DÉ ÉÉMLANDEB DIDECTEUR-UITGE.VEO.'J.VALKMOFf Dinsdag 7 Mei 1929 27e Jaargang Ne. 260 BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND DE AARDE BEEFT Honderden slachtoffers GIBSON'S VOORSTELLEN DORP DOOR BRAND GETEISTERD EEN AANSLAG OP W0LDEMARAS BERLIJNS D00DENLIJST BINNENLAND ENORME BRAND TE ROSSUM NAAR WIJZIGING DER HANDELSPOLITIEK De economische Raad bijeen 21 huizen in asch gelegd ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per -L week (rael gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/^ binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer 10.25. Llefdadlghcids-advtrtentlün voo* d$ helft van den prijs. Kle»« Advertentlfca JCEIT1ES" bQ vooruitbetaling 1—9 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—Bewijsnummer extra OjOS De voorbereidende ontwape ningsconferentie. Magero resultaten te Gonèvc. "W ie geregeld de berichten in de pers heeft gevolgd, die inlichten over de be sprekingen in de voorbereidende ontwape ningsconferentie to Genève, zal met een gevoel van onbehagen hebben vastgesteld, dat in de drie weken, gedurende welke de commissie thans heeft vergaderd, eigenlijk zoo goed als niet is bereikt. Men krijgt den indruk, dat het den militairen mogendhe den niet ernst is niet de vermindering van haar landmacht en dat Rusland en Duitschland, met nog een paar kleine sta len zooals bijvoorbeeld Zwitserland en Nederland, vrijwel alleen staan. Er is wel zooiets als een verdrag van Kellogg gesloten, liet mooie pact, dat den oorlog in den ban doet, maar men krijgt nu niet bepaald den indruk, dat de ge zindheid, die men mocht verwachten, dat thans bij de mogendheden zou bestaan, een levende werkelijkheid is geworden,die leiding geeft bij-do besprekingen. Integen deel: Frankrijk heeft er zich met hand en tand tegen verzet, dat bepalingen zouden worden aangenomen, die neerkwamen op een inkrimping der geoefende reserves. Hardnekkig vocht het voor de handhaving ervan en een te betreuren bijkomstigheid (maar een bijkomstigheid van groot be lang!) was het, dat de Arnenkaansche ver tegenwoordiger Gibson geheel in 't Frau- sche vaarwater voer. Frankrijk kreeg zoo doende zijn zin en ook op het gebied der beperking van 't oorlogsmateriaal hetzij rechtstreeks, hetzij indirect door besnoeiing van de desbetreffende begrootingen wer den in 't geheel geen vorderingen gemaakt, oodat de toestand geheel bij het oude blijft. Ja, bleef het maar bij 't oude Dan bestond er tenminste een zekere stilstand, doch, zooals de situatie nu is, zijn alle voorwaarden voor ecu nieuwen wedloop op het terrein der bewapening geschapen. Amerika's verantwoordelijkheid in dezo is werkelijk verbazend en verbijsterend groot. Wanneer de vertegenwoordiger van do grooto republiek aan gene zijde van den oceaan een houding had aangenomen, 1 die een aansporing .tot ferme beperking der landmacht zou hebben beteekend, zou hiervan stellig een zegenrijke invloed zijn uitgegaan. Amerika is echter maar al te dikwijls de gróote zelfzuchtige, die onder liet mom van edelmoedigheid alleen met voorstellen komt, waarvan het zelf in de eerste plaats profijt knn trekken. Vandaar dat Gibson o.a. aan het Fransche stand punt allerlei concessies heeft gedaan; maar men krijgt den indruk, dat deze in schikkelijkheid zijn oorsprong vindt in "t Amerikaahsche verlangen om goede maat jes met de groot# militaire Europeesche mogendheden le blijven, orn op maritiem gebied eerlang grocte voordeelen te be halen. Tn dit verband mog: herinnerd worden aan de werkelijk hoopgevende voorstellen, waarmee Gibson in de tweede confercn- tie-week voor den dag kwam, maar die alleen betrekking hadden op een vooral voor Amerika belangrijke aangelegenheid, beperking van de a loot. liet kan niet wor den ontkend, dat er voor de wereld alle reden tot vreugde zou zijn, wanneer de gro.ote zeemogendheden er eindelijk eens in mochten slagen op dit stuk van zaken tot een vergelijk te komen, maar evenmin kan thans worden geloochend, dat Gibson als vertegenwoordiger \an het grooto machtige Amerika, dot de kwestie dei- landlegers niet van al te groot belang acht, het ontwerpen eener conventie, die belangrijke beperkingen op 't gebied der bewapening te land in uitzicht stelt, heeft belet, zoodat Litwinof, gewagende van be doelde conventie, geestig-raak gewaagde .van een „enveloppe zonder inhoud". Moe Perziê geteisterd wore// Het aantal slachtoffers van de aardbe ving in Perzisch Turkestan wordt volgens de laatste berichten geschat tusschcn de 1000 en 3000. Volgens de Chicago Tribune is de aardbeving, die de provincie Choro- san teisterde, éen der zwaarste die Perzië ooit gekend hseft. De materieele schade valt nog niec te schatten. Binnen een tijd verloop van 24 v.ur werden op verschillen de plaatsen 12 aardschokken gevoeld. De verwoesting vond plaats van Mesjed toi Benderiges, een vrij belangrijke haven, aan de Kaspische zee. De schokken duurden van twintig seconden toi drie mi nuten Te Sjirwan en op talrijke andere plaatsen bleef geen enkel gebouw gespaard. Tusschen Kahi en Baghan ontstond over een afstand van 25 K.M. een scheur in den grond Van 3 M. breedte. De nood in het geteisterde gebied wordt nog verhoogd door gebrek aan water, daar al de be\loei- ingswerken vernield zijn. Verschil lende reddingsexpedities zijn op *eg naar het geteisterde gebied. De besprekingen tot een later tijdstip uitgesteld Ook Litwinof berust Genè v e,. 6 Me i. (H. N.) De voorberei dende ontwapeningsconferentie heeft van morgen besloten de beraadslagingen over de Amerikaansche voorstellen voor de vlootontwapening tot een latere bijeen komst uit te stellen. Do vertegenwoordi gers van Japan en Engeland verklaarden, dat men hun regeeringen de gelegenheid moet laten om do Amerikaansche voorstel len nauwkeurig te bestudeeren. Lord Cus- hendun wees er daarbij op, dat de Ameri kaansche voorstellen in hun tegenwoordi- gen vorm nog niet den grondslag voor een overeenkomst aanbieden, doch wel is daar door een weg aangewezen, welke met voor deel kan worden betreden, ten einde voor waarts te kunnen komen. De vertegen woordigers van Frankrijk, Italië en de Ver. St. sloten zich aan bij dezen wensch om uitstel, waarbij de vertegenwoordiger van Italië deed uitkomen, dat zijn regee ring aanvankelijk gevvenscht had, dat de beraadslagingen over de Amerikaansche voorstellen reeds in de tegenwoordige con ferentie hadden kunnen plaats hebben. Ook Litwinof hechtte zijn goedkeuring aan het uitstel, daar. naar hij verklaarde, de con ferentie niets anders overblijft dan in het uitstel te berusten, nu de voornaamste zee mogendheden het daarover eens zijn ge worden. Vice-president Po lilis stelde daarop, volgens een V. D.- bericht, voor het tweede deel van de. huidige zitting op een later tijdstip voort le zetten. De commissie ging hiermede accoórd. Wanneer jhr. Lou don, de voorzitter der voorbereidende o n t w apen i ngscom - missie, van de ver schillende regeerin gen bericht heeft POLITIS. out van gen, dat deze het onderzoek vart de Amerikaansche voorstellen hebben geëin digd, of er ver genoeg mee gevorderd zijn om er een oordeel over te vormen, zal hij de commissie bijeenroepen om de huidige zitting voort te zetten. Elf huizen en een school gebouw verwoest Breme n, 6 Mei. (H. N.) In het dorp Rade is vanmiddag tegen half vier brand in een boerenhuis uitgebroken, die tenge volge van den hevigen wind zich zeer snel uitbreidde, en ook op andere huizen over sloeg, zoodat weldra elf huizen »cn een schoolgebouw in vlammen stonden. Alle brandweeren uit de omliggende dorpen kwamen te hulp, doch konden niet verhin deren, dat de vlammen telkens op andere huizen oversloegen. Uit een huis moesten de bewoners rnet geweld worden verwij derd, daar zij dit niet wilden verlaten, om dat zij niet verzekerd waren. EEN FAMILIEDRAMA. Vijf slachtoffers. B e r 1 ij n, 6 M e i. (H. N.) Een ernstig familiedrama, waarvan vijf personen het slachtoffer zijn geworden, heeft zich op ecu landgoed te Neitwarren bij Neukirch afge speeld. De bezitter van dit landgoed, die in financieele moeilijkheden verkeerde, heeft Zondagmorgen waarschijnlijk door vergif zijn vrouw en drie kinderen om het leven gebracht en daarna ook zich zelf van het leven beroofd. De rentmeester vond het echtpaar dood ie bed liggen, terwijl in een andere kamer de drie kinderen, twee jon gens en een meisje in den leeftijd van 710 jaar, eveneens dood te bed lagen. Het in gestelde onderzoek doet vermoeden, dat bet geheele gezin door morfine vergif tigd is. DE ROODE FRONTSTRIJDERSBOND. Ot-c. in Beier^a verbode.