WILLEM GROENHUIZEN DË EEMLANDER Vrijdag 3 Mei 1929 27e Jaargang No. 257 BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND GEOEFENDE RESERVES N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-ioketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Tel. 852. Langestraat 43 Juwelier. De voorraad Tafelzilver is rijk DE WAPENS NEER Duitschlands standpunt VAN DORST OMGEKOMEN VON BULOW TACHTIG JAAR De man, die den keizer vermaande TORNADO-ONHEIL ABONNEMENTSPRIJS 3 ■a*ndta v0°' ^aaiSoan lilO. po aiui 0.75. po (me* gratii verzeker lag tegen ongelukken) f 0.l7Vr Binnenland franco per post per 3 maande© 13*-. Afzonderlijke nommera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 313 DIRECTEUR-UITGEVER: J.VALKHOTf DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1*4 repels f Ij05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llefdadlghetds-advtrtenUë® vooi de helft van den prlja. Kleine Advertcoüto .KEIT1ES" bi) vooruitbetaling 1—3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0X15 Do revolutionaire beweging in Mexico practise!» ten einde. De generaals der regeering confereeren met die der opstandelingen. Uet heeft voor de Mexicaansche bonds- troepen heel wat voeten In de aarde gehad om het met de verbitterde tegenstanders, de leiders der rebellen en de onder dezen staande soldaten, klaar te spelen. Weken lang zijn er verbitterde gevechten gevoerd en heel veel bloed is er gevloeid. De federale regeering heeft het in den beginne voorge steld. alsof het maar een kleinigheid was den opstandelingen mores te loeren. Doch moge zij den omvang der rebellen hebben onderschat en den loop der gebeurtenissen meermalen voor haar te rooskleurig hebben voorgesteld, thans echter kan zij er zich op beroemen den opstand te hebben onder drukt. De laatste schermutselingen vonden plaats iu 't Noorden van den Mexicaan- schen staat Sonora, waar zoo lang moge lijk de generaal der rebellen Francisco Bor guez, die nog troepen te zijner beschikking had, zich wist te handhaven. Op den Iaat- sten April echter, toen het er voor hem hoe langer hoe bedenkelijker begon uit te zien en hij besefte, dat elk verder verweer nutte loos was, koos hij eieren voor zijn geld cn .vluchtte over de Amerikaansche grens. Verschillende vliegtuigen der federale regeering waren erin geslaagd zijn troepen, die hoofdzakelijk uit Yaqui-Indianen be stonden, te ontdekken. Er had daarop een vinnig bombardement uit de lucht plaats, waarvan het gevolg was, dat de ojislande- lingen naar allo richtingen werden ver strooid. Onder deze omstandigheden zat er voor generaal Borguez, wiens strijdmacht plotseling tot een minimum slonk, niets an ders op dan, zooals wij reeds opmerkten, zich in allerijl aan geno zijde der grens in veiligheid te stellen. Niet alleen leed echter generaal Borguez op het tooneel van den strijd een échec, doch dc opstandelingen in Nogales (Sonora) zagen zich Dinsdag eveneens genoopt tegenover den Mcxicaanschen consul in Nogales (Arizona) dc verklaring af te leg gen. dat zij bereid waren zonder bloedver gieten de stad over te geven aan de Mexi caansche bondstroepen. Uit een bericht der United Press maken TVij op, dat de bezetting der stad Nógalëö uit. ongeveer twee duizend uitgehongerde Yaqui-Indianen bestond, die meerendeels niet eens wisten, waarom zij feitelijk had den gevochten. Nog kort voordat zij zich overgaven, had de toestand aan Amerikaan sche zijde grooté beroering in 't loven ge roepen. daar de rebellen op slechts een meter of tien afstands machinegeweren, met den loop naar do Vereenigde Staten gericht, in stelling hadden gebracht. Men vermoedt, dat zij van zins waren een laatsten aanval te doen op de Mexicaansche regeerings- soldatcn om. indien dit mocht mislukken, door 't macliinegeweervuur te openen *op Amerikaanse]* gebied, een interventio der Vereenigde Stalen uit te lokken. Op Ame rikaansch gebied stonden de grenstroepen al klaar om in te grijpen, doch na cenigen tijd werden de machinegeweren verwijderd en korf. daarna vond do overgave der stad plaats. Ondertusschen is er te Aguaprieta, dat vlak bij