w DÉ EEMLANDEü BUITENLAND. Maandag 6 Mei 1929 27e Jaargang No. 259 BUITENLANDSCH OVERZICHT DE, .ROODE RELLETJES Russische belangstelling TORNADO-ONHEIL PARIJS OPTIMISTISCH Schacht aanvaardt onder voorbehoud DE BEPERKING VAN HET OORLOGSMATERIAAL DREIGENDE UITSLUITING IN ENGELAND ABONNEMENTSPRIJS pCf ®^°2ea voor Aatrsfoor: f2.10. per maand f 0J5, pet week (met gratis w:ekerlng tegea ongelokkea) f 0.17 Binnenland franco per post per 3 maandea f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 D1DECTEUR-UITGE.VED: J.VALKMOff FBklS DER ADVERTENTIE» van 1—4 regeb f 1.05 met Inbegrip van cea bewijsnummer. 1 elke regel meer f0.25. Llefdadighcids-advtrtcnttfn voor dt helft vaa den prijs. Kleine AdverteotiUo „KEITIES" bij vooruitbetaling 1—5 cegcli 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra 0.05 De crisis in Oostenrijk be boort thaus tot het verleden, Streeruwitz stelt een nieu we regeering samen. ITet heeft in Oostenrijk, vair dr. Seipel Jongevecr oen maand geleden van het too neel verclwfein, ccn verbazendo moeite kost het aanzijn te geven aan een nieuwe regeering. Telkens leek het, of een oplos sing der crisis nabij was, maar ook telkens kwam. cr weer een kink in den kabel. Dit .wijst er cp, dat er vele en velerlei moeilijk'- lieden wareD. Daar wij nog dezer dagen een overzicht aan de Oostenrijksche crisis wijdden, be hoeven v/ij slechts met enkele woorden in herinnering te brengen, dat in Oostenrijk .een krachtige sociaal-democratische oppo siiiö bestaat, terwijl de regeeringscoalitie bestaande uit Chrislelijk-Socialen, Groot- Duitschors en plattelanders (Landbund) numeriek maar een ietsje sterker is dan de roode tegenstanders. De drie burgerlijke partijen, die een re- geeringsbondgcnootschap waren aange gaan, waren echter in gecnen decle voort- durend eensgezind; telkens ontstonden er over zeer uitéenloopende aangelegenheden geschillen, nu eens lusschen de Groot- Duitschers en de Christ el ijk-Soqialen, die verreweg de grootste partij vormen, dan weer tusschen de laatsten en de agrariërs. Do moeilijkheden begonnen echter een nog meer gecompliceerd karakter te dragen, doordat ook onder de Christelijk-Socialen .verschillende stroomingen vielen vast te stellen; in de partij heerschte zoowSl ver deeldheid over personen als zaken. Wanneer men deze omstandigheden kent behoeft het niet te verwonderen, dat de onderhandelingen pas na ongeveer een maand leidden tot een vergelijk. De hoofdcommissie \an den Nationalen Daad toch heeft gisteren Streeruwitz, dien wij reeds in ons vorig overzicht over de Weensche crisis noemden, candidaat ge steld als „premier" cn de Nationale Raad zelf heeft zich reeds verecnigd, of zal dit ongetwijfeld doen, met den persoon van deri voorgedragenc, die met een lijst van ministers is gekomen, waaruit blijkt, dat de reeds bestaande coalitie blijft gehand haafd. Afgewacht moet nu worden, of Streeru witz een hondskanselier zal zijn, wiens ac tiviteit er zoo bijdraagt, dat Oostenrijk er weer bovenop komt. In nijverheids- en fi- nancieele kringen heeft de, in politiek op zich nog niet bedorven, leider der nieuwe Oostenrijksche regeering een goeden naam, maar in sommige kringen heerschtniettemin eenige ongerustheid, daar Streeruwitz een protectionist schijnt te zijn, die den Oosten rijkschen landbouw cn de industrie van zijn land misschien ccn dienst wil trachen te bewijzen door bel nemen van beschermende maatregelen, waardoor allicht economische conflicten.met de omringende staten kun nen ontstaan. Ondertusschen doet men liet best geduld te oefenen en te zien hoe Sir ruwitz zal trachten er zicli doorheen te slaan. In beginsel toch is het mogelijk, dat economische