DÉ EEMLANDEQ BUITENLAND. directeur-uitgever: jvalkhoff Dinsdag 21 iVlei 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT DREIGENDE UITSLUITING ROOFMOORD DOOR DRIE JONGENS HINDENBURG EN MEISSEN 27e Jaargang No. 270 '9 uur 25 min. WARD HERMANS Woelige verkiezings vergadering DE MEI-ONLUSTEN TE BERLIJN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodeD voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/f Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 cnet inbegrip vno een bewijsnummer, e|kc rCge| meer f 0.25. Llefdadlgbclds-advertentlöo voor ds helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, drieman! plaatsen f I.Bewijsnummer extra I 0.05 De noodlanding van de Graf Zeppelin. Dr. Eckener's stuurmanskunst en wijs be leid. Do Amerikanen moeten tijdens de Pink sterdagen het schoone schouwspel der hun kerend verbeide aankomst van de Graf Zeppelin missen. Het luchtschip toch is, zooals men weet, onklaar geworden. Vol vertrouwen koos het Donderdagochtend omstreeks zes uur te Friedrichshafen de lucht en in den beginne liep de tocht vlot van stapel. Zoo zou het echter niet blijven: in den avond van den dag van vertrek, toen men zich in de buurt van Carthagena be- vopd, kwam men tot de teleurstellende ont dekking, dat er iets haperde aan een twee tal. motoren. Op goecl geluk had men de reis kunnen voortzetten, doch dit achtte Dr. ECKENER. dr. Eckenèr onverantwoordelijk. Dit is te begrijpen: aan boord bevonden zich een zestigtal reizigers, wier leven niet in de waagschaal mocht worden gesteld. Dr. Eckener, de hoofdleider, pleegde daarop overleg met de bemanning en de passa giers en de uitkomst van dit onderhoud was het besluit terug te kceren. Deze terugtocht, dien dr. Eckener wilde ondernemen langs denzelfden weg als op de heenreis, werd echter gekenmerkt door een reeks grooto moeilijkheden. In hel Zui den van Frankrijk begon niet alleen een derde motor to haperen, maar bovendien moest een felle strijd worden aangebonden tegen de elementen: er woei een geduchte mistral, waai"van de kracht zoo 'hevig was, dat het luchtschip niet bij machte was, het verzet daarvan te breken, gezien het feit, dat bij een drietal motoren een ernstige storing was ingetreden. Zwaar had de Graf Zeppelin het dan ook boven het Rhöne- dal te verantwoorden. Moedig probeerde het luchtschip tegen den onstuirnigen wind op to tornen, doch dit pogen was vruchte loos. Op zeker moment begon het lucht schip door den mistral zelfs af te drijven, zoodat de mogelijkheid niet meer bestond Friedrichshafen te bereiken. Er zat niets anders meer np dan een noodlanding te maken, waartoe gisteravond tegen negenen dan ook werd overgegaan. Op dit tijdstip streek het zeer vlot neer in de vlieghaven Cuers bij Toulon, op Fransch grondgebied derhalve. Het zou onbillijk zijn te spréken van een nederlaag, die dr. Eckener heeft geleden. Integendeel: eerder mag worden gewaagd van een groote overwinning, omdat het aan zijn verstandig belëid te danken is geweest, dat een zestigtal mcnschen, zon der dat hun óén haar werd gekrenkt, uit hot luchtschip konden slappen, terwijl de reusachtige Zeppelin zelf intact bleef, zoo dat, na het herstel der motoren of het in houwen van nieuwe, het gevaarte zich op nieuw zal kunnen verheffen om een nieu we poging te doen de- overzijde van den Atlantischen Oceaan te bereiken. Heel de wereld is vol bewondering voor dr. Ecke ner's stuurmanoeuvres, die opnieuw zijn desJ<undigheid op het