard. Er zijn geen slachtoffers te betreuren. Ook de archieven en de oude parlementaire bibliotheek zijn behouden. EEN MEISJE VERMOORD. Den dader ontbrak de moed tot zelfmoord. B 0 r 1 ij 11, 30 April. (II. N.) Gistermid dag kwam de 26-jarige pianist en operazan ger Schwirz bij kennissen op bezoek, waar bij door zijn rustelooze houding de aan dacht trok. Toen hij was weggegaan, be merkte men dat hij een revolver had mede genomen. I11 verband hiermede werd Schwirz aangehouden, die toen verklaarde, dat hij Zondagnacht een jong meisje, dat hij geruimen tijd geleden had leeren ken nen, op haar wcnsch in het Gruneland doodgeschoten cn het lijk vervolgens in een vijver geworpen had. Hem zelf had de moed ontbroken, om ook zich zelf het leven te benemen, doch ten slotte was hij tot het vaste besluit gekomen, ook in den dood te gaan en daarom had hij bij zijn kennis sen den revolver meegenomen. In hoeverre de verklaring van Schwirz op waarheid be rust, wordt thans door de politie onder zocht, liet meisje is werkelijk sedert Zon dag verdwenen. PETROLEUM ONTDEKT IN DEN OERAL, Moskou, 30 A pril. CF. D.) In den Oeral zijn. op 50 K.M. afstand vqd Perm. petro- leurabronnen ontdekt. Het vormoeden, dat reeds langen tijd bestond, dat zich in den Oeral petroleum zou bevinden, ia hierdoor dus bevestigd. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 703.S te La Caruna. Laagste barometerstand: 743.0 tc Wisby. Verwachting tot den avond van 2 Mei: Zwakke tot matige W. tot Z. wind, gedoeltelijk bewolkt, moge lijk nog een enkel licht buitji. kans op nachtvorst, later zachter Stimson tegenstander New-York, 30 April (V. D.). I11 offi- cieele kringen acht men algemeen de po gingen van senator Borah om sovjet-Rus land door de Ver. Staten te doen erkennen, tot mislukking gedoemd, aangezien staats secretaris Stimson een schrijven heeft ge richt tot Matthew Woll, den vice-president der Amerikaansche arbeidersbeweging, waarin hij schreef, dat de regeering niet voornemens is haar tot nog toe gevolgde politiek te wijzigen en niet het plan heeft sovjet-Rusland te erkennen. DE BACTERIOLOGISCHE EN CHE MISCHE OORLOG. Voorwaardelijke ratificatie door Engeland. G e n v e, 3 0 April. (V.D.) In de voor bereidende ontwaponings-commissie heeft lord Cushendun hedenmorgen medegedeeld dat Groot-Britannié het protocol van 1925. waarbij de oorlog met chemische en bac teriologische middelen wordt verboden, ge ratificeerd heeft onder voorwaarde, dat zulks slechts geldt tegenover de staten, die het protocol eveneenns geratificeerd heb ben. EEN DURE DIAMANT. Volgens een bericht uit Kimberley is te Barkley West een prachtige diamant ge vonden, dio 33karaat weegt; hij heeti 2060 pond sterling opgebracht, hetgeen, naar men meent, een recordprijs per ka raat is. DE ALCOHOLSMOKKEL. Londen, 3O.April. (H.N.) Volgens een bericht uit Havanna is de geheime politie aldaar een internationaal complot op het spoor gekomen, dat. alcohol naar de Ver eenigde Staten wilde smokkelen. Het m<vl daarbij gaan om een hoeveelheid ter wall'- de van 1 millioen. HET LOONCONFLICT IN DEN ROERMIJNBOUW. B e 1 ij n, 3 0 April (H. N.) Vandaag hebben in het ministerie van arbeid nieuwe onderhandelingen over het loonconflict in den Roermijnbouw plaats gehad. Zij heb ben echter tot geen overeenstemming tus schen beide partij geleid. De minister moet thans beslissen, of de scheidsrechterlijke uitspraak in het algemeen belang bindend zal worden verklaard. Duizenden leggen het werk neer Londen, 29 April (V.D.) Meer dan van het aantal katoenspinnerijen te Bom bay zijn thans geheel stil gelegd. Men ver wacht dat in de komende dagen ook de ove- rige bedrijven zullen worden stopgezet. In totaal zijn 120.000 personen bij de staking betrokken. Londen, 29 April. (V.D.) Het aantal stakers in de katoenspinnerijen to Bom bay is gestegen tot 135.000. Zeven-en-dertig ondernemingen liggen geheel stil. Het was Zondag in de fabrickswijken van de stad zeer onrustig. Bombay, 20 April. (V.D.) De staking in de weverijen is thans bijna algemeen 350.000 wevers staken thans. De toestand is kalm. Men is evenwel bevreesd voor on regelmatigheden tusschen Hindoes en Moslim.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1