F DUIM BURGER Voor de komende warme dagen ontvangen ARNHEMSCHEWEG 26 CEMENT. MANSION POLISH GARAGE MOLENAAR F* LAAvmHATIERSVIlb jtf DE EEMLANDER LUXE AUTO VERHUUR met M LEZING Zaterdag 11 Mei 1929 27e Jaargang No. 263 HET ONOPLOSBARE 6UITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND. Voor dag, week, maand en jaar met betrouwbare chauffeurs Hebt U een ruime Luxe Auto of taxi noodig, belt U dan even onze verhuurafdeeling op. TELEFOON 1212 Aanbevelend LUXE AUTO VERHUUR A. N. HINDRIKS Handel in Bouwmaterialen Liberale Staatspartij de Vrijheidsb end door Mevr- E- W. Wijnaendts Franken-Qyserinck Onderwerp: „Ontwapening" NIEUWE STRIJD IN CHINA Echec der Nanking- troepen ABONNEMENTSPRIJS per b taaandeo voor Amersfoort f 2.10, per maaad f 0.75, pet weck (mcl gratlt verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DICECTE.UR-UITG EVED.' J.VALKHOfT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN vaB 1-4 rc9els f lij mbesrip «n era bcwüfnumiDtf, 1meey £0.25. Llefdadlgheids-adverteuUê® voor d« helft van den prijs. Kleine Advertenties „KEIT1ES" bij vooruitbetaling 1—5 «yela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra 0.05 groote collectie voile en mousseline japonnen DAMES MODEZAAK door G. CAXNEGIETEH lleel cle wereld verdiept zicli lieden ten dage in liet oplossen van .problemen en kwesties. Hel is, of do natuurlijke vreugde onder al dit angstvallig nadenken lijdt. De mcnscliheid schijnt' een gemeenschap van tobbers geworden, die zich in massa gele gerd hebben rondom de sfinx om haar het heilbrengend antwoord te ontlokken op het heir van de levensraadselen en levensvra gen. Want voordat dit antwoord gevonden is, kan niemand gelukkig zijn. Eerst moeten wij de oplossing hebben. Daarom martelen we onszelf cn elkander met dagclijksche be raadslaging over den zin van het raadsel. En telken dag verslindt het monster één uit ons midden, die 't piekeren niet langer kon volhouden. Waanzinnig 01" levensmoe stort hij zich in den muil van het raadselachtige vvezciL Wij. Hollanders, staan bekend als een de gelijk volk. Wij houden van heldere kleuren. Ons grauw en nevelig klimaat verdraagt niet de troebele tinten, welke tegen het felle azuur van het zuiden de woning der ooster lingen omringen met een geheimzinnige sfeer. Wij schuwen de schakeering; het rood van onze baksteenen, het groen van onze velden, het wit van onze bepleistering spreekt in zijn éénkleurigheid een duide lijke taal. Blank poetsen wij ons zilver, blank schrobben wij ons hout, blank schuren wij onze pannen. En zooals ons huisraad, ons hoofd en ons hart; ook daar verlangen wij blankheid. Niets stemt ons kregeler dan onbestemde gevoelens, onklare gedachten, onzuivere toe standen, ongeregelde verhoudingen. Wij willen weten, waar we aan toe zijn. En wij eischen ook van onze omgeving, dat zij ons rekenschap geeft omtrent haai- doel en ge drag. Geen halfheid, geen onwaarschijnlijk heid. Recht door zee, recht en slecht. Wij schuwen schakeering als karakter loosheid. Wij verachten gemengde tinten en dooreengeloopen kleuren. Wit of zwart, is onze leus. De derde mogelijkheid bestaat ■niet. De middenweg is voor lafaards en leu genaars. Daarom omschrijven wij ons geloof punt voor punt en wij eischen verwerping of in stemming. Daarom stellen wij een politiek program op, dat den partijlooze als een on- manriejijkèn weifelaar brandmerkt. Daarom huldigen wij een zedelijkheidsverdrag, dat ons klaarheid verschaft omtrent hetgeen mag en niet mag. Zonder de nauwkeurig heid van den boekhouder gevoelen wij ons niet in ons element, wij nuchtere degelijke, denkende