do Amerikaansche grens ligt, in den nacht van Dinsdag op Woensdag reeds van gedachten gewisseld tusschen gene raals der federale troepen en die der op standelingen, teneinde te komen tot maat regelen ten gunste eener definitieve liqui datie van den opstand. Met resultaat dezer besprekingen is nog niet bekend, maar zeker is. dat de regeering van Portes Gil althans voorloopig weer een poosje ruimer kan ademen. DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN. Hevige gevechten, Berlijn, 2 Mei (H.N.) Volgens berichten uit Moskou is de strijd om het bezit van Kaboel thans in het beslissende stadium, gekomen cn hebben er hevige gevechten plaats tusschen de troepen van Habib Oel- lah en Aman Oellah. EEN ONTZETTENDE DOOD. Praag, 2 Mei (H.N.) Een vreeselijken dood onderging do fabrieksarbeidster Ma ria Schatek uit Praag, die in den winkel van haar zuster met een electrischen man gel bezig was. Terwijl haar zuster buiten den winkel was, wilde zij iets aan den electrischen maiugj nazien en stak daar toe haar hoofd rKsschen de machine. De ongelukkige werd echter door de wals ge grepen en letterlijk fijn gemalen. DE ONTRUIMING VAN SJANTOENG. De regeering te Nanking heeft de Japan Bclie militaire overheid plannen voorgelegd voor het ha ïdhaven der rust en orde na het vertrek van de Japansche bezettings troepen. Deze hebben daarop besloten de toebereidselen voor de ontruiming op 25 Mei te voltooien cn daarvan den keizer van Japan bericht gezonden. Gibson deed niet uit eigen beweging concessies Hoover staat oaast hem In officieele Amerikaansche kringen ver- baast men er zich ten zeerste over, dat som mige Europeesche bladen verondersteld heb ben, dat Gibson uit eigen initiatief te Ge neve gehandeld zou hebben, door loe te staan, dat de geoefende reserves bij de schatting der militaire strijdkrachten in vredestijd niet inbegrepen zullen zijn. Uit bevoegde bron op het Witte Huis wordt ver nomen, dat Gibson in de voorbereidende ontwapeningscommissie volkomen gehan deld heeft overeenkomstig de instructies van Hoover, die de houding van den leider der Amerikaansche delegatie goedkeurt ten aanzien van elke concessie, welke tot dus ver in de zaak der ontwapening gedaan is. HEVIGE SNEEUWSTORMEN IN NOOR WEGEN. Oslo, 2 Mei (H.N.) Sedert gisternacht woeden in Noorwegen hevige sneeuwstor men. Op vele plaatsen ligt de sneeuw me ters hoog. De temperatuur is tot 1 graad onder nul gedaald. HET EINDE VAN EEN REUSACHTIG PROCES. Rome, 2 Mei (H.N.) Gisteren is te Ter mini hot proces tegen 101 aanhangers van de Maffia, dat 9 maanden heeft geduurd, geëindigd: 11 beklaagden werden vrijge sproken, 150 veroordeeld tot gevangenis straffen lot 23 jaar toe. JAPAN EN CHINA. Belangrijke onderhandelingen gaande. L o n d e n, 2 Mei (H.N.) De Japansche regeering heeft een nota tot de centrale regeering van Nanking gericht tot rege ling van de betrekkingen tusschen Japan cn China, waarin zij er op wijst, dat vol gens haar meening het handel- cn scheep vaartverdrag van 1990 van kracht blijft, totdat een nieuw verdrag gesloten zal zijn. Indien China het nieuwe verdrag in den zelfden vriendschappelijkcn geest als het oude wil sluiten, is Japan bereid het ver drag te sluiten. Do Chineesche regeering heeft zich in haar antwoordnota bereid ver klaard binnen zeer korten tijd over de wij zigingen van het oude verdrag te onder handelen. De onderhandelingen moeten op den grondslag van gelijke rechten, weder- keerigheid en beiderzijdsche eerbiediging van de souvereiniteit drr twee staten wor den gevoerd. VEROORDEELD WEGENS NALATIGHEID. B e r 1 ij n, 2 Mei. (H.N.) De radiofabri kant Trotzki, in wiens fabriek onlangs een ontploffing plaats had, waarbij verschei dene arbeiders om het leven kwamen, is door de rechtbank wegens het veroorzaken van den dood door nalatigheid tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het O. M. had 3 jaar geèischt. DE WERKZAAMHEDEN DER DESKUNDIGEN. Een voorloopige overeen komst in zicht? Parijs, 1 Mei (V.D.) Volgens een bericht uit Berlijn van Le Journal verklaart men in zeer goed ingelichte Duitsche politieke kringen, dat