-.. M nehen. G Mei. (V. D.j Officieel wordt medegedeeld, dat de- Beiersche mi nister van binnejilandsche zaken met in gang van heden den rooden frontstrijders- bond, de Roode Jongfront-organisatie en alle andere nevenorganisaties verboden heeft. Te Bwlijn zijn gisterochtend bij bet hoofdbestuur van den rooden frontstrij- dersbond, bij het districtsbestuur Berlijn- Brandenburg en bij de afdelingsbestuur ders al het aanwezige materiaal, de inven taris en de banksaldi in beslag genomen. SPOORWEGSTAKING IN DUITSCHLAND? B e r 1 ij n G M e i. (II. N.) Hot bestuur van den Duitschen bond van spoorwegpersoneel is gisteren in een vergadering tc Leipzig ge machtigd om een staking af te kondigen, in dien alle pogingen voor een loonsverhoo- ging mochten mislukken. De afkondiging van de staking zal in overleg met de overige organisaties geschieden. EEN VIJFDAAGSCHE ARBEIDSWEEK. Voor de bouwvakarbeiders to New-York. To New-York is gisteren een dreigendo werkstaking van 150.000 arbeiders in do bouwvakken voorkomen, doordat de pa troons-organisatie den eisch der arbeiders inwilligde van een vijfdaagsche arbeidsweek en een loonsverhooging van tien pCt. met ingang van 24 Augustus. DE FRANSCHE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. P a r ij sG M e i.(V. D.) De gemeenteraads verkiezingen, die gisteren in ongeveer 38.000 Fransche gemeenten plaats vonden, zijn zonder incidenten verloopen. Een definitief oordeel over het resultaat der verkiezingen kan nog niet geveld worden. Het schijnt ech ter waarschijnlijk, dat de reclitsche meer derheid in Parijs behouden blijft. Van do tachtig Parijscho kiesdistricten werd hij deze eerste verkiezing in 44 districten reeds het pleit beslecht, zoodat in 3G Parijsclie kiesdistricten herstemming moest plaats vinden. Volgens sommige Parijsche bladen zou de rechtsche meerderheid te Parijs van 47 op 52 verhoogd worden, doch zoolang de herslemmingen niet hebben plaats ge\ ou den, is daarvan niets met zekerheid te zeg gen. 2'u.ce personen uit zijn gezel schap gewond en ccn gedood De daders ontkomen B e 1' 1 ij n, G Mei. K.M Volgens een be richt uit Kofno is een aanslag op minister president Woldemaras gepleegd. Dichtbij een theater werden zeven schoten gelost op het gezelschap, waarin de minister-presi dent zich bevond. De persoonlijke adjudant van Woldemaras werd gedood, terwijl zijn pleegzoon en een dame door schoten in den buik werden gewond. Woldemaras zelf bleef ongedeerd. Men heeft de daders tot nu toe niet kunnen vinden; zij zijn blijk baar ontkomen. Het onderzoek is in vollen gang. DRIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN VERDRONKEN. De omgeslagen zeilboot ruggovonden. te- S t o c k h o 1 m, G M e i. (V.D.) Drie jeugdi ge juristen bij het kantongerecht te Goten- burg hadden Zondag een zeiltochtje ge- maakt in de Onsala-bocht. Het weer was heel slecht. Toen zij des avonds niet terug keerden werd een boot uitgezonden om dc vermisten op te sporen. Het zeilscheepje werd omgeslagen nabij een klip gevonden, terwijl verderop stukken van de kleeding der vermisten gevonden werden, zoodal zij zoo goed als zeker zijn verdronken. HET WERKLOOSHEIDSVRAAGSTUK. Hervormingsplannen. Berlijn, G Mei. (IT. N.) ITct rijkskabi- het heeft vandaag beraadslaagd over de hervorming der verzekering tegen de wer keloosheid. Besloten is, de gebreken te verwijderen, die bij deze verzekering in de praktijk zijn gebleken. Echter werd ook vastgesteld, dat rnc-t het