BLOEMISTERIJ „FLORA DÉ EEMLANDEU I. A. VAN BEMMEL DE ZOMERTIJD BUITENLAND. Dinsdag 14 Mei 1929 27e Jaargang No. 265 SUiTENLANDSCH OVERZICHT DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN DE BEDREIGING KANTON VAN VLASAKKERWEG 10 - AMERSFOORT MUSSOLINI OVER DE R0MEINSCHE KWESTIE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per (mcl gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Yr Binnenland franco per post per J maanden f 3.-. Afzonderlijke nommers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR-UITG EVER! J.VALKHOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN vaQ regels '-05 met inbegrip van ten bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertcntico voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bJJ vooruitbetaling f5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra 0.05 Do eischen van de minderhe* den. Een memorandum aan den Volkenbond gezonden. Nadat in den loop der onderzoekingen, die liet z.g. comité van drie uit den Volken bondsraad, dat onlangs te Londen verga derde, heeft ingesteld met betrekking tot het vraagstuk der minderheden, door een aantal staten memoranda waren ingediend, waarvan vooral die tier kleine Entente cn Polen vrij openlijk zich kantten tegen uit breiding van het internationale niinder- bedenrecht, heeft de commissie van het Europeesche nationaliteitencongres als ver tegenwoordiging der minderheden zelf aan het minoriteiten-comité van den Raad eveneens een memorandum gezonden, waarin de wenschen der minderheden wor den geformuleerd. Het beste middel, om het vraagstuk in den geest der minderheden op te lossen, bestaat volgens het memorandum nog stepfls in rechtstreekschc overeenstemming tusschen den staat en de minderheden waar dit gelukt is, b.v. in Estland door het scheppen ecner cultuur-autonomie, heeft men de ervaring opgedaan, dat de gevolgen geenszins bestaan in een definitieve ver vreemding tusschen staat en minderheden of zelfs het ontstaan van een staat in den staat. Alle betrokkenen, zoowel de minder heden als de kringen der meerderheid, zijn het er over eens, dat door de cultureele bevrediging der minderheden het verband tusschen haar en den staat nauwer wordt dan tevoren. Het wordt de plicht van den Volkenbond geacht heel zijn zedelijk gezag in de weeg schaal te leggen om de „innerstaatfiche Vereinigung" van het nationaliteiten-pro bleem te bevorderen. Heeft hij succes bij dit streven, daji ziet hij uit den aard der zaak zich veel zeldzamer keeren voor de noodzaak geplaatst als scheidsrechterlijke instantie voor geschillen tusschen staat en minderheden to fungecren. Ook thans be schouwen de minderheden het beroep op den Volkenbond als een ultima ratio, die daarom echter ook in de practijk en niet slechts in de theorie zijn effect ïhoet heb ben. Het voornaamste deel van het memoran dum bestaat in kritiek op de tegenwoordi ge Volkenbondspractijk inzake het vraag stuk der minderheden. Verschillende voor stellen ter verbetering worden gedaan. Openbaarheid der procedures, vooral open baarmaking der ingezonden brieven, enz. wordt bepleit. De informaties van den Raad, resp. der commissie van drie, moe ten aangevuld worden. Dit kan gebeuren door dengenen, die bezwaren indienen, vooral wanneer het minderheidsorganisa ties betreft, die zich in de betrokken staten nog bevinden, het recht te geven om zoo noodig te repliceeren op de contra-uitlatin gen der staten. Bovendien zou, zonder vooruit te loopen op de vraag, of de minder heden juridische personen en proces partijen kunnen zijn, een uitweg kunnen worden gevonden, die de minderheden in staat zou stellen aan de procedure deel te nemen en deze te volgen. Ook verlangt het memorandum een uit breiding van 't comité van dre alle ledon .van den Raad moeten er in vertegenwoor digd zijn en ook wordt een pleidooi gehou den voor verbetering van zijn practijk door verplichte rapporten aan den Raad. Vaker ook dient men zijn toevlucht te nemen tot het Permanente Hof van Inter nationale Justitie in Den Haag, waardoor bereikt zou kunnen worden, dat de geschil len gedeeltelijk hun politieke karakter gaan .verliezen. Voorts wordt er op aangedrongen, dat 'een speciale commissie van deskundigen in den Volkenbond wordt ingesteld ter behan deling en regeling van 't probleem