DE EEMLANDÊÜ WILLEM GROENHUIZEN Woensdag 22 Mei 1929 27e Jaargang No. 271. BUITENLANDSCH OVERZICHT DOOR STOOM VERBRAND TWEE PILOTEN GEDOOD Tel. 852 - Langestraat 43 JUWELIER Gouden Trouw- en Verlovingsringen VERDWAALDE BOM IN EEN JAPANSCH DORP 9 uur 25 minJ DE ZWARE TOCHT VAN ECKENER ABONNEMENTSPRIJS per 3 taaandeo voor Amersfoort f 2.10, per maand f 0.75, per weck (met. gratis verzekering legen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-# Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG 513 DIDECTE.UR-UITGEVEC: J.VALKHOff PRIJS DER ADVERTENTIEN van l»-4 regels f 1.05 met inbegrip van eeo bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llcfdadlghelda-odvcrtentlüo voor ds helft van den prijs. Kleine Advertentlén „KEITJES" bU vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnommer extra I 0Ü5 Het socialistisch experiment in Denemarken. In verband met Denemarkcn's delicate positie in een gevoelig deel van de Europee- sche wereld, waar namelijk de verbindingen liggen tusschcn Noord- en Oostzee, is het begrijpelijk dat men ook in de groote lan den meer dan gewone aandacht schenkt aan de voornemens van het nieuwe Deen- sche kabinet inzake algeheele ontwapening. Le Temps bijv. wijdt aan het geval een be schouwing op de plaats van het hoofd artikel. Dit blad vindt het verrassende in de sa menstelling van het nieuwe kabinet niet dit, dat de socialisten een drietal portefeuil les hebben afgestaan aan de radicalen, maar dat de Dccnsche radicalen zich tot dit expe riment hebben geleend, waar de veiligheid van het land op het spel staat. ITet ministe- i ieele program dat Stauning voor het par lement heeft uiteengezet is volledig socia listisch, en alleen in de wijze van verwe zenlijking zal de radicale partij haar invloed kunnen doen gelden. Wat de beginselen betreft aldus Le Temps wanneer het program inderdaad de uiting is van het geheele kabinet, dan moet men aannemen, dat het de absolute abdicatie inhoudt van het Deensche radicalisme. Omtrent de tendenzen van het program is geen misverstand mogelijk. De punten zijn duidelijk genoeg, als daar zijn: intrekking van de nog niet lang geleden aangenomen wetten, die in geval van slaking de vrij heid van den arbeid garandeeren, speciaal gericht tegen syndicalistische ondernemin gen; fiscale hervorming in den zin van ver mindering van indirecte belastingen en ver hooging van inkomsten- en vermogensbe lasting; herziening van de wetgeving op de banken, vennootschappen, trusts cn mono polies; verbrokkeling van het grootbezit en nieuwe' maatregelen ten gunste van de werkloozcn, waarvan de Staat alle kosten zal dragen. Men kan nauwelijks gelooven, aldus gaat het Fransche blad voort, dat de radicale partij, die ondanks alles, krachtige burger lijke neigingen heeft, haar medewerking kan verlecncn aan een dergelijke sociale politiek. Maar, al zullen er nog wel moeilijkheden lijzen wanneer eenmaal het uur van de concrete verwezenlijking dezer plannen daar is, er is minstens één punt, waarin sociaal democraten en radicalen het met elkaar eens schijnen: dat van de algeheele ont wapening. Stauning's eerste daad zal dan ook volgens zijn aankondiging zijn opnieuw het ontwerp van algeheele en onmiddelijke ontwapening aan het Folketing voorleggen, dat dit wetsontwerp in 1926 onder het vorig socialistisch bewind met twee of drie stem men meerderheid aannam, maar dat af stuitte op het onverzoenlijke verzet van den Senaat. Dit ontwerp beoogde, naar men zich herinneren zal, de