het in aansluiting op de be sprekingen, die dr. Schacht Dinsdag opnieuw gevoerd heeft met de bij de schadevergoe dingskwestie geïnteresseerde leden van het rijkskabinet, mogelijk is, dat de deskundigen conferentie binnen korten tijd met een voorloopige overeenkomst afgesloten zal worden. Deze overeenkomst, berekend voor den tijd van 10 jaar, zou op voorstel van Owen Young te berde zijn gebracht en voor zien in jaarlijksche betalingen van Duitsch- land van 1750 millioen Mark, welk bedrag jaarlijksch met 25 millioen stijgt. Voor Pinksteren einde der conferentie? Parijs, 2 Mei (V.D.) Moreau, de Fran sche deskundige in de commissie te Parijs cn directeur van de Bank van Frankrijk, is burgemeester van de gemeente Saint Leger en heeft zich in verband met de ko mende gemeenteraadsverkiezingen op 5 Mei a.s. naar deze gemeente begeven, ten einde het contact met zijn kiezers te hand haven. In het algemeen acht men het merk waardig, dat Moreau daarvoor geen gebruik heeft gemaakt van de afwezigheid van dr. Schacht in de dagen, dat deze in Berlijn vertoefde, maar dat hij juist Parijs ver laat, nu dr. Schacht er terugkeert. Ook de Japansche gedelegeerde Kengo-Mori heeft gisteren medegedeeld, dat hij Parijs zal verlaten. Men gelooft, dat het rapport der redactie-commissie spoedig voltooid zal zijn en dat nog vóór het einde dezer week de beslissing omtrent het lot der conferentie zal vallen, zoodat het werk der commissi-» misschien vóór Pinksteren beëindigd kan zijn. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. Nieuwe moeilijkheden ie Genè re Te Genève is men het gisteren evenmin in de voorbereidende ontwapeningsconfe rentie eens kunnen worden over de tabel len ter indeeling van de afzonderlijke ca tegorieën dor effectieve legersterkte. De Fransche, Italiaansche en Japansche afge vaardigden zijn het wel eens geworden over ecu gemeenschappelijke formule Ler i>o- stechting van hun Dinsdag outstane «me ningsverschillen, maar deze formule werd gisteren door de Engelsche en Amerikaan- scho delegaties bestreden, omdat de voor gestelde categorieën niet toegepast konden worden op staten met beroepslegers. Deze kwestie is ter voorkoming van nieuwe moeilijkheden dan ook ten slotte verdaagd. Zonder veranderingen van beteekenis zijn de andere artikelen inzake de effectieve sterkte in tweede lezing daarop afgehan deld. waarbij echter nadrukkelijk betoogd is, dat de vaststelling van de sterkte der vloten pas bij behandeling van dit hoofd stuk aan de orde zal komen. Wat de lucht- strijdmacht betreft, heeft Frankrijk een compromisvoorstel ingediend ten slotte legde Bernstorff een principieele verklaring af omtrent do noodzakelijkheid van ver mindering van den diensttijd en van het jaarlijksch contingent der recruten. Hij betoogde daarbij, dat alleen do ver mindering van den diensttijd nog niet als oen doeltreffende maatregel beschouwd kan worden, aangezien dan altijd nog de vraag bleef bestaan, op welke wijze de na deden, die door die vermindering zouden ontstaan, door bijzondere maatregelen weer konden opgeheven worden. De Duitsche re giering zal echter ook groote beteekenis hechten aan de vraag van vermindering van het oorlogsmateriaal, want, nu men de geoefende reserves niet rechtstreeks ver minderen. wil, zal men, om tot daadwerke lijke vermindering de bewapening te ko men, den eenig overgebleven anderen weg moeten inslaan dien van vermindering van het materiaal. Bij behandeling van het betrokken hoofdstuk zal do Duitsche dele gatie met name op dit vraagstuk terug ko men. De tweede beslissende factor bij de be perking van een leger, dat uit algemeen dienstplichtigen bestaat, is de grootte van het jaarlijksche contingent recruten Ook hier is een belangrijke vermindering nood zakelijk, wil men het gemeenschappelijk doel bereiken. De hiervoor nader vast te «tellen cijfers moeten door de verdrag-slui tende partijen nauwgezet cn strikt nago- ^ef d worden. In dezen zin diende Bernstorff een voor- «tp.l in en beriep zich bierbij op een zelfde soort uitlating van Rolin Jacquemins van Maandag. De Belgische gedelegeerde