gebied der luchtschip- navigatie op schitterende wijze hebben aangetoond. Menig minder onderlegde zou a! lang de kluts kwijt zijn geraakt; dr. Ecke ner behield echter zijn kalmte, gaf rustig zijn bevelen en de bemanning, eveneens van zessen klaar, droeg ertoe bij, dat de noodlanding niet op een droeve ramp is uitgeloopen, maar slechts op een onder breking van den tocht. Onbevooroordeelde Franschen zijn dan ook vol lof voor dr. Eckener, die elk gevaar voor schip en pas sagiers op kranige wijze wist af te wenden. Aan den anderen kant mogen den Fran schen evenmin prijzende woorden worden onthouden: zij hebben zich uitgesloofd om dr. Eckener en zijn medewerkers van dienst te zijn. De Fransche autoriteiten deelden overal in het Rhónedal bevelen uit om in verband met de in den loop van gisteren steeds zekerder wordende landing de be hulpzame hand te bieden. Honderden sol daten en burgers werden op alle plaatsen, waar men aannam, dat de Zeppelin neer zou strijken, voor eventueel «ereischten bijstand ter beschikking gehouden! Dit ge baar maakt, weer volkomen de te elfder ure verzonden vergunning, om over Fransch gebied te mogen vliegen, goed. Prachtig is door verlegcnwoordigers der beide lan den samengewerkt: een treffend voorbeeld van internationale solidariteit, dat eigen lijk vanzelf moest spreken, maar dat na den wereldoorlog, welke zooveel lang be stendigden haat heeft gewekt, nochtans wel afzonderlijk m'ag worden vermeld. Dr. Eckener zal er nu rnet rnan en macht paar streven om zijn luchtschip weer vlieg- vaardig te maken. Want dé tegenspoed, die de Graf Zeppelin ditmaal trof, verijdelt niet het plan om naar Amerika te vliegen. Beter toegerust het herstel van al wat zwak is, zal ecnigen tijd vergen zal dr. Eckener opnieuw koers zetten naar de Ver- eenigde Staten, waar de luchtheld kan re kenen op een geestdriftige ontvangst. ONTWAPENINGSVERLANGEN Wat Engeland op het gebied van de vermindering der strijdkracht ten heeft gedaan Betoog vao Baldwin Londen, 17 M e i. (V. D.) De leiders der drie politieke partijen, Baldwin, Macdo- nald cn Llovd George hebben geantwoord op het manifest, hun toegezonden door de manifestcommissie, die de clubs vertegen woordigt, welke daadwerkelijk geïnteres seerd. zijn bij een bevordering van den wereldvrede. Baldwin zegt in zijn ant woord, dat het. voorstel, dat Groot-Britannié den anderen landen bepaalde voorstellen moest doen voor een groote mate van ont wapening, reeds ten uitvoer gebracht is met betrekking tot de vloot. Met betrek king tot de landmacht is de Brit-sche re- geering vati meening, dat de ontwapening beter gediend is door een initiatief van militaire machten en zij heeft zich bereid verklaard een plan te aanvaarden, waar over zij het eens zijn. Betreffende de beperking der nationale machten zeide Baldwin, dat Engeland met ieder ander land kon worden vergeleken; zoo was de vloot beperkt met 46.200 man, vergeleken met 1914. De oorlogsschepen zijn in aantal teruggebracht van 700 tot 400 en in tonnage van ruim 2.500.000 ton tot 1.500.000 Dit staat in een gunstige verhou ding tot de V. S., Japan cn Italië, die allen hun krachten versterken. De totale macht van het Brilsche leger, met inbegrip van regelmatige reserves, is verminderd met 250.000 man; vergelegen met 1914, toen er 723.000 man waren, zijn er lhans nog 470.000 man. Voor den oorlog bestond er geen afzonderlijke landmacht, zoodat de vergelijking onmogelijk is. doch wanneer men de totale