verhelpen van de ze gebreken nog niet alles bereikt is. Dc financieele toestand van het Rijk is zoo ernstig, dat het onmogelijk is, dat op de middelen een beroep wordt gedaan in den omvang, zooals tot nu toe geschiedde. Ook bij liet opnemen \an de gelden, die in de begrooling zijn toegestaan, moet met den financieelen toestand van het Rijk reke ning worden gehouden. Het kabinet zal een spoedprogramma opstellen teneinde aan de gebreken die aan het licht zijn ge komen, een einde te maken. Verder zal een commissie van deskundigen worden be noemd welke zal beraadslagen over de herziening van de wet betreffende de werk loosheid. DRIE DUITSCHE VLIEGBOOTEN OVER DE AiiPEN. De vlucht in drie uur volbracht. F r i e d r i c h s h a f e n, G Mei. (LI. X.) Drie Duitsche watervliegtuigen zijn van middag om 12 uur te Genua opgestegen voor een vlucht over de Alpen, en vanmid dag om 3 uur bij Friedrichshafen geland. Tengevolge van de zware bewolking waren de \liegers gedwongen, om op een hoogte van 4000 meter tc vliegen, teneinde over de Alpen te kunnen komens -- '23 personen door kogels gedood 85 gearresteerden verhoord B e r 1 ij n, 6 M c i. (II. N.) Volgens de op gaaf van do politie zijn bij de jongste on lusten te Berlijn 23 personen door kogels gedood, n.l. 18 mannen en 5 vrouwen. Ver der is op het Alexanderplein nog een per soon door een politieauto overreden. Ook deze persoon heeft het leven verloren. Tot nu toe zijn 85 personen, die in verband met de onlusten gearresteerd waren, door den rechter van instructie verhoord. Tegen 32 hunner is na het verhoor een bevel tot aanhouding uitgevaardigd, in do meeste ge vallen wegens een poging tot het verwek ken van oproer, of wegens verzet tegen de politie. Bij de lijkschouwing der slachtof fers zijn in enkele gevallen kogels gevon den, die thans door deskundigen worden onderzocht, om vast te stellen, door welke partij de doodelijke schoten zijn gelost. Nader wordt gemeld: liet verhoor \an de bij de onlusten te Wedding en Neukolln gearresteerde perso nen door den rechter van instructie in het jiolilie-presidium werd gisteren voortgezet. Gisteren werden nog G2 pèrsoncn gearres teerd voornamelijk wegens kleine overtre dingen. als het niet voldoen aan het bevel om door te loopen, het \erspreidcn van ma nifesten enz. Deze arrestanten zijn, na het vaststellen van hun identiteit, weer in vrij heid gesteld. Het aantal slachtoffers is niet grooter dan 23 geworden. Do toestand van dc gewonden in dc ziekenhuizen is naar omstandigheden redelijk wel. GROOTE BOSCHBRAND BIJ MAAG- DENBURG. Uitgestrekt gebied in asch gelegd. B e r 1 ij n, 6 M e i. (II. N.) Vanmiddag is in de buurt van Maagdenburg op de Letzlin- gerheide, een grooto boschbrand uitgebro ken, die eerst tegen den avond eenlgszins beperkt kon worden. De vlammen zijn op verre afstand zichtbaar. Een uitgestrekt gebied io door het vuur reeds vernield. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 7G3.9 te Janmaycn. Luagstc barometerstand: 739.1 te Lerwick. Verwachting tot den avond van S Mei: Meest krachtige Z. fot W. wind, zwaar bewolkt mogelijk met tijde lijke opklaringen, rogenbuien, wei nig verandering in temperatuur. DE ONLUSTEN TE BOMBAY. Do Engelsche autoriteiten zijn den toestand volkomon mees ter. L o n d e n, G M e i. (II. N.) Lord Winterton heeft vanmiddag in het Lagerhuis ver klaard, dat de Engelsche autoriteiten te Bombay den toesta'.d rustig beoordeelen. De ter beschikking staande strijdkrachten zijn voldoende, om den toestand te beheer- schen. Bij de onlusten zijn acht porsonen gedood en 10S gewond. De laatste particu liere berichten spreken echter reeds van 23 dooden. Een dringend beroep van oud minister Theunis Geneve, G Mei. (H. N.) De adviseeren- ile economische raad van den Volkenbond is vandaag voor zijn tweede vergadering te Genève bijeengekomen. De voorzitter, de vroegere Belgische minister Theunis, wees er in zijn openingstoespraak op, dat aan de wcnschen van de economische wereld conferentie door do