verdwijning van de na tionale weermacht, en vervanging daarvan door een simpel gendarmerie-corps, belast met de bewaking der landgrenzen en kus ten. Op die manier wilde Denemarken af zien van het reëele handhaven eener neu traliteit, waartoe het zich in principe ver plicht blijft achten. Te vreemder noemt het. Fransche blad 'dezen gang van zaken, waar een van de meest gezaghebbende vertegenwoordigers, de heer Munch, op 't oogenblik minister van buitenlandsche zaken in het kabinet- Stauning, minister van landverdedi- ging was gedurende de oorlogsjaren, en tijdens die periode alle middelen moest te werk stellen, waarover het land beschikte, om Denemarkcn's- neutraliteit te bewaren. Toch zal het nog wel 'n tijdje duren, aleer dit program werkelijkheid zal zijn gewor den. In den Senaat blijven conservatieven en liberalen in de meerderheid, en zoolang dit het geval is, zal er een onoverkomelijk obstakel blijven tegen deze revolutionnaire plannen. En wat de socialistische voorne mens betreft, om den Senaat te suppriraee- ren, dit is niet mogelijk zonder het over winnen van constitutioneele moeilijkheden, welke bij den huidigen staat van zaken on overwinnelijk zijn. SOMBERE PINKSTEROOGST Slachtoffers van de sneb heidskoorls Pinksterzondag tegen zeven uur s avonds werd een uit Bielefeld komende auto rnet zes personen op een onbewaakten overweg tusschen Neuhaus en Sennelager door een trein gegrepen. Twee personen werden gedood, drie zwaar en één licht gewond. Duisburg, 21 Mei. (Ii.N.) Vanmorgen reed een zekere Boehmer met zijn motor rijwiel in voile vaart tegen een w&gen. Boehmer cn zijn begeleider werden op straat geslingerd en kregen een ernstige schedelbreuk. Boehmer was op slag dood, terwijl zijn metgezel eenige minuten later overleed. Tijdens de Pinksterdagen zijn in Enge land door auto-ongelukken 21 personen om het leven gekomen. In Frankrijk zijn tijdens de Pinksterda gen frengevolge van auto-ongelukken 11 personen gedood cn 21 zwaar gewond. DE PAUS ZAL ZICH BUITEN HET VATICAAN BEGEVEN. Op 30 Mei a.s. Rome, 21 Mei. (V.D.) Gemeld wordt, dat Z.H. de Paus ter gelegenheid van de proces sie op Sacramentsdag op 30 Mei a.s. voor het eerst het Vaticaan zal verlaten. Verder wordt' gemeld, dat Z.H. met den gouden monstrans de menigte op het plein zal zegenen. Het besluit hiertoe is gisteravond geno men. GENERAAL CALLES LANDBOUWER. Hij trokt zich op zijn land goed torug. Géneraal Calles de expresident van Mexico en tot voor kort opperbevelhebber van het leger, is als zoodanig afgetreden en gaat zich op zijn landgoed aan den land bouw wijden. Het springen van een pijp de oórzaak Maagdenburg, 21 Mei. (V. D.) Dooi de directie der Duitsche rijksspoorwegen te Maagdenburg wordt medegedeeld, dat gistermiddag op de locomotief van den D.- trein van Maagdenburg naar Berlijn nabij het station Genthin te ongeveer half vijf op de stokersplaaats een stoompijp van de stoomstraalpomp is gesprongen. De stoker, Willy Müller, uit Maagdenburg, werd door den uitstroomenden stoom zwaar gewond, terwijl ook de machinist, Gustav Tronk, ernstige brandwonden opliep. Niettemin behield hij genoeg tegenwoordigheid van geest om den trein onmiddellijk tot stil stand te brengen. Voordat de trein geheel stilstond sprongen de beide mannen van de machine. De stoker werd met een auto naar het ziekenhuis te Genthin gebracht, waar hij in den loop van den nacht aan de gevol- :en van zijn verwondingen is overleden. De machinist kon, na verbonden te zijn, naar