verdedigingsmacht neemt, is deze op het oogenblik 269.000 minder dan in 1924. Verder haalt Baldwin nog tal van cijfers aan om aan te toonen, dat inzake de be perking der 'bewapeningen Engeland een voorbeeld heeft gegeven aan de geheelo wereld. Macdonald drukt als zijn meening uit, dat het pact van Parijs onmiddellijk had moeten worden benut als reden voor een bevredigende ontwapeningsovereenkomst. Hij is van meening, dat thans een vol ledige overeenstemming mogelijk is inzake vlootaangelegenheden met de V. S. Lloyd George is ook ten zeerste voor een definitieve vermindering der bewapening! en een vriendschappelijke overeenstem ming met Amerika in maritieme aange legenheden. in de Engelsche katoen industrie DE RAMP IN HET ZIEKENHUIS. Vermoedelijk nog twintig slachtoffers. New York, 18 Me i. (V. D.) Uit Cleve land wordt gemeldt, dat nog ongeveer 20 slachtoffers van de ramp in het ziekenhuis aldaar in levensgevaar verkeeren, zoodat het aantal van 127 dooden nog wel grooter zal worden. Vijf-en-dertig ingezetenen van Cleveland hebben zich reeds bereid ver klaard om in samenwerking ipet den stichter van het thans verwoeste zieken huis een te ontwerpen plan voor een nieuw ziekenhuis financieel te steunen. DAVIS GOUVERNEUR VAN DE PHILIPPIJNEN. De oud-minister van oorlog Davis wordt gouverneur van de Philippijnen als opvol ger van Stimson, die minister van buiten- landscbo zaken der Ver. St. is geworden. HUISEIGENARES TE BRUSSEL NEERGESCHOTEN. Door uit de woning gezellen huurder. Uit Brussel wordt d.d. 17 Mei aan de Tel. bericht: In de Hoogstraat te Brussel heeft zich hedenmiddag een drama afgespeeld, dat een eenvoudige huurkwestie tot oorzaak heeft gehad .De huurder van een boven verdieping, de 64-javige venter E. K., meest ingevolge vonnis van de rechtbank zijn woning verlaten, Hij geraakte hierover in heftige woordenwisseling met de eigenares van het huis cn in woede ontstoken, trok K. een revolver en loste vier schoten op de vrouw, die zwaargewond neerzonk. Toegesnelde huurders en voorbijgangers brachten het slachtoffer naar het St. Jans- ~2ekenhuis. Kuar toestand is hopeloos. Intusschen was de dader naar zijn kamer geloopen, waar hij de hand aan zich zelf sloeg. K. staat zeer slecht aangeschreven. Hij hpeft op zijn strafregister niet minder dan 26 veroordeelingen staan ter zake van diefstal. Groot-Britannic wordt bedreigd door een ernstige en uitgebreide uitsluiting in het katoenspinnersbedrijf in zeer merkwaar dige omstandigheden, aldus de N. R. Ct. Gelijk men zich herinnert, beweerden de kaarders van een fabriek in Oldham, dat een regeling tot herziening van hun loo- nen op loonsverlaging neerkwam. De asso ciatie van kaarders te Oldham beval een staking, voordat de zaak behoorlijk was onderzocht. De groote amalgamatie van kaarders-organisaties was het met deze houding totaliter oneens en beval de plaat selijke vakvereeniging de staking in té trekken en onderhandelingen aan te knoo- pen. De plaatselijke vakvereeniging heeft zich aan de superieure amalgamatie echter niet willen storen. ITet merkwaardig is nu, dat de onderne mers der katoenspinnerij eenigen tijd ge leden aankondigden dat zij het heele be drijf door uitsluiting zouden stopzetten, wanneer de kaarders der betrokken fabriek niet aan het werk gingen daarna zou een onderzoek naar de werking van de loonregeling plaats hebben en dat de groote arbeidersamalgamatie weliswaar machteloos is, haar wil op te loggen, maar zich vierkant