noodzaak hun ertoe noopt, zijn theorieën over boord te werpen en wie weet? ontpopt hij zich nog niet op den duur als een vrijhandelaar; dit is hij ook vroeger geweest. Dat de sociaal-demo craten zich tegen hem zullen kanten, zoo goed als zeker, tenzij hij tijclig tot «ijn eerste liefde terugkeert. GOMEZ BEDANKT VOOR HET PRESIDENTSCHAP Caracas, 5 Mei (V. D.) De nieuw geko zen president van Venezuela, Gomez, heeft ftweigerd het presidentschap van de Repu bliek weer te aanvaarden. HET EINDE DER WEENSCHE CRISIS. Zaterdag heeft de Oostenrijksche Natio Tialo Raad met 89 tegen 59 stemmen het kabinet-Streeruwitz gekozen, zooala dat door de commissie was voorgesteld. Mor gen vergadert de Nationale Raad opnieuw om de regeeringsverklaring van Streeru Witz aan te hooren. GUATEMALA AANVAARDT HET KELLOGPACT Guatemala, 5 Mei (V. D.) De vegee- ring van Guatemala heeft besloten het Kel- logpact te aanvaarden. Zij zal het pact aan het parlement ter goedkeuring voorleggen. MET EEN WATERFIETS OVER HET KANAAL. 'Aan een 1 ransche jongedame, Aimée Planner geheeten, is het gelukt per water fiets het Kanaal van Calais naar Dover over te steken. Zij deed 9 uur en 19 minuten over den tocht. IJij haar aankomst te Dover v/as zij geheel uitgeput. LOCOMOTIEF TEGEN AUTO Vier dooden. Blijkens een telegram uit Mainz is Zater dagavond op den straatweg Dreieichen- hain—Philippseich op den onbewaakten overweg dicht bij Gótzenhain een outc in botsing gekomen met een losse locomotief. Er zaten in de auto zeven menschen, van w ie vier werden gedood «n drie gewond. pnieuw herrie in den rijksdag Rij de opening van de rijksdagzitting vroeg de communist Pièck gisterochtend weer het woord buiten de agenda om, ten einde een verklaring af te leggen. Zoo juist, zeide hij, is hekend gemaakt, dat de poli tie het verschijnen van de Rote Fahne voor de volgende drie weken verboden heeft., (bravo bij de nleerderheid). Pieck geraakte hierdoor in grootc opwin ding en riep: „Dit is slechts om de leugens en het bloedvergieten ongestoord cn zonder controle verder te doen geschieden. Wij be grijpen, dat het volk eindelijk geweld tegen geweld gaat stellen cn opze sympathieën zijn louter cn alleen aan de zijde van hen. die ter zelfverdediging tegen de wreedhe den der politie naar een stok of knuppel gegrepen hebben." Pieck eischte onmiddellijke behandeling van een voorstel tot opheffing van het ver bod tegen de Rote Fahne, maar dit voorstel stuitte op verzet bij rechts cn de sociaal-de mocraten, zoodat het niet in aanmerkin; kwam. Er volgde daarop een scheldpartij over en weer tussclicn communisten cn so ciaal-democraten, totdat laatstgenoemden hun mond hielden en de communisten ten slotte ook uitscheidden. In het district I-Iamborn is in sommige mijnen do arbeid hervat, terwijl in andere gisteren nog een gedeelte der ploegen man keerde. Naar alle waarschijnlijkheid zal hedcu overal weer normaal gewerkt wor den. K o f n o, 3 Mei (V. D.). Uit Moskou wordt gemeld, dat de Internationale Arbeiders- hulp zich tot de Russische vakvereenigin- gen en de Russische communistische orga nisaties lieeft gewend met het verzoek gel den bijeen te willen brengen tot steun aan de slachtoffers der Berlijnsche gebeurtenis sen. De I.A.H. heeft van de sovjet-autori teiten toestemming voor deze steuninzame- ling verkregen. Het geld zal ten goede ko men aan do slachtoffers van den 1 Meidag, die materieelcn steun behoeven. Gisteren Duitscho communisten, waarin door eoni- vond te Moskou een vergadering plaats van ge Duitscelie bestuurders der communisti sche Internationale het woord werd ge voerd. Staat van beleg in de gevaar lijke districten, Berlijn, 3 Mei (V. D.) In