Hollanders. Maar in ons midden rijst, stom en onbe weeglijk, de sfinx omhoog, het geheimzin nige raadselachtige Leven, dat „spottend lacht mit elk systeem en dat ons dwingt te piekeren over problemen, welker oplos sing verre blijft. Juist onze onzekere, ont wrichte, onevenwichtige lijd is vol vraag stukken, waarop onze zoekende zin zich ver geefs afpijnigt. In menig geval hebben wij liet onoplos bare le aanvaarden. Kunnen wij eerst ge lukkig zijn na de oplossing, dan zullen wij rampzalig zijn tol onzen dood. Want het geheim van de sfinx volgt ons in 't graf. Bestaat er een verlossing ook zonder op lossing? Het leven dwingt ons. in het on oplosbare vertrouwen te stellen. En soms is het, alsof wij den zin \an het onoplosbare speuren in de kleinigheden van het bestaan Anders is het geluk van den levenskunste naar dan liet genot van den vorscher. De lieflijkheid van een bloem, de betoovering van een muziekstuk, de klank van een ge dicht bekoort den eerste, totdat de tweede met zijn ontleding de schoonheid aan rafels plukt. Het genot van den vorscher begint waar het geluk van den levenskunstenaar eindigt. Onuitgesproken gedachten, onbewuste ge voelens, ongeijkte verstandhoudingen ko men het goddelijke nabij. Want het godde lijke is openbaring zonder verklaring. Do verklaring verbreekt de betoovering. Wie het geheim van de sfinx raadt, vindt een armelijke woordspeling. De majesteit van het leven is zijn ondoorgrondelijkheid. Bij al de onschatbare diensten, welke onze zucht naar klaarheid onszelf en de men- schcngemeenschap bewijst, brengt zij een gevaar mede, dat wij te\eel over het hoofd zien. Gélukkig is ons van ouds ook de sche mering lief. Laat ons de schemering eerbie digen met haar zich met de vlam van het haardvuur vervormende schaduwbeelden. Laat ons niet, wanneer ecnig geluk ons be reikt of eenige schoonheid binnen onzen gezichtskring valt, onmiddellijk de oplos sing vragen, welke de betoovering verbreekt en het noodlot, oproept. 'Nadruk verboden). Het netelige vraagstuk der Duitsche schadevergoeding Do geallieerden zijn het on derling oneens. LI et optimisme en pessimisme ie Parijs, met betrekking tot dc conferentie van des kundigen, die daar wordt gehouden om een definitieve regeling te vinden voor t vraag stuk der schadevergoeding, wisselen voort durend. Nadat het er een heelen tijd on gunstig uitzag, leek de lucht weer wat op te klaren en scheen een regeling te elfder ure toch nog niet uitgesloten. Thans zijn er echter ineens weer moeilijkheden gerezen.1 Zooals men weet, is Owen Young, de Ame- rikaansche voorzitter, met een bemidde lingsvoorstel gekomen, dat een brug moest slaan tusschen de eischen der geallieerden en de aanbiedingen van Duitschland. De van Amerikaansche zijde aan de hand gedane, regeling voorziet echter in een nieuwe verdeeling van de herstelbedragen onder de geallieerden. Engeland is echter over hetgeen thans wordt voorgesteld, heel boos geworden. De telegrammen rep pen zelfs van een 9torrn van verontwaar diging, waarvan natuurlijk ook de pers zich tot tolk maakt. Ook de Fngelsche regeering zelf wil van de nieuwe regeling niets weten, ómdat zij neerkomt op een vermindering van het En- gelsche aandeel, terwijl de overige geallieer den er nagenoeg zonder kleerscheuren af komen. Engeland zou zoodoende alleen het slachtoffer worden van de voorgestelde vermindering der Duitsche annuïteiten. Mi nisterChurchili heeft dan ook reeds zijn „onaannemelijk" uitgesproken, omdat het vergelijk, waarmee Owen Young voor den dag is gekomen, een belangrijke wijziging ten ongunste van Engeland brengt in