zeido echter, dat de gevolgtrekking, die Bernstorff uit zijn woorden gemaakt had, evenals het ge- heele Duitsche standpunt, hem in deze te ver gingen. Op voorstel van Politis zal dit laatste Duitsche voorstel pas in behande ling komen, als de berekening der effectio- ve sterkten ip absolute getallen ter sprake zal komen. Hoewel de datum der onderbreking van het werk der commissie waarschijnlijk ein de dezer of begin \olgende week zal intre den, lijkt het vast te staan, dat zij de nog overgebleven punten betreffende do beper king der landstrijdkrachten nog afhandelen zal De commissie moet in elk geval haar eigenlijke taak. d.w.z. de tweede lezing van het hoofdstuk over de beperking der vlo ten. ook nog afgehandeld hebben voor de volgende bijeenkomst van de vergadering van den Volkenbond. De tragische dood van Hitchcock en Anderson Droef dagboek-relaas Met is gisteren gelukt nabij het bij Waves Hill ontdekte toestel van Hitchcock en An derson te landen. De vliegers vonden op de bladen van do schroef in korte zinnen een soort dagboek, dat met 1 April begon en 17 April eindigdo. Den eersten datum waren de vliegers, die opgestegen waren om moe te helpen zoeken naar de inmiddels gevon den Southern Cross, door een fout aan den motor gedwongen een noodlanding te ma ken, waarbij Hitchcock reeds gewond was, maar niet ernstig. De drie volgende dagen hebben zij getracht den motor op gang te brengen, maar zij konden geen opstijgings terrein vinden en het is waarschijnlijk, dat Hitchcock al waanzinnig van honger en vooral van dorst i9 geworden. De laatste aanteekening van Anderson van 17 April was: „Wij lijden onbeschrljfelijken dorst" Hitchcock's lijk lag onder het niet al te gehavende toestel. Anderson werd een 40 meter verder gevonden, tegen een heuvel,; waarachter hij zich waarschijnlijk nog eenigszins voor de gloeiende zon in dit woestijn-gebied hoeft willen beschermen. Hitchcock is waarschijnlijk orn dezelfde re den onder de machine gekropen. De lijken van beide vliegers zijn ter plaatse ter aar de besteld en het vliegtuig zal er waar schijnlijk gelaten worden om de plaats aan te duiden. Van den staart hebben de vlie gers gisteren een eenvoudig houten kruis gemaakt en op het gemeenschappelijk graf geplaatst. HET FRANSCHE BEZETTINGSLEGER. Wordt Gaillamat vervangen? Parijs. 2 Mei. (H.N.) Volgens één der bladen zal generaal Guillamat binnenkort wegens het bereiken van den pensioen-leef tijd aftreden als opperbevelhebber van de Franscho bezettingstroepen in het Rijnland en vermoedelijk opgevolgd worden door den tegemvpordigen militairen gouverneur van Lyou. De beslissing daarover zal de volgen de week in den ministerraad worden ge nomen. SCHIETPARTIJ TUSSCHEN FASCISTEN EN ANTI—FASCISTEN. Nieuwe Incidenten in Luxemburg. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is het te Diffordange tot een schietpartij tusschen Italiaansche anti-fascisten en fascisten 'gekomen, van welko laatsten er één erustig werd gewond. Nader wordt bericht, dat Dascanio Gino, de moordenaar van den secretaris van den Italiaanschen gezant te Luxemburg, toe gegeven heeft uit wraak gehandeld te heb ben, daar zijn zwager door de fascisten is gedood, terwijl zijh broers in de gevan genis zijn geworpen. Staats-minister Bech heeft een condoléance-bezoek aan het Ita liaansche gezantschap gebracht en boven dien een telegram van rouwbeklag naar Rome gezonden. DE HERTOG VAN CLOUCESTER IN JAPAN. Opgetogen verwelkomd. De hertog van Gloucester Is gisteren on der begeleiding van vier oorlogsschepen en meer dn 50 vliegtuigen te Yokohama angekomen en onder levendige toejuichin gen der bevolking naar Tokio doorgereisd, waar hij dén keizer van Japan de versier selen van de Orde van den Kouseband zal overhandigen. Tokio heeft zich ook in feestdos gestoken en de hertog reed door sterk be vlagde straten en een eerepoort naar het keizerlijk paleis. DRIEVOUDIGE MOORD IN ZUID-TIROL. Naar uit Bolzano (Bozen) gemeld wordt, zijn in den nacht van Zondag op Maandag twee karabiniers. die in het dorp Capo di Pietra op patrouille waren, beschoten door personen, die