in zijn geheel (het nagaan van in de verschillende landen bereikte vorderingen, het onderzoek naar locale wetten, uilwerking van aanbe velingen, die kunnen leiden tot recht- streeksche overeenstemming tusschen de Staten en de minderheden). Eveneens verlangt het memorandum de vervulling der moreele verplichting, die de 'door de verdragen niet gebonden staten op zich namen, toen zij in 1922 in de Volken- bondsvergadering opmerkten, dat de ver plichting als minimum gold voor alle leden ,van den Bond. dus niet slechts voor de sta len, die door de verdragen waren gebon den. Door het niet vervullen van dit vo tum heeft de meening post kunnen vatten, 'dat het bij het opstellen der verdragen ter bescherming van. de minderheden er min der om ging algemeen rechtsgeldige princi pes op te stellen dan wel alleen op zekere onderteekenende staten een door dezen ver nederend geachten dwang uit te oefenen een opvatting, die aan de verwerkelijking 'der verdragen in den weg staat. Het memorandum eindigt met erop te •wijzen, dat elke toekomstige oorlog van de minderheden, omdat zij meest aan de grenzen der staten wonen, ten eenenmale een catastrophale uitwerking zou hebben, want voor haar zou de oorlog op niets an- 'ders neerkomen dan op een burger- en broederoorlog. Vandaar dat er voor de minderheden niet alleen een recht, maar gewoonweg de plicht bestaat, door een beroep op den Volkenbond het er op aan te sturen, dat een ingrijpende oplossing van 't vraagstuk der minderheden wordt be reikt Rusland concentreert troepen Kof no, 13 Mei (V.D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, publiceert het commissa riaat van huitenlandsche zaken heden een officieel bericht over den politieken toe stand aan de Russisch-Afghaansche grens, waarin wordt medegedeeld, dat na de in eenstorting van het bewind van Aman Oellah zich in Afghanistan verschillende politieke benden hebben gevormd, die be oogen het son jet-regime in Buchara te he-# strijden. Deze benden worden door I-Iabib Oellah gesteund. De sovjet-regeering heeft daarom besloten aan de Russisch-Afghaan sche grens militaire troepen te concentree- rcn. Het roode leger zal zijn plicht vervul len en het zal den troepen gelukken de rust aan de Russisch-Afghaansche grens te herstellen. Vergeefsche aanvallen Londen, 13 Mei (V.D.) Uit Hongkong wordt gemeld, dat de lvwansi-troepen tot nu toe twee vergeefsche aanvallen op Kan ton hebben gedaan. De troepen der Na tionale regeering, die uit Nanking belang rijke versterking hebben gekregen, hebben den aanvallers sterke verliezen toegebracht De hoofdmacht van de Kwansitroepen be vindt zich op den terugtocht. Vooraanstaan de ambtenaren uit Kanton, die ecnigen lijd geleden hun post hadden verlaten, omdat zij den val onvermijdelijk achtten, keerden thans weer terug. De banken cn groote za ken zullen spoedig weer geopend worden. UITBREIDING VAN NEW-YORKS HAVEN. Londen, 13 Mei. (II.N.) De haven van New-York zal aanmerkelijk worden ver groot om ruimte te bieden voor de nieuwe groote schepen, die op het oogenblik in Duitschland, Frankrijk en Engeland wor den gebouwd. De uitbrei-.lingskosten wor den op 25 millioen geraamd. ERNSTIG VERKEERSONGEVAL. Vijf dooden en tion gewonden. Londen, 13 Mei. (II.N.) Volgens een bericht uit New-York heeft te Monroe in den staat Michigan een botsing tusschen een autobus cn een auto plaats gehad, waarbij 5 personen gedood en 10 gewond zijn. AMERIKAANSCHE VISSCHERSSCHEFEN IN BESLAG GENOMEN. Ot awa, 13 Mei. (V. D.) Een Cana- deesch politie-vaartuig heeft vijf Ameri- kaansche visschersschepcn in beslag geno men, die zich voor de Canadeesche kust schuldig maakten aan overtreding van de internationale visscherij-conventie. DE STRIJD IN CHINA. Een afgewezen ultimatum. Peking, 13 Mei. (V.D.) Uit Nanking wordt gemeld, dat rle Kwansi-règeering Tsjang-Ivai-Tsjek heeft medegedeeld, dat zij zijn laatste ultimatum afwijst. Zij kan niet toestaan, dat haar leger floor de Nan- king-troepen ontwapend wordt. Tsjang-Kai- Tsjek heeft bevolen, dat de Kwansi-lroepen opnieuw onder vuur genomen moeten wor den. AARDSCHOKKEN IN NOORD-ITALIë. Rome, 13 Mei. (V.D.) In Noord-Italië, vooral in Bologna,-Genua en Milaan, zijn aardschokken waargenomen, die heviger waren dan die van de laatste weken, doch die geen schade