tegen de stakers verklaard heeft. Een heel bedrijf zou dus stop gezel worden, omdat slechts een handjevol ar beiders tegen den zin van de centrale or ganisatie van geen rede hooren wil. Het, is duidelijk dat de dreiging met uit sluiting alleen liet doel kan hebben om op de kaarders van de eene fabriek zedelijke pressie uit (e oefenen, want de overweldi gende meerderheid der uitgesloten arbei ders zouden volmaakt onschuldig ci machteloos gestraft worden, wanneer de staking aan den gang blijft. Een winkeüersfpr de keel toegeknepen Vrijdagavond is kort voor het sluitings uur een overval gepleegd op een winke lierster in verlichtingsartikelen, 'een 62- jarige weduwe, in het Oosten van Berlijn. De daad werd gepleegd door drie opge schoten jongens, waarvan er twee door de politie werden aangehouden in een nabu rig huis dat zij birmengeloopen waren. Zij bekenden; zij hadden nog geld in hun be zit dat uit het kasregister gestolen was. De derde ontkwam. De winkelierster, wie men blijkbaar de keel had dichtgeknepen, is overleden. AUTO DOOR EEN TREIN GEGREPEN. Twee dooden, één gewonde. Frankfort, 21 Mei. (H. N.) Op Pink sterzondag werd op een spoorwegovergang bij het station Ingelbach een auto door een trein gegrepen. De eigenaar van den auto, een artist uit Keulen, werd op slag gedood, terwijl zijn vrouw zoo ernstig gewond werd, dat zij tijdens het transport haar het ziekenhuis overleed. De dochter, die de auto bestuurde, liep lichtere verwondingen op. Volgens de verklaring van een oogge tuige heeft de locomotief voor het passee- ren van den overweg gefloten, doch de chauffeuse heeft klaarblijkelijk de signalen niet gehoord. MILDE GRAMOFOON-MAGNAAT. Louis Sterling, de directeur van de Co lumbia Crarnaphone Company, beeft zijn vijftigsten verjaardag gevierd met de ver deeling van 100.000 onder ongeveer 1000 monschen in dienst van zijn onderneming die langer dan vijf jaar in betrekking wa ren. De cheques worclen over acht ver schillende landen verspreid. Sterling zeide, dat hij van plan was ge weest dit bedrag aan dezelfde menschen bij zijn dood te vermaken, maar dat hij tot het besluit was gekomen liever niet tot zijn dood te wachten orndat het geld misschien velen nu van meer nut zou zijn dan later. DE ONLUSTEN TE ELISABETHTOWN N e w-York, 17 Mei (H.N.) De onlusten in Elisabeth-town hebben vandaag voortge duurd. De politie en de troepen maakten van traangas gebruik om de stakers te ver drijven. Ruim 100 stakers, die als posten dienst deden, zijn in hechtenis genomen. In een dorp in de buurt van Elisabeth- town wist een meisje een politie-agent zijn revolver te ontrukken en dwong daarmee de autobussen, die werkwilligen naar Eli- sabeth-town brachten, rechtsomkeert te maken. VALSCHE VERBLIJFVERGUNNINGEN Een Poolsche bende op het spoor, Dortmund, 17 Mei (H.N.) De politie is een goed georganiseerde Poolsche bende op bel spoor gekomen, die er haar ;werk van maakte om Polen, die geen pas had den, verblijfvergunning to verstrekken cn hun de mogelijkheid te verschaffen om in Duitschland werk le vinden. In verschil lende groote steden van Duitschland be zorgden de leden van de benden hun lands lieden, die pas uit Polen waren gekomen, tegen belangrijke bedragen verblijfvergun ning. De hoofdschuldige is een to Dortmund wonende Poolsche, die in verbinding stond mot een burgemeester van een Thuringsche gemeente. Het is gebleken, dat deze beamb te zich aan ernstige vervalschingen van oorkonden heeft