zijn woning worden vervoerd. Militair vliegtuig bij Aotwerpen neergestort Brussel, 21 Mei. (V. D.) Hedenmid dag is een militair vliegtuig nabij Bras- schaet in de omgeving van Antwerpen neergestort en in brand geraakt. De beide inzittenden waren op slag dood. SOVJET-CONGRES TE MOSKOU. Rykof niet als volkscommissaris herkozen. Moskou, 2 0 Mei. Het sovjet-congres eindigde met de verkiezing van -500 leden en 150 vertegenwoordigers voor liet Al- Russische centrale executieve comité. Het nieuwe comité kwam reeds in een eerste zitting bijeen, waarin tot voorzitter (een post, die ongeveer met liet presidentschap van een republiek overeenkomt) Kalinin werd herkozen. Ook de overige verkiezingen vonden, volgens de „Tel." geheel in overeenstem ming met de voorstellen der partijfractie plaats. Dientengevolge werden alle volks commissarissen herkozen, met uitzondering van Rykof, die tot dusverre in den raad van volkscommissarissen het voorzitter schap bekleedde, een functie, die overeen komt met het minister-presidentschap in andere landen. In zijn plaats werd Serej Sivanowitsj Syrzof benoemd, die pas 36 jaar oud is. Zijn vader was winkelbedien de en zijn moeder boerin. Hij heeft de han delsschool doorloopen en behoort sinds 1913 tot de communistische partij. In 1915 en 1916 zat hij in de gevangenis en in Siberië. Sinds 1921 trad hij op als leider der agitatie-afdeeling van het Centraal comité. EEN TOESPRAAK VAN KONING ALFONS. De tentoonstelling te Barcelona. Koning Alfons heeft in Barcelona aan een maaltijd van achthonderd raenschen het woord gevoerd. Met een toespeling op den dood van zijn moeder, zeide de koning, dat hij verplicht was geweest zijn smart te bedwingen om zich te herinneren, dat hij het hoofd was van den staat cn te Barce lona te komen, om aan de vertegenwoor digers der buitenlandsche naties de soli dariteit, welke er tusschen het. Spaansclie volk en zijn koning bestaat te toonen en ook om zekere legenden te niet te doen. De koning sprak zijn ingenomenheid uit met het feit. dat dc Volkenbond binnenkort te Madrid zal vergaderen cn uitte zijn bes te wenschen voor het werk des vredes. De koning werd zeer toegejuicht. MODERNE MODELLEN. LORD ROSEBERRY t Een indrukwekkende politieke loopbaan Londen, 21 Mei. (V. D.) In den afge- loopen nacht is de oud-premier Lord Rose- bery op 82-jarigen leeftijd over leden. Lord Rosebery's politieke loopbaan be gon toen hij in 1871 voor het eerst in het lloogerhuis als liberaal het woord voerde. Maar eerst in 1S80 vestigde hij de algemee- no politieke aandacht op zich doordat hij de beroemde verkiezingscampagne van Midlothian voerde, waarbij de liberale par tij een district, dat naar men meende een vaste zetel was van de Disraeli-Tories ver overde. In 1881 werd Rosebery onder-minister van binncnlandsche zaken in het kabinet van Gladstone doch reeds twee jaar later had hij genoeg van deze functie. Hij ging reizen cn keerde terug als een overtuigend imperialist. In 1886 kwam Gladstone opnieuw aan het bewind, zij het met een kleine meer derheid. In dat kabinet werd Rosebery mi nister van buitenlandsche zaken, in welke hoedanigheid hij zich zeer onderscheidde. Weldra was de liberale partij echter weer in de minderheid. Toen Gladstone in 1892 opnieuw aan het bewind kwam werd aan Rosebery weder om de portefeuille van buitenlandsche za ken toevertrouwd. Tweo jaar later legde Gladstone het premierschap neer, daar het gewicht van het ambt hem te zwaar werd. De koningin ontbood Rosebery die