aanrichtten. ZWARE GEVANGENISSTRAFFEN In het proces te Rome tegen de Zuid- Slavische communisten, die beschuldigd werden pogingen te hebben gedaan om on lusten uit te lokkenonder de Sloweensch sprekende bevolking der bevrijde gebieden, heeft de speciale rechtbank tot bescherming van den slaat drie beklaagden veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, een tot 27 jaar cn twee anderen tot gevangenisstraffen be neden 5 jaar. AUTOBUS OVER DEN KOP Fatale gevolgen. Tusschen Hounslow en Slough sloeg een autobus, doordat de bestuurder voor een auto wilde uitwijken, over den kop. De acht inzittenden werden uit den wagen geslin gerd cn kwamen onder den bus terecht. De meesten kregen hoofdwonden. Vier perso nen moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een van hen is aan de bekomen verwondingen overleden. Mst deze deel ik mijn geachte clientèle en begunstigers mede, dat ik vanaf 1 Juni a.s. in mijn zaak zal opnemen mijn neef A, IMoordanus. Wegens familieomstandig heden zal deze vanaf dien datum hot woon huis betrekken. De zaak zal op dezelfde voet worden voortgezet onder mijn per soonlijke leiding en voortdurende aanwe zigheid. Hopende het 3 3 jaar genoten vertrouwen te mogen blijven behouden. Hoogachtend, UEd. dw. dienaar TTYTYVTU Italië liet cenigc land met een u n iverseelcn Gvdsdicnst Warme hulde aan den paus Rome, 13 Mei. (II, N.) Mussolini heeft vandaag in de Kamer ouder buitengewone belangstelling een uitvoerige rede gehou den over de nieuwe, tusschen Italië cn het Vaticaan gesloten, verdragen. De diploma tieke loge was dicht bezet, terwijl van het koninklijk huis, do hertogin van Aosta aanwezig was. Mussolini verklaarde, dat de redevoeringen, die in de Kamer bij het MUSSOLINI. debat over de Latheraanverdragen gehou den worden, in een afzonderlijk boekdeel verzameld zullen worden, teneinde op deze wijze voor de natie meer toegankelijk tc worden gemaakt. Bij de bespreking van het Concordaat wees Mussolini erop, dat ook andere gezindten in Italic vrij toege laten zijn. Nadrukkelijk verklaarde hij, dat de nieuwe souvereine Staat \an het Vati caan cn de Italiaansche Staat twee naast elkaar bestaande souvereine Stalen zijn. waart usschen nauwkeurig onderscheid moet worden gemaakt. Italië alleen heeft het voorrecht de eenige Europeesche natie te zijn, waar zich de zetel van een univer- seelen godsdienst bevindt. Deze godsdienst, aldus verklaarde Mussolini, is in Palestina geboren, doch eerst in Rome katholiek ge worden. Ware deze godsdienst in Palestina gebleven, dan zou hij waarschijnlijk één der vele Joodsche secten zijn geworden. Uitvoerig behandelde Mussolini de vraag, in hoeverre een uitgesproken söuverein ge bied een voorwaarde is, dat de paus zijn zending kan vervullen. In de eerste eeuwen' van de geschiedenis der kerk is, aldus be toogde Mussolini, geen spoor van wereld lijke heerschappij van den Paus te vinden. Eerst door de onderhandeling tusschen Ka- rel de Groote cn Paus Leo is 't wereldlijke gezag van den Paus gesticht, dat tien eeuwen lang heeft bestaan. Mussolini ging vervolgens de geschiedenis van het Paus dom na én behandelde vooral den Napo- leontischen tijd zeer uitvoerig. Tenslotte gaf hij een uitvoerig overzicht van de on derhandelingen, die tot de verzoening heb ben geleid en bracht daarbij warme hulde aan Paus Pius XI, aan welke woorden zich een levendige sympathiebetuiging van de Kamer aansloot. DUITSCH INDUSTRIEEL OVERLEDEN. Berlijn, 13 Mei. (II.N.) De directeur- generaal der Mixt Genest-fabrieken te Berljjn-Schöheberg, Martin Bibierski, die op 9 April met het stoomschip Cap Arcona van Hamburg voor een zakenreis naar Zuid-Amerika was vertrokken, is volgens een uit Rio de Janeiro ontvangen telegram daar aan hartverlamming overleden. Hij was onlangs 150 jaar geworden en bij deze gelegenheid door zijn relaties uit verschil lende kringen hartelijk gehuldigd. VERKIEZINGSNEDERLAAG DER AR3EIDERS IN QUEENSLAND. Londen, 13 Mei. (H.N.) In Queens land hebben verkiezingen voor het parle ment- plaats gehad. I-Iet oude parlement bestond uit 43 leden der arbeiderspartij cn 29 leden van de landbouwpartij, die de be langen van de farmers vertegenwoordigt. Volgens een voorloopige raming moet de arbeiderspartij 1G zetels verloren hebben. DE BRITSCH-AMERIKAANSCHE