do districten waar de onlusten plaats vinden, mogen zich tusschen 9 uur 's avonds en 4 uur 's morgens slechts doctoren, verpleegsters en ander verplegend personeel ophouden. Noch op straat, noch in de portieken der huizen mogen personen blijven staan en niemand mag langer op straat vertoeven dan beslist noodig is. Personen, die zich zonder bepaald doel op straat bevinden, zullen gearresteerd worden. Het loopen met drie of meer personen samen is verboden. De zuiveringsactie. B e r 1 ij n, 3 Mei (V.D.) Om negen uur he denavond is in Neukölln de zoog. beperkte staat van beleg ingetreden. In allerijl snelde de bevolking naar huis en een doodsche stilte viel over het door de politie afgezette stadsgedeelte. Alle lokalen waren gesloten, ieder verkeer stopgezet. Beide strijdende partijen hielden zich gedekt en gaven scho ten af om schrik aan to jagen. Daar de straatverlichting door het gepeupel huiten werking was gesteld, had de politie op vele balcons schijnwerpers opgesteld, die met krachtige lichtbundels de straten verlich ten. - Tegen middernacht \ielen nog hier en daar schoten. Bij de politie wordt veron dersteld, dat de oproermakers gebrek aan munitie krijgen. De nog door de oproerma kers bezette straten zullen waarschijnlijk Zondag gezuiverd zijn. Een deel der politie mannen is voorzien van stalen helmen. Om middernacht schatte men de verliezen hij de rebellen op 6 dooden cn 12 zwaargewon den. Een politicwachtmeester is overvallen en door slagen zoodanig gewond, dat hij naar het ziekenhuis moest worden overge bracht. Het Amerikaansche oordoeL X e w-Y ork, 3 Mei (V.D.) De Amerikaan- sche avondbladen bespreken, uitvoerig de voorvallen te Berlijn en geven uiting aan hun voldoening, dat de communistische on lusten onderdrukt konden worden. De Eve ning Post verklaart, dat de communisten zelf en niemand anders de schuld van de verscherpte politiemaatregelen dragen. De stakingsactie. B e r 1 ij n, 4 Mei (V.D.) In de nieuwe Frie- drichstrasse vond Vrijdagavond een confe rentie plaat^ der oppositioneele bedrijfsra- den en bedrijfsgedelegeerden van groot- Berlijn. Vertegenwoordigers van de groote bedrijven van de Berlijnsche metaalindus trie waren in 't geheel niet verschenen. De communistische afgevaardigde Heckert moest vaststellen, dat de besluiten tot een politieke algemeene staking tot dusver niet tot het gewenschte gevolg hebben geleid. Na scherpe aanvallen op den president van po litie stelde Heckert voor het zoog, Mei comité uit te breiden tot een centraal sta kingscomitc ter verwerkelijking van het pa rool der algemeene staking. Daarover zal Zaterdag in een nieuwe conferentie een be sluit genomen worden. Het aantal slachtoffers, Be r 1 ij n, 4 Mei. (V. D.) "Het aantal der bij de onlusten in Neuhölhi cn op het Wed ding om het leven gekomen personen be draagt minstens 24. Hierbij zijn niet gere kend de personen, die in do ziekenhuizen aan de bekomen verwondingen zijn over leden. Jouraiisteu getroffen, B o r 1 ij n, 1- M e i. (V. D.) De Australisch© journalist Charles E. Mackay,dio sinds ecnigen tijd te Berlijn woont, had zich on danks de waarschuwingen van de politie naar het afgezette gedeelte in de Hermann Strasse begeven, waar gevechten plaats vonden met de communisten. Daar is hij to half tien voor perceel Hermann-Strasse 52 doodge\onden. Het lijk werd aanvankelijk niet herkend men vervoerde het naar het lijkenhuis in Buckow, waar men in één der zakken een persbewijs vond. Mackay, dio 46 jaar oud was, was correspondent van de Waitara Daily News. Waitara is een stad op het Noordelijke eiland van Nieuw Zeeland. Een tweede journalist Paul Weiraar ge heeten, redacteur van de Vossische