schuldig gemaakt, en zich in meer dan 40 gevallen heeft laten om- koopen. DE PARIJSCHE BESPREKINGEN Italië en België blijven nog steeds onverzoenlijk Duitsche rechtzettingen P a r ij s18 Mei. (V.D.) De besprekingen der deskundigen zullen Zaterdagmorgen van 11 tot 1 uur worden voortgezet. Men hoopt in dien tijd het onderzoek van het rapport van Stamp te kunnen eindigen. Zaterdagmiddag zal dr. Schacht de totaal indruk medegedeeld worden, dien de gealli eerde vertegenwoordigers hebben gekregen van het rapport-S tamp, waarbij er vooral op zal worden gewezen welk deel van hot rapport zonder voorbehoud door hen zal worden aangenomen, welk deel door hen wordt afgewezen en welke voorstellen zij ter verandering doen. Het verluidt, dat En geland cn Frankrijk evenals Japan cn de Vei-eenigde Staten principieel zijn voor aanneming van het rapport-Stamp cn de voorstellen van Young, terwijl Italië en België een volkomen onverzoenlijke hou ding aannemen. Een ontsnaning in den toestand is tot op heden nog^niet ingetreden. Nog steeds vor men do verdeelingssleutels de voornaam ste moeilijkheden. In Fransche kringen verluidt, dat de eerstvolgende plenaire zitting der deskun digen niet voor Dinsdag of Woensdag bij eengeroepen wordt. Naar verluidt is dr. Schacht voornemens tijdens de Pinksterdagen in Parijs te bi Ij- De Duitsche bladen vernemen uil goed ingelichte politieke kringen, dat onder geen voorwaarde verwacht kan worden, dat "van de Duitsche reserves ook maar iets terug genomen zal kunnen worden. Do eisch van de afschaffing van alle controlepanden be hoort eveneens tot de voorwaarden, die on misbaar genoemd worden. Uit het feit, dat de uitgaven uithoofde van de herstelbeta lingen feitelijk bijna D* van de werkelijke uitgaven van het rijk uitmaken, blijkt, al dus het Duitscch betoog, hoe weinig steek houdend de door de andere partij dikwijls herhaalde bewering is, dat Duitschland zonder twijfel het minst door den arbeid van den wederopbouw belast is. Dergelijke beweringen verdienen de scherpste terecht wijzing. De geruchten omtrent oneenigheid in den boezem der Duitsche afvaardiging worden in bevoegde kringen volkomen onjuist ge noemd. Hetzelfde geldt voor de bewering, dat Vögler zijn mandaat neergelegd zou hebben en zich te Berlijn zou be\ inden. Een ccrcburgerschap dal niet wordt aangeboden M e i s s e n, 18 M e i. (V. D.) Nadat een voorstel van de Economische Partij om president von Hindenburg het eereburger schap der stad Meissen te verlecnen, bij afwezigheid van democraten en sociaal democraten niet in behandeling kunnen komen, werd het gisteren wederom op de agenda der gemeenteraadszitting geplaatst. De woordvoerder der sociaal-democrati sche fractie noemde het voorstel een ver kiezingsmanoeuvre. Het voorstel werd daarop verworpen mot 22 stemmen tegen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 766.5 te Dannzig. Laagste barometerstand: 752.2 te Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 22^ Mei: Zwakke veranderlijke wind, hel der tot licht bewolkt droog weer. wellicht eenigc nachtvorst, overdag iets warmer. Hij dient een aanklacht in iregens laster In het arrondissement Mechelen, waar Ward Hermans eerste candidaat is op de lijst der Vlaarasche nationalisten, wordt, mede ten gevolge van deze candidatuur, een zeer vinnige verkiezingscampagne ge voerd. Qp een te Mechelen gehouden bij eenkomst, belegd door den onafliankelijken middenstandsbond, die na eerst, vóór de Brusselsche