do aandèelpercentages. die indertijd te Spa zijn vastgesteld. Overigens heeft Churchill ter geruststelling meegedeeld, dat de beslui ten der- deskundigen, die te Parijs vergade ren, geen bindend karakter voor de regee ringen dragen. M.a.w.Londen kan toch nog steeds, wanneer de getroffen regeling niet bevalt, neen zeggen. Nu liet Churchill echter reeds uitkomen, dat de Engelscho regeering in geen geval zou ingaan op de voorstellen, zooals die momenteel in de bla den worden vermeld. Ook de Britsche pers zegt, dat het En- gelsche gouvernement onvoorwaardelijk vast moet houden aan de principes, die aan de nota van Balfour ten grondslag liggen. Zooals men weet, is het beginsel dezer nota, dat Engeland noch meer noch minder van zijn schuldenaren (de geallieerden en Duitschland,) zal eischen dan net aan Ame rika moet betalen. Wanneer van de vastge stelde percentages zou worden afgeweken, zou de Engelsclie belastingbetaler er maar weer het slachtoffer van worden. Zoo ziet het er dus naar uit, dat het ge brek aan overeenstemming tusschen de geal lieerden over het verdeelingsschema de conferentie nog zal doen mislukken. Owen Young's houding wordt in de Britsche pers ondertusschen ten zeerst gegispt en één Britsch blad, dat zeer in zijn wiek is gescho len over het voorstel van den Amerikaan, waarbij vooral Engeland zijn vorderingen zou moeten verminderen, maakt de opmer king, dat men liet verdèelingsplan van Owen Young als een vijandelijke daad zou moeten beschouwen, wanneer hei niet zoo duidelijk was, dat president Hoover en zijn regeering Engeland goed gezind zijn. De toestand wordt dan ook ongunstiger dan ooit te voren geacht en men neemt aan, dat geen enkele Britsche regeering ervoor te vinden zal zijn in 't Amerikaansche vaar water te zeilen. Nu is Owen Young's plan natuurlijk slechts een voor wijziging vat baar voorstel, maar de toestand is en blijft moeilijk. Amerika zelf zou een oplossing in de hand kunnen werken door zijn eigen eischen te beperken, maar zelf schijnt liet er niet voor te voelen om in financieel op zicht over de brug te komen. De eischen der geallieerden tegenover Duitschland wil het wel beperken, maai- niet zijn eigen vor deringen op de geallieerden. Washington zelf heeft reeds de telkens opduikende ge ruchten omtrent een vermindering van 't Amerikaansche aandeel tegengesproken. E)e conferentie is ondci tusschen in een critiek stadium gekomen en alleen zij, wier denken een onverwoestbaar optimisme kenmerkt, hebben de hoop nog niet laten varen. EEN TREFFEN IN INDIc. Londen, 8 Mei. (V.D.) Iu een dorp in de nabijheid van Ileiderabad hebben heftige botsingen tusschen inlanders cn de politie plaats gevonden, waardoor 12 inlanders ge dood cn vier personen gewond werden. De oorzaak schijnt te zijn, dat een afdeeling ge wapende politie naar het dorp gezonden w as om arrestaties te verrichten wegens de wei gering van sommige boeren belasting te be talen. Op bevel van den chef der politie, die merkwaardigerwijze tevens de functie van vrederechter vervult, zouden de boerén be schoten zijn, toen zij in grooten getale zich de arrestaties verzetten. ...Te had volkomen gelijk, Kitty ze hebben Mansion Polish bij de Voor- iaars-schoonmaak gebruikt. En hoe vlug is alles er mee gedaan! 