Zeitunt, werd door een schot in het heen gewond. Do toestand Zaterdagmorgon, Berlij n, 4 Me(V. D.) De wijk te Neu kölln, waar de communistische relletjes plaats vonden, is Zaterdagmorgen tegen negen uur door 450 politiebeambten volko men afgesloten. De afgeloopen nacht is vrij rustig verloopen. Verscheidene barricaden werden in den nacht, genomen. Do politie hoopt beden den laatsten tegenstaud der communisten te breken. Mm gelooft echter niet, dat er nog ernstigo botsingen zullen plaats hebben. Het onderzoek naar wapens wordt voortgezet. Het tramverkeer door de Iiermannstras- se is hedenmorgen hervat. Het overige ver keer blijft gestremd. In do Hermannstrasse zijn echter tijdelijk alle halten opgeheven. De Zaterdag is te Neukölln en Wedding rustig verloopen. De barricaden zijn opge ruimd, zoodat de omgeving er weer gewoon uitziet. Om 9 uur 's avonds zijn nochtans de heide Berlijnsche sf-Jsgedeelten weer afgezet om oproermakers te weren. De bios copen moeten voor negenen sluiten, omdat anders de bezoekers niet op tijd het. afge zette gedeelte kunnen verlaten. Cafe's en winkels zijn ook nog gesloten. Om 9 uur ging 't licht in alle huizen van 't bezette gedeelte uit, terwijl de ramen dicht moes ten blijven. De politie blijft ondertusschen waakzaam, Pantserauto's slaan in Neukölnn klaar, de agenten zijn met stalen helmen, karabijnen en handgranaten uitgerust. Op de daken en balkons staan weer zoeklichten, hier cn daar zijn machinegeweren opgesteld, ook zijn prikkeldraadversperringen aangebracht, Vele bewoners der afgezette wijken hebben voor een tijdje elders een onderdak gezocht. Ilier en daar hebben twijfelachtige elemen ten opnieuw aanvallen gedaan op de poli tie. Er zijn om 9 uur weer enkele personen aangehouden, van wie sommige wapens bij zich hadden. liet „Sclinellgericht" ïn het Berlijnsche hoofdbureau van politie heeft den man, die op 1 Mei een overval deed op een comman dant der Schuppo, tot twee maanden ge vangenisstraf veroordeeld. Tot Zaterdag verschenen 50 personen,, die in verband met de onlusten waren aange houden, voor den rechter in het hoofd bureau van politie 19 hunner blijven in hechtenis, de 31 anderen zijn weer vrijge laten, daar men niet bewijzen kon, dat zij zich aan ernstige vergrijpen hadden schul dig gemaakt. rAmerika en Mexico bezocht Een bericht uit New-York d.d. gisteren houdt in, dat er ongeveer 50 levens verloren zijn gegaan bij de wervelstoirmen van Woensdag en Donderdag in zeven zuidelijke staten en in het Midden-Westen van Ame rika; 100 personen werden gewond. De kust van de golf van Mexico werd gis teren door een orkaan geteisterd, die de ge bouwen en de plantages vernielde en een spoor van verwoestingen achterliet van Tampico tot Vera Cruz. Een lid der beman ning van het Amerikaansche s.s. San Jacin to to Tampico is gedood. Londen, '4 Mei (V.D.)" Door de orka nen, die boven verschillende staten van Amerika hebben gewoed, zijn volgens de laatste berichten 44 personen om het leven gekomen. Het ergste werd Virginia getroffen met 22 dooden. De overige slachtoffers vielen in N.-Carolina, Georgia, Alabama. Florida en Arhansas. Daarna zijn ook Missouri en Illinois ernstig door den tornado geteisterd. Een V.-D.