zij besplonneerd hadden. De eene karabinier en een onderwijzer, die zich bij het tweetal aangesloten had, werden beiden gedood, de andere karabinier is Dinsdagnacht aan zijn verwondingen over leden. Er is één verdachte aangehouden. Het onderzoek naar zijn medeplichtigen wordt voortgezet. BRAND IN DE ABDIJ TE TONGERLOO Ruim 10 millioen ires. schade De correspondent van 't Vad. te Brussel meldt, dat de schade, door den brand der abdij te Tongerloo aangericht op ruim 10 millioen francs wordt geraamd Op initia tief van mr. Frans Van Cauwelaert, burge meester van Antwerpen, wordt het plan overwogen een nationale of zelfs internati onale inschrijving te openen, teneinde den wederopbouw der vernielde abdij en het herstel van hare bibliotheek mogelijk te maken. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 765.8 te La Coruna. Laagste barometerstand: 749.7 te Haparanda. Verwachting tot den avond van 4 Mei: Zwakke tot maaigc O. tot N. wind, licht tot half bewolkt, droog weer, kans op nachtvorst, weinig veran dering in temperatuur. Gcluhwcnschen ian vele zijden Berlijn, 2 Mei. (H.N.) Zoowel de rijks kanselier als de Pruisische minister-presi dent hebben aan vorst Bülow te Rome, die Vrijdag zijn 80sten verjaardag viert, tele- grammen gezonden om hem geluk te wen- schen. Vorst von Bülow is to Klein Flottbeek bij Hamburg geboren. Ilij - studeerde aan de universiteiten te Berlijn, Leipzig en Lau sanne, en maakte als officier van de hu zaren den oorlog van 1870—'71 mede. In 1873 trad hij in den diplomatieken dienst. In 1888 werd hij gezant te Boekarest, fn 1893 ambassadeur te Rome. In 1897 werd lïij als staatssecretaris met de..leiding .vau het ministerie van builenlandsche zaken belast, terwijl hij in 1900 vorst Holienlohe als rijks kanselier en Pruisisch minister-president opvolgde. In 1908 werd hij. In verband met het interview van den keizer met een En- gelsch journalist, door een door bijna alle partijen aangenomen motie gedwongen den keizer tot het in acht nemen van grootero terughoudendheid te vermanen. Dit optre den en het mislukken van zijn „blokpoli- tiek" waren oorzaak, dat hij het volgend jaar, nadat de wet betreffende de finan- cieele hervormingen was afgedaan, tot af treden werd gedwongen. Hij werd opge volgd door Bethmann-IIolweg. In het be gin van den wereldoorlog ging von BGlow als buitengewoon gezant naar Rorne, om te trachten Italië tot toetreden tot den wereldoorlog aan de zijde der centrale mo gendheden, of ten minste tot. het handha ven van zijn neutraliteit te bewegen, wat echter, zooals bekend, mislukte. Do gemalin van von Bülow. die tot den hoogen Italiaanschen adel behoorde, is in Januari van dit jaar, in den ouderdom van 81 jaar, overleden. EEN KONINKLIJKE SCHENKING Het fonds voor 't koning Edward-ziekenhuis te Londen, dat enkele dagen geleden een anonieme gift van 105.000 pnd sterling heeft ontvangen, heeft inmiddels een tweede schitterende gift verkregen. Wijlen lord Rovelstoke blijkt namelijk aan het fonds een bedrag van 100.000 pond sterling te heb ben vermaakt. HET DRAMA TE HIRSCHBERG. Graaf Christian uit de hechtenis ontslagen. B r e s 1 a u 2 Mei. (V. D.) De eerste straf- senaat van het opperlaüdsgerecht heeft heden het tegen graaf Christian von Stol berg uitgevaardigde arrestatie-bevel van het kantongerecht van Ilirschberg van 19 Maart 1929 vernietigd, evenals het besluit van den rechter van instructie van het landsgerecht te Ilirschberg van 21 Maart j.l. tot verlenging der hechtenis, aangezien d* verdenking van misdaad op hot oogenblik niet bevestigd cn niet ernstig aanwezig is, terwijl de omstandigheden de vrees, dat de graaf zal vluchten niet rechtvaardigen. Dooden en gewonden In bet stadje Wheatley (Arkansas) heeft een tornado groote verwoestingen aange richt. Zeven inwoners werden gedood cn meer dan twintig gewond. Ook in Ford Smith werden ten gevolge van den tornado enkele personen gewond. Uit den staat Georgia \n orden eveneens verscheiden wervelstormen gemeld. Hier werden drie personen gedood en een groot aantal gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1