'k Ileb de Vloeren en Meubelen nog nooit zoo mooi glanzend gezien." de Wrijlwas, die zoo vlug en gemakkelijk glans geelt. Overal Vorkrijgbaar. Importeurs: N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS Rotterdam ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Uit Emstettten (Westfalen) wordt ge meld, dat op den straatweg tusschen laatst genoemde plaats en Rheine een vrouw, haar vier dochters en nog een jong meisje door een auto zijn overreden. Eén slacht offer was terstond dood de anderen wer den ernstig gewond opgenomen. Dezelfde auto schijnt onlangs twee jongelieden te hebben overreden, die eveneens deerlijk gewond in liet ziekenhuis moesten worden opgenomen. de Aardbeving in perzie De aardbeving in Perzie houdt volgens een bericht uit Moskou aan. In één streek zijn 2000 menscben gedood en 700 huizen vernield. ONTZETTEND DRAMA Een 13-jarige moordenaar. K a 110 w i t z, 9 Mei (V. D.). In een voor stad van Zawopané heeft een vreeselijk fa miUedrama zich afgespeeld. Een zekere Ba- niecki mishandelde zijn vrouw in tegen woordigheid van den 13-jarigen stiefzoon zoo zeer, dat de vrouw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daar haalde de moeder haar onwettigen zoon over den vader te vermoorden. Toen op- een goeden dag de vader in beschonken toestand op het voor het huis liggend trottoir insliep, haal de 13-jarige stiefzoon eon bijl en sloeg den man daarmede op het hoofd. De zwaar ge wonde man kon zich nog tot het volgende huis voortslepen, doch zakte toen in elkaar. De vrouw en de jonge moordenaar zijn ge arresteerd. [5ELj OP: weekbericht. Hoogste barometerstand: 769.3 te La Caruna. Laagste barometerstand: 7i3.9 te Thorshavn. Verwachting tot den avond van 12 Mei: Zwakke tot matige, in het N. meest.matige, Z. tot Z. W. wind, meest lichte bewolkt, tijdelijk toe nemende bewolking, weinig of geen regen, weinig verandering in tem peratuur. Groote Koppel 11 - Tel. 1135 op Woensdag 15 IVlei des avonds 8 uur in „AMICITIA" Entrée. vrij Vrij debat Kanton venei zich tenen de Centrale regeering Londen, 10 Mei. (H. N.) Over den nieuwen opstand in Zuidelijk China wordt gemeld, dat nog in den loop van dezen dag de inneming van Kanton door de opstau- lingen wordt verwacht. De nieuwe opstand wordt geleid door deil gouverneur van de Zuid-Chineesche provincie Kwangsi, die het souvereine gezag van do centrale re geering te Nanking niet wil erkennen. De opstandelingen zijn het eerst opgerukt naai de provincie Kwantoeng cn zijri nog slechts enkele kilometers van Kanton verwijderd. De generaals van de provincie Kwangsi be- hooren tot den linkervleugel van de natio nalistische partij cn voeren scherpe oppo sitie tegen Tsjang Kai Tsjek en de tegen woordige centrale regeering. Op het laatste congres der nationalistische partij te Nan king werden de vertegenwoordigers van den linkervleugel op aanstichting van Tsjang Kai Tsjek cn de tegenwoordige cen trale regeering niet toegelaten liet Chineesche tel egraaf-agent schap .Gowen" meldt, dat het in den nacht van 9 op 10 Mei te Kanton tot lievige gevech ten is gekomen tusschen cle troepen der centrale Nanking-regeering en de opstan delingen. De Nanking-troepen hebben ver liezen geleden cn hebben zich teruggetrok ken. Te Kanton heeft zich een voorloopige regeering gevormd, die de Nanking-regee ring niet erkent. Een officiecle bevestiging van dit bericht ontbreekt tot nog toe. HONGERSNOOD IN HET WILN A-GE BIED. 130000 menschep bedreigd. Blijkens een telegram uit Warschau heerscht sinds enkele maanden in de streek van Wilna tengevolge van op elkaar volgende misoogsten hongersnood. Tot nog- toe had de regeering de bevolking gesteund met een bedrag van ruim twee millioeii zloty.. Daar de regeeringshulp echter onvol doende blijkt en ruim 130.000 menschen ernstig bedreigd worden, maken thans alle bladen een oproep voor particuliere steun- verleening openbaar*.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1