falsificatie, getracht te hebben een accoord te sluiten met de Vlaamsche nationalisten, thans samen met de libera len opkomt, ging het er, volgens de N. R. Ct., zeer woelig toe. Ward Hermans, uitge daagd zijnde om zich lo komen verantwoor den over de publicatie der Brusselsche do cumenten, verscheen op deze vergadering, maar werd er door den voorzitter, Wou ters, een der leiders van den middenstfinds bond, voor landverrader gescholden. Wou ters haalde de bekende verklaringen van Albert. Frank aan en zeide de bewijzen te bezitten van Herman's verraad om geld op zak te hebben, Uitgedaagd om met deze bewijzen voor den dag te komen wist de man echter niets meer te antwoorden. Ward Hermans heeft tegen zijn tegenstan der dan ook, bij het gerecht, een klacht in geleverd wegens laster en eerroof en eischt als burgerlijke partij. 50.000 frank schade vergoeding. Russisch journalist uitgewezen Berlijn, 18 Mei. (V. D.) Van welinge lichte zijde wordt medegedeeld, dat de hoofdcommissaris van politie een bevel tot uitwijzing beeft uitgevaardigd tegen den Berlijnschen correspondent van de Prawda te Moskou, naar aanleiding van het feit, dat deze journalist tijdens de Mei-onlusten tendentieuse berichten zou hebben gegeven en stelling hebben genomen tegen het op treden der politie. De Russische journalist heeft echter bezwaren tegen zijn uitwijzing gemaakt, zoodat thans cok de rijksregeu- ring jn het geval betrokken is. DE STRIJD IN MEXICO. Opnieuw uitgebroken. Uit Aguapi-ieta (Sonora) wordt gemeld, dat 200 federale soldaten in allerijl naar het Zuiden zijn gezonden, omdat er bericht ont vangen is van de mijnstad El Tigre (Sono ra), dnt een groep opstandelingen van de heuvels afgedaald is, de stad aangevallen heeft en met tal van Mexicaansche wachten den strijd heeft aangebonden. LILLI LEHMANN. t Een eertijds wereldvermaard zangeres. De beroemde zangeres Lilli Leh mann is in haar villa te Grunewald gestor ven, in den ouderdom van 81 jaar. Jaren lang is zij als coloratuur-sopraan, een sie raad van de Berlijnsche 'Opera geweest. In 1870 debuteerde zij met enorm succes; Ber lijn liet haar niet meer gaan Zij werd spoedig „Kon. Kammersüngerin", ontving eerbewijzen in tal. genoot voor dien tijd althans enorme honoraria. In 1886 ging de kunstenares naar Amerika, waar zij met den tenorzanger Paul Kalisch in het huwe lijk trad. Vier jaar later keerde zij naar Berlijn terug, nu als een volleerde vertolk ster van de opera's van Mozart. Ala kïo- danig had mevrouw Lehmann destijds geen' „rivale". Hoe volmaakt beheerschte zij het belcanto, hoe verwonderlijk klonken do ver rukkelijke melodieën v#.n Mozart uit baar zoet gevooisde keel Zelfs toen zij een vrouw van zeventig jaar geworden was, schonk haar zingen nog een muzikaal ge not. Als zang-paedagoge is Lilli Lohoiann eveneens beroemd geweestonder ander© heeft zij vele jaren aan liet Mozarteum t© Salzburg lessen gegeven en daar vele leer lingen tot zangkunstenaars gevormd. In 1902 gaf zij een boek uit „Meine Cesangs- kunst'', dat zeer de aandacht trok cn in verschillende talen vertaald were ook haar in 1913 verschenen auto-biografie „Mein Weg" heeft vele lezers gevonden. Sedert ^en tiental jaren leefde mevrouw Lehmann teruggetrokken met haar zuster Marie (eveneens een zangeres van bete kenis, die van 18811902 aan de Hof-opera te Ween en verbonden is geweest) in haar villa in de buurt van Berlijn. (N. R. Ct.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1