-bericht uit Washington behelst, dat hot aantal dooden tot 48 is gestegen. Owen Young kwam met een compromisvoorstel Hoewel in bevoegde kringen der conferen tie van deskundigen nog steeds dezelfdo terughouding.aan den dag wordt gelegd met betrekking tot het onderwerp der tegen woordige besprekingen, schijnt het, aldus ontleencn wij aan een bericht uit Parijs, dat oen vrij duidelijke ontspanning aan den da; is getreden tusschen de betrokken delegaties in den loop der laatste dagen, vooral sinds dr. Schacht is teruggekeerd. Zonder vooruit te willen loopen op do verdere ontwikkeling der onderhandelingen, moet er op gewezen worden, aldus ga$t het bericht door, dat men over het algemeen van oordeel is, dat er een overeenstemming tot stand zou kun nen komen tusschen de Duitsche delegatie cn de deskundigen van de schuldeischcnde naties op den grondslag van een door Owen Young voorgestelde oplossing. Do inhoud vau bet Ameri- kaansche compromis-voorstel Parijs, 4 Mei (V.D.) Naar de New York Ilerald meldt, zijn in het nieuwe Ameri kaansche compromisvoorstel betalingen ge durende 5S jaar voorgesteld, die iets onder twee milliard per jaar zullen bedragen. Voor de laatste 21 annuïteiten zijn volgens deze Amerikaansche plannen de winsten van de internationale bank \an groote be- teekenis. De Chicago Tribune meent verder le we ten, dat volgens de plannen van Owen Young de eerste 37 annuïteiten met 1050 millioen mark beginnen, jaarlijks met 25 millioen toenemen cn een gemiddelde an nuïteit van nog geen twee milliard zullen zijn. De winsten van de internationale bank zullen voor de helft ter beschikking wor den gesteld voor de betaling der annuïtei ten van 37 tot 58 jaar. Het blad gelooft, dat in de Woensdag a.s. te houden plenaire zit ting der conferentie overeenstemming zal worden bereikt. Het blad ziet evenwel nog bezwaren voor de mobilisatie van een deel der schadevergoedingsschuld, daar Duitsch- land de transferclausule eischt. Men is be zig voor de mobilisatie van tien tot twaalf milliard mark een plan uit to werken, waarbij de op de internationale markt on der te brengen obligaties niet in groofere tranches dan vier milliard tegelijk zullen worden aangeboden. Uit verschillende berichten valt af te lei den, dat de Duitsche afvaardiging ter Pa- rijsche schadevergoedingsconferentie zeer veel \oelt voor 't vergelijk, dat Owen Young aan de hand heeft gedaan. In den boezem der. conferentie neemt men dan ook aan, dat op den grondslag van 't compromis overeenstemming zal worden bereikt. Dc voorzitter der commissie heeft Zaterdag aan de vertegenwoordigers der delegaties to kennen gegeven, dat dr. Schacht onder be paalde voorbehouden, die schriftelijk aan de betrokken afvaardigiugen zullen worden meegedeeld, de cijfers van OweVi Young aanvaardt. Op een beslissing kan men ech ter vermoedelijk pas morgen rekenen, daar de Fransche afgevaardigde Moreau vermoe-* delijk op 7 Mei te Parijs terugkeert. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 763.1 te Isafjord. l aagste barometerstand: 740.8 tc Scilïv. Verwachting tilt den avond van 7 Mei: Meest krachtige, tijdelijk storm achtige Z. tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt met regenbuien, koeler vooral des ochtends. Frankrijk aanvaardt Amerika's standpunt Naar uit Genève wordt vernomen, heeft do Fransche delegatie haar standpunt inzake de beperking van oorlogsmateriaal gewij zigd. Massigli zal in do zitting van heden mededeelen, dat de Fransche delegatie zich aansluit bij het Amerikaansche standpunt, nrn do beperking van oorlogsmateriaal door de bekendmaking van de uitgaven voor oorlogsmateriaal tot stand te brengen. Over den afloop der vergadering van gis teren der voorbereidende ontwapenings commissie, waar men het niet eens is ge worden over de wijze van beperking van het oorlogsmateriaal, seinde de correspon dent van 't Vad. te Genève nog: Politis als waarnemend voorzitter tracht te alsnog iets tc bereiken met de verklaring, dat allen in beginsel voor .vermindering van het oorlogsmaterieel geweest zijn, doch wan neer de conventie niets doet om de vermin dering te bevorderen, hebben