VLOOT-CONCURRENTÏE. Londen, 13 Mei. (H.N.) De Ameri- kaansche vlootdeskundigen hebben aan het Engelsche departement van marine in den vorm van een particulier voorstel een me morandum over de vlootontwapening doen toekomen, waaruit de Daily Telegraph en kele bijzonderheden publiceert. Het blad wijst er op, dat dit memorandum ver bo ven de bevoegdheden van de deskundigen uitgaat. De Ver. Staten willen thans nog slechts een maximum van 250.000 ton voor de afzónderlijke staten, terwijl zij vroeger bereid waren een maximum van 400.000 ton toe te staan. De Ver. Staten verklaren, dat op deze wijze een werkelijke ontwapening kan worden bereikt in plaats van een be perking der bewapening, zooals volgens de tot nil toe gedane voorstellen het geval was. liet blad merkt op, dat voor dit pro gramma de Amerikaansche vlootbouw aanmerkelijk beperkt zou worden, terwijl Engeland talrijke kruisers buiten dienst zou moeten stellen. In Engelsche kringen van vlootdeskundigen wordt het voorge stelde maxima als volslagen onvoldoende voor dc Engelsche behoeften beschouwd. DE STRIJD TEGEN DE DUITSCHE COMMUNISTEU. Bladen in beslag genomen. Münclie n 13 Mei (H.N.) De rechtbank heeft de nummers van 11 Mei van de (tom- munistische Neue Zeitung cn van de Nord- bayerische Volkszeitung wegens ophitsing tot hoogverraad en tot don klassenstrijd in beklag laten nemen, evenzoo een commu nistische Proclamatie: „Aan het Duitsche Proletariaat.' OOSTZEEDORP GETEISTERD. 28 perceelen verbrand B e r 1 ij n, 1 3 M e i. (V. D.) Naar de avond bladen melden, is hedenmorgen het dorp en het domein Mölschow bij de Oostzee badplaats Einnowitz door een geweldigen brand in de asch gelegd. In totaal zijn 28 perceelen verwoest, terwijl veel vee omge komen is. De bewoners konden met groote moeite in veiligheid worden gebracht. De brandweer stond vrijwel machteloos. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.1 tc La Coruna. Laagste barometerstand: .740.4 te Malinhead. Verwachting tot den avond van 15 Mei: Meest matige Z. W. tot W. wind, zwaar bewolkt of betrokken, waar schijnlijk cenigc regen, weinig ver andering in temperatuur. Vanavond voor men zich ter ruste begeeft de klokken verzetten Wij herinneren er nog éven aan, dat van nacht de Zomertijd ingaat. Voor dat men zich ter ruste begeeft ver geet men vooral niet klokken en horloge» een uur vooruit te zetten. DE FRAN3CHE HERSTEMMINGEN. Bescheiden succesjcs der mid denpartijen. Parijs, 13 Mei. (V.D.) Naarmate er meer uitslagen van de herstemmingen voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend wer den, blijkt, dat in het algemeen de midden partijen eenigon vooruitgang hebben te boeken ten koste van de linksche oppositie als radicaal-socialisten en socialisten. Te Parijs won de regeering vijf zetels, zoodat de regeeringsmeerderheid van 47 op 52 van de tachtig mandaten is gestegen. In de om geving van Parijs vond weinig verande ring plaats, wat voornamelijk veroorzaakt werd door de ingespannen actie der com munisten. Ook in de provincie is niet veel veranderd, wat voornamelijk in de groote steden tot uiting komt. Zooals reeds werd MOREAU. medegedeeld, zal te Lyon Herriot zijn bur gemeestersambt moeten neerleggen als re sultaat van de verkiezing. Onder de burge meesters, die in hun functie gehandhaafd blijven, bevinden zich o.a. de minister voor publieke werken Forgeot en de minister voor de pensioenen, evenals de voormalige minister van financiën de Monzie. Moreau, de gouverneur van cle Bank van Frankrijk, behaalde reed$ bij de eerste stemming een overwinning. DE EXTERRITORIALE RECHTEN IN CHINA. Geen onmiddellijke afschaffing. Londen. 13 Mei. (H.N.) Do betrokken mogendheden hebben zich met elkaar in verbinding gesteld over de nota der Chi- neesche regeering betreffende de opheffing der buitengewone rechten van de buiten landers in China. In een mededeeling aan het Chineesche ministerie van huitenland sche zaken verklaren zij, dat zij niet ter stond de afschaffing van deze rechten kun nen toelaten, doch bereid zijn over een ge leidelijke afschaffing met de regeering van Nanking te onderhandelen .waarbij alles zal afhangen van het vermogen der Chi neesche regeering om de buitenlanders en hun eigendommen voldoende te bescher men.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1