einde lijk premier werd cn aldus naar E. T. Raymond in zijn „Thu man of promise Lord Rosebery" zegt de eerste zijner beide jeugd-ambities vervuld zag; de twee de was.de Derby te winnen en ook dit gebeurde. Hij moest echter regeeren met een ver deeld kabinet; hij was £cen overtuigd Ho me Ruler, vele zijner ministers waren dit wel hij was impopulair bij het Hooger- huis en verzette zich tegen de begrooting van Sir William Harcourt waarbij de suc cessierechten werden ingevoerd, die Rose bery als een plundering van zijn eigen klasse beschouwde. De overwinning van zij paard bij de Derby bracht hem in moei lijkheden met de uiterste groep van non- conformistische radicalen en toen de re geering in 1895 in het Lagerhuis de neder laag leed op het cordiet-crediet was hij maar al te blij om af te treden. Sedert heeft hij nimmer een regeeringsfunctie be kleed. Hoe langer hoe meer ook helde hij naar het conservatisme over. Tijdens den oor log was hij nog korten tijd voor zijn va derland werkzaam maar toen was het ook gedaan met zijn deelnemen aan het open bare leven. Zijn buitenlandsche politiek vond even als die van zijn leerling Grey, die zijn on der-minister was, meer vrienden bij de conservatie\en dan hij de eigen partij. De latere Engelsche Fashoda-politiek heeft hij vastgelegd. Hij is voorts de eenige belang- rijke Britsche politicus geweest, die de entente scherp heeft veroordeeld. Als hartstochtelijk sportman gelukte het hem tot driemaal toe de Derby te winnen. Daarnaast was hij geschiedschrijver, een aantal kleine biografieën zijn uit zijn pen gevloeid. Lord Rosebery behoorde tot de heel groote grondbezitters van het land hij bezat ruirn 13.000 II A. Londen, 21 Mei. (II. N.) Het stoffelijk overschot van Lord Rosebery zal in den grafkelder der familie in Schotland worden bijgezet. Zondagmiddag wordt in de kathe draal van Fdinburg een rouwdienst voor den overledene gehouden. Baldwin, Lloyd George en Ramsay Macdonald hebben tele- grammen van rouwbeklag gezonden, waar in zij hulde aan de verdiensten van den overledene brengen Lloyd George herin nert nog aan een uitlating van Lord Rose- berry na het tot stand komen van de Fransch-Engelsche entente in 1905 toen hij tegenover Lloyd George, die zijn voldoe ning over het tot stand komen van de entente betuigde, verklaarde, dat de en tente tot een oorlog zou leiden. ERNSTIGE AARDBEVING. Duizend hulzen verwoest, Londen, 20 Mei. (V.D.) In de omgeving van Karahissar is, naar uit Canstantinopel gemeld wordt, heden een ernstige aardbe ving waargenomen. Een dorp in de nabij heid van Sivas in Klein-Azië werd zwaar geteisterd. Het aantal dooden daar wordt opgegeven als 39, dat der gewonden als 33. De materieele schade is zeer groot. Duizend huizen zijn geheel of gedeeltelijk verwoest. GOEDERENTREIN IN EEN AFGROND. Vier beambten gedood. Boekarest, 20 Mei. (V.D.). Tusschen Predeal en Kronstadt is een ernstig spoor wegongeluk gebeurd. Een uit verscheidene tankwagens bestaande goederentrein kon niet stoppen daar dc remmen weigerden. Daar de lijn schuin afloopt en bovendien de trein uit Boekarest ieder oogenblik kon aankomen werd de goederentrein op een noodlijn geleid. Daarbij stortte de trein in een afgrond, met het gevolg, dat de tank wagens ontploften. Vier spoorwegbeambten vonden daarbij den dood, terwijl er drie ernstig gewond werden. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7G6.S tc Wisby. Laagste barometerstand 741.8 te Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 23 Mei: Zwakke tot matige wind uit Z. richtingen, half tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen re gen, iets warmer vooral des nachts. DE GRAF ZEPPELIN. BIJNA TEGEN 'N BERG Dr. Eckener verklaart dat er geen sabotage in het spel is Zeventien slachtoffers B c r 1 ij n. 2 1 Me i. (Draadloos). Bij oefe ningen in het bommen werpen door een Japansch eskader is het dorp Woesoeng door een echte bom getroffen, waarbij 17 inwoners den dood vonden. Parijs, 18 Mei (V.D.) Jn een onderhoud met een Fransch journalist verklaarde Dr. Eckener: Nooit heb ik een dergelijkcn zwa- ren tocht meegemaakt. Over de voorberei dingen voor de landing waren wij allen zeer tevreden. Do bevelen, die in het Duitsch gegeven waren werden stipt ver taald en opgevolgd. Het is bekend, dat het landen van een Zeppelin steeds met bijzon dere moeilijkheden gepaard gaat en naar ik ondervonden heb. zijn de doorgaans ter beschikking gestelde soldaten dit werk niet gewoon. In dit geval ben ik zeer enthou siast over de wijze waarop de Fransche soldaten hun plicht vervulden, cn ik heb de grootste achting voor hun chef Friedrichshafen, 20 Mei (V.D.) In een interview, dat Dr. Eckener, die giste ren naar hier vertrokken is, heden toe stond, verklaarde hij allereerst, dat hij naar Friedrichshafen was teruggekeerd om met Dr. Maybach overleg te plegen. Op het oogenblik kan men zich nog geen hel der beeld vormen van de oorzaak der mo torstoringen. Wel houdt Eckener het voor uitgesloten, dat hier sabotage in het spel is, aangezien niemand de krukas der mo toren heeft kunnen naderen. Evenmin heb ben de veranderingen, welke naar aanlei ding van de vlucht om de Middellandsche Zee werden aangebracht, invloed op de on derhavige storing kunnen hebben, terwijl ook slijtage niet in aanmerking komt. De motoren, die 2000 uren kunnen functionee- ren, zijn namelijk eerst 600 uur aan bet werk geweest. Onder dezee vreemdsoortige omstandighden kan aan een Oceaanvlucht natuurlijk niet eerder gedacht worden, voordat de oorzaak volkomen vaststaat. Omtrent den terugtocht zelf deelde Ecke ner mede, dat reeds kort na Barcelona een stuurboordmotor moest worden uitgescha keld wegens een breuk aan de gewichten der krukas. Aangezien dit feit echter geen verband met de andere motoren behoefde te scheppen, besloot men den tocht voort te zetten. Kort na de Balearen is vervol gens de tweede motor, eveneens aan stuur boordzijde, uitgevallen. Thans werd onver wijld rechtsomkeert gemaakt, zoodat men des avonds om half elf weer boven Bar celona was. Van nu af geschiedde de reis steeds lang zamer; tengevolge van den sterken mistral kon het luchtschip een tijd niet van zijn plaats komen, hoewel de overgebleven mo toren op volle kracht werkten. Tegen elf uur den volgenden morgen was men boven Nimes. Het verdere hachelijk verloop is be kend. De verzekeringssom. Van bevoegde zijde wordt verklaard, dat het luchtschip voor de volle waarde van 3,2 millioen mark verzekerd is. Bezoek op de Pinksterdagen. In den loop van Zaterdagmiddag werd het luchtschip voor bezoek opengesteld. Onder de bezoekers bevond zich het socia listische Kamerlid en rapporteur der lucht- vaartbegrooting Renaudel, die door dr. Eckener werd ontvangen. Gedurende de Pinksterdagen was de be langstelling zoo groot, dat een regiment infanterie ter versterking voor het hand haven der orde moest worden ontboden. Ongeveer 50.000 auto's zijn op de toe gangswegen naar het vliegterrein gesteld. De Fransche minister voor de