verschillende landen slechts op zeer gebrekkige wijze is tege moet gekomen. In plaats van een vermin dering der tol slagboomen, is bijna overal een verscherping der protectionistische maatregelen waar te nemen. THEUNIS. IIij deed een dringend beroep op de regeeringen en de economische vereenigin- gen, teneinde de wijziging van de handels politiek thans eindelijk te verwezenlijken. Vooral drong hij er op aan, dat de inter nationale overeenkomst voor de oplv.ffing •/óii de beperkingen vc-or den in- c~, uit voer thans eindelijk van kracht zal wor den. Di\ Trendelenburg bracht verslag uit over do werkzaamheden van do economi sche commissie van den Volkenbond op het gebied der politiek betreffende de in- en uitvoerrechten en de handelsverdragen. Hij wees er op, dat aan den Volkenbond, als een vereeniging van souvereine staten, ze- kore grenzen rnet betrekking tot de eco nomische wereldpolitiek zijn gesteld. Men kin de moeilijkheden, die zich hebben voor gidaan, slechts overwinnen, indien de ern stige en vaste wil bij allen aanwezig is, orn te weigeren in theorie ja, en in de praktijk neen te zeggero Een enorme brand heeft gisteren het dorp Roësurn geteisterd. Omstreeks half twee brak door tot nu toe onbekende oorzaak brand uit in de woning van A. van Tiel. Het vuur greep zeer snel om zich heen en het duurde niet lang of het heele huisje stond in lichte laaie. Aangewakkerd door den feilen wind sloeg het vuur op de nabijgelegen woningen over. Het duurde niet lang of reeds 10 hui zen stonden in brand. De brandweer van Rossum stond machte loos tegenover het vernielend element en de waarnemende burgemeester, de heer C. \V. P. Aan Willigen, die spoedig op de plaats des onheils was aangekomen, liet dan onmiddellijk assistentie uit de nabij geit gen gemeenten vragen. Spoedig waren twee brandspuiten uit Zaltbommel en een brand spuit uit Kerkdriel aanwezig. Ook de mo torspuit uit den Bosch kwam naar Rossum, doch kon door onbekende oorzaak, geen wa ter geven. Het zag er naar uit, dat nog veel meer huizen, die voor het meercndcel gedekt wa ren door rieten daken, een prooi der vlam men zouden worden. Tientallen huizen in de naaste omgeving en iets verder van den brand verwijderd, werden ontruimd. Het huis van zekeren Maelean kon niet tijdig worden ontruimd. De vrouw des huizes trachtte uit het brandende huis nog iets te redden. Zij is daarbij komen te vallen en met ernstige brandwonden overdekt is zij met veel moeite uit het brandende huis ge haald. Zij werd per auto naar Den Bosch vervoerd. Een andere vrouw heeft eveneens brand wonden opgeloopen, doch van minder ern« stigen aard. Tot Maandagavond 6 uur waren 21 hui zen verwoest. Het zijn meerendeels arbei derswoningen en eenige boerderijen. Voor de R.K. Kerk en liet postkantoor bestond toen nog steeds gevaar; de brand woedde op dat tijdstip nog steeds voort, doch de brand weer stelt alle pogingen in het werk om verdere uitbreiding te voorkomen. Een ge deelte van het huisraad van de verbrande huizen kon worden gered; een gedeelte is verloren gegaan. Eenige kalveren en var kens en wat pluimvee zijn in de vlammen omgekomen. Niet alle bewoners van de ver brande perceelen waren verzekerd. De be woners van de in den asch gelegde huizen worden voorloopig hij familie en vrienden onder dak gebracht, liet zijn A. Crittier, E. Crittier, J. Verschuren. Wed. van Tiel; A. de Leeuw, Maelean, J. Vlocdmans, wed. van Steonbrugge, wed. Xieuwenhuis, C. Hout kamp. II. v. d. Toren, W. v. d. Toren. w«A de Wil, en A. Chinning. De brand trok groote belangstelling en uft olie deolen van den Bommelerwaard kwa men nieuwsgierigen om het vreeseiijk. schouwspel gade te slaan. HET DRAMA TE GROOTEGAST. Wijkstra, de dader van den moord op do vier veldwachters te Groolegast is heden morgen door de Rechtbank te Groningen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld liet psychiatrisch onderzoek is afgewe zen, Do eis.cb eveneens leyenslang, j'T

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1