wij daaraan niet veel. Politis gaf ook nog in overweging dc discussies te eindigen met 'n verklaring, dat men in ieder geval het denbkeeld van publiciteit inzake de militaire uitgaven voorstaat en dat daardoor dc openbare mee ning een middel van druk ten gunste van de materiaalbeperking kan uitoefenen. Bernstorff en Litwinof maakten echter be zwaar om door een dergelijke resolutie de wereld te paaien, alsof de discussies, waar aan 16 sprekers hadden deelgenomen, die ge zameniijk 26 redevoeringen hadden gehou den, toch nog eenig positief resultaat had den opgeleverd. De door Politis voorgestelde resolutie kon dus niet hij acclamtio worden aangenomen en zal lieden nader bekeken worden. Dit is heel verstandig, want do resolutie van Po litis sluit dit gevaar in. dat de conventie door alleen te spreken van publiciteit inza ke de budget-uitgaven, indirect de publici teit inzake de hooveelheid oorlogsmateriaal ook zou uitsluiten. Dit zal helaas wel gebeu ren. maar besloten is het toch nog niet. Het voorstol aanvat** der Ver. SL Ruim 200.000 arbeiders werkloos De federatie 'der vereenigingen van ka toenspinners, te Manchester vergaderd, heeft besloten op 18 Mei tot uitsluiting over te gaan wegens de onmogelijkheid om het :eschil hij to leggen in de fabrieken van Oldham, waar de wolkaarders staken. In dien de uitsluiting ingaat, zullen er ruim 200.000 arbeiders, tot 560 fabrieken behoo- rend, door getroffen worden. DE EXTERRITORIALE RECHTEN. China eischt opheffing. Ne w York, i Mei (V. D.). De Chineesclie regeering te Nanking heeft een nota ge richt tot de Vereenigde ötaten van Amerika, waarin de opheffing van de exterritoriale •echten in China geëischl wordt. De nota is nog niet gepubliceerd. Volgens ontvangen berichten zijn gelijk luidende nota's gezonden aan de Fransche en Engelsche regecring. BRITSCHE HUWELIJKSWETGEVING Verhooging van den huw- baron leeftijd. Zaterdag is ïn 't Lagerhuis hot ontwerp, waarbij de minimum-leeftijd voor het slui ten van een huwelijk voor beide geslachten op 16 jaar wordt bepaald, in alle lezingen aangenomen. Tot dusver konden in Enge land meisjes van 12 en knapen van 14 jaar n het huwelijk treden. „<Xv G en6ve, 4 Mei. (V.D.) De voorbereiden de ontwapeningscommissie heeft met 22 le gen 2 stemmen (sovjet-Rusland en China) en met stemontbouding van graaf Bern- storfl (Duitschland) een door Gibson (Veree nigde Staten) en Massigli (Frankrijk) voor gestelde .resolutie aangenomen, in welke de beperking van het oorlogsmateriaal vastge steld wordt uitsluitend door middel van pu blicaties. Graaf Bernstorff (Duitschland) protes teerde tegen deze oplossing van het vraag stuk. Deze Fransch-Amerikaansche resolutie beteekent een volledige overeenstemming tusschen de tot nu toe scherp tegenover- staaude opvattingen der Fransche cn Ame rikaansche delegatie. De Fransche gedelegeerde Massigli deel de bij den aanvang van de zitting mede. dat Frankrijk zijn voorstel intrekt en met de Amerikaansche delegatie over een ge meenschappelijke resolutie tot overeenstem ming was gekomen. De Amerikaansche gedelegeerde Gibson betoogde, dat Frankrijk een werkelijke concessie gedaan heeft en stelde stemming over de gemeenschappelijke resolutie voor. Litwinof (Rusland) wees er op, dat hij in deze resolutie een eerste poging ziet om de finitief van de beperking van het oorlogs materiaal af te komen. BOTSINGEN TE BOMBAY. Bloedig trefion. Te Bombay waren Zaterdag bij de bot singen tusschen Hindoes en Mohammeda nen reeds 10 personen gedood en 180 ge wond. Op genoemden datum werden naar één ziekenhuis alleen zestig gewonden cver- ebracht,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1