luchtvaart. Laurent-Eynac, heeft dr. Eckener een tele gram gezonden, waarin hij zijn vreugde uit dat de Fransche manschappen de beman ning van de „Zeppelin" bij de landing be hulpzaam konden zjjn. i Tavens richtte Laurent-Eynac een tele gram aan den Duitschen verkeersminister dr. Stegerwald, waarin hij hoopt dat het luchtschip spoedig veilig den terugtocht zal kunnen aanvaarden. Eenige bevindingen van passagiers. Vlak voor een berg. Een passagier van de „Graf Zeppelin", Von Kryha, schildert in een rapport, aldus „De Tel.", de laatste uren vóór de landing. Boven Valence werd den reizigers mede gedeeld, dat er gevaar bestond en dat men tot landing moest overgaan. Met de val schermen reeds om de schouders gewik keld, sloegen de opvarenden de bewegin gen van het luchtschip over Valence en Montélimar gadJ. Een oogenblik van adera- looze spanning was het, toen voor den luchtreus in de schemering plotseling een berg opdook. Het gevaarte schoot op dat moment opeens eenige honderden nieters in de hoogte. Dr. Eckener had waterballast uitgeworpen en was op deze wijze aan heft gevaar ontkomen. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de Ameri- kaansche gezant aldaar aan dr. Eckener een telegram heeft gezonden, waarin hij hem van harte gelukwenscht met den for tuinlijken afloop van de luchtreis en zijn bewondering uitspreekt voor de handig heid en den moed, waarmede alle moeilijk heden en gevaren overwonnen werden. Eckener heeft tot vijf officieren van het Fransche vliegkamp Cuers-Pierrefeu de uitnoodiging gericht, om, wanneer het luchtschip het aerodroom weer verlaat, de reis aan boord mee te maken. Naar verluidt zal het luchtschip Donder dag reeds naar Friedrichshafen vertrekken. De drie reserve-motoren zijn reeds ge- plaastt. Nog een indruk aan boord. Aan een verhaal van een der passagier» ontleent het Hbld. o.m.: Hoe zal ik het samenvatten. De uren des gevaars staan ons nog levendig voor oogen. Eigenlijk was het geen uur, ja, niet eens een minuut doch slechts seconden. Juist wilde ik in mijn hut gaan slapen toen iemand tegen mij riep: „Noodlanding. Ge reedmaken". Ik had daar reeds een ver moeden van gehad en met mijn schrijfma chine onder den arm begaf ik mij naar den salon. Het luchtschip stijgt en helt over. Ik ba lanceer naar het raam en zet de schrijf machine op het kozijn. De storm schudt het luchtschip heen en weer. Dr. Eckener zou willen landen maar er is te veel wind. Ik loop vlug naar Wilkins in de commandohut die droog opmerkt: „Er is niets mooiers dan noodlandingen in boomenIk droom reeds hoe wij uit de boomen naar beneden zullen klimmen. De Amerikaansche, die zich eveneens in de commandohut bevindt, geef ik een stuk chocolade en ik ga terug naar den salon. Wat is dat? Wij drijven op een hoogen berg toe Nu, het is, alsof de berg met groote snel heid op ons afschietDit was het uur van het grootste gevaar. Maar niet voor dr. Eckener, die dit allemaal kent en ook de ervaring en de rust van zijn bemanning. Hij laat een snelle manoeuvre uitvoeren en het luchtschip stijgt snol naar boven, door den wind medegenomen en komt £ver den berg heen, aie ongeveer 200 meter aoog geweest zal zijn. Aan den anderen kant wordt het rustiger. Wij zuchten diep. Ik schrijf verder aan mijn verslag. Plot seling gaat het licht uit. Ik schrijf den laatsten zin „8.15 gelandin volledige dui sternis. Een paar aardige matrozen